Uanset om du skal have over­sat eller skrevet ind­hold fra bunden:

6 sprog — samme pris pr. ord

Har du brug for en hjemme­side på flere sprog? Eller står du som udgiv­er af et online mag­a­sin eller har du web­shops i flere lande? Så kender du sikkert alt for godt besværet med at få over­sat mellem og udviklet unikt ind­hold på de forskel­lige sprog! Lad os klare besværet for dig — til samme ord­pris pr. sprog, uanset om du har brug for tekst på dan­sk, fin­sk, norsk, sven­sk, tysk eller engelsk!

Skal du have lanceret din firmah­jemme­side, din web­shop, dit affil­i­ate-site eller en anden form for online-udgivelse på et af de nordiske sprog eller på tysk eller engel­sk, skal du tit igen­nem en lang og sej pro­ces. Her kan du vælge enten at købe over­sæt­telser fra forskel­lige free­lancere på et af de mange opgavesites på net­tet eller hyre en pro­fes­sionel over­sæt­ter til opgaven.

Væl­ger du den første løs­ning, risik­er­er du nemt at ende med en over­sat tekst, der slet ikke står mål med dine for­vent­ninger og de kvalitet­skrav, du måtte have til sådant ind­hold. Væl­ger du den anden og oftest noget dyrere løs­ning, får du en per­fekt over­sat tekst, hvor der til gengæld ikke er taget hen­syn til søge­ord og andre af de fak­tor­er, som du skal bruge, for at få gode plac­eringer i søgeresultaterne.

Vi kender gamet

Som et erfar­ent online tek­st­bu­reau, kender vi alt til de mange SEO-fak­tor­er og ved alt om, hvor vigtigt det er, at f.eks. han­dels- og lev­er­ings­betingelser bliv­er lokalis­eret til de respek­tive lande. Sam­tidig ved vi også, hvor vigtigt det er, at eksem­pler, bereg­ninger og fak­tuelle oplysninger bliv­er over­sat og trans­formeret til de forhold, der gælder i det pågældende land.

Vi har arbe­jdet pro­fes­sionelt med over­sæt­telser i 20 år og med SEO- og SEO-tek­ster de sen­este 10 år. Sam­tidig har vi opbygget en fast tilknyt­tet skare af pro­fes­sionelle tek­st­for­fat­tere, der er født og bosat i de respek­tive lande. Det bety­der, at vi kan levere en over­sæt­telse der både sprog­ligt og fak­tuelt svar­er til de forhold og regler, der gælder i de pågældende lande.

Vi er super glade for samar­be­jdet med Web­textshop. Høj kvalitet, altid løbende opda­teringer om pro­ces og altid lev­er­ing inden for dead­lines. Kan varmt anbefales.

Søren Skriv­er

Head of Out­reach, S360

Web­textshop er vores faste leverandør på over­sæt­telse til Coupii.com. En sol­id og pålidelig samar­be­jdspart­ner, som jeg varmt kan anbe­fale til andre.

Simon

Part­ner, Coupii.com

Vi kan både oversætte, lokalisere og skrive unikt indhold helt fra bunden

Det særlige ved vores faste team af skriben­ter på engel­sk, tysk, norsk, sven­sk, fin­sk – og naturligvis dan­sk – er, at de alle sam­men udmærk­er sig ved både at kunne over­sætte, lokalis­ere og skrive unikt ind­hold helt fra bunden.

Det giv­er dig gen­nemar­be­jd­ede tek­ster, der helt automa­tisk bliv­er tilpas­set til forhold­ene i de enkelte lande ved over­sæt­telser og lokalis­eringer og giv­er dig fæn­gende og grundigt researchede artik­ler, når kravet er unikt, nyskrevet ind­hold på de respek­tive sprog.

Få en fast aftale og tekster leveret til tiden

Med en fast aftale kan vi over­sætte, lokalis­ere og pro­duc­ere tek­ster og andre ind­hold­se­le­menter til dine hjemmesider på flere sprog på en gang måned efter måned. Send os en liste hver måned med de pro­duk­ter, artik­ler eller søge­ord I har brug for at få udviklet ind­hold til. Så kan vi forestå resten i tæt samar­be­jde med jer. Tek­sterne leveres til aftalt tid – og vi har kun en kvalitet: Den bedste!

Vi kan også udvikle gæsteindlæg til udgivelse på blogsites i de respek­tive lande, pressemed­delelser og andre for­mer for tekst og ind­hold, som du skal bruge i din markeds­føring af jeres hjemme­side, web­shop eller anden online udgivelse. Vi kan også være behjælpelig med linkbuild­ing gen­nem både danske og lokale samar­be­jdspart­nere i de enkelte lande.

6 sprog – samme ordpris

Det allerbed­ste er, at der er fuld­stændig gen­nem­skue­lighed i prisen. Vi afreg­n­er alle opgaver til samme pris pr. ord, uanset

  • Om du skal bruge tek­sten på dan­sk, sven­sk, norsk, fin­sk, tysk eller engelsk
  • Om det er over­sæt­telse, lokalis­er­ing eller nyskrivning
  • Hvor mange forskel­lige sprog du skal bruge det samme ind­hold på

End­videre har du mulighed for at tilkøbe forskel­lige tillægsy­delser til en fast pris pr. opgave.

Kontakt os i dag og vær flyvende i morgen

Prisen pr. ord afhænger naturligvis helt af opgavens omfang og hvor lang­varigt et samar­be­jde, vi kan for­vente. Så kon­takt os i dag ved hjælp af kon­tak­t­for­mu­la­ren herun­der eller find vores kon­tak­to­plysninger her, hvis du hellere vil ringe eller maile til os.

Så find­er vi den mest opti­male løs­ning og sam­men­sæt­ter et fast team af con­tent-ekspert­er, der kan vare­tage udviklin­gen af ind­hold til dit web­site på dan­sk, engel­sk, tysk, sven­sk, fin­sk eller norsk.

Udfyld for­mu­la­ren her til højre, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­delig åbningstid.

Hen­ven­delser efter kl. 15 besvares først næste arbejdsdag.

Vil du hellere ringe?

Du find­er num­meret ned­er­st på siden.

Henvendelse om tekstudvikling eller oversættelse

2 + 5 =

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This