Hvis du gør som alle andre…

Hvis du gør som alle andre…

… skil­ler dit fir­ma sig aldrig ud fra mæng­den. Det gør det svært for kun­der­ne, at huske net­op dit fir­ma frem for alle de andre i din bran­che. Så tag skrid­tet, skil dig ud, og vind kun­der­ne for næsen af kon­kur­ren­ter­ne. Læs her hvordan!

SEO tek­ster i dag er lig med kvalitetstekster

SEO tek­ster i dag er lig med kvalitetstekster

Selv om vi hader beteg­nel­sen SEO-tek­­ster, skal SEO-tek­­ster i dag være af en helt anden kva­li­tet, end de var engang. Læs hvor­dan, du skri­ver SEO-tek­­ster kor­rekt i dag!

10 tips til at skri­ve et godt blogindlæg

10 tips til at skri­ve et godt blogindlæg

71 % af alle B2B-kun­­der lan­der på et eller fle­re blo­gind­læg i løbet af deres kun­de­rej­se. Der­for er det fort­sat vig­tigt, at du sør­ger for at skri­ve gode, fæn­gen­de og inspi­re­ren­de blo­gind­læg. Læs her hvordan!

Bed­re sik­ker­hed i Zoom-møder – sådan!

Bed­re sik­ker­hed i Zoom-møder – sådan!

Vil du und­gå trolls og hack­e­re i dine Zoom-møder, og øge sik­ker­he­den for både dig og dine møde­del­ta­ge­re? Så læs med her, og få en ræk­ke tips til, hvor­dan du kan hol­de mere sik­re møder med Zoom.

Webtextcast04 – Link­bu­il­ding kræ­ver gode tekster

Webtextcast04 – Link­bu­il­ding kræ­ver gode tekster

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast har jeg for­nø­jel­sen af at tale med Patrik Lazza­rot­to og Chri­sti­an Fed­der­holdt om vig­tig­he­den af tek­ster i høj kva­li­tet. Også til link­­bu­il­­ding-artik­­ler. Hør med og få sam­ti­dig et par gode fif til ind­køb af gode links i 2020.

Hvad er en cust­o­mer journey?

Hvad er en cust­o­mer journey?

Dine kun­ders cust­o­mer jour­ney – eller på godt dansk kun­de­rej­se – defi­ne­res af de kana­ler, kun­der­ne fin­der dig og det ind­hold, der leder dem frem mod et køb. Læs med, og bliv klo­ge­re på hvil­ket ind­hold du skal udvik­le til kun­de­rej­sens 5 trin.

3 tips til at skri­ve bed­re SEO-tekster

3 tips til at skri­ve bed­re SEO-tekster

Skal du skri­ve bed­re SEO-tek­­ster i 2020, bør du foku­se­re min­dre på søge­or­de­ne og mere på at ska­be kva­li­tet­sind­hold, samt på at gøre tek­sten så ind­by­den­de som muligt. Det får du 3 tips til her.

Sådan skri­ver du afsnit til nettet

Sådan skri­ver du afsnit til nettet

Når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du hol­de dem kor­te. Det gør dem let­te­re at over­skue for læser­ne – især på mobi­len. Læs her, hvor­dan du gør!

Alt om punktopstillinger

Alt om punktopstillinger

Punkt­opstil­linger er med til at gøre din tekst mere over­sku­e­lig og nem­me­re at få hul på. Læs, hvor­dan du ska­ber punkt­opstil­linger, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til læse­re af tek­ster­ne på din hjemmeside.

Skriv klart

Skriv klart

Skal du skri­ve klart bed­re tek­ster til net­tet, skal hvert af tek­stens ele­men­ter være for­mu­le­ret med omhu. Læs med, og få klar besked om, hvor­dan du skri­ver klart til net­tet her!

Tit­le og meta descrip­tions i næsten 2020

Tit­le og meta descrip­tions i næsten 2020

Tit­le og meta descrip­tions på tær­s­k­len til 2020 hand­ler ikke læn­ge­re om at over­hol­de nog­le bestem­te læng­de­mål. Læs med, og få vores bud på, hvor­dan du skri­ver gode tit­le og meta descrip­tions i 2020?

Fra lead til kunde

Fra lead til kunde

Bru­ger du fle­re kræf­ter på at fan­ge nye leads, end på at kon­ver­te­re dem til kun­der? Få vores bud på en stra­te­gi og et værk­tøj, der gør fle­re leads til kunder.

Tryl­le­bind dine læse­re til det aller­sid­ste punktum

Tryl­le­bind dine læse­re til det aller­sid­ste punktum

Ken­der du det simp­le copy­­wri­ter-tri­cks, der hol­der dine læse­re fan­ge­de hele vej­en ned til slut­nin­gen af din tekst? Det kal­des for buck­et bri­ga­des eller seeds of curio­si­ty. Hvad det hand­ler om, og hvor­dan du bru­ger det, kan du læse alt om i den­ne artikel. 

Kun­de­rej­sens vig­tig­ste spørgsmål

Kun­de­rej­sens vig­tig­ste spørgsmål

Kun­de­rej­sen har en cen­tral betyd­ning for, hvil­ket ind­hold du skal udvik­le til din hjem­mesi­de, og hvad du skal byg­ge dine con­tent mar­ke­ting kampag­ner op omkring. Her fin­der vi ud af, hvi­le spørgs­mål kun­der­ne vil have svar på hvert trin af deres kunderejse.

Hvad skal jeg skri­ve om?

Hvad skal jeg skri­ve om?

Er du løbet tør for ide­er til fir­ma­ets blog? Så find dem i din og dine kol­le­ga­ers map­pe med Sendt post. De kan også bru­ges til smar­te e‑mailskabeloner og dit eget frasebibliotek.

De 10 kri­ti­ske spørgs­mål, du bør stil­le dit tekstbureau

De 10 kri­ti­ske spørgs­mål, du bør stil­le dit tekstbureau

Er du på jagt efter et nyt bureau til at leve­re tek­ster til din hjem­mesi­de eller webs­hop? Og er du i tvivl om, hvad du skal spør­ge om, når du ind­hen­ter til­bud? Så får du 10 kri­ti­ske spørgs­mål her, der giver dig et mere vel­be­grun­det valg af tekstbureau.

Skriv bed­re call to actions med overskriftsskabeloner

Skriv bed­re call to actions med overskriftsskabeloner

Er du træt af det typi­ske call to action med hur­tig leve­ring eller læn­ge­re retur­ret? Så kan du med for­del hen­te inspira­tion i over­skrifts­ska­be­lo­ner. Især dem som spil­ler på instant gra­ti­fi­ca­tion – øje­blik­ke­lig tilfredsstillelse.

3 myter om web­tek­ster, der ikke hol­der vand

3 myter om web­tek­ster, der ikke hol­der vand

Som tekst­bu­reau møder vi man­ge for­skel­li­ge for­dom­me om web­tek­ster. Men sand­he­den er, at ingen af dem hol­der vand i prak­sis. Det er myter, som vi tager livet af en gang for alle i den­ne artikel.

Skab mere salg med aktivt sprog

Skab mere salg med aktivt sprog

Aktivt sprog i din salgs- og anden web­tekst akti­ve­rer dine besø­gen­de, og gør dem mere hand­lings­pa­ra­te, når de når frem til dit call to action. Men hvad er egent­ligt aktivt sprog? Og hvor­dan ven­der du inak­tivt til aktivt sprog? Se det her!

Dår­li­ge web­tek­ster får Goog­le til at sen­de din hjem­mesi­de ud af søgeresultaterne!

Dår­li­ge web­tek­ster får Goog­le til at sen­de din hjem­mesi­de ud af søgeresultaterne!

I august 2018 udsend­te Goog­le en ny opda­te­ring der sen­der utro­vær­di­ge sider med dår­li­ge tek­ster ud af søge­re­sul­ta­ter­ne. Sam­ti­dig for­bed­res pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne for sider med kva­li­tet­sind­hold. I den­ne arti­kel kan du læse, hvor svært det er at gen­ska­be din hjem­mesi­des tro­vær­dig­hed, hvis den fik et gok i nød­den i august.

Test dig selv: Hvor god en copy­wri­ter er du?

Test dig selv: Hvor god en copy­wri­ter er du?

Hvor dyg­tig en copy­wri­ter er du? Og ken­der du bran­chens hem­me­li­ge tri­cks, der skil­ler de gode copy­wri­te­re fra de mid­del­må­di­ge? Test dig selv her og få svaret!

Gra­fi­ske punktopstillinger

Gra­fi­ske punktopstillinger

Gra­fi­ske punkt­opstil­linger i star­ten af dine sider giver de besø­gen­de et fæn­gen­de ele­ment, der får dem til at bli­ve læn­ge­re på siden. Lær at skri­ve og byg­ge dem her!

En helt sim­pel opskrift på en landingsside

En helt sim­pel opskrift på en landingsside

En lan­dings­si­de er noget af en viden­skab. Men grund­læg­gen­de set kan du kom­me ret langt, hvis du væl­ger en af de aller­simp­le­ste copy­­wri­ting-ska­­be­lo­­ner til at opbyg­ge lan­dings­si­den omkring. Det har vi gjort både på vores egen hjem­mesi­de og for fle­re af vores kun­der med god suc­ces. Klik ind og få opskrif­ten her!

Ele­va­tor­ta­len der ska­ber kun­der både onli­ne og IRL

Ele­va­tor­ta­len der ska­ber kun­der både onli­ne og IRL

Hvad sva­rer du, når nogen spør­ger dig om, hvad dit fir­ma laver? Eller hvad skri­ver du, jeres fir­ma laver på for­si­den af jeres hjem­mesi­de? Er du smart, bru­ger du den sam­me ele­va­tor­ta­le hver gang! Læs her, hvor­dan du opbyg­ger den, så alle der hører din ele­va­tor­ta­le, auto­ma­tisk beder om at få mere at vide.

Skriv salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som er til at forstå

Skriv salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som er til at forstå

Har din webs­hop salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, som dine kun­der for­står? Hvor­for ikke gøre kun­der­ne en bed­re ople­vel­se med din webs­hop, se tin­ge­ne fra kun­dens side af og skri­ve salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser­ne lige ud af posen? Læs her hvordan!

Sådan fin­der du det ind­hold, der kan træk­ke mere trafik!

Sådan fin­der du det ind­hold, der kan træk­ke mere trafik!

Du behø­ver ikke kun prom­ove­re det nye con­tent mar­ke­ting ind­hold på din hjem­mesi­de. For du har sik­kert alle­re­de en mas­se ind­hold lig­gen­de, du med for­del kan opti­me­re og gen­bru­ge, så det kan træk­ke mere tra­fik til din side. Klik ind og find ud af hvor­dan, du fin­der det rig­ti­ge ind­hold og får det til at træk­ke mere trafik.

4 effek­ti­ve tips til at Rank­Brain-opti­me­re din hjemmeside

4 effek­ti­ve tips til at Rank­­Brain-opti­­me­re din hjemmeside

Goog­le Rank­Brain vur­de­rer din hjem­mesi­des pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne på, om der er nogen, som klik­ker på dit søge­re­sul­tat og hvor læn­ge de efter­føl­gen­de bli­ver på siden. Jo fle­re klik og jo læn­ge­re tid på siden, jo bed­re pla­ce­ring. I den­ne arti­kel får du 4 ekstremt effek­ti­ve tips til at Rank­­Brain-opti­­me­re din hjemmeside.

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­ne-maga­sin frem for en butik

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­­ne-maga­sin frem for en butik

Alt for man­ge webs­hops slås om de sam­me tre-fire pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­­ne-maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3‑placeringen på Google.

Jo! Vi vil ger­ne læse på nettet!

Jo! Vi vil ger­ne læse på nettet!

Eks­per­ter­ne siger, at vi ikke gider læse noget på net­tet. Men når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Få bevi­set her!

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Skal du øge chan­cen for, at hol­de de besø­gen­de på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tekst og ind­hold på siden. 

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tekster

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tekster

DIBS års­op­gø­rel­se for 2016 viser, at 38 % af de hand­le­de afbrød deres køb sid­ste år på grund af mang­len­de til­lid til webs­hop­pen. De mest tungt­ve­jen­de grun­de skyl­des alle­sam­men dår­lig tekst. Med bed­re tek­ster på sider­ne, vil­le webs­hop­pen frem­stå både mere tro­vær­dig og til­lidsvæk­ken­de for kunderne.

De 5 døds­syn­der, der giver dår­li­ge tek­ster på nettet

De 5 døds­syn­der, der giver dår­li­ge tek­ster på nettet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsa­gen til de dår­li­ge tek­ster, og hvor­dan und­går du selv at få skabt den slags dår­ligt ind­hold? Vi gen­nem­går de 5 stør­ste døds­syn­der ved dår­li­ge tek­ster lige her og hvor­dan du und­går dem.

Sådan ska­ber du godt ind­hold til con­tent marketing

Sådan ska­ber du godt ind­hold til con­tent marketing

Skal din con­tent mar­ke­ting have nogen effekt, skal det være rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til, hvad folk har søgt på. Sam­ti­dig skal ind­hol­det være rea­li­stisk for mål­grup­pen at for­stå, samt være så til­pas for­kla­ren­de og uddy­ben­de, at folk får noget ud af at læse det. Ende­lig skal ind­hold og afsen­der vir­ke tro­vær­di­ge. Så der er ingen let­te gen­ve­je til at ska­be godt con­tent marketing-indhold!

Så skri­ver du et godt Call to Action

Så skri­ver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læser en klar instruks på, hvad han eller hun for­ven­tes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det vir­ke, må det ikke bare være en kom­man­do. Læs med her og lær at skri­ve et godt Call to Action.

Skal du bru­ge har­pun eller net til at luk­ke salget

Skal du bru­ge har­pun eller net til at luk­ke salget

Der er stor for­skel på, hvor­dan webs­hope­je­re for­sø­ger at over­be­vi­se folk om, at de skal hand­le hos dem. Nog­le for­sø­ger at pres­se sal­get igen­nem med sto­re arm­be­væ­gel­ser og bom­ba­sti­ske garan­ti­er, mens andre for­sø­ger at opbyg­ge en rela­tion til folk i form af rele­vant viden og ind­hold, for der­ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at de er det rig­ti­ge sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst

Sådan får du kun­der fra hjemmesiden

Sådan får du kun­der fra hjemmesiden

Man­ge bru­ger deres fir­ma­hjem­mesi­de som et trykt kata­log. Men det giver ingen syn­lig­hed i søge­ma­ski­ner­ne og der­for hel­ler ingen kun­de­hen­ven­del­ser. Få opskrif­ten på at få kun­der fra hjem­me­si­den her!

Sådan bru­ger du con­tent mar­ke­ting til det ind­le­den­de salgsarbejde

Sådan bru­ger du con­tent mar­ke­ting til det ind­le­den­de salgsarbejde

De fle­ste sæl­ge­re hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skul­le rin­ge ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en for­ud­gå­en­de afta­le. Det behø­ver de sådan set hel­ler ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ke­ting på den rig­ti­ge måde. Top­per du op med nog­le sne­di­ge remar­ke­ting-kampag­­ner, kan du stort set kla­re alt det ind­le­den­de salgs­ar­bej­de online.

Sådan bru­ger du mis­un­del­se til at sælge

Sådan bru­ger du mis­un­del­se til at sælge

Mis­un­del­se er en af de basa­le men­ne­ske­li­ge følel­ser der kan bru­ges, når du vil over­be­vi­se folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvor­når og hvor­dan mis­un­del­se kan bru­ges til at sæl­ge pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser og hvor­dan du und­går at sky­de dig selv i foden.

Lok dem med uimod­ståe­li­ge småkager

Lok dem med uimod­ståe­li­ge småkager

Når du skal have kun­der­ne til at bli­ve opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kva­li­te­ter, hand­ler det om, at få pro­duk­ter­ne til at se som om, de kan opfyl­de kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bru­ges som lok­ken­de småkager.

Sådan ska­ber du den røde tråd i din tekst

Sådan ska­ber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sør­ger for, at dine læse­re kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst. Læs med her og find ud af, hvor­dan du ska­ber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gen­de til at læse din tekst hele vej­en til enden.

Du ender nemt med selv at skæ­re dig på dine skar­pe priser

Du ender nemt med selv at skæ­re dig på dine skar­pe priser

Er du webs­hope­jer, og synes smar­te mar­ke­ting­flos­k­ler som “skar­pe pri­ser”, “uover­truf­fen kva­li­tet” og “innova­tivt design” er et must i pro­dukt­tek­ster og mar­keds­fø­ring, risi­ke­rer du, at de vir­ker stik mod­sat på kunderne.

Sådan skri­ver du en sik­ker ankertekst

Sådan skri­ver du en sik­ker ankertekst

Ryster du også på hån­den, når du skal skri­ve en sik­ker anker­tekst hjem til din egen hjem­mesi­de i de artik­ler og blo­gind­læg, du får udgi­vet på andre hjem­mesi­der og onli­ne medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvor­vidt andres links til jeres hjem­mesi­de kan give jer pro­ble­mer med Goog­le Pen­gi­un? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sik­re ankertekster.

Skal du mobi­l­op­ti­me­re tit­le og meta descrip­tion efter 1. februar?

Skal du mobi­l­op­ti­me­re tit­le og meta descrip­tion efter 1. februar?

Fra febru­ar er det det mobi­le indeks hos Goog­le, der tæl­ler, når dine sider skal ind­pla­ce­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så spil­ler din hjem­mesi­de ikke på mobi­len, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men gæl­der opti­me­rin­gen også tit­le og meta descrip­tion, der som bekendt er noget kor­te­re i de mobi­le søge­re­sul­ta­ter? Det for­sø­ger vi at give sva­ret på her.

Hvor man­ge ord skal jeg skri­ve, for at ran­ke højt på mit søgeord

Hvor man­ge ord skal jeg skri­ve, for at ran­ke højt på mit søgeord

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkon­kur­re­re dine kon­kur­ren­ter ved at have mere tekst på din hjem­mesi­de eller webs­hops sider end kon­kur­ren­ter­ne. Men kun hvis den tekst du har på siden, er af en ordent­lig kva­li­tet. Her giver vi dig opskrif­ten på, hvor­dan du ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at ran­ke bedst muligt i søgeresultaterne.

Fast­hold læser­ne med man­chet­ter, der fænger!

Fast­hold læser­ne med man­chet­ter, der fænger!

Man­chet­ten opsum­me­rer en sides vig­tig­ste poin­ter og giver de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner. Læser folk ikke andet, er du sik­ker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Sam­ti­dig elsker Goog­le sider, der skri­ver det vig­tig­ste først. Så start på at bru­ge man­chet­ter i dag og få bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

9 tips til dig der ger­ne vil arbej­de med AdWords

9 tips til dig der ger­ne vil arbej­de med AdWords

Hvad enten du ønsker at boo­ste dit salg onli­ne, at få fle­re til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker fle­re vis­nin­ger af din hjem­mesi­de er Goog­le AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan ska­ber du fle­re veje til din webs­hop eller hjemmeside

Sådan ska­ber du fle­re veje til din webs­hop eller hjemmeside

Dine besø­gen­de kan kom­me frem til dit web­s­ted af man­ge for­skel­li­ge ruter. Her tæn­ker vi ikke kun på søge­re­sul­ta­ter, men på links fra andre web­s­te­der, soci­a­le medi­er og lig­nen­de. Hvil­ke kana­ler de kom­mer fra, kan du ikke sty­re, men du kan selv ska­be en ræk­ke con­tent mar­ke­ting kana­ler, der kan føre dem hen til dit site.

Hvad vores hund lær­te os om vig­tig­he­den af en god indholdsstrategi

Hvad vores hund lær­te os om vig­tig­he­den af en god indholdsstrategi

Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­li­ster­ne ude på vej­en. Men han kan ikke kom­me ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så vil­le skæb­nen at der kom en cyk­list køren­de. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vig­tig­he­den af at have en indholdsstrategi.

7 ud af 10 dan­ske­re væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leveringsomkostninger

7 ud af 10 dan­ske­re væg­ter gode pro­dukt­tek­ster over pris og leveringsomkostninger

Iføl­ge trans­port­fir­ma­et Bring væg­ter dan­ske for­bru­ger­ne gode pro­dukt­tek­ster og bil­le­der over både slag­til­bud, fri fragt og hur­tig leve­rings­tid. Det under­byg­ger den ten­dens vi har set hos vores kun­der, der alle har valgt at sat­se stort på gode pro­dukt­tek­ster og ordent­li­ge bil­le­der – og efter­føl­gen­de har for­ø­get omsæt­nin­gen gevaldigt.

Der­for skal du have mas­ser af tekst på for­si­den af din hjemmeside

Der­for skal du have mas­ser af tekst på for­si­den af din hjemmeside

For­si­den er den side, der giver størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rele­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vig­tigst for siden og i sær­de­les­hed om det, der er størst kon­kur­ren­ce om. Der­ved giver du det størst mulig vægt over for Goog­le og de andre søgemaskiner.

5 grun­de til at skri­ve gode produkttekster

5 grun­de til at skri­ve gode produkttekster

Gode pro­dukt­tek­ster giver både dine besø­gen­de en bed­re kun­de­op­le­vel­se og sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der­ved sæt­ter du din webs­hop for­re­st i køen, når dine kom­men­de kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Der­for er lon­gre­ads – lan­ge artik­ler – en god investering!

Der­for er lon­gre­ads – lan­ge artik­ler – en god investering!

Det er ikke kun søde hunde og spæd­børn, der er popu­læ­re at dele. Lan­ge artik­ler har en væsent­lig stør­re chan­ce for at bli­ve delt end kor­te, net­op for­di læng­den på artik­len giver den stør­re auto­ri­tet. Men lon­gre­ads har man­ge fle­re for­de­le – læs om dem her!

Face­book er ikke din hjemmeside

Face­book er ikke din hjemmeside

Vi ser det alt for tit, så der­for er vi nødt til at ram­me en pæl igen­nem en meget udbredt mis­for­stå­el­se: En fir­ma­si­de på Face­book kan IKKE erstat­te din hjemmeside!

webtextshop 

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­te­xts­hop i/s
WEBTEXTSHOP