Den bed­ste måde at skil­le sig ud fra kon­kur­ren­ter­ne på!

Sådan ska­ber du en god con­tent strategi

En con­tent stra­te­gi defi­ne­rer, hvor­dan I ska­ber det rig­ti­ge ind­hold til at syn­lig­gø­re jer for jeres ide­el­le mål­grup­pe i søge­re­sul­ta­ter og på soci­a­le medi­er. Der­ved kan I mål­ret­tet til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re besø­gen­de til kunder.

For­mål

Hvad er for­må­let og hvil­ke for­ret­nings­mål under­støt­ter jeres til­ste­de­væ­rel­se på nettet?

Mål­grup­pe

Hvil­ke besø­gen­de er det, I for­sø­ger at til­træk­ke, hvad inter­es­se­rer de sig for og hvor fin­der I dem?

Redak­tio­nelt manifest

Hvor­dan skal jeres ind­hold adskil­le sig fra andres og hvil­ke kana­ler fin­der de besø­gen­de jer gennem?

Alle vil ger­ne have man­ge besø­gen­de på deres hjem­mesi­de. Men hvad er egent­lig pla­nen med at få de besø­gen­de der­hen? Hvor­for skal de klik­ke på jeres link i søge­re­sul­ta­ter­ne eller på jeres poster på de soci­a­le medi­er? Hvad er det, de kom­mer hen til og hvor­dan har I tænkt jer at hol­de på de besø­gen­de og kon­ver­te­re dem til kun­der, når I først har fået dem hen på jeres side?

For hol­der I ikke på dem, træk­ker alle de besø­gen­de, der flyg­ter fra jeres side, dens pla­ce­rin­ger ned i søge­re­sul­ta­ter­ne. Du vil jo sik­kert også helst have rig­ti­ge kun­der ind i din butik og ikke bare ose­re, der går igen. Så hvor­dan får I de rig­ti­ge besø­gen­de og ikke bare hvem som helst for­bi jeres hjem­mesi­de eller webshop?

Det er hvad con­tent stra­te­gi er og i det føl­gen­de ser vi nær­me­re på, hvor­dan du læg­ger den helt rig­ti­ge con­tent stra­te­gi for din side. For det hand­ler ikke bare om at have noget tekst og ind­hold på siden, det hand­ler om at have det RIG­TI­GE indhold!

Hvad vil I have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på nettet?

Før du kan gå i gang med at ska­be ind­hold, er det vig­tigt, at få defi­ne­ret, hvad det egent­ligt er, I vil have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på nettet.

Så drop alle de smar­te glo­ser om skar­pe pri­ser, uover­truf­fen kva­li­tet og hvad der nu ellers fin­des af mar­ke­ting­flos­k­ler og skab noget ind­hold, der

 • giver mening for og beri­ger folk med viden de har brug for,
 • øger folks til­lid til jer som fir­ma eller webshop,
 • bli­ver husket for­di jeres ind­hold har kant og mening.

Det kan også sag­tens lade sig gøre, selv om I har en webs­hop, der sæl­ger pro­duk­ter. Her hand­ler det om, hvor­dan I får lan­get pro­duk­ter­ne over disken – og der kan de pro­dukt­tek­ster og øvri­ge ind­hold­s­e­le­men­ter, I anven­der, gøre hele for­skel­len mel­lem jer og jeres kon­kur­ren­ter. Især hvis kon­kur­ren­ter­ne ikke har sær­lig meget indhold.

Begin with the end in mind

Det er vig­tigt at have fokus på, hvad det er for et resul­tat, I skal have ud af jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet. Udgangs­punk­tet skal tages i jeres fir­mas for­ret­nings­mål og øvel­sen går ud på, at defi­ne­re, hvor­dan jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet kan hjæl­pe jer til at nå dis­se mål.

Så kig på hvert enkelt af jeres for­ret­nings­mål og for­stil jer, hvor­dan en hjem­mesi­de eller webs­hop kan hjæl­pe jer til at nå det enkel­te mål. Det er måske ikke alle mål, en til­ste­de­væ­rel­se på net­tet kan hjæl­pe på, men der hvor det giver mening, er det vig­tigt at få defi­ne­ret hvor­dan onli­ne til­ste­de­væ­rel­se kan hjæl­pe og på hvil­ke mid­ler der skal til, for at det giver mening.

Alt­så kig på hver for­ret­nings­mål og spørg:

 • Kan vores hjem­mesi­de eller webs­hop bidra­ge til det­te mål
 • Hvor­dan
 • Hvil­ket ind­hold eller onli­ne tje­ne­ster skal der anvendes

Hvad er det for resul­ta­ter, I ønsker?

Men aller­vig­tigst er det, for hvert for­ret­nings­mål at få defi­ne­ret det ønske­de resul­tat i form af et kon­kret, mål­bart tids­af­græn­set mål for de onli­ne akti­vi­te­ter, der støt­ter op om forretningsmålet.

Det vil sige, at for hvert for­ret­nings­mål, som jeres onli­ne til­ste­de­væ­rel­se kan bidra­ge til, bør I opsæt­te et mål for resultatet.

Det er vig­tigt at målet er kon­kret og mål­bart. Det vil sige, at det omhand­ler en helt kon­kret para­me­ter, et ønsket slut­mål og at det gøres mål­bart. Det er alt­så ikke nok, bare at sige, at I ønsker at frem­me omsæt­nin­gen. Det er også vig­tigt at angi­ve med hvor meget – uden at det ender med at bli­ve en van­vit­tigt, ure­a­li­stisk fremgang.

Sam­ti­dig er det også vig­tigt at få sat en tids­frist på eller opsæt­te en ræk­ke mile­sto­nes, der kan bru­ges som pej­le­mær­ker. På den måde kan I ret­te ind på stra­te­gi­en eller for­vent­nin­ger­ne under­vejs, der­som I mis­ser nog­le af jeres milestones.

Definér en klar målsætning

Når I har fået ind­fly­del­sen på jeres for­ret­nings­mål på plads, er det næste skridt at defi­ne­re for­må­let med jeres til­ste­de­væ­rel­se på internettet.

Ja, det er at tje­ne pen­ge. MEN på hvil­ken måde og med hvil­ke mid­ler? For­mulér en for­måls­pa­ra­graf for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, I kan tage frem hver gang I er i tvivl om, hvor­vidt det­te eller hint nye onli­ne til­tag vil gav­ne jeres forretningsmål.

På den måde bli­ver det nemt at tage beslut­nin­ger og hol­de kur­sen – ikke kun for ledel­sen, men for alle der arbej­der med jeres hjem­mesi­de, webs­hop eller anden form for onli­ne tilstedeværelse.

For­må­let skal være den vægt, I vejer alt, hvad I gør på og skal helst for­mu­le­res på en måde, at det bli­ver nemt at tage stilling.

For nu at tage et for­tær­sket eksem­pel, så hav­de Ame­ri­can Air­li­nes til­ba­ge i 1980’erne en for­måls­pa­ra­graf, der hed at de vil­le være det bil­lig­ste luft­fart­s­sel­skab i USA. Når direk­tø­ren skul­le tage beslut­nin­ger, spurg­te han sim­pelt­hen sig selv, om den pågæl­den­de beslut­ning vil­le være med til at gøre Ame­ri­can Air­li­nes til det bil­lig­ste luftselskab.

Betød det, at var nye udgif­ter, som fir­ma­et kun kun­ne tje­ne hjem igen ved at for­hø­je bil­let­pri­ser­ne, så blev sva­ret nega­tivt. Hav­de det ingen ind­virk­ning på bil­let­pri­sen eller kun­ne det være med til at sæn­ke pri­ser­ne, var der væsent­ligt stør­re sand­syn­lig­hed for et posi­tivt udfald.

For­mulér en klar mål­sæt­ning, der til­go­de­ser jeres for­ret­nings­mål og kom­mu­ni­ker den ud til alle, der har noget med hjem­me­si­den eller shop­pen at gøre.

Hvem er jeres målgruppe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres til­ste­de­væ­rel­se på plads, bli­ver det næste sto­re skridt, at få defi­ne­ret jeres mål­grup­pe nær­me­re. Til det for­mål kan I med for­del se nær­me­re på jeres nuvæ­ren­de kun­der og har I alle­re­de f.eks. en Face­book-side, kan I med for­del også hen­te inspira­tion derfra.

Hvem er jeres målgruppe?

Med mål­sæt­nin­gen for jeres til­ste­de­væ­rel­se på plads, bli­ver det næste sto­re skridt, at få defi­ne­ret jeres mål­grup­pe nær­me­re. Til det for­mål kan I med for­del se nær­me­re på jeres nuvæ­ren­de kun­der og har I alle­re­de f.eks. en Face­book-side, kan I med for­del også hen­te inspira­tion derfra.

I bør dog også kaste net­tet læn­ge­re ud end dem, I alle­re­de har fat i. For måske fin­des der andre mål­grup­per, der kan være lige så eller måske end­nu mere inter­es­se­re­de i jeres pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser. Det er noget svæ­re­re at fin­de ud af, men med lidt hjælp fra Goog­le og de soci­a­le medi­er, kan det lade sig gøre.

Geo­gra­fi og demografi

Med mål­grup­pe mener vi ikke kun en defi­ni­tion af mål­grup­pens geo­gra­fi og demo­gra­fi, men det ven­der vi til­ba­ge til lige om lidt.

Geo­gra­fi og demo­gra­fi har natur­lig­vis også betyd­ning og har I en Face­book-side kan I få nog­le gode input der­fra, lige­som jeres eksi­ste­ren­de kun­der kan bidra­ge med mas­ser af inter­es­san­te data. Det kræ­ver kun, at I husker at få dem ind­sam­let eller tør spør­ge om dem.

Geo­gra­fi­en er ikke kun begræn­set til et bestemt land, men kan meget vel også være mere lokalt fun­de­ret alt efter hvil­ke pro­duk­ter I sæl­ger og hvor jeres til­ste­de­væ­rel­se er stær­ke­st – IRL eller online.

Demo­gra­fi hand­ler om køn, alder, ind­tægt, hus­stands­stør­rel­se og så vide­re. Face­book giver nog­le simp­le geo­gra­fi­ske og demo­gra­fi­ske oplys­nin­ger, som I kan få vist ved at klik­ke på Per­so­ner i menu­en til høj­re på Ind­blik-siden på jeres Facebook-side.

I kan også hen­te en del oplys­nin­ger gen­nem jeres kun­de­da­ta­ba­se, men de mere kild­ne oplys­nin­ger om ind­tægt og hus­stands­stør­rel­se m.v. kræ­ver, at I spør­ger om dem – og det er ikke altid helt nemt, især for­di folk er lidt for­sig­ti­ge med at oply­se den slags, hvis de ikke kan se rele­van­sen af at give jer oplysningerne.

Hvad går mål­grup­pen op i?

Det der gør hele for­skel­len for jer og det I for alvor kan bru­ge, når I skal til at pro­du­ce­re con­tent mar­ke­ting og andet ind­hold på siden, er imid­ler­tid ikke geo­gra­fi og demografi.

Det hand­ler nem­lig væsent­lig mere om, hvad det er, mål­grup­pen går op i, inter­es­se­rer sig for og – aller­vig­tigst – hvil­ke pro­ble­mer og udfor­drin­ger, de bak­ser med, hvad der bekym­rer dem og hvad de drøm­mer om.

Det hand­ler også om deres hold­nin­ger, deres livs­stil og hvil­ke for­vent­nin­ger de har til fir­ma­er som jeres og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, I sæl­ger. Hvad mener de om dem og hvor vig­ti­ge de behov pro­duk­ter­ne og tje­ne­ster­ne dæk­ker, at få dæk­ket for målgruppen.

Igen er det oplys­nin­ger og viden, der kan være svæ­re at få ind­sam­let. Men man­ge af dem, kan I hen­te inspira­tion til og viden om, ved at se på, hvad folk spør­ger om, når I snak­ker med dem om jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster, samt hvad de kon­tak­ter jeres kun­de­ser­vi­ce om, når de først har købt af jer.

Andre er I nødt til at ind­sam­le enten ved at spør­ge mål­grup­pen eller ved at kig­ge i diver­se sta­tisk­tisk mate­ri­a­le eller andres under­sø­gel­ser af jeres målgruppe.

I kan også fin­de rig­tig god inspira­tion og viden, ved at kig­ge på, hvad folk søger efter på Goog­le. Men det ven­der vi til­ba­ge til lidt senere.

Det er alle dis­se “blø­de oplys­nin­ger”, der er den vig­tig­ste del af mål­grup­pe­a­na­ly­sen. For det er som sagt dem, I skal bru­ge, når vi lidt sene­re skal til at defi­ne­re, hvad det er for ind­hold I skal have på jeres side og hvad til­gan­gen til ind­hol­det skal være.

Hvor befin­der mål­grup­pen sig

Den næste inter­es­san­te para­me­ter i mål­grup­pe­a­na­ly­sen er at fin­de ud af, hvor mål­grup­pen befin­der sig – og om den i det hele taget har et sted, hvor dens inter­es­ser, pro­ble­mer og lig­nen­de med rela­tion til jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster, bli­ver omhand­let. For fin­des det ikke, kan I måske ska­be det sted, der mangler.

Men som oftest fin­des der alle­re­de blogs, hjem­mesi­der, Face­book- eller grup­per på andre soci­a­le net­værk eller sek­tio­ner på nog­le af de stør­re onli­ne og tryk­te medi­ers hjem­mesi­der, der omhand­ler de emner, der er rele­van­te for jeres mål­grup­pe. Måske lig­ger de enkel­te delem­ner spredt rundt omkring eller også er de sam­let på et sted.

Få kort­lagt hvil­ke web­s­i­tes og soci­a­le medi­er, mål­grup­pen bru­ger i dag. Sene­re ser vi så nær­me­re på, hvor­dan I kan bru­ge dis­se ste­der i jeres onli­ne mar­keds­fø­ring, samt hvor­dan I kan ska­be jeres eget medie, der kan til­træk­ke og fast­hol­de mål­grup­pen med rele­vant indhold.

Per­so­na-opbyg­ning

På bag­grund af alle de geo­gra­fi­ske og demo­gra­fi­ske infor­ma­tio­ner, I har opsam­let, bør det nu være muligt at opstil­le en eller fle­re personaer.

Per­so­na­er er ærke­ty­per, der beskri­ver rele­van­te ken­de­tegn ved typi­ske per­so­ner i mål­grup­pen. Her taler vi per­son­be­skri­vel­ser på helt sam­me måde som, når du skal for­tæl­le om en bestemt per­son til en, du taler med.

Det hand­ler ikke bare om hår­far­ve, alder og køn, men også om hvil­ken type bil de kører i, hvor­dan deres skri­ve­bord på arbej­det ser ud, hvil­ke tv-pro­gram­mer de ser, hvor de får deres nyhe­der fra og så vide­re og så videre.

Per­so­na­er­ne kan bru­ges, når I skal til at udvik­le ind­hold til jeres mål­grup­pe. For det er altid nem­me­re at skri­ve til en kon­kret per­son end til en flok sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger. Lidt lige som når du vil skri­ve noget, så selv din gam­le mor kan for­stå det.

På sam­me måde bli­ver det nem­me­re at skri­ve det, så den pågæl­den­de per­so­na kan for­stå det. For er per­so­na­be­skri­vel­sen detal­je­ret nok, ved du også hvil­ke refe­ren­cer du f.eks. kan bru­ge i dine tek­ster etc.

Man kan nemt over­gø­re per­so­na-beskri­vel­ser og man kan nemt gæt­te for­kert. Så brug det kun i det omfang, det er nød­ven­digt og giver mening. Det er ikke den hel­li­ge gral, men et prak­tisk hjælpemiddel.

Søge­ord­s­a­na­ly­se

Næste skridt er at fin­de ud af, hvil­ke ter­mer mål­grup­pen bru­ger om det emne­om­rå­de, I arbej­der med, og de pro­duk­ter og tje­ne­ster I sæl­ger, samt hvil­ke spørgs­mål de har om dem.

Her er en søge­ord­s­a­na­ly­se den moder­ne for mar­ke­tings­a­na­ly­se. For ved at se på hvil­ke søge­ord inden for jeres emne­om­rå­de, der er flest der søger på og hvil­ke long­tails de søger på, kan I få uvur­der­lig ind­sigt i, dels hvad I skal udvik­le ind­hold om og hvad folk kal­der tingene.

Hvil­ken ter­mi­no­lo­gi bru­ger målgruppen

Inden for jeres bran­che er der sik­kert en sær­lig temi­no­lo­gi, som I er bru­ger. Fagord, begre­ber og måder at sige tin­ge­ne på.

Men det er ikke sik­kret, at tin­ge­ne hed­der det sam­me hos jeres mål­grup­pe. For de har måske ikke helt det sam­me ind­gå­en­de kend­skab til de rig­ti­ge fagudtryk.

I ste­det bru­ger de måske læg­mands­ter­mer eller mere beskri­ven­de ven­din­ger om de ting, som i har helt præ­ci­se ord for.

Men for­sø­ger I at ran­ke for de rig­ti­ge fagord i jeres tek­ster, er det ikke sik­kert, at det giver nogen næv­ne­vær­dig tra­fik af den mål­grup­pe, I for­sø­ger at ramme.

For kal­der de tin­ge­ne noget andet, er det det det bru­ger, når de søger efter jeres emner, pro­duk­ter eller tje­ne­ster på Goog­le. Så selv om I måske synes, det vir­ker ham­ren­de upro­fes­sio­nelt, så kald en spa­de for en spa­de og en sko­vl for en sko­vl. I er nødt til at bru­ge brug de ord, mål­grup­pen søger efter, hvis I vil have tra­fik til siden.

Hvil­ke ord det dre­jer sig om, fin­der I ud af i for­bin­del­se med jeres søge­ord­s­a­na­ly­se. Brug værk­tø­jer som Goog­le Keyword Plan­ner, Uber­sug­gest eller Keywordt​ool​.io til at fin­de dem.

Long­tails – hvad spør­ger mål­grup­pen om

Long­tails er en sær­lig grup­pe søge­ord, der består af læn­ge­re fra­ser, oftest for­mu­le­ret som spørgs­mål. Beteg­nel­sen kom­mer af long­tail-begre­bet, der blev defi­ne­ret af Wired-stif­te­ren Chris Ander­son til­ba­ge i star­ten af det­te århundrede.

Long­tails er inter­es­san­te for­di de er for­hold­vis meget nem­me­re at ran­ke på. Det gør dem inter­es­san­te at for­sø­ge at få gode pla­ce­rin­ger på, selv om der kun er rela­tivt få søg­nin­ger på dem hver måned.

Sam­ti­dig bli­ver de mere og mere rele­van­te, da folk i dag er på vej væk fra kun at bru­ge enkelt­ord i deres søg­nin­ger, men i sti­gen­de grad bru­ger spørgs­mål eller fle­re ord i søg­nin­ger­ne, for at afgræn­se søge­re­sul­ta­ter­ne mere.

End­vi­de­re gør mulig­he­den for at bru­ge tale­gen­ken­del­ses­funk­tio­ner som Siri og lig­nen­de på mobil­te­le­fo­nen, det mere rele­vant at ran­ke for long­tails. Her anven­der folk spørgs­mål som søge­ord, for at akti­ve­re søge­funk­tio­nen i talegenkendelsen.

Goog­le giver dig som regel nog­le af de mest almin­de­li­ge long­tails som valg­mu­lig­he­der, så snart du begyn­der at skri­ve noget i søge­fel­tet på Google.

Du fin­der også søge­for­slag med de mest popu­læ­re søg­nin­ger nederst på før­ste side i søge­re­sul­ta­ter­ne, lige som du kan købe deci­de­re­de long­tail-værk­tø­jer som Long­tail Pro til at gra­ve long­tails-søg­nin­ger ud af Google.

Hvad ran­ker kon­kur­ren­ter­ne for

Et andet godt sted at fin­de inspira­tion og viden om, hvil­ke søge­ord I med for­del kan ran­ke på, er at se nær­me­re på, hvad jeres kon­kur­ren­ter ran­ker på.

Brug værk­tø­jer som Sear­ch­me­tri­cs eller SEM­rush til at smug­kig­ge på, hvil­ke søge­ord jeres nær­me­ste kon­kur­ren­ter ran­ker på.

Her kan du også fin­de ud af, hvor stær­ke kon­kur­ren­ter­ne er inden for jeres bran­che og hvor I selv lig­ger pla­ce­ret, lige­som du kan få gode ide­er til, hvil­ke web­s­i­tes og medi­er kon­kur­ren­ter­ne anven­der til at gene­re­re tra­fik, ved at se på, hvil­ke sites der lin­ker til dem.

Du kan også bru­ge et værk­tøj som Ahrefs til at få mere ind­blik i, hvem der lin­ker til både dig og dine kon­kur­ren­ter. Den kan vi også bru­ge til noget, når vi sene­re skal til at opbyg­ge tra­fik­ka­na­ler til jeres sider.

Ind­hold og indholdsstruktur

Ud fra søge­ord­s­a­na­ly­sen får I et over­blik over hvil­ke søge­ord, det kun­ne være inter­es­sant at kom­me til at ran­ke for, samt hvil­ke emner, I skal omhand­le på jeres hjemmeside.

Ud fra listen kan I også opbyg­ge en struk­tur for hjem­me­si­den, så I få lagt den rig­ti­ge vægt på de for­skel­li­ge søge­ord efter divi­sen: Jo høje­re i sidens ind­holds­hieraki, søge­or­det er pla­ce­ret, jo vig­ti­ge­re er det for jer.

Det er bl.a. sådan Goog­le fin­der ud af de enkel­te søge­ords vig­tig­hed for jeres side. Men også fak­to­rer som f.eks. intern link­bu­il­ding har betyd­ning for dette.

På det­te tids­punkt ser I ude­luk­ken­de på ind­hold­sem­ner­ne ud fra søge­or­de­ne og ran­ge­rer dem efter vigtighed.

Hvor­dan vil I adskil­le jer fra konkurrenterne

Med viden om jeres mål­grup­pe, hvil­ke ord de anven­der til at søge efter ind­hold, der er rele­vant for jer, hvil­ket emner der skal behand­les på jeres side, samt jeres for­mål og mål­sæt­ning for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, er det på tide at fin­de ud af, hvor­dan I ska­ber ind­hol­det til jeres side.

Det skal være ind­hold, der på sam­me tid:

 • Giver jer de bed­ste pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne
 • Til­træk­ker de rig­ti­ge besøgende
 • Får de besø­gen­de til at huske og læg­ge mær­ke til jer.

Hvor det før­ste punkt pri­mært er et spørgs­mål om god søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring i det ind­hold, I udvik­ler, kræ­ver de sid­ste to punk­ter noget mere tan­ke­virk­som­hed og planlægning.

Hvor­for skal jeres ind­hold adskil­le sig fra konkurrenternes

Men hvor­for skal jeres ind­hold dog adskil­le sig fra kon­kur­ren­ter­ne og er den ene­ste måde at adskil­le sig fra de andre på ikke, at kom­me alt for man­ge hold­nin­ger og menin­ger om ind­hol­det ind i teksterne?

Sva­ret på det før­ste spørgs­mål er ind­ly­sen­de nok: Skri­ver I nøj­ag­tigt det sam­me som alle andre og har nøj­ag­tig den sam­me til­gangs­vin­kel og de sam­me menin­ger som alle andre, bli­ver det svært at adskil­le jer fra jeres konkurrenter.

Siger I det sam­me på sam­me måde som alle andre, får I hel­ler ikke givet folk et bil­le­de af, hvor­for de skal væl­ge jer frem for nog­le af jeres konkurrenter.

Hvad er det, der adskil­ler jer fra de andre på mar­ke­det og hvor­for er det I gør, meget bed­re end den måde kon­kur­ren­ter­ne løser opga­ver­ne på?

Men det er nok sva­ret på det andet spørgs­mål, der kan få det til at gib­be i man­ge erhvervs­le­de­re. For I skal jo helst ikke skri­ve tin­ge­ne på en måde, så I kom­mer til at sige noget, der kan skæm­me folk væk. Det er sæl­ge­rens evin­de­li­ge pro­blem. Man må ende­lig ikke luf­te for man­ge menin­ger eller have for man­ge hold­nin­ger til det, man sælger.

Men det er jo lige præ­cis det, der for­tæl­ler folk noget om, hvor­for det er, at I gør tin­ge­ne på en anden måde og hvad der adskil­ler jer fra alle andre. I behø­ver jo ikke at skri­ve det på en stø­de­n­de måde – bare at skri­ve tin­ge­ne som de er.

For hvad er alter­na­ti­vet: En til­væ­rel­se i lige­gyl­dig­he­dens øde­mark, hvor I bare bli­ver end­nu et fir­ma i den sto­re grå mas­se, der siger det sam­me som alle andre.

For hvad er det, der om noget adskil­ler de stør­ste virk­som­he­der i de for­skel­li­ge bran­cher fra de andre? Jo, folk har en mening om dem. Enten hader de dem eller også elsker de dem. Der er ikke rig­tig nogen, hvor folk stop­per op og siger: Tjo, de er da OK, sådan…

Bare OK er ikke godt nok. Så er I bare en af den grå mas­se. Nej, har folk en hold­ning til jer, har I sat jer selv på landkortet.

Så det er enten eller – der fin­des ikke noget både/og.

Du enten elsker eller hader ver­dens stør­ste brands. Der er ikke nogen af dem, der er sådan bare OK, gode nok, midt imel­lem… Dem der befin­der sig der, er dem, der ikke bety­der noget for dig!

Hvad er din sær­li­ge tilgangsvinkel

Det bety­der dog ikke, at I abso­lut skal gå efter at udfor­dre folk på deres hold­nin­ger. Nej, I skal foku­se­re på at fin­de jeres sær­li­ge til­gangs­vin­kel til det emne, I ska­ber ind­hold om. For viden og frem­gangs­må­der kan enhver kopi­e­re, men vink­len på det, kan de ikke stjæ­le, uden at alle og enhver ved, hvor den kom­mer fra.

Den sær­li­ge vin­kel kan kom­me gen­nem den erfa­ring I har med emnet, jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster eller jeres kun­der. Har I en sær­lig ind­sigt i den mål­grup­pe, I skri­ver til, kan I bed­re fin­de den unik­ke vin­kel, der gør, at folk husker jer.

Der­ved kan I sæt­te jer selv på land­kor­tet og ska­be unikt ind­hold, der ikke bare kan plagi­e­res af den før­ste, den bed­ste tee­na­ge­skri­bent, som jeres kon­kur­ren­ter sæt­ter til at skri­ve ind­hold til deres sider. Liv­ser­fraing og ind­gå­en­de viden kan ingen kopiere.

Det behø­ver hel­ler ikke være på sel­ve det I skri­ver eller siger, I adskil­ler jer. Det kan også være præ­sen­ta­tio­nen af det, som når Chi­li-Klaus for at udbre­de kend­ska­bet til chi­li, udfor­drer for­skel­li­ge ken­dis­ser til at spi­se vold­somt stær­ke chi­li­er sam­men med ham.

Redak­tio­nelt manifest

Når I har fun­det jeres sær­li­ge til­gangs­vin­kel til ind­hol­det, så det giver folk noget at huske jer og jeres ind­hold på, er det vig­tigt at få for­mu­le­ret et redak­tio­nelt manu­fest. Det kan I bru­ge både inter­nt blandt den grup­pe men­ne­sker, der udvik­ler ind­hold til siden og ud mod publi­kum, når I skal for­kla­re dem, hvad det er I har at til­by­de dem.

Det redak­tio­nel­le mani­fest bør definere:

 • Hvem der er målgruppen
 • Hvil­ke typer ind­hold der anvendes
 • Hvad udbyt­tet er for målgruppen

F.eks. har vi defi­ne­ret det­te redak­tio­nel­le mani­fest for vores hjem­mesi­des indhold:

Web­te­xts­hop’s hjem­mesi­de er det sted, hvor onli­ne-medi­er- og webs­hope­je­re gen­nem artik­ler, podcasts og video­er kan fin­de brug­bar viden, inspira­tion, råd, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­du­ce­re kva­li­tet­sind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kunder”

Alt­så er:

Mål­grup­pen: Onli­ne-medi­er- og webshopejere

Ind­hold­s­ty­per­ne: Artik­ler, podcasts og videoer

Udbyt­tet: viden, inspira­tion, råd­giv­ning, ind­sigt og værk­tø­jer til at pro­du­ce­re kva­li­tet­sind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kunder.

Med det rig­ti­ge redak­tio­nel­le mani­fest bli­ver det meget nem­me­re at tage stil­ling til, hvil­ket ind­hold der skal pro­du­ce­res og og om du skal sige ja eller nej til f.eks. link­bu­il­ding til­bud, ind­hold som andre til­by­der og hvad du nu eller kan kom­me ud for af udfor­drin­ger omkring jeres indhold.

Alle ide­er der kom­mer på bor­det, kan sim­pelt­hen vur­de­res på, hvor­vidt det fore­slå­e­de ind­hold lever op til mål­sæt­nin­gen eller ej?

Rej­sen fra de opda­ger jer og til de bli­ver kunder

Med mål­grup­pen, emner­ne og det redak­tio­nel­le mani­fest på plads, er det ble­vet tid til at se nær­me­re på, hvor­dan du får opdelt ind­hol­det i det, der skal til­træk­ke, det der skal fast­hol­de og det, der skal konvertere.

End­vi­de­re er det på tide at læg­ge en stra­te­gi for, hvor­dan du får skabt man­ge for­skel­li­ge veje fra de ste­der, hvor jeres mål­grup­pe befin­der sig og ind til jeres hjem­mesi­de eller webshop.

Det er dels et spørgs­mål om, hvil­ke medi­er og kana­ler, I har adgang til ud over jeres hjem­mesi­de eller webs­hop, hvil­ke ind­hold­s­ty­per I vil anven­de og hvor­dan I mik­ser jeres ind­hold, så I får skabt en mas­se tra­fik­s­ka­ben­de kampag­ner, der giver jeres mål­grup­pe for­skel­li­ge måder at opda­ge jer på og bli­ve fast­holdt på, når først de lan­der på jeres hjemmeside.

Hvil­ke medi­er eller kana­ler har I adgang til

Målet for alle de rej­ser, I ska­ber for jeres besø­gen­de, er, at de skal lan­de på jeres hjem­mesi­de, så I får mulig­hed for at for­tæl­le dem mere om jeres fir­ma og dets pro­duk­ter og tjenester.

Det gør I dels gen­nem syn­lig­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne og dels gen­nem at have ind­hold pla­ce­ret på de hjem­mesi­der eller andre onli­ne medi­er, hvor den rele­van­te mål­grup­pe tit kom­mer på besøg.

Tra­fik­ken ska­bes gen­nem links, der enten kan være:

 • Fortjen­te
 • Køb­te eller
 • Eje­de.

Fortjen­te links er dem, andre har valgt at give jer, for­di I har udgi­vet noget rele­vant ind­hold, som de mener har en kva­li­tet, der gør det inter­es­sant for dem at lin­ke til. Det er ikke links I kan kon­trol­le­re og de kom­mer der­for spon­tant.  Men de kan sag­tens ska­be rig­tig meget tra­fik og give jer god link-jui­ce til jeres pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Det kan også være links, der kom­mer fra nyheds- eller andre onli­ne medi­er, der omta­ler jeres fir­ma eller jeres ind­hold. I alle til­fæl­de er det et spørgs­mål om, at I ikke selv har gjort noget aktivt for at få lin­ket (udover måske at udsen­de en pressemeddelelelse).

Køb­te links er dem, I på en eller anden måde har betalt for. Enten i form af ind­hold, som I har leve­ret til en side, hvor I har fået lov til at lin­ke hjem til jeres egen hjem­mesi­de som beta­ling for indholdet.

Det kan også være omta­ler af jeres pro­duk­ter hos blog­ge­re eller andre, der har fået pro­duk­tet som beta­ling for at teste og omta­le det. Den­ne type “betal­te” links kan give bag­slag for jeres pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, hvis blog­ge­ren eller onli­ne medi­et ikke tyde­ligt gør opmærk­som på, at de er sponseret.

Men gør de det, giver det som sådan ikke nogen form for linkju­i­ce, men kan sag­tens give mas­ser af mål­ret­tet og udbyt­te­ri tra­fik hjem til jeres side alligevel.

Ende­lig er der de links, der kom­mer fra sider, som I selv ejer. For er der ikke alle­re­de et onli­ne medie, der omhand­ler de emner og pro­blem­stil­lin­ger, der er rele­van­te for jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster, er det oplagt at ska­be en blog eller et deci­de­ret onli­ne­me­die, der omhand­ler det og så lin­ke der­fra og hjem til jeres website.

Igen har det sjæl­dent de sto­re ind­fly­del­ser på pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne, men kan sag­tens til­træk­ke en mas­se rele­vant tra­fik til jeres side eller shop.

Læs og hør mere om, hvor­dan vi byg­ge­de man­ge veje til en af vores kun­ders webs­hop.

Mid­ler­ne

Når I har afsøgt mulig­he­der­ne for at skaf­fe tra­fik fra for­skel­li­ge medi­er og kana­ler, er det på tide at se på, hvil­ke mid­ler I har til at ska­be ind­hold til dis­se kana­ler, samt hvad det er for ind­hold, I skal have på de sider, som I ska­ber tra­fik­ken til.

Den mest almin­de­li­ge løs­ning er at ska­be noget godt con­tent mar­ke­ting ind­hold i form af f.eks. en info­gra­fik, en video, et podcast, et long read eller en lan­dings­si­de og så ska­be links til den fra artik­ler, blo­gind­læg eller andre for­mer for ind­hold fra andre sider på nettet.

Tra­fik­ken kan også sik­res gen­nem ban­ne­ran­non­cer, affi­liate links, Adwords eller Face­book rek­la­mer eller kom­me fra poster på de soci­a­le net­værk. Mulig­he­der­ne er man­ge og for hvert enkelt styk­ke con­tent mar­ke­ting ind­hold, du ska­ber, er det det vig­tigt at ska­be fle­re for­skel­li­ge kana­ler, der kan skaf­fe besø­gen­de til siden.

Kampag­ner

Måde du gør det på, er at ska­be for­skel­li­ge kampag­ner. Hver kampag­ne består af en side på jeres hjem­mesi­de eller webs­hop og så for­skel­li­ge typer ind­hold, der pla­ce­res stra­te­gisk på for­skel­li­ge betal­te og eje­de medier.

Sam­ti­dig kan du også gøre rele­van­te hjem­mesi­der, blogs og onli­ne medi­er opmærk­som på den pågæl­den­de side på jeres hjem­mesi­de og så håbe på, at de ska­ber fortjen­te links hjem til den.

En kampag­ne kan f.eks. være at ska­be et long-read – alt­så en arti­kel på man­ge tusin­de ord – der ram­mer en mas­se long­tail-søg­nin­ger om emnet for artik­len. Long-read’et pla­ce­res på jeres hjem­mesi­de og du skal nu til at fine linkmuligheder.

F.eks. kan du ska­be en ræk­ke artik­ler om delem­ner fra long rea­det og udgi­ve dem rundt omkring, poste nog­le debat­ska­ben­de ind­læg på for­skel­li­ge Face­book- og grup­per på andre soci­a­le medi­er eller et blo­gind­læg på nog­le af de leden­de med­ar­be­je­res LinkedIn-profiler.

Alle lin­ker på for­skel­li­ge måde og i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge hjem til long-read’et på hjem­me­si­den og fra det­te er der igen links til andre rele­van­te sider, blo­gind­læg eller lig­nen­de på jeres egen hjemmeside.

Ende­lig kan du opret­te Adwords-annon­cer på rele­van­te søge­ord for long-read’et eller opret­te Face­book-annon­cer, der ram­mer den rele­van­te mål­grup­pe for long-read’et på Facebook.

Kampag­ner bør byg­ges hele tiden, men ved hele tiden at have det med i pla­ner­ne alle­re­de fra star­ten og tæn­ke kampag­ner ind i plan­læg­nin­gen af jeres ind­hold på hjem­me­si­den, kan du ska­be rig­tig man­ge for­skel­li­ge veje ind til den.

Hvor­dan fast­hol­der du dem, når de først er kom­met ind?

Et er at ska­be man­ge veje ind til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop. Noget helt andet er at hol­de på folk, når de først er lan­det på siden.

En effek­tiv måde at gøre det på, er ved at lok­ke med noget rele­vant ind­hold, der også kun­ne være inter­es­sant at læse. Det kan være ind­hold der uddy­ber det, de alle­re­de har læst, beslæg­tet ind­hold eller ind­hold, som I ved også er inter­es­sant for målgruppen.

Ved at ska­be en inter­es­sant intern link­bu­il­ding fra de enkel­te sider og gå efter at skri­ve anker­tek­ster på lin­ke­ne, der pir­rer folks nys­ger­rig­hed. Det hand­ler også om, at ska­be et fæn­gen­de design på sider­ne, der frem­hæ­ver ele­men­ter som f.eks. rele­van­te poster på jeres blog eller peger vide­re til hånd­pluk­ke­de artik­ler, som I ved, folk der har læst den­ne pågæl­den­de side, næsten altid også inter­es­se­rer sig for, kan I fast­hold folk læn­ge­re og måske lige­frem ska­be en rej­se for dem, der brin­ger dem rundt til de vig­tig­ste og mest rele­van­te sider på jeres hjem­mesi­de eller webshop.

SEO-stra­te­gi

Da Goog­le ser alle SEO-fak­to­rer­ne for jeres side, når de skal pla­ce­re de enkel­te sider i søge­re­sul­ta­ter­ne, er det vig­tigt, at I får søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ret alle sider­ne på hjem­me­si­den eller webs­hop­pen fra starten.

Der er er det vig­tigt at se på, hvil­ken vær­di hver enkelt styk­ke ind­hold kan til­fø­re jeres hjem­mesi­de eller webs­hops pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne, alle­re­de når ind­hol­det planlægges.

Der­ved kan I sik­re, at I får brugt de rig­ti­ge ord, fra­ser og long­tails i ind­hol­det og at tek­sten er skre­vet, så den giver mest mulig vægt til søgeresultaterne.

Det gæl­der ikke bare sel­ve ord­val­get, men også at I får brugt syno­ny­mer og beslæg­te­de ord og ter­mer, der gør det muligt for Goog­le at reg­ne den seman­ti­ske sam­men­hæng ud. Den bru­ger Goog­le til at fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af de enkel­te søge­ord og søge­fra­ser, de skal vise jeres side for.

Skal de f.eks. fin­de ud af, om jeres side skal ran­ke for f.eks en fisker eller bil­de­sig­ne­ren Hen­rik Fisker, skal I sør­ge for at inklu­de­re ord som “kut­ter”, “fiske­net”, for­skel­li­ge fiskear­ter og så vide­re, hvis det er fiske­re­ne på havet, I omta­ler og man­dens navn, “bil­de­sig­ner” og diver­se bil­mo­del­ler, han har designet.

Læse­de­sign

Det er også vig­tigt at til­ret­te­læg­ge tek­sten, så den bli­ver så nem at afko­de på webs­i­den som muligt. Folk hader at læse på net­tet, så gør det nemt at skim­me teksten.

Brug den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant til at dis­po­ne­re tek­sten, så folk kan nøjes med at læse over­skrift og manchet.

Sørg også at over­skrif­ten fæn­ger og giver den vig­tig­ste for­del ved at læse artik­len, samt skriv en god man­chet der opsum­me­rer de vig­tig­ste poin­ter og bud­ska­ber og giver lyst til at læse mere.

Opdel tek­sten i man­ge kor­te afsnit med brug af beskri­ven­de mel­lem­ru­brik­ker. Kan man få de vig­tig­ste poin­ter ud af tek­sten ved kun at læse mel­lem­ru­brik­ker­ne, har man gjort livet nemt for folk.

Sørg også for at opbyg­ge hvert afsnit, så den før­ste sæt­ning inde­hol­der det vig­tig­ste bud­skab eller den vig­tig­ste viden – og resten af sæt­nin­gen fyl­der de nød­ven­di­ge detal­jer på. Alt­så gen­brug den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant på afsnitsniveau.

Skab en skri­ve­vej­led­ning der under­stre­ger dis­se poin­ter og eksem­pli­fi­ce­rer, hvor­dan det imple­men­te­res i det ind­hold, I har på siden.

Skal vi hjæl­pe jer med jeres con­tent strategi?

Hos web­te­xts­hop har vi stor erfa­ring med at byg­ge mål­ret­te­de con­tent stra­te­gi­er, der effek­tivt får folk til at fin­de jer i søge­re­sul­ta­ter­ne og på de onli­ne og soci­a­le medi­er, hvor de færdes.

Hør f.eks. det­te podcast om hvad vi har gjort for en af vores stør­re kunder.

Skal vi ska­be jeres con­tent stra­te­gi, så kon­takt os alle­re­de i dag via for­mu­la­ren her­un­der eller giv os et ring eller send en mail til info@​webtextshop.​dk. Så kon­tak­ter vi jer for at høre nær­me­re om, hvad det er for en con­tent stra­te­gi, I har brug for.

Hen­ven­del­se om Con­tent Strategi

14 + 10 =

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220