Den bed­ste måde at skil­le sig ud fra kon­kur­ren­ter­ne på!

Sådan ska­ber du en god con­tent stra­te­gi

En con­tent stra­te­gi defi­ne­rer, hvor­dan I ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at syn­lig­gø­re jer for jeres ide­el­le mål­grup­pe i søge­re­sul­ta­ter og på soci­a­le medi­er. Der­ved kan I mål­ret­tet til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re besø­gen­de til kun­der.

For­mål

Hvad er for­må­let og hvil­ke for­ret­nings­mål under­støt­ter jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet?

Mål­grup­pe

Hvil­ke besø­gen­de er det, I for­sø­ger at til­træk­ke, hvad inter­es­se­rer de sig for og hvor fin­der I dem?

Redak­tio­nelt mani­fest

Hvor­dan skal jeres ind­hold adskil­le sig fra andres og hvil­ke kana­ler fin­der de besø­gen­de jer gen­nem?

Alle vil ger­ne have man­ge besø­gen­de på deres hjem­mesi­de. Men hvad er egent­lig pla­nen med at få de besø­gen­de der­hen? Hvor­for skal de klik­ke på jeres link i søge­re­sul­ta­ter­ne eller på jeres poster på de soci­a­le medi­er? Hvad er det, de kom­mer hen til og hvor­dan har I tænkt jer at hol­de på de besø­gen­de og kon­ver­te­re dem til kun­der, når I først har fået dem hen på jeres side?

For hol­der I ikke på dem, træk­ker alle de besø­gen­de, der flyg­ter fra jeres side, dens pla­ce­rin­ger ned i søge­re­sul­ta­ter­ne. Du vil jo sik­kert også helst have rig­ti­ge kun­der ind i din butik og ikke bare ose­re, der går igen. Så hvor­dan får I de rig­ti­ge besø­gen­de og ikke bare hvem som helst for­bi jeres hjem­mesi­de eller webs­hop?

Det er hvad con­tent stra­te­gi er og i det føl­gen­de ser vi nær­me­re på, hvor­dan du læg­ger den helt rig­ti­ge con­tent stra­te­gi for din side. For det hand­ler ikke bare om at have noget tekst og ind­hold på siden, det hand­ler om at have det RIG­TI­GE ind­hold!

Hvad vil I have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet?

Før du kan gå i gang med at ska­be ind­hold, er det vig­tigt, at få defi­ne­ret, hvad det egent­ligt er, I vil have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet.

Så drop alle de smar­te glo­ser om skar­pe pri­ser, uover­truf­fen kva­li­tet og hvad der nu ellers fin­des af mar­ke­ting­flos­k­ler og skab noget ind­hold, der

 • giver mening for og beri­ger folk med viden de har brug for,
 • øger folks til­lid til jer som fir­ma eller webs­hop,
 • bli­ver husket for­di jeres ind­hold har kant og mening.

Det kan også sag­tens lade sig gøre, selv om I har en webs­hop, der sæl­ger pro­duk­ter. Her hand­ler det om, hvor­dan I får lan­get pro­duk­ter­ne over disken – og der kan de pro­dukt­tek­ster og øvri­ge ind­hold­s­e­le­men­ter, I anven­der, gøre hele for­skel­len mel­lem jer og jeres kon­kur­ren­ter. Især hvis kon­kur­ren­ter­ne ikke har sær­lig meget ind­hold.

Begin with the end in mind

Det er vig­tigt at have fokus på, hvad det er for et resul­tat, I skal have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet. Udgangs­punk­tet skal tages i jeres fir­mas for­ret­nings­mål og øvel­sen går ud på, at defi­ne­re, hvor­dan jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet kan hjæl­pe jer til at nå dis­se mål.

Så kig på hvert enkelt af jeres for­ret­nings­mål og for­stil jer, hvor­dan en hjem­mesi­de eller webs­hop kan hjæl­pe jer til at nå det enkel­te mål. Det er måske ikke alle mål, en til­ste­de­væ­rel­se på net­tet kan hjæl­pe på, men der hvor det giver mening, er det vig­tigt at få defi­ne­ret hvor­dan onli­ne til­ste­de­væ­rel­se kan hjæl­pe og på hvil­ke mid­ler der skal til, for at det giver mening.

Alt­så kig på hver for­ret­nings­mål og spørg:

 • Kan vores hjem­mesi­de eller webs­hop bidra­ge til det­te mål
 • Hvor­dan
 • Hvil­ket ind­hold eller onli­ne tje­ne­ster skal der anven­des

Hvad er det for resul­ta­ter, I ønsker?

Men aller­vig­tigst er det, for hvert for­ret­nings­mål at få defi­ne­ret det ønske­de resul­tat i form af et kon­kret, mål­bart tids­af­græn­set mål for de onli­ne akti­vi­te­ter, der støt­ter op om for­ret­nings­må­let.

Det vil sige, at for hvert for­ret­nings­mål, som jeres onli­ne til­ste­de­væ­rel­se kan bidra­ge til, bør I opsæt­te et mål for resul­ta­tet.

Det er vig­tigt at målet er kon­kret og mål­bart. Det vil sige, at det omhand­ler en helt kon­kret para­me­ter, et ønsket slut­mål og at det gøres mål­bart. Det er alt­så ikke nok, bare at sige, at I ønsker at frem­me omsæt­nin­gen. Det er også vig­tigt at angi­ve med hvor meget – uden at det ender med at bli­ve en van­vit­tigt, ure­a­li­stisk frem­gang.

Sam­ti­dig er det også vig­tigt at få sat en tids­frist på eller opsæt­te en ræk­ke mile­sto­nes, der kan bru­ges som pej­le­mær­ker. På den måde kan I ret­te ind på stra­te­gi­en eller for­vent­nin­ger­ne under­vejs, der­som I mis­ser nog­le af jeres mile­sto­nes.

Definér en klar mål­sæt­ning

Når I har fået ind­fly­del­sen på jeres for­ret­nings­mål på plads, er det næste skridt at defi­ne­re for­må­let med jeres til­ste­de­væ­rel­se på inter­net­tet.

Ja, det er at tje­ne pen­ge. MEN på hvil­ken måde og med hvil­ke mid­ler? For­mulér en for­måls­pa­ra­graf for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, I kan tage frem hver gang I er i tvivl om, hvor­vidt det­te eller hint nye onli­ne til­tag vil gav­ne jeres for­ret­nings­mål.

På den måde bli­ver det nemt at tage beslut­nin­ger og hol­de kur­sen – ikke kun for ledel­sen, men for alle der arbej­der med jeres hjem­mesi­de, webs­hop eller anden form for onli­ne til­ste­de­væ­rel­se.

For­må­let skal være den vægt, I vejer alt, hvad I gør på og skal helst for­mu­le­res på en måde, at det bli­ver nemt at tage stil­ling.

For nu at tage et for­tær­sket eksem­pel, så hav­de Ame­ri­can Air­li­nes til­ba­ge i 1980’erne en for­måls­pa­ra­graf, der hed at de vil­le være det bil­lig­ste luft­fart­s­sel­skab i USA. Når direk­tø­ren skul­le tage beslut­nin­ger, spurg­te han sim­pelt­hen sig selv, om den pågæl­den­de beslut­ning vil­le være med til at gøre Ame­ri­can Air­li­nes til det bil­lig­ste luft­sel­skab.

Betød det, at var nye udgif­ter, som fir­ma­et kun kun­ne tje­ne hjem igen ved at for­hø­je bil­let­pri­ser­ne, så blev sva­ret nega­tivt. Hav­de det ingen ind­virk­ning på bil­let­pri­sen eller kun­ne det være med til at sæn­ke pri­ser­ne, var der væsent­ligt stør­re sand­syn­lig­hed for et posi­tivt udfald.

For­mulér en klar mål­sæt­ning, der til­go­de­ser jeres for­ret­nings­mål og kom­mu­ni­ker den ud til alle, der har noget med hjem­mesi­den eller shop­pen at gøre.

Hvem er jeres mål­grup­pe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres til­ste­de­væ­rel­se på plads, bli­ver det næste sto­re skridt, at få defi­ne­ret jeres mål­grup­pe nær­me­re. Til det for­mål kan I med for­del se nær­me­re på jeres nuvæ­ren­de kun­der og har I alle­re­de f.eks. en Face­book-side, kan I med for­del også hen­te inspira­tion der­fra.

Hvem er jeres mål­grup­pe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres til­ste­de­væ­rel­se på plads, bli­ver det næste sto­re skridt, at få defi­ne­ret jeres mål­grup­pe nær­me­re. Til det for­mål kan I med for­del se nær­me­re på jeres nuvæ­ren­de kun­der og har I alle­re­de f.eks. en Face­book-side, kan I med for­del også hen­te inspira­tion der­fra.

I bør dog også kaste net­tet læn­ge­re ud end dem, I alle­re­de har fat i. For måske fin­des der andre mål­grup­per, der kan være lige så eller måske end­nu mere inter­es­se­re­de i jeres pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser. Det er noget svæ­re­re at fin­de ud af, men med lidt hjælp fra Goog­le og de soci­a­le medi­er, kan det lade sig gøre.

Geo­gra­fi og demo­gra­fi

Med mål­grup­pe mener vi ikke kun en defi­ni­tion af mål­grup­pens geo­gra­fi og demo­gra­fi, men det ven­der vi til­ba­ge til lige om lidt.

Geo­gra­fi og demo­gra­fi har natur­lig­vis også betyd­ning og har I en Face­book-side kan I få nog­le gode input der­fra, lige­som jeres eksi­ste­ren­de kun­der kan bidra­ge med mas­ser af inter­es­san­te data. Det kræ­ver kun, at I husker at få dem ind­sam­let eller tør spør­ge om dem.

Geo­gra­fi­en er ikke kun begræn­set til et bestemt land, men kan meget vel også være mere lokalt fun­de­ret alt efter hvil­ke pro­duk­ter I sæl­ger og hvor jeres til­ste­de­væ­rel­se er stær­ke­st – IRL eller onli­ne.

Demo­gra­fi hand­ler om køn, alder, ind­tægt, hus­stands­stør­rel­se og så vide­re. Face­book giver nog­le simp­le geo­gra­fi­ske og demo­gra­fi­ske oplys­nin­ger, som I kan få vist ved at klik­ke på Per­so­ner i menu­en til høj­re på Ind­blik-siden på jeres Face­book-side.

I kan også hen­te en del oplys­nin­ger gen­nem jeres kun­de­da­ta­ba­se, men de mere kild­ne oplys­nin­ger om ind­tægt og hus­stands­stør­rel­se m.v. kræ­ver, at I spør­ger om dem – og det er ikke altid helt nemt, især for­di folk er lidt for­sig­ti­ge med at oply­se den slags, hvis de ikke kan se rele­van­sen af at give jer oplys­nin­ger­ne.

Hvad går mål­grup­pen op i?

Det der gør hele for­skel­len for jer og det I for alvor kan bru­ge, når I skal til at pro­du­ce­re con­tent mar­ke­ting og andet ind­hold på siden, er imid­ler­tid ikke geo­gra­fi og demo­gra­fi.

Det hand­ler nem­lig væsent­lig mere om, hvad det er, mål­grup­pen går op i, inter­es­se­rer sig for og – aller­vig­tigst – hvil­ke pro­ble­mer og udfor­drin­ger, de bak­ser med, hvad der bekym­rer dem og hvad de drøm­mer om.

Det hand­ler også om deres hold­nin­ger, deres livs­stil og hvil­ke for­vent­nin­ger de har til fir­ma­er som jeres og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, I sæl­ger. Hvad mener de om dem og hvor vig­ti­ge de behov pro­duk­ter­ne og tje­ne­ster­ne dæk­ker, at få dæk­ket for mål­grup­pen.

Igen er det oplys­nin­ger og viden, der kan være svæ­re at få ind­sam­let. Men man­ge af dem, kan I hen­te inspira­tion til og viden om, ved at se på, hvad folk spør­ger om, når I snak­ker med dem om jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster, samt hvad de kon­tak­ter jeres kun­de­ser­vi­ce om, når de først har købt af jer.

Andre er I nødt til at ind­sam­le enten ved at spør­ge mål­grup­pen eller ved at kig­ge i diver­se sta­tisk­tisk mate­ri­a­le eller andres under­sø­gel­ser af jeres mål­grup­pe.

I kan også fin­de rig­tig god inspira­tion og viden, ved at kig­ge på, hvad folk søger efter på Goog­le. Men det ven­der vi til­ba­ge til lidt sene­re.

Det er alle dis­se “blø­de oplys­nin­ger”, der er den vig­tig­ste del af mål­grup­pe­a­na­ly­sen. For det er som sagt dem, I skal bru­ge, når vi lidt sene­re skal til at defi­ne­re, hvad det er for ind­hold I skal have på jeres side og hvad til­gan­gen til ind­hol­det skal være.

Hvor befin­der mål­grup­pen sig

Den næste inter­es­san­te para­me­ter i mål­grup­pe­a­na­ly­sen er at fin­de ud af, hvor mål­grup­pen befin­der sig – og om den i det hele taget har et sted, hvor dens inter­es­ser, pro­ble­mer og lig­nen­de med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster, bli­ver omhand­let. For fin­des det ikke, kan I måske ska­be det sted, der mang­ler.

Men som oftest fin­des der alle­re­de blogs, hjem­mesi­der, Face­book- eller grup­per på andre soci­a­le net­værk eller sek­tio­ner på nog­le af de stør­re onli­ne og tryk­te medi­ers hjem­mesi­der, der omhand­ler de emner, der er rele­van­te for jeres mål­grup­pe. Måske lig­ger de enkel­te delem­ner spredt rundt omkring eller også er de sam­let på et sted.

Få kort­lagt hvil­ke web­s­i­tes og soci­a­le medi­er, mål­grup­pen bru­ger i dag. Sene­re ser vi så nær­me­re på, hvor­dan I kan bru­ge dis­se ste­der i jeres onli­ne mar­keds­fø­ring, samt hvor­dan I kan ska­be jeres eget medie, der kan til­træk­ke og fast­hol­de mål­grup­pen med rele­vant ind­hold.

Per­so­na-opbyg­ning

På bag­grund af alle de geo­gra­fi­ske og demo­gra­fi­ske infor­ma­tio­ner, I har opsam­let, bør det nu være muligt at opstil­le en eller fle­re per­so­na­er.

Per­so­na­er er ærke­ty­per, der beskri­ver rele­van­te ken­de­tegn ved typi­ske per­so­ner i mål­grup­pen. Her taler vi per­son­be­skri­vel­ser på helt sam­me måde som, når du skal for­tæl­le om en bestemt per­son til en, du taler med.

Det hand­ler ikke bare om hår­far­ve, alder og køn, men også om hvil­ken type bil de kører i, hvor­dan deres skri­ve­bord på arbej­det ser ud, hvil­ke tv-pro­gram­mer de ser, hvor de får deres nyhe­der fra og så vide­re og så vide­re.

Per­so­na­er­ne kan bru­ges, når I skal til at udvik­le ind­hold til jeres mål­grup­pe. For det er altid nem­me­re at skri­ve til en kon­kret per­son end til en flok sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger. Lidt lige som når du vil skri­ve noget, så selv din gam­le mor kan for­stå det.

På sam­me måde bli­ver det nem­me­re at skri­ve det, så den pågæl­den­de per­so­na kan for­stå det. For er per­so­na­be­skri­vel­sen detal­je­ret nok, ved du også hvil­ke refe­ren­cer du f.eks. kan bru­ge i dine tek­ster etc.

Man kan nemt over­gø­re per­so­na-beskri­vel­ser og man kan nemt gæt­te for­kert. Så brug det kun i det omfang, det er nød­ven­digt og giver mening. Det er ikke den hel­li­ge gral, men et prak­tisk hjæl­pe­mid­del.

Søge­ord­s­a­na­ly­se

Næste skridt er at fin­de ud af, hvil­ke ter­mer mål­grup­pen bru­ger om det emne­om­rå­de, I arbej­der med, og de pro­duk­ter og tje­ne­ster I sæl­ger, samt hvil­ke spørgs­mål de har om dem.

Her er en søge­ord­s­a­na­ly­se den moder­ne for mar­ke­tings­a­na­ly­se. For ved at se på hvil­ke søge­ord inden for jeres emne­om­rå­de, der er flest der søger på og hvil­ke long­tails de søger på, kan I få uvur­der­lig ind­sigt i, dels hvad I skal udvik­le ind­hold om og hvad folk kal­der tin­ge­ne.

Hvil­ken ter­mi­no­lo­gi bru­ger mål­grup­pen

Inden for jeres bran­che er der sik­kert en sær­lig temi­no­lo­gi, som I er bru­ger. Fagord, begre­ber og måder at sige tin­ge­ne på.

Men det er ikke sik­kret, at tin­ge­ne hed­der det sam­me hos jeres mål­grup­pe. For de har måske ikke helt det sam­me ind­gå­en­de kend­skab til de rig­ti­ge fag­ud­tryk.

I ste­det bru­ger de måske læg­mands­ter­mer eller mere beskri­ven­de ven­din­ger om de ting, som i har helt præ­ci­se ord for.

Men for­sø­ger I at ran­ke for de rig­ti­ge fagord i jeres tek­ster, er det ikke sik­kert, at det giver nogen næv­ne­vær­dig tra­fik af den mål­grup­pe, I for­sø­ger at ram­me.

For kal­der de tin­ge­ne noget andet, er det det det bru­ger, når de søger efter jeres emner, pro­duk­ter eller tje­ne­ster på Goog­le. Så selv om I måske synes, det vir­ker ham­ren­de upro­fes­sio­nelt, så kald en spa­de for en spa­de og en sko­vl for en sko­vl. I er nødt til at bru­ge brug de ord, mål­grup­pen søger efter, hvis I vil have tra­fik til siden.

Hvil­ke ord det dre­jer sig om, fin­der I ud af i for­bin­del­se med jeres søge­ord­s­a­na­ly­se. Brug værk­tø­jer som Goog­le Keyword Plan­ner, Uber­sug­gest eller Keywordtool.io til at fin­de dem.

Long­tails – hvad spør­ger mål­grup­pen om

Long­tails er en sær­lig grup­pe søge­ord, der består af læn­ge­re fra­ser, oftest for­mu­le­ret som spørgs­mål. Beteg­nel­sen kom­mer af long­tail-begre­bet, der blev defi­ne­ret af Wired-stif­te­ren Chris Ander­son til­ba­ge i star­ten af det­te århund­re­de.

Long­tails er inter­es­san­te for­di de er for­hold­vis meget nem­me­re at ran­ke på. Det gør dem inter­es­san­te at for­sø­ge at få gode pla­ce­rin­ger på, selv om der kun er rela­tivt få søg­nin­ger på dem hver måned.

Sam­ti­dig bli­ver de mere og mere rele­van­te, da folk i dag er på vej væk fra kun at bru­ge enkelt­ord i deres søg­nin­ger, men i sti­gen­de grad bru­ger spørgs­mål eller fle­re ord i søg­nin­ger­ne, for at afgræn­se søge­re­sul­ta­ter­ne mere.

End­vi­de­re gør mulig­he­den for at bru­ge tale­gen­ken­del­ses­funk­tio­ner som Siri og lig­nen­de på mobil­te­le­fo­nen, det mere rele­vant at ran­ke for long­tails. Her anven­der folk spørgs­mål som søge­ord, for at akti­ve­re søge­funk­tio­nen i tale­gen­ken­del­sen.

Goog­le giver dig som regel nog­le af de mest almin­de­li­ge long­tails som valg­mu­lig­he­der, så snart du begyn­der at skri­ve noget i søge­fel­tet på Goog­le.

Du fin­der også søge­for­slag med de mest popu­læ­re søg­nin­ger nederst på før­ste side i søge­re­sul­ta­ter­ne, lige som du kan købe deci­de­re­de long­tail-værk­tø­jer som Long­tail Pro til at gra­ve long­tails-søg­nin­ger ud af Goog­le.

Hvad ran­ker kon­kur­ren­ter­ne for

Et andet godt sted at fin­de inspira­tion og viden om, hvil­ke søge­ord I med for­del kan ran­ke på, er at se nær­me­re på, hvad jeres kon­kur­ren­ter ran­ker på.

Brug værk­tø­jer som Sear­ch­me­tri­cs eller SEM­rush til at smug­kig­ge på, hvil­ke søge­ord jeres nær­me­ste kon­kur­ren­ter ran­ker på.

Her kan du også fin­de ud af, hvor stær­ke kon­kur­ren­ter­ne er inden for jeres bran­che og hvor I selv lig­ger pla­ce­ret, lige­som du kan få gode ide­er til, hvil­ke web­s­i­tes og medi­er kon­kur­ren­ter­ne anven­der til at gene­re­re tra­fik, ved at se på, hvil­ke sites der lin­ker til dem.

Du kan også bru­ge et værk­tøj som Ahrefs til at få mere ind­blik i, hvem der lin­ker til både dig og dine kon­kur­ren­ter. Den kan vi også bru­ge til noget, når vi sene­re skal til at opbyg­ge tra­fik­ka­na­ler til jeres sider.

Ind­hold og ind­holds­struk­tur

Ud fra søge­ord­s­a­na­ly­sen får I et over­blik over hvil­ke søge­ord, det kun­ne være inter­es­sant at kom­me til at ran­ke for, samt hvil­ke emner, I skal omhand­le på jeres hjem­mesi­de.

Ud fra listen kan I også opbyg­ge en struk­tur for hjem­mesi­den, så I få lagt den rig­ti­ge vægt på de for­skel­li­ge søge­ord efter divi­sen: Jo høje­re i sidens ind­holds­hieraki, søge­or­det er pla­ce­ret, jo vig­ti­ge­re er det for jer.

Det er bl.a. sådan Goog­le fin­der ud af de enkel­te søge­ords vig­tig­hed for jeres side. Men også fak­to­rer som f.eks. intern link­bu­il­ding har betyd­ning for det­te.

På det­te tids­punkt ser I ude­luk­ken­de på ind­hold­sem­ner­ne ud fra søge­or­de­ne og ran­ge­rer dem efter vig­tig­hed.

Hvor­dan vil I adskil­le jer fra kon­kur­ren­ter­ne

Med viden om jeres mål­grup­pe, hvil­ke ord de anven­der til at søge efter ind­hold, der er rele­vant for jer, hvil­ket emner der skal behand­les på jeres side, samt jeres for­mål og mål­sæt­ning for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, er det på tide at fin­de ud af, hvor­dan I ska­ber ind­hol­det til jeres side.

Det skal være ind­hold, der på sam­me tid:

 • Giver jer de bed­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne
 • Til­træk­ker de rig­ti­ge besø­gen­de
 • Får de besø­gen­de til at huske og læg­ge mær­ke til jer.

Hvor det før­ste punkt pri­mært er et spørgs­mål om god søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring i det ind­hold, I udvik­ler, kræ­ver de sid­ste to punk­ter noget mere tan­ke­virk­som­hed og plan­læg­ning.

Hvor­for skal jeres ind­hold adskil­le sig fra kon­kur­ren­ter­nes

Men hvor­for skal jeres ind­hold dog adskil­le sig fra kon­kur­ren­ter­ne og er den ene­ste måde at adskil­le sig fra de andre på ikke, at kom­me alt for man­ge hold­nin­ger og menin­ger om ind­hol­det ind i tek­ster­ne?

Sva­ret på det før­ste spørgs­mål er ind­ly­sen­de nok: Skri­ver I nøj­ag­tigt det sam­me som alle andre og har nøj­ag­tig den sam­me til­gangs­vin­kel og de sam­me menin­ger som alle andre, bli­ver det svært at adskil­le jer fra jeres kon­kur­ren­ter.

Siger I det sam­me på sam­me måde som alle andre, får I hel­ler ikke givet folk et bil­le­de af, hvor­for de skal væl­ge jer frem for nog­le af jeres kon­kur­ren­ter.

Hvad er det, der adskil­ler jer fra de andre på mar­ke­det og hvor­for er det I gør, meget bed­re end den måde kon­kur­ren­ter­ne løser opga­ver­ne på?

Men det er nok sva­ret på det andet spørgs­mål, der kan få det til at gib­be i man­ge erhvervs­le­de­re. For I skal jo helst ikke skri­ve tin­ge­ne på en måde, så I kom­mer til at sige noget, der kan skæm­me folk væk. Det er sæl­ge­rens evin­de­li­ge pro­blem. Man må ende­lig ikke luf­te for man­ge menin­ger eller have for man­ge hold­nin­ger til det, man sæl­ger.

Men det er jo lige præ­cis det, der for­tæl­ler folk noget om, hvor­for det er, at I gør tin­ge­ne på en anden måde og hvad der adskil­ler jer fra alle andre. I behø­ver jo ikke at skri­ve det på en stø­de­n­de måde – bare at skri­ve tin­ge­ne som de er.

For hvad er alter­na­ti­vet: En til­væ­rel­se i lige­gyl­dig­he­dens øde­mark, hvor I bare bli­ver end­nu et fir­ma i den sto­re grå mas­se, der siger det sam­me som alle andre.

For hvad er det, der om noget adskil­ler de stør­ste virk­som­he­der i de for­skel­li­ge bran­cher fra de andre? Jo, folk har en mening om dem. Enten hader de dem eller også elsker de dem. Der er ikke rig­tig nogen, hvor folk stop­per op og siger: Tjo, de er da OK, sådan…

Bare OK er ikke godt nok. Så er I bare en af den grå mas­se. Nej, har folk en hold­ning til jer, har I sat jer selv på land­kor­tet.

Så det er enten eller – der fin­des ikke noget både/og.

Du enten elsker eller hader ver­dens stør­ste brands. Der er ikke nogen af dem, der er sådan bare OK, gode nok, midt imel­lem… Dem der befin­der sig der, er dem, der ikke bety­der noget for dig!

Hvad er din sær­li­ge til­gangs­vin­kel

Det bety­der dog ikke, at I abso­lut skal gå efter at udfor­dre folk på deres hold­nin­ger. Nej, I skal foku­se­re på at fin­de jeres sær­li­ge til­gangs­vin­kel til det emne, I ska­ber ind­hold om. For viden og frem­gangs­må­der kan enhver kopi­e­re, men vink­len på det, kan de ikke stjæ­le, uden at alle og enhver ved, hvor den kom­mer fra.

Den sær­li­ge vin­kel kan kom­me gen­nem den erfa­ring I har med emnet, jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster eller jeres kun­der. Har I en sær­lig ind­sigt i den mål­grup­pe, I skri­ver til, kan I bed­re fin­de den unik­ke vin­kel, der gør, at folk husker jer.

Der­ved kan I sæt­te jer selv på land­kor­tet og ska­be unikt ind­hold, der ikke bare kan plagi­e­res af den før­ste, den bed­ste tee­na­ge­skri­bent, som jeres kon­kur­ren­ter sæt­ter til at skri­ve ind­hold til deres sider. Liv­ser­fraing og ind­gå­en­de viden kan ingen kopi­e­re.

Det behø­ver hel­ler ikke være på sel­ve det I skri­ver eller siger, I adskil­ler jer. Det kan også være præ­sen­ta­tio­nen af det, som når Chi­li-Klaus for at udbre­de kend­ska­bet til chi­li, udfor­drer for­skel­li­ge ken­dis­ser til at spi­se vold­somt stær­ke chi­li­er sam­men med ham.

Redak­tio­nelt mani­fest

Når I har fun­det jeres sær­li­ge til­gangs­vin­kel til ind­hol­det, så det giver folk noget at huske jer og jeres ind­hold på, er det vig­tigt at få for­mu­le­ret et redak­tio­nelt manu­fest. Det kan I bru­ge både inter­nt blandt den grup­pe men­ne­sker, der udvik­ler ind­hold til siden og ud mod publi­kum, når I skal for­kla­re dem, hvad det er I har at til­by­de dem.

Det redak­tio­nel­le mani­fest bør defi­ne­re:

 • Hvem der er mål­grup­pen
 • Hvil­ke typer ind­hold der anven­des
 • Hvad udbyt­tet er for mål­grup­pen

F.eks. har vi defi­ne­ret det­te redak­tio­nel­le mani­fest for vores hjem­mesi­des ind­hold:

Webtextshop’s hjem­mesi­de er det sted, hvor onli­ne-medi­er- og webs­hope­je­re gen­nem artik­ler, podcasts og video­er kan fin­de brug­bar viden, inspira­tion, råd, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­du­ce­re kva­li­tet­sind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der”

Alt­så er:

Mål­grup­pen: Onli­ne-medi­er- og webs­hope­je­re

Ind­hold­s­ty­per­ne: Artik­ler, podcasts og video­er

Udbyt­tet: viden, inspira­tion, råd­giv­ning, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­du­ce­re kva­li­tet­sind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der.

Med det rig­ti­ge redak­tio­nel­le mani­fest bli­ver det meget nem­me­re at tage stil­ling til, hvil­ket ind­hold der skal pro­du­ce­res og og om du skal sige ja eller nej til f.eks. link­bu­il­ding til­bud, ind­hold som andre til­by­der og hvad du nu eller kan kom­me ud for af udfor­drin­ger omkring jeres ind­hold.

Alle ide­er der kom­mer på bor­det, kan sim­pelt­hen vur­de­res på, hvor­vidt det fore­slå­e­de ind­hold lever op til mål­sæt­nin­gen eller ej?

Rej­sen fra de opda­ger jer og til de bli­ver kun­der

Med mål­grup­pen, emner­ne og det redak­tio­nel­le mani­fest på plads, er det ble­vet tid til at se nær­me­re på, hvor­dan du får opdelt ind­hol­det i det, der skal til­træk­ke, det der skal fast­hol­de og det, der skal kon­ver­te­re.

End­vi­de­re er det på tide at læg­ge en stra­te­gi for, hvor­dan du får skabt man­ge for­skel­li­ge veje fra de ste­der, hvor jeres mål­grup­pe befin­der sig og ind til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop.

Det er dels et spørgs­mål om, hvil­ke medi­er og kana­ler, I har adgang til ud over jeres hjem­mesi­de eller webs­hop, hvil­ke ind­hold­s­ty­per I vil anven­de og hvor­dan I mik­ser jeres ind­hold, så I får skabt en mas­se tra­fik­s­ka­ben­de kampag­ner, der giver jeres mål­grup­pe for­skel­li­ge måder at opda­ge jer på og bli­ve fast­holdt på, når først de lan­der på jeres hjem­mesi­de.

Hvil­ke medi­er eller kana­ler har I adgang til

Målet for alle de rej­ser, I ska­ber for jeres besø­gen­de, er, at de skal lan­de på jeres hjem­mesi­de, så I får mulig­hed for at for­tæl­le dem mere om jeres fir­ma og dets pro­duk­ter og tje­ne­ster.

Det gør I dels gen­nem syn­lig­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne og dels gen­nem at have ind­hold pla­ce­ret på de hjem­mesi­der eller andre onli­ne medi­er, hvor den rele­van­te mål­grup­pe tit kom­mer på besøg.

Tra­fik­ken ska­bes gen­nem links, der enten kan være:

 • Fortjen­te
 • Køb­te eller
 • Eje­de.

Fortjen­te links er dem, andre har valgt at give jer, for­di I har udgi­vet noget rele­vant ind­hold, som de mener har en kva­li­tet, der gør det inter­es­sant for dem at lin­ke til. Det er ikke links I kan kon­trol­le­re og de kom­mer der­for spon­tant.  Men de kan sag­tens ska­be rig­tig meget tra­fik og give jer god link-jui­ce til jeres pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det kan også være links, der kom­mer fra nyheds- eller andre onli­ne medi­er, der omta­ler jeres fir­ma eller jeres ind­hold. I alle til­fæl­de er det et spørgs­mål om, at I ikke selv har gjort noget aktivt for at få lin­ket (udover måske at udsen­de en pres­se­med­del­e­lel­se).

Køb­te links er dem, I på en eller anden måde har betalt for. Enten i form af ind­hold, som I har leve­ret til en side, hvor I har fået lov til at lin­ke hjem til jeres egen hjem­mesi­de som beta­ling for ind­hol­det.

Det kan også være omta­ler af jeres pro­duk­ter hos blog­ge­re eller andre, der har fået pro­duk­tet som beta­ling for at teste og omta­le det. Den­ne type “betal­te” links kan give bag­slag for jeres pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, hvis blog­ge­ren eller onli­ne medi­et ikke tyde­ligt gør opmærk­som på, at de er spon­se­ret.

Men gør de det, giver det som sådan ikke nogen form for linkju­i­ce, men kan sag­tens give mas­ser af mål­ret­tet og udbyt­te­ri tra­fik hjem til jeres side alli­ge­vel.

Ende­lig er der de links, der kom­mer fra sider, som I selv ejer. For er der ikke alle­re­de et onli­ne medie, der omhand­ler de emner og pro­blem­stil­lin­ger, der er rele­van­te for jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster, er det oplagt at ska­be en blog eller et deci­de­ret onli­ne­me­die, der omhand­ler det og så lin­ke der­fra og hjem til jeres web­s­i­te.

Igen har det sjæl­dent de sto­re ind­fly­del­ser på pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne, men kan sag­tens til­træk­ke en mas­se rele­vant tra­fik til jeres side eller shop.

Læs og hør mere om, hvor­dan vi byg­ge­de man­ge veje til en af vores kun­ders webs­hop.

Mid­ler­ne

Når I har afsøgt mulig­he­der­ne for at skaf­fe tra­fik fra for­skel­li­ge medi­er og kana­ler, er det på tide at se på, hvil­ke mid­ler I har til at ska­be ind­hold til dis­se kana­ler, samt hvad det er for ind­hold, I skal have på de sider, som I ska­ber tra­fik­ken til.

Den mest almin­de­li­ge løs­ning er at ska­be noget godt con­tent mar­ke­ting ind­hold i form af f.eks. en info­gra­fik, en video, et podcast, et long read eller en lan­dings­si­de og så ska­be links til den fra artik­ler, blo­gind­læg eller andre for­mer for ind­hold fra andre sider på net­tet.

Tra­fik­ken kan også sik­res gen­nem ban­ne­ran­non­cer, affi­li­a­te links, Adwords eller Face­book rek­la­mer eller kom­me fra poster på de soci­a­le net­værk. Mulig­he­der­ne er man­ge og for hvert enkelt styk­ke con­tent mar­ke­ting ind­hold, du ska­ber, er det det vig­tigt at ska­be fle­re for­skel­li­ge kana­ler, der kan skaf­fe besø­gen­de til siden.

Kampag­ner

Måde du gør det på, er at ska­be for­skel­li­ge kampag­ner. Hver kampag­ne består af en side på jeres hjem­mesi­de eller webs­hop og så for­skel­li­ge typer ind­hold, der pla­ce­res stra­te­gisk på for­skel­li­ge betal­te og eje­de medi­er.

Sam­ti­dig kan du også gøre rele­van­te hjem­mesi­der, blogs og onli­ne medi­er opmærk­som på den pågæl­den­de side på jeres hjem­mesi­de og så håbe på, at de ska­ber fortjen­te links hjem til den.

En kampag­ne kan f.eks. være at ska­be et long-read – alt­så en arti­kel på man­ge tusin­de ord – der ram­mer en mas­se long­tail-søg­nin­ger om emnet for artik­len. Long-read’et pla­ce­res på jeres hjem­mesi­de og du skal nu til at fine link­mu­lig­he­der.

F.eks. kan du ska­be en ræk­ke artik­ler om delem­ner fra long rea­det og udgi­ve dem rundt omkring, poste nog­le debat­ska­ben­de ind­læg på for­skel­li­ge Face­book- og grup­per på andre soci­a­le medi­er eller et blo­gind­læg på nog­le af de leden­de med­ar­be­je­res Lin­ke­dIn-pro­fi­ler.

Alle lin­ker på for­skel­li­ge måde og i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge hjem til long-read’et på hjem­mesi­den og fra det­te er der igen links til andre rele­van­te sider, blo­gind­læg eller lig­nen­de på jeres egen hjem­mesi­de.

Ende­lig kan du opret­te Adwords-annon­cer på rele­van­te søge­ord for long-read’et eller opret­te Face­book-annon­cer, der ram­mer den rele­van­te mål­grup­pe for long-read’et på Face­book.

Kampag­ner bør byg­ges hele tiden, men ved hele tiden at have det med i pla­ner­ne alle­re­de fra star­ten og tæn­ke kampag­ner ind i plan­læg­nin­gen af jeres ind­hold på hjem­mesi­den, kan du ska­be rig­tig man­ge for­skel­li­ge veje ind til den.

Hvor­dan fast­hol­der du dem, når de først er kom­met ind?

Et er at ska­be man­ge veje ind til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop. Noget helt andet er at hol­de på folk, når de først er lan­det på siden.

En effek­tiv måde at gøre det på, er ved at lok­ke med noget rele­vant ind­hold, der også kun­ne være inter­es­sant at læse. Det kan være ind­hold der uddy­ber det, de alle­re­de har læst, beslæg­tet ind­hold eller ind­hold, som I ved også er inter­es­sant for mål­grup­pen.

Ved at ska­be en inter­es­sant intern link­bu­il­ding fra de enkel­te sider og gå efter at skri­ve anker­tek­ster på lin­ke­ne, der pir­rer folks nys­ger­rig­hed. Det hand­ler også om, at ska­be et fæn­gen­de design på sider­ne, der frem­hæ­ver ele­men­ter som f.eks. rele­van­te poster på jeres blog eller peger vide­re til hånd­pluk­ke­de artik­ler, som I ved, folk der har læst den­ne pågæl­den­de side, næsten altid også inter­es­se­rer sig for, kan I fast­hold folk læn­ge­re og måske lige­frem ska­be en rej­se for dem, der brin­ger dem rundt til de vig­tig­ste og mest rele­van­te sider på jeres hjem­mesi­de eller webs­hop.

SEO-stra­te­gi

Da Goog­le ser alle SEO-fak­to­rer­ne for jeres side, når de skal pla­ce­re de enkel­te sider i søge­re­sul­ta­ter­ne, er det vig­tigt, at I får søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ret alle sider­ne på hjem­mesi­den eller webs­hop­pen fra star­ten.

Der er er det vig­tigt at se på, hvil­ken vær­di hver enkelt styk­ke ind­hold kan til­fø­re jeres hjem­mesi­de eller webs­hops pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, alle­re­de når ind­hol­det plan­læg­ges.

Der­ved kan I sik­re, at I får brugt de rig­ti­ge ord, fra­ser og long­tails i ind­hol­det og at tek­sten er skre­vet, så den giver mest mulig vægt til søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det gæl­der ikke bare sel­ve ord­val­get, men også at I får brugt syno­ny­mer og beslæg­te­de ord og ter­mer, der gør det muligt for Goog­le at reg­ne den seman­ti­ske sam­men­hæng ud. Den bru­ger Goog­le til at fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af de enkel­te søge­ord og søge­fra­ser, de skal vise jeres side for.

Skal de f.eks. fin­de ud af, om jeres side skal ran­ke for f.eks en fisker eller bil­de­sig­ne­ren Hen­rik Fisker, skal I sør­ge for at inklu­de­re ord som “kut­ter”, “fiske­net”, for­skel­li­ge fiskear­ter og så vide­re, hvis det er fiske­re­ne på havet, I omta­ler og man­dens navn, “bil­de­sig­ner” og diver­se bil­mo­del­ler, han har desig­net.

Læse­de­sign

Det er også vig­tigt at til­ret­te­læg­ge tek­sten, så den bli­ver så nem at afko­de på webs­i­den som muligt. Folk hader at læse på net­tet, så gør det nemt at skim­me tek­sten.

Brug den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant til at dis­po­ne­re tek­sten, så folk kan nøjes med at læse over­skrift og man­chet.

Sørg også at over­skrif­ten fæn­ger og giver den vig­tig­ste for­del ved at læse artik­len, samt skriv en god man­chet der opsum­me­rer de vig­tig­ste poin­ter og bud­ska­ber og giver lyst til at læse mere.

Opdel tek­sten i man­ge kor­te afsnit med brug af beskri­ven­de mel­lem­ru­brik­ker. Kan man få de vig­tig­ste poin­ter ud af tek­sten ved kun at læse mel­lem­ru­brik­ker­ne, har man gjort livet nemt for folk.

Sørg også for at opbyg­ge hvert afsnit, så den før­ste sæt­ning inde­hol­der det vig­tig­ste bud­skab eller den vig­tig­ste viden – og resten af sæt­nin­gen fyl­der de nød­ven­di­ge detal­jer på. Alt­så gen­brug den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant på afsnits­ni­veau.

Skab en skri­ve­vej­led­ning der under­stre­ger dis­se poin­ter og eksem­pli­fi­ce­rer, hvor­dan det imple­men­te­res i det ind­hold, I har på siden.

Skal vi hjæl­pe jer med jeres con­tent stra­te­gi?

Hos web­te­xts­hop har vi stor erfa­ring med at byg­ge mål­ret­te­de con­tent stra­te­gi­er, der effek­tivt får folk til at fin­de jer i søge­re­sul­ta­ter­ne og på de onli­ne og soci­a­le medi­er, hvor de fær­des.

Hør f.eks. det­te podcast om hvad vi har gjort for en af vores stør­re kun­der.

Skal vi ska­be jeres con­tent stra­te­gi, så kon­takt os alle­re­de i dag via for­mu­la­ren her­un­der eller giv os et ring eller send en mail til info@webtextshop.dk. Så kon­tak­ter vi jer for at høre nær­me­re om, hvad det er for en con­tent stra­te­gi, I har brug for.

Hen­ven­del­se om Con­tent Stra­te­gi

7 + 11 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This