Sådan skri­ver du mobil­ven­li­ge web­tek­ster, der er nem­me at læse

  Sådan skri­ver du mobil­ven­li­ge web­tek­ster    Mobil­ven­li­ge web­tek­ster er en must, for­di de fle­ste søg­nin­ger fore­går fra mobi­len. Så lige­som din hjem­mesi­des web­de­sign først og frem­mest skal udtæn­kes til at se godt ud på mobi­len, bør du til­ret­te­læg­ge og skri­ve dine…

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­­ne-maga­sin frem for en butik

Alt for man­ge webs­hops slås om de sam­me tre-fire pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­­ne-maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3-pla­­ce­rin­­gen på Goog­le.

Jo! Vi vil ger­ne læse på net­tet!

Eks­per­ter­ne siger, at vi ikke gider læse noget på net­tet. Men når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Få bevi­set her!

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Skal du øge chan­cen for, at hol­de de besø­gen­de på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tekst og ind­hold på siden.

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tek­ster

DIBS års­op­gø­rel­se for 2016 viser, at 38 % af de hand­le­de afbrød deres køb sid­ste år på grund af mang­len­de til­lid til webs­hop­pen. De mest tungt­ve­jen­de grun­de skyl­des alle­sam­men dår­lig tekst. Med bed­re tek­ster på sider­ne, vil­le webs­hop­pen frem­stå både mere tro­vær­dig og til­lidsvæk­ken­de for kun­der­ne.

De 5 døds­syn­der, der giver dår­li­ge tek­ster på net­tet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsa­gen til de dår­li­ge tek­ster, og hvor­dan und­går du selv at få skabt den slags dår­ligt ind­hold? Vi gen­nem­går de 5 stør­ste døds­syn­der ved dår­li­ge tek­ster lige her og hvor­dan du und­går dem.

Sådan ska­ber du godt ind­hold til con­tent mar­ke­ting

Skal din con­tent mar­ke­ting have nogen effekt, skal det være rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til, hvad folk har søgt på. Sam­ti­dig skal ind­hol­det være rea­li­stisk for mål­grup­pen at for­stå, samt være så til­pas for­kla­ren­de og uddy­ben­de, at folk får noget ud af at læse det. Ende­lig skal ind­hold og afsen­der vir­ke tro­vær­di­ge. Så der er ingen let­te gen­ve­je til at ska­be godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold!

Så skri­ver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læser en klar instruks på, hvad han eller hun for­ven­tes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det vir­ke, må det ikke bare være en kom­man­do. Læs med her og lær at skri­ve et godt Call to Action.

Skal du bru­ge har­pun eller net til at luk­ke sal­get

Der er stor for­skel på, hvor­dan webs­hope­je­re for­sø­ger at over­be­vi­se folk om, at de skal hand­le hos dem. Nog­le for­sø­ger at pres­se sal­get igen­nem med sto­re arm­be­væ­gel­ser og bom­ba­sti­ske garan­ti­er, mens andre for­sø­ger at opbyg­ge en rela­tion til folk i form af rele­vant viden og ind­hold, for der­ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at de er det rig­ti­ge sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst

Sådan får du kun­der fra hjem­mesi­den

Man­ge bru­ger deres fir­ma­hjem­mesi­de som et trykt kata­log. Men det giver ingen syn­lig­hed i søge­ma­ski­ner­ne og der­for hel­ler ingen kun­de­hen­ven­del­ser. Få opskrif­ten på at få kun­der fra hjem­mesi­den her!

Sådan bru­ger du con­tent mar­ke­ting til det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de

De fle­ste sæl­ge­re hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skul­le rin­ge ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en for­ud­gå­en­de afta­le. Det behø­ver de sådan set hel­ler ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ke­ting på den rig­ti­ge måde. Top­per du op med nog­le sne­di­ge remar­ke­ting-kampag­­ner, kan du stort set kla­re alt det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de onli­ne.

Sådan bru­ger du mis­un­del­se til at sæl­ge

Mis­un­del­se er en af de basa­le men­ne­ske­li­ge følel­ser der kan bru­ges, når du vil over­be­vi­se folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvor­når og hvor­dan mis­un­del­se kan bru­ges til at sæl­ge pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser og hvor­dan du und­går at sky­de dig selv i foden.

Lok dem med uimod­ståe­li­ge småka­ger

Når du skal have kun­der­ne til at bli­ve opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kva­li­te­ter, hand­ler det om, at få pro­duk­ter­ne til at se som om, de kan opfyl­de kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bru­ges som lok­ken­de småka­ger.

Sådan ska­ber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sør­ger for, at dine læse­re kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst. Læs med her og find ud af, hvor­dan du ska­ber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gen­de til at læse din tekst hele vej­en til enden.

Du ender nemt med selv at skæ­re dig på dine skar­pe pri­ser

Er du webs­hope­jer, og synes smar­te mar­ke­ting­flos­k­ler som “skar­pe pri­ser”, “uover­truf­fen kva­li­tet” og “innova­tivt design” er et must i pro­dukt­tek­ster og mar­keds­fø­ring, risi­ke­rer du, at de vir­ker stik mod­sat på kun­der­ne.

Sådan skri­ver du en sik­ker anker­tekst

Ryster du også på hån­den, når du skal skri­ve en sik­ker anker­tekst hjem til din egen hjem­mesi­de i de artik­ler og blo­gind­læg, du får udgi­vet på andre hjem­mesi­der og onli­ne medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvor­vidt andres links til jeres hjem­mesi­de kan give jer pro­ble­mer med Goog­le Pen­gi­un? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sik­re anker­tek­ster.

Skal du mobi­l­op­ti­me­re tit­le og meta descrip­tion efter 1. febru­ar?

Fra febru­ar er det det mobi­le indeks hos Goog­le, der tæl­ler, når dine sider skal ind­pla­ce­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så spil­ler din hjem­mesi­de ikke på mobi­len, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men gæl­der opti­me­rin­gen også tit­le og meta descrip­tion, der som bekendt er noget kor­te­re i de mobi­le søge­re­sul­ta­ter? Det for­sø­ger vi at give sva­ret på her.

Hvor man­ge ord skal jeg skri­ve, for at ran­ke højt på mit søge­ord

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkon­kur­re­re dine kon­kur­ren­ter ved at have mere tekst på din hjem­mesi­de eller webs­hops sider end kon­kur­ren­ter­ne. Men kun hvis den tekst du har på siden, er af en ordent­lig kva­li­tet. Her giver vi dig opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at ran­ke bedst muligt i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Fast­hold læser­ne med man­chet­ter, der fæn­ger!

Man­chet­ten opsum­me­rer en sides vig­tig­ste poin­ter og giver de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner. Læser folk ikke andet, er du sik­ker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er poin­ter­ne inter­es­san­te, bli­ver læser­ne hæn­gen­de. Sam­ti­dig elsker Goog­le sider, der star­ter med at skri­ve det vig­tig­ste først. Så start på at bru­ge man­chet­ter i dag, så du kan fast­hol­de læser­ne og få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

9 tips til dig der ger­ne vil arbej­de med AdWords

Hvad enten du ønsker at boo­ste dit salg onli­ne, at få fle­re til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker fle­re vis­nin­ger af din hjem­mesi­de er Goog­le AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan opbyg­ge­de vi con­tent mar­ke­ting kana­ler på sexshop.dk

I den­ne web­te­xtcast snak­ker vi med Micha­el Peter Han­sen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ke­ting kana­ler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler anven­des af Dan­marks næst­stør­ste onli­ne sexs­hop.

Sådan ska­ber du fle­re veje til din webs­hop eller hjem­mesi­de

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­s­ted af man­ge for­skel­li­ge ruter. Her tæn­ker vi ikke kun på søge­re­sul­ta­ter, men på links fra andre web­s­te­der, soci­a­le medi­er og lig­nen­de. Hvil­ke kana­ler de kom­mer fra, kan du ikke sty­re, men du kan selv ska­be en ræk­ke con­tent mar­ke­ting kana­ler, der kan føre dem hen til dit site.

Hvad vores hund lær­te os om vig­tig­he­den af en god ind­holds­stra­te­gi

Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­li­ster­ne ude på vej­en. Men han kan ikke kom­me ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så vil­le skæb­nen at der kom en cyk­list køren­de. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vig­tig­he­den af at have en ind­holds­stra­te­gi.

7 ud af 10 dan­ske­re væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leve­rings­om­kost­nin­ger

Iføl­ge trans­port­fir­ma­et Bring væg­ter dan­ske for­bru­ger­ne gode pro­dukt­tek­ster og bil­le­der over både slag­til­bud, fri fragt og hur­tig leve­rings­tid. Det under­byg­ger den ten­dens vi har set hos vores kun­der, der alle har valgt at sat­se stort på gode pro­dukt­tek­ster og ordent­li­ge bil­le­der – og efter­føl­gen­de har for­ø­get omsæt­nin­gen geval­digt.

Der­for skal du have mas­ser af tekst på for­si­den af din hjem­mesi­de

For­si­den er den side, der giver størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rele­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vig­tigst for siden og i sær­de­les­hed om det, der er størst kon­kur­ren­ce om. Der­ved giver du det størst mulig vægt over for Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner.

5 grun­de til at skri­ve gode pro­dukt­tek­ster

Gode pro­dukt­tek­ster giver både dine besø­gen­de en bed­re kun­de­op­le­vel­se og sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der­ved sæt­ter du din webs­hop for­re­st i køen, når dine kom­men­de kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Der­for er lon­gre­ads – lan­ge artik­ler – en god inve­ste­ring!

Det er ikke kun søde hunde og spæd­børn, der er popu­læ­re at dele. Lan­ge artik­ler har en væsent­lig stør­re chan­ce for at bli­ve delt end kor­te, net­op for­di læng­den på artik­len giver den stør­re auto­ri­tet. Men lon­gre­ads har man­ge fle­re for­de­le – læs om dem her!

Face­book er ikke din hjem­mesi­de

Vi ser det alt for tit, så der­for er vi nødt til at ram­me en pæl igen­nem en meget udbredt mis­for­stå­el­se: En fir­ma­si­de på Face­book kan IKKE erstat­te din hjem­mesi­de!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2016 web­te­xts­hop i/s
WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This