Hen­rik Ander­sen, Pilanto:

Tek­sten er det vig­tig­ste enkelt­stå­en­de ele­ment i min affiliate-forretning!

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast har vi besøg af Hen­rik Ander­sen, der gen­nem sit fir­ma Pilan­to dri­ver mere end 90 for­skel­li­ge affi­la­te-sider. Lær om, hvad affi­liate mar­ke­ting er, og hvor­for tekst både er vig­tigt for at kom­me til at ran­ke godt i søge­re­sul­ta­ter­ne og ska­be fle­re salg.

Hen­rik Ander­sen, Pilanto:

Tek­sten er det
vig­tig­ste enkelt­stå­en­de element
i min
affiliate-
forretning!

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast har vi besøg af Hen­rik Ander­sen, der gen­nem sit fir­ma Pilan­to dri­ver mere end 90 for­skel­li­ge affi­la­te-sider. Lær om, hvad affi­liate mar­ke­ting er, og hvor­for tekst både er vig­tigt for at kom­me til at ran­ke godt i søge­re­sul­ta­ter­ne og ska­be fle­re salg.

Bag mikro­fo­ner­ne i den­ne episode

Hen­rik Ander­sen, Pilanto

Årgang 1978, bosat i Rødding

Uddan­net mul­ti­me­di­e­de­sig­ner 2002

Selv­stæn­dig siden 2004, i dag med bureau­et Pilan­to, der arbej­der med for­skel­li­ge kon­su­len­ty­del­ser, sat drift af mere end 90 for­skel­li­ge affiliate-hjemmesider.

Ben­ny Chri­sten Grandahl

Årgang 1964, bosat i Karise

Uddan­net Cand. comm. 1990

Selv­stæn­dig siden 1988, i dag med con­tent mar­ke­ting-bureau­et Web­te­xts­hop – Content2Marketing, der leve­rer con­tent mar­ke­ting og ind­hold på 8 for­skel­li­ge sprog.

Med en bag­grund som mul­ti­me­di­e­de­sig­ner og man­ge­årig part­ner i eget web­bu­reau, star­te­de Hen­rik Ander­sen sit eget fir­ma Pilan­to i slut­nin­gen af 2017, da hans man­ge­åri­ge part­ner i deres fæl­les web­bu­reau gik på pension.

Pilan­to arbej­der dels med typi­ske kon­su­len­ty­del­ser inden for SEO og udar­bej­del­se og opti­me­ring af TYPO3- og Word­Press-hjem­mesi­der, og dels med mere end 90 affi­liate-sites. De tje­ner pen­ge ved at gene­re­re tra­fik til for­skel­li­ge webs­hops fra fir­ma­ets  hjem­mesi­der om alle muli­ge emner, pri­mært inden for gavenichen.

En af Hen­rik Ander­sens stør­ste affi­liate-sider er gave​in​spira​tion​.dk. Via en ræk­ke for­skel­li­ge temaar­tik­ler, kan de besø­gen­de fin­de gavei­de­er til enhver anled­ning og enhver per­son, gam­mel som ung, mand, kvin­de eller barn.

 

Gave​in​spira​tion​.dk – et af Hen­rik Ander­sens stør­ste affiliate-sites.

Hvad er affi­liate marketing?

Hen­rik Ander­sen for­kla­rer selv affi­liate mar­ke­ting, som om at “ens hjem­mesi­de fun­ge­rer som en pro­vi­sions­løn­net sælger”.

Ana­lo­gi­en er ikke helt for­kert. For affi­liate mar­ke­ting fun­ger oftest ved, at en ejer af en hjem­mesi­de udgi­ver noget ind­hold om f.eks. en bestemt type pro­duk­ter – og lin­ker så i arti­ke­ler­ne til nog­le webs­hops, som sæl­ger dem. Gene­re­rer den tra­fik, som hjem­me­si­den sen­der over til en af webs­hop­pen et salg, mod­ta­ger hjem­mesi­de­e­je­ren en pro­vi­sion for salget.

Men alt­så kun hvis der sker et reelt salg.

Det er en god for­ret­ning for webs­hop­pen, for­di de kun skal af med pen­ge, når de tje­ner pen­ge – ikke bare for at en besø­gen­de klik­ker ind på deres webs­hop. Sam­ti­dig tje­ner hjem­mesi­de­e­je­ren en hen­vis­nings­pro­vi­sion – og er det en dyg­tig hjem­mesi­de­e­jer som Hen­rik Ander­sen, kan det bli­ve til en gan­ske anse­e­lig sum.

Ikke kun drøm­men om en pas­siv indkomst

Hen­rik Ander­sen har såle­des omkring 500.000 besø­gen­de på alle hans affli­a­te-sites til­sam­men hver måned. Det gav ham sid­ste år en ind­tægt på lige knapt en kvart mil­li­on – ikke helt nok til at han kan leve af det, men hans affi­liate-arbej­de giver et godt bidrag til hans sam­le­de årsløn. Resten kom­mer fra hans kon­su­len­t­ar­bej­de med TYPO3, Word­Press og SEO.

For man­ge affi­liate mar­ketérs er det net­op drøm­men om den pas­si­ve ind­komst, der bare kom­mer rul­len­de hver måned, der er driv­kraf­ten. Det er det i nogen grad også for Hen­rik Ander­sen. Men hans man­ge for­skel­li­ge affi­liate-sider giver ham også en mas­se prak­tisk erfa­ring med de for­skel­li­ge CMS’er, kod­ning i HTML og CSS, og en mas­se SEO-viden.

Sam­ti­dig har en stærk pas­sion for at udvik­le net­op den­ne type hjem­mesi­der, fin­de de rig­ti­ge søge­ord, struk­tu­re­re sider­ne og plan­læg­ge arbej­det, bestil­le det rig­ti­ge, gode og infor­ma­ti­ve ind­hold, og se hvor man­ge besø­gen­de – og ind­tæg­ter – sider­ne kan trække.

 

Tek­sten er den vig­tig­ste enkeltfaktor

Fra Hen­rik Ander­sens SEO-arbej­de ved han, at alle dele af hjem­me­si­den skal spil­le opti­malt sam­men, for at give siden de bed­ste mulig­he­der for at ran­ke højt i søgeresultaterne.

Alli­ge­vel mener Hen­rik Ander­sen, at tek­sten er det vig­tig­ste enkelt­stå­en­de ele­ment i lig­nin­gen. Ikke bare for­di den hjæl­per sider­ne på hans man­ge affi­liate-hjem­mesi­der, til at kom­me til at ran­ke i Goog­les algo­rit­mer. Også for­di en tekst som ska­ber vær­di for de besø­gen­de, der læser den, helt natur­ligt også ska­ber fle­re salg.

 

En tekst som ska­ber vær­di for de besø­gen­de, der læser den, ska­ber helt natur­ligt også langt fle­re salg!

Der­for er det vig­tigt for Hen­rik Ander­sen, at det ikke bare er de sæd­van­li­ge lirum­larum-tek­ster, som du ser på man­ge hjem­mesi­der, der bli­ver udgi­vet på hans affi­liate-sider. Ind­hol­det skal mål­ret­tet hjæl­pe læse­ren til at bli­ve i stand til at træf­fe en beslut­ning om hvil­ket pro­dukt, de skal væl­ge – samt gøre ham eller hen­de inter­es­se­re­de i at købe det på de webs­hops, som han har ind­gå­et affi­liate-afta­ler med.

Her hav­de Hen­rik Ander­sen fået fle­re gode anbe­fa­lin­ger af os, lige­som han fandt infor­ma­tio­nen på vores hjem­mesi­de inter­es­sant og rele­vant. “Ikke man­ge tekst­bu­reau­er for­tæl­ler, hvor­dan sam­ar­bej­det reelt fore­går”, angi­ver Hen­rik Ander­sen som en af årsa­ger­ne til, at han valg­te Web­te­xts­hop – content2marketing som leve­ran­dør af tek­ster til hans affiliate-sider.

Det hand­ler også om, at sam­ar­bej­det fungerer

Kva­li­te­ten af tek­sten giver også langt min­dre efter­ar­bej­de for Hen­rik Ander­sen. Skul­le han sid­de og skri­ve sto­re dele om, eller var det nød­ven­digt at ret­te alt for meget til, vil­le sam­ar­bej­det bli­ve alt for tungt og tidskrævende.

I star­ten gik jeg alt igen­nem med en tæt­te­kam, men så snart jeg fandt ud af, at kva­li­te­ten altid var i orden, slap­pe­de jeg mere af. Og i dag ryger hoved­par­ten af artik­ler­ne bare direk­te  på siden. For jeg ved, at det ind­hold jeg får, er i orden”.

Sam­ti­dig fin­der Hen­rik Ander­sen sam­ar­bejds­for­men meget let og smi­dig. Det hele fore­går via et Podio-arbejds­om­rå­de, hvor han selv kan læg­ge opga­ver­ne op. Her­fra tager vores skri­ben­ter de enkel­te opga­ver, og kan så spør­ge ind til opga­ven, hvis det er nødvendigt.

Når skri­ben­ten er fær­dig med tek­sten, tager vores pro­jekt­le­der over, redi­ge­rer tek­sten og læser kor­rek­tur, inden tek­sten mel­des klar til Hen­rik Andersen.

Net­op det ekstra sæt øjne på ret­stav­nin­gen og det kri­ti­ske blik på tek­sten, for at sik­re den giver vær­di for både de besø­gen­de, der skal læse den, og den kun­de der skal anven­de den, er en anden vig­tig fak­tor, som iføl­ge Hen­rik Ander­sens mening er med til at høj­ne kva­li­te­ten på vores leverancer.

Når tek­sten er meldt klar, kan Hen­rik Ander­sen så tage den og læg­ge den op på hjem­me­si­den – og kan føl­ge med i hele pro­ces­sen frem til da, samt nemt gen­fin­de tek­sten igen, hvis det en dag skul­le bli­ve nødvendigt.

Det har mini­me­ret det admi­ni­stra­ti­ve arbej­de og den tid, Hen­rik Ander­sen skal bru­ge på at hånd­te­re de enkel­te opgaver.

Gør det muligt for mig, at foku­se­re på det, jeg er god til

En anden vig­tig for­del ved at out­sour­ce tekst­ar­bej­det til en tro­vær­dig sam­ar­bejds­part­ner er, at det giver Hen­rik Ander­sen mere tid til at foku­se­re på det, han er god til. Nem­lig udvik­ling, pro­gram­me­ring og plan­læg­ning af hans affiliate-sider.

I star­ten skrev han selv tek­ster­ne, men fandt hur­tigt ud af, at det tog alt for lang tid. Sene­re hyre­de han også sin kone ind til at skri­ve tek­ster­ne. Hun dri­ver sit eget bureau, Væk­ste­ri­et, og er enormt dyg­tig til både SEO og tekst. Men hun har også andre kun­der, hun skal have tid til at servicere.

Men med os – og end­nu et tekst­bu­reau, som Hen­rik Ander­sen bru­ger til andre tek­stop­ga­ver med rela­tion til hans affi­liate-pro­jek­ter – har han fun­det en løs­ning, der gør det muligt for ham kun at foku­se­re på det, han elsker at lave, og som han bræn­der for.

Det har gjort det nem­me­re for ham, at få gang i og opnå kri­tisk mas­se på ind­hol­det i hans for­skel­li­ge affi­liate-pro­jek­ter i en fart. Der­ved går der kor­te­re tid, før de nye sider får gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og begyn­der at tje­ne pen­ge. Det for­bed­rer Hen­rik Ander­sens ind­tje­ning – og giver ham mulig­hed for hur­ti­ge­re at kom­me igang med end­nu fle­re nye affiliate-projekter.

Så alt i alt er Hen­rik Ander­sen en glad kun­de i vores butik.

Vil du vide mere om Hen­rik Andersen?

Har du spørgs­mål til Hen­rik Ander­sens affi­liate-pro­jek­ter, og hvor­dan han plan­læg­ger og udvik­ler dem, har han lovet at besva­re even­tu­elt kom­men­ta­rer i kom­men­tar-spo­ret herunder.

Der­u­d­over kan du læse mere om Hen­rik Ander­sen, affi­liate-mar­ke­ting, og de man­ge pro­jek­ter på hans per­son­li­ge hjem­mesi­de, der meget pas­sen­de hed­der net­op hen​ri​kan​der​sen​.dk.

Vi siger tak for snak­ken til Hen­rik Ander­sen, og håber du fik lidt mere at vide om affi­liate mar­ke­ting og effek­ten af godt indhold.

 

0 kom­men­ta­rer

Ind­send en kom­men­tar

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220