Sådan river du tekstmuren ned

Skal du øge chan­cen for, at holde de besø­gende på din side, skal du bryde tek­st­muren ned og designe siden, så det bliv­er nemt at læse den i flere kon­cen­tra­tionsin­ter­valler. Det kræver en ny til­gang til opbygnin­gen af tekst og ind­hold på siden. 

Danske webshops taber millioner på dårlige tekster

DIBS årsopgørelse for 2016 vis­er, at 38 % af de han­dlede afbrød deres køb sid­ste år på grund af man­glende tillid til web­shop­pen. De mest tungtve­jende grunde skyldes alle­sam­men dårlig tekst. Med bedre tek­ster på siderne, ville web­shop­pen frem­stå både mere tro­værdig og tillidsvækkende for kunderne.

De 5 dødssynder, der giver dårlige tekster på nettet

Tek­ster på net­tet kan være en pine at læse. Men hvad er årsagen til de dårlige tek­ster, og hvor­dan undgår du selv at få skabt den slags dårligt ind­hold? Vi gen­nemgår de 5 største dødssyn­der ved dårlige tek­ster lige her og hvor­dan du undgår dem.

Sådan skaber du godt indhold til content marketing

Skal din con­tent mar­ket­ing have nogen effekt, skal det være rel­e­vant og speci­fikt i forhold til, hvad folk har søgt på. Sam­tidig skal ind­hold­et være real­is­tisk for mål­grup­pen at forstå, samt være så tilpas fork­larende og uddy­bende, at folk får noget ud af at læse det. Endelig skal ind­hold og afsender virke tro­værdi­ge. Så der er ingen lette gen­ve­je til at skabe godt con­tent marketing-indhold!

Så skriver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læs­er en klar instruks på, hvad han eller hun for­ventes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det virke, må det ikke bare være en kom­man­do. Læs med her og lær at skrive et godt Call to Action.

Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at presse sal­get igen­nem med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gende om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst

Sådan får du kunder fra hjemmesiden

Mange bruger deres firmah­jemme­side som et trykt kat­a­log. Men det giv­er ingen syn­lighed i søge­mask­in­erne og der­for heller ingen kun­de­hen­ven­delser. Få opskriften på at få kun­der fra hjemmes­i­den her!

Sådan bruger du content marketing til det indledende salgsarbejde

De fleste sæl­gere had­er såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgående aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­dende sal­gsar­be­jde online.

Sådan bruger du misundelse til at sælge

Mis­un­delse er en af de basale men­neske­lige følelser der kan bruges, når du vil over­be­vise folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvornår og hvor­dan mis­un­delse kan bruges til at sælge pro­duk­ter og tjen­estey­delser og hvor­dan du undgår at skyde dig selv i foden.

Lok dem med uimodståelige småkager

Når du skal have kun­derne til at blive opmærk­somme på dine pro­duk­ter og deres kvaliteter, han­dler det om, at få pro­duk­terne til at se som om, de kan opfylde kun­dernes drømme. Behov er ikke godt nok. For det er kun drømme, der kan bruges som lokkende småkager.

Sådan skaber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sørg­er for, at dine læsere kom­mer hele vejen gen­nem din tekst. Læs med her og find ud af, hvor­dan du skaber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gende til at læse din tekst hele vejen til enden.

Du ender nemt med selv at skære dig på dine skarpe priser

Er du web­shope­jer, og synes smarte mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “uovertruf­fen kvalitet” og “inno­v­a­tivt design” er et must i pro­duk­t­tek­ster og markeds­føring, risik­er­er du, at de virk­er stik mod­sat på kunderne.

Sådan skriver du en sikker ankertekst

Rys­ter du også på hån­den, når du skal skrive en sikker ankertekst hjem til din egen hjemme­side i de artik­ler og blogindlæg, du får udgivet på andre hjemmesider og online medi­er? Eller er du bekym­ret for, hvorvidt andres links til jeres hjemme­side kan give jer prob­le­mer med Google Pengiun? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sikre ankertekster.

Skal du mobiloptimere title og meta description efter 1. februar?

Fra feb­ru­ar er det det mobile indeks hos Google, der tæller, når dine sider skal ind­plac­eres i søgere­sul­tater­ne. Så spiller din hjemme­side ikke på mobilen, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søgere­sul­tater­ne. Men gælder opti­merin­gen også title og meta descrip­tion, der som bek­endt er noget kor­tere i de mobile søgere­sul­tater? Det forsøger vi at give svaret på her.

Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

I prin­cip­pet burde du kunne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tekst på din hjemme­side eller web­shops sider end konkur­renterne. Men kun hvis den tekst du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giv­er vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bedst muligt i søgeresultaterne.

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Manchet­ten opsum­mer­er en sides vigtig­ste point­er og giv­er de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læs­er folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­sante, bliv­er læserne hæn­gende. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgeresultaterne.

9 tips til dig der gerne vil arbejde med AdWords

Hvad enten du ønsker at booste dit salg online, at få flere til at følge dit nyheds­brev eller blot ønsker flere vis­ninger af din hjemme­side er Google AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

Sådan opbyggede vi content marketing kanaler på sexshop.dk

I denne web­textcast snakker vi med Michael Peter Hansen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ket­ing kanaler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de forskel­lige con­tent mar­ket­ing kanaler anven­des af Dan­marks næst­største online sexshop.

Sådan skaber du flere veje til din webshop eller hjemmeside

Dine besø­gende kan komme frem til dit web­st­ed af mange forskel­lige ruter. Her tænker vi ikke kun på søgere­sul­tater, men på links fra andre web­st­ed­er, sociale medi­er og lig­nende. Hvilke kanaler de kom­mer fra, kan du ikke styre, men du kan selv skabe en række con­tent mar­ket­ing kanaler, der kan føre dem hen til dit site.

Derfor skal du se din webshop som et online-magasin frem for en butik

Alt for mange web­shops slås om de samme tre-fire plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Går du tra­di­tionelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Google. Men gen­tænker du din til­gang til din web­shop og ser den mere som et online-mag­a­sin end en butik, skaber du helt nye mulighed­er for at øge kun­de­loy­aliteten og slå konkur­renterne i kam­p­en om top 3-plac­er­in­­gen på Google.

Hvad vores hund lærte os om vigtigheden af en god indholdsstrategi

Når vores hund er i haven, elsker han at jage cyk­lis­terne ude på vejen. Men han kan ikke komme ud til dem. Han løber bare langs heg­net og gør af dem. Men en dag var han slup­pet ud og så ville skæb­nen at der kom en cyk­list kørende. Læs hvor­dan det gik og hvad det kan lære os om vigtighe­den af at have en indholdsstrategi.

7 ud af 10 danskere vægter gode produkttekster over pris og leveringsomkostninger

Ifølge trans­port­fir­maet Bring vægter danske for­brugerne gode pro­duk­t­tek­ster og billed­er over både slagtil­bud, fri fragt og hur­tig lev­er­ingstid. Det under­byg­ger den ten­dens vi har set hos vores kun­der, der alle har val­gt at satse stort på gode pro­duk­t­tek­ster og ordentlige billed­er — og efter­føl­gende har forøget omsæt­nin­gen gevaldigt.

Lynkursus i SEO for journalister og andre skribenter fra trykte medier

Selv om du er uddan­net jour­nal­ist, kan det være sin sag at skrive con­tent mar­ket­ing tek­ster til brug på net­tet. Vil du undgå at falde i de værste Google-fælder, så læs vores lynkur­sus i SEO for jour­nal­is­ter og andre skriben­ter, der er vant til at skrive til tryk­te medier.

Derfor skal du have masser af tekst på forsiden af din hjemmeside

For­si­den er den side, der giv­er størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rel­e­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vigtigst for siden og i særde­leshed om det, der er størst konkur­rence om. Derved giv­er du det størst mulig vægt over for Google og de andre søgemaskiner.

5 grunde til at skrive gode produkttekster

Gode pro­duk­t­tek­ster giv­er både dine besø­gende en bedre kun­deo­plevelse og sikr­er dig bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. Derved sæt­ter du din web­shop for­rest i køen, når dine kom­mende kun­der skal vælge, hvor de køber ind.

Derfor er longreads — lange artikler — en god investering!

Det er ikke kun søde hunde og spæd­børn, der er pop­ulære at dele. Lange artik­ler har en væsentlig større chance for at blive delt end korte, netop for­di læng­den på artiklen giv­er den større autoritet. Men lon­greads har mange flere fordele — læs om dem her!

Facebook er ikke din hjemmeside

Vi ser det alt for tit, så der­for er vi nødt til at ramme en pæl igen­nem en meget udbredt mis­forståelse: En fir­ma­side på Face­book kan IKKE erstat­te din hjemmeside!

webtextshop 

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s
WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This