Sådan skaber du godt indhold til content marketing

Skal din con­tent mar­ket­ing have nogen effekt, skal det være rel­e­vant og speci­fikt i forhold til, hvad folk har søgt på. Sam­tidig skal ind­hold­et være real­is­tisk for mål­grup­pen at forstå, samt være så tilpas fork­larende og uddy­bende, at folk får noget ud af at læse det. Endelig skal ind­hold og afsender virke tro­værdi­ge. Så der er ingen lette gen­ve­je til at skabe godt con­tent mar­ket­ing-ind­hold!

Så skriver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læs­er en klar instruks på, hvad han eller hun for­ventes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det virke, må det ikke bare være en kom­man­do. Læs med her og lær at skrive et godt Call to Action.

Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at presse sal­get igen­nem med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gende om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst

Sådan får du kunder fra hjemmesiden

Mange bruger deres firmah­jemme­side som et trykt kat­a­log. Men det giv­er ingen syn­lighed i søge­mask­in­erne og der­for heller ingen kun­de­hen­ven­delser. Få opskriften på at få kun­der fra hjemmes­i­den her!

Sådan bruger du content marketing til det indledende salgsarbejde

De fleste sæl­gere had­er såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgående aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­dende sal­gsar­be­jde online.

Sådan bruger du misundelse til at sælge

Mis­un­delse er en af de basale men­neske­lige følelser der kan bruges, når du vil over­be­vise folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvornår og hvor­dan mis­un­delse kan bruges til at sælge pro­duk­ter og tjen­estey­delser og hvor­dan du undgår at skyde dig selv i foden.

Lok dem med uimodståelige småkager

Når du skal have kun­derne til at blive opmærk­somme på dine pro­duk­ter og deres kvaliteter, han­dler det om, at få pro­duk­terne til at se som om, de kan opfylde kun­dernes drømme. Behov er ikke godt nok. For det er kun drømme, der kan bruges som lokkende småk­ager.

Sådan skaber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sørg­er for, at dine læsere kom­mer hele vejen gen­nem din tekst. Læs med her og find ud af, hvor­dan du skaber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gende til at læse din tekst hele vejen til enden.

Du ender nemt med selv at skære dig på dine skarpe priser

Er du web­shope­jer, og synes smarte mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “uovertruf­fen kvalitet” og “inno­v­a­tivt design” er et must i pro­duk­t­tek­ster og markeds­føring, risik­er­er du, at de virk­er stik mod­sat på kun­derne.

Sådan skriver du en sikker ankertekst

Rys­ter du også på hån­den, når du skal skrive en sikker ankertekst hjem til din egen hjemme­side i de artik­ler og blogindlæg, du får udgivet på andre hjemmesider og online medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvorvidt andres links til jeres hjemme­side kan give jer prob­le­mer med Google Pengiun? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sikre ankertek­ster.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s
WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This