Uan­set om du skal have over­sat eller skre­vet ind­hold fra bun­den:

6 sprog – sam­me pris pr. ord

Har du brug for en hjemme­side på fle­re sprog? Eller står du som udgiv­er af et onli­ne maga­sin eller har du web­shops i fle­re lan­de? Så ken­der du sik­kert alt for godt besvæ­ret med at få over­sat mel­lem og udvik­let unikt ind­hold på de forskel­lige sprog! Lad os kla­re besvæ­ret for dig — til sam­me ord­pris pr. sprog, uan­set om du har brug for tekst på dan­sk, fin­sk, norsk, sven­sk, tysk eller engelsk!

Skal du have lan­ce­ret din fir­ma­hjem­mesi­de, din webs­hop, dit affi­li­a­te-site eller en anden form for onli­ne-udgi­vel­se på et af de nor­di­ske sprog eller på tysk eller engelsk, skal du tit igen­nem en lang og sej pro­ces. Her kan du væl­ge enten at købe over­sæt­tel­ser fra for­skel­li­ge fre­elan­ce­re på et af de man­ge opga­ve­si­tes på net­tet eller hyre en pro­fes­sio­nel over­sæt­ter til opga­ven.

Væl­ger du den før­ste løs­ning, risi­ke­rer du nemt at ende med en over­sat tekst, der slet ikke står mål med dine for­vent­nin­ger og de kva­li­tets­krav, du måt­te have til sådant ind­hold. Væl­ger du den anden og oftest noget dyre­re løs­ning, får du en per­fekt over­sat tekst, hvor der til gen­gæld ikke er taget hen­syn til søge­ord og andre af de fak­to­rer, som du skal bru­ge, for at få gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Vi ken­der gamet

Som et erfa­rent onli­ne tekst­bu­reau, ken­der vi alt til de man­ge SEO-fak­to­rer og ved alt om, hvor vig­tigt det er, at f.eks. han­dels- og leve­rings­be­tin­gel­ser bli­ver loka­li­se­ret til de respek­ti­ve lan­de. Sam­ti­dig ved vi også, hvor vig­tigt det er, at eksemp­ler, bereg­nin­ger og fak­tu­el­le oplys­nin­ger bli­ver over­sat og trans­for­me­ret til de for­hold, der gæl­der i det pågæl­den­de land.

Vi har arbej­det pro­fes­sio­nelt med over­sæt­tel­ser i 20 år og med SEO- og SEO-tek­ster de sene­ste 10 år. Sam­ti­dig har vi opbyg­get en fast til­knyt­tet ska­re af pro­fes­sio­nel­le tekst­for­fat­te­re, der er født og bosat i de respek­ti­ve lan­de. Det bety­der, at vi kan leve­re en over­sæt­tel­se der både sprog­ligt og fak­tu­elt sva­rer til de for­hold og reg­ler, der gæl­der i de pågæl­den­de lan­de.

Vi er super gla­de for sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop. Høj kva­li­tet, altid løben­de opda­te­rin­ger om pro­ces og altid leve­ring inden for dead­li­nes. Kan varmt anbe­fa­les.

Søren Skri­ver

Head of Out­reach, S360

Web­te­xts­hop er vores faste leve­ran­dør på over­sæt­tel­se til Coupii.com. En solid og påli­de­lig sam­ar­bejds­part­ner, som jeg varmt kan anbe­fa­le til andre.

Simon

Part­ner, Coupii.com

Vi kan både over­sæt­te, loka­li­se­re og skri­ve unikt ind­hold helt fra bun­den

Det sær­li­ge ved vores faste team af skri­ben­ter på engelsk, tysk, norsk, svensk, finsk – og natur­lig­vis dansk – er, at de alle sam­men udmær­ker sig ved både at kun­ne over­sæt­te, loka­li­se­re og skri­ve unikt ind­hold helt fra bun­den.

Det giver dig gen­ne­m­ar­bej­de­de tek­ster, der helt auto­ma­tisk bli­ver til­pas­set til for­hol­de­ne i de enkel­te lan­de ved over­sæt­tel­ser og loka­li­se­rin­ger og giver dig fæn­gen­de og grun­digt resear­che­de artik­ler, når kra­vet er unikt, nyskre­vet ind­hold på de respek­ti­ve sprog.

Få en fast afta­le og tek­ster leve­ret til tiden

Med en fast afta­le kan vi over­sæt­te, loka­li­se­re og pro­du­ce­re tek­ster og andre ind­hold­s­e­le­men­ter til dine hjem­mesi­der på fle­re sprog på en gang måned efter måned. Send os en liste hver måned med de pro­duk­ter, artik­ler eller søge­ord I har brug for at få udvik­let ind­hold til. Så kan vi fore­stå resten i tæt sam­ar­bej­de med jer. Tek­ster­ne leve­res til aftalt tid – og vi har kun en kva­li­tet: Den bed­ste!

Vi kan også udvik­le gæste­ind­læg til udgi­vel­se på blog­si­tes i de respek­ti­ve lan­de, pres­se­med­del­el­ser og andre for­mer for tekst og ind­hold, som du skal bru­ge i din mar­keds­fø­ring af jeres hjem­mesi­de, webs­hop eller anden onli­ne udgi­vel­se. Vi kan også være behjæl­pe­lig med link­bu­il­ding gen­nem både dan­ske og loka­le sam­ar­bejds­part­ne­re i de enkel­te lan­de.

6 sprog – sam­me ord­pris

Det aller­bed­ste er, at der er fuld­stæn­dig gen­nem­sku­e­lig­hed i pri­sen. Vi afreg­ner alle opga­ver til sam­me pris pr. ord, uan­set

  • Om du skal bru­ge tek­sten på dansk, svensk, norsk, finsk, tysk eller engelsk
  • Om det er over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller nyskriv­ning
  • Hvor man­ge for­skel­li­ge sprog du skal bru­ge det sam­me ind­hold på

End­vi­de­re har du mulig­hed for at til­kø­be for­skel­li­ge til­læg­s­y­del­ser til en fast pris pr. opga­ve.

Kon­takt os i dag og vær fly­ven­de i mor­gen

Pri­sen pr. ord afhæn­ger natur­lig­vis helt af opga­vens omfang og hvor lang­va­rigt et sam­ar­bej­de, vi kan for­ven­te. Så kon­takt os i dag ved hjælp af kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der eller find vores kon­tak­top­lys­nin­ger her, hvis du hel­le­re vil rin­ge eller mai­le til os.

Så fin­der vi den mest opti­ma­le løs­ning og sam­men­sæt­ter et fast team af con­tent-eks­per­ter, der kan vare­ta­ge udvik­lin­gen af ind­hold til dit web­s­i­te på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk eller norsk.

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbnings­tid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejds­dag.

Vil du hel­le­re rin­ge?

Du fin­der num­me­ret nederst på siden.

Hen­ven­del­se om tek­st­ud­vik­ling eller over­sæt­tel­se

7 + 11 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This