Uan­set om du skal have over­sat eller skre­vet ind­hold fra bunden:

6 sprog – sam­me pris pr. ord

Har du brug for en hjemme­side på fle­re sprog? Eller står du som udgiv­er af et onli­ne maga­sin eller har du web­shops i fle­re lan­de? Så ken­der du sik­kert alt for godt besvæ­ret med at få over­sat mel­lem og udvik­let unikt ind­hold på de forskel­lige sprog! Lad os kla­re besvæ­ret for dig — til sam­me ord­pris pr. sprog, uan­set om du har brug for tekst på dan­sk, fin­sk, norsk, sven­sk, tysk eller engelsk!

Skal du have lan­ce­ret din fir­ma­hjem­mesi­de, din webs­hop, dit affi­liate-site eller en anden form for onli­ne-udgi­vel­se på et af de nor­di­ske sprog eller på tysk eller engelsk, skal du tit igen­nem en lang og sej pro­ces. Her kan du væl­ge enten at købe over­sæt­tel­ser fra for­skel­li­ge fre­elan­ce­re på et af de man­ge opga­ve­si­tes på net­tet eller hyre en pro­fes­sio­nel over­sæt­ter til opgaven.

Væl­ger du den før­ste løs­ning, risi­ke­rer du nemt at ende med en over­sat tekst, der slet ikke står mål med dine for­vent­nin­ger og de kva­li­tets­krav, du måt­te have til sådant ind­hold. Væl­ger du den anden og oftest noget dyre­re løs­ning, får du en per­fekt over­sat tekst, hvor der til gen­gæld ikke er taget hen­syn til søge­ord og andre af de fak­to­rer, som du skal bru­ge, for at få gode pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Vi ken­der gamet

Som et erfa­rent onli­ne tekst­bu­reau, ken­der vi alt til de man­ge SEO-fak­to­rer og ved alt om, hvor vig­tigt det er, at f.eks. han­dels- og leve­rings­be­tin­gel­ser bli­ver loka­li­se­ret til de respek­ti­ve lan­de. Sam­ti­dig ved vi også, hvor vig­tigt det er, at eksemp­ler, bereg­nin­ger og fak­tu­el­le oplys­nin­ger bli­ver over­sat og trans­for­me­ret til de for­hold, der gæl­der i det pågæl­den­de land.

Vi har arbej­det pro­fes­sio­nelt med over­sæt­tel­ser i 20 år og med SEO- og SEO-tek­ster de sene­ste 10 år. Sam­ti­dig har vi opbyg­get en fast til­knyt­tet ska­re af pro­fes­sio­nel­le tekst­for­fat­te­re, der er født og bosat i de respek­ti­ve lan­de. Det bety­der, at vi kan leve­re en over­sæt­tel­se der både sprog­ligt og fak­tu­elt sva­rer til de for­hold og reg­ler, der gæl­der i de pågæl­den­de lande.

Vi er super gla­de for sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop. Høj kva­li­tet, altid løben­de opda­te­rin­ger om pro­ces og altid leve­ring inden for dead­li­nes. Kan varmt anbefales.

Søren Skri­ver

Head of Out­reach, S360

Web­te­xts­hop er vores faste leve­ran­dør på over­sæt­tel­se til Coupii​.com. En solid og påli­de­lig sam­ar­bejds­part­ner, som jeg varmt kan anbe­fa­le til andre.

Simon

Part­ner, Coupii​.com

Vi kan både over­sæt­te, loka­li­se­re og skri­ve unikt ind­hold helt fra bunden

Det sær­li­ge ved vores faste team af skri­ben­ter på engelsk, tysk, norsk, svensk, finsk – og natur­lig­vis dansk – er, at de alle sam­men udmær­ker sig ved både at kun­ne over­sæt­te, loka­li­se­re og skri­ve unikt ind­hold helt fra bunden.

Det giver dig gen­ne­m­ar­bej­de­de tek­ster, der helt auto­ma­tisk bli­ver til­pas­set til for­hol­de­ne i de enkel­te lan­de ved over­sæt­tel­ser og loka­li­se­rin­ger og giver dig fæn­gen­de og grun­digt resear­che­de artik­ler, når kra­vet er unikt, nyskre­vet ind­hold på de respek­ti­ve sprog.

Få en fast afta­le og tek­ster leve­ret til tiden

Med en fast afta­le kan vi over­sæt­te, loka­li­se­re og pro­du­ce­re tek­ster og andre ind­hold­s­e­le­men­ter til dine hjem­mesi­der på fle­re sprog på en gang måned efter måned. Send os en liste hver måned med de pro­duk­ter, artik­ler eller søge­ord I har brug for at få udvik­let ind­hold til. Så kan vi fore­stå resten i tæt sam­ar­bej­de med jer. Tek­ster­ne leve­res til aftalt tid – og vi har kun en kva­li­tet: Den bedste!

Vi kan også udvik­le gæste­ind­læg til udgi­vel­se på blog­si­tes i de respek­ti­ve lan­de, pres­se­med­del­el­ser og andre for­mer for tekst og ind­hold, som du skal bru­ge i din mar­keds­fø­ring af jeres hjem­mesi­de, webs­hop eller anden onli­ne udgi­vel­se. Vi kan også være behjæl­pe­lig med link­bu­il­ding gen­nem både dan­ske og loka­le sam­ar­bejds­part­ne­re i de enkel­te lande.

6 sprog – sam­me ordpris

Det aller­bed­ste er, at der er fuld­stæn­dig gen­nem­sku­e­lig­hed i pri­sen. Vi afreg­ner alle opga­ver til sam­me pris pr. ord, uanset

  • Om du skal bru­ge tek­sten på dansk, svensk, norsk, finsk, tysk eller engelsk
  • Om det er over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller nyskrivning
  • Hvor man­ge for­skel­li­ge sprog du skal bru­ge det sam­me ind­hold på

End­vi­de­re har du mulig­hed for at til­kø­be for­skel­li­ge til­læg­s­y­del­ser til en fast pris pr. opgave.

Kon­takt os i dag og vær fly­ven­de i morgen

Pri­sen pr. ord afhæn­ger natur­lig­vis helt af opga­vens omfang og hvor lang­va­rigt et sam­ar­bej­de, vi kan for­ven­te. Så kon­takt os i dag ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der eller find vores kon­tak­top­lys­nin­ger her, hvis du hel­le­re vil rin­ge eller mai­le til os.

Så fin­der vi den mest opti­ma­le løs­ning og sam­men­sæt­ter et fast team af con­tent-eks­per­ter, der kan vare­ta­ge udvik­lin­gen af ind­hold til dit web­s­i­te på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk eller norsk.

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbningstid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejdsdag.

Vil du hel­le­re ringe?

Du fin­der num­me­ret nederst på siden.

Hen­ven­del­se om tek­st­ud­vik­ling eller oversættelse

13 + 12 =

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220