Om os!

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer tek­ster og con­tent mar­ke­ting til din hjemmeside.

Uan­set om du har brug for at

- Sæl­ge mere

- Få bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne

- Få stør­re syn­lig­hed på de soci­a­le medier

- Til­træk­ke folk til din webs­hop eller hjemmeside

- Få folk til at til­mel­de sig din mailing-liste

- Få til­fred­se besø­gen­de, der deler dit indhold

har du brug for gode og rele­van­te tek­ster med en tyde­lig rød tråd og et klart call-to-action. Det kan vi hjæl­pe med!

BEN­NY
CHRI­STEN
GRAN­DA­HL

Seri­ei­værk­sæt­ter, tekst­for­fat­ter, redak­tør og for­læg­ger med tæt på 30 års erfa­ring i udvik­ling af tekst og ind­hold til maga­si­ner, bøger og digi­ta­le medier.

Uddan­net Cand.Comm og Cer­ti­fied Con­tent Marketer.

EMI­LIE
ANN
JACOB­SEN

Tekst­for­fat­ter, kor­rek­tur­læ­ser og redak­tør. Uddan­net jour­na­list fra Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højsko­le med fle­re års erfa­ring i at skri­ve tek­ster til nettet.

BEA­TE
MULVA­NA
GRAN­DA­HL

Tekst­for­fat­ter, redak­tions­se­kre­tær og redak­tør. Har arbej­det pro­fes­sio­nelt med tekst og ind­hold i mere end 10 år.
Tek­ster er vig­ti­ge­re end nogen­sin­de før

Med Google’s Penguin‑, Pan­da- og Hum­m­ing­bird-algo­rit­mer er gode tek­ster – og mas­ser af den – ble­vet end­nu vig­ti­ge­re for at få gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne på Google.

For Goog­le har aldrig straf­fet godt ind­hold! Det har også den sto­re for­del, at det bli­ver delt helt af sig selv – og er det skre­vet for men­ne­sker, får det også dine besø­gen­de til at synes bed­re om din side og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, du sælger.

Besva­rer tek­sten dine besø­gen­des spørgs­mål eller løser deres pro­ble­mer, føler de sig bed­re ser­vi­ce­ret. Det giver dig stør­re tro­vær­dig­hed og øger chan­cer­ne for at kun­ne kon­ver­te­re den besø­gen­de til en kunde.

Vi leve­rer tekster
til alt

Hvis du lige­som os mener, at explai­ners, video, podcast og andre digi­ta­le medi­er er frem­ti­den på net­tet, så husk på at en god video, et godt podcast og en god explai­ner – eller en god info­gra­fik for den sags skyld – også kræ­ver et ordent­ligt manuskript.

Vi leve­rer tek­ster og manuskrip­ter til alt, uan­set om det er dine:

 • Pro­dukt­tek­ster
 • Blog-poster
 • Artik­ler
 • E‑bøger
 • Mai­ling­li­ster
 • Video­er
 • Explai­ners
 • Podcasts
 • Onli­ne-kur­ser
 • Opda­te­rin­ger på soci­a­le netværk

Vi kan også

 • Læg­ge din Con­tent Marketing-strategi
 • SEO-opti­me­re din webs­hop eller din hjemmeside
 • Pas­sé din hjem­mesi­de og dine pro­filsi­der på de soci­a­le medier
 • Hånd­te­re loka­li­se­rin­ger og oversættelsesopgaver

Klik på Kon­takt os-knap­pen her og få et til­bud på net­op din opgave.

 • 100 % KVALITETSTEKSTER 100% 100%
 • 100 % søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster skre­vet for mennesker 100% 100%
 • 100 % i orden priser 100 % 100 %

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang imponerer. 

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Onli­ne

Web­te­xts­hop har for­må­et at skri­ve meget unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tek­ster om mere end 150 for­skel­li­ge par strøm­per inden­for gan­ske kort tid.

socksandme
Anders Poul­sen, sock​s​and​me​.com

Skal vi skri­ve tek­ster for jer?
Skal vi udvik­le con­tent mar­ke­ting ind­hold, tek­ster eller læg­ge ind­holds­stra­te­gi­en for jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os pr. mail, tele­fon eller klik på knap­pen her­un­der og udfyld kontaktformularen.

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220