Klip­pe­kort til tek­ster

Skal vi skri­ve jeres con­tent mar­ke­ting indhold|artikler|produkttekster|kategoritekster|e-bøger|webtekster|blogindlæg|nyhedsbreve

Har I brug for tek­ster til jeres hjem­mesi­de eller jeres webs­hop, så køb et klip­pe­kort til tek­ster her. Vi har klip­pe­kort i tre for­skel­li­ge stør­rel­ser, I kan købe med det antal ord, der pas­ser til jeres aktu­el­le tekst­be­hov. Leve­ring afta­les nær­me­re ved hver bestil­ling.

Klip­pe­kort til tek­ster

Skal vi skri­ve jeres tek­ster

Har I brug for tek­ster til jeres hjem­mesi­de eller jeres webs­hop, så køb et klip­pe­kort til tek­ster her. Vi har klip­pe­kort i tre for­skel­li­ge stør­rel­ser, I kan købe med det antal ord, der pas­ser til jeres aktu­el­le tekst­be­hov. Leve­ring afta­les nær­me­re ved hver bestil­ling.

Vi læser alle tek­ster igen­nem, før vi over­le­ve­rer dem til vores kun­der.

 

Vi leve­rer kun tek­ster, vi selv har læst igen­nem

Hos os er der ingen hur­ti­ge tek­ster og smar­te gen­ve­je. Vi søger først at for­stå, før vi begyn­der at skri­ve. Kun sådan kan vi skri­ve den helt rig­ti­ge tekst.

Du bli­ver hel­ler ikke kastet i arme­ne på en helt ny tekst­for­fat­ter eller en, der aldrig har skre­vet før, eller som ikke ken­der til de grund­læg­gen­de ele­men­ter i on-page SEO. Vi tester og oplæ­rer alle vores skri­ben­ter, før de får lov til at arbej­de med vores kun­der.

Sidst, men ikke mindst, er der ingen tek­ster, der for­la­der os, uden at vi selv har læst tek­ster­ne igen­nem og sik­ret os, at de lever op til vore stan­dar­der, og at der ikke er nogen sta­ve- og gram­ma­tik­fejl m.v. Det sik­rer, at vores tek­ster altid er af ens­ar­tet kva­li­tet og lever op til de krav og spe­ci­fi­ka­tio­ner, vi er ble­vet eni­ge om for jeres tek­ster.

Den nem­me vej til kva­li­tet­stek­ster

Med et klip­pe­kort til kva­li­tet­stek­ster fra web­te­xts­hops dyg­ti­ge skri­ben­ter får du direk­te adgang til at opret­te nye tek­stop­ga­ver direk­te i vores onli­ne ordre­sy­stem. Så tager vi fat på opga­ven med det sam­me og oply­ser dig vores for­ven­te­de leve­rings­tid inden for en arbejds­dag.

Sam­ti­dig får I mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re direk­te med den enkel­te skri­bent, så I nemt kan udveks­le de for­nød­ne oplys­nin­ger om det emne eller pro­dukt, I skal have skre­vet tek­ster om. På den måde kan vi nem­me­re og hur­ti­ge­re skri­ve den helt rig­ti­ge tekst til jer i før­ste hug.

Ordre­sy­ste­met sam­ler alt omkring den enkel­te opga­ve, og du kan nemt føl­ge med i, hvor langt vi er og har altid adgang til den ori­gi­na­le tekst.

Vores ordre­sy­stem sam­ler alle infor­ma­tio­ner og tek­ster til hver opga­ve.

Vælg din tekst­pak­ke!

Alle pri­ser er eks­kl. moms.

Har du brug for stør­re mæng­der tekst, har vi også sær­li­ge fir­maaf­ta­ler, du kan høre mere om ved at kon­tak­te os pr. mail eller tele­fon. Du fin­der vores kon­tak­top­lys­nin­ger nederst på siden.

LIL­LE PAK­KE

750,-

DKr. EKS­KL. MOMS.

1000 ord til 75 øre pr. ord
Ekstra ord: 70 øre pr. ord
Adgang til ordre­sy­stem

MEL­LEM PAK­KE

3.000,-

DKr. EKS­KL. MOMS.

5000 ord til 60 øre pr. ord
Ekstra ord: 55 øre pr. ord
Adgang til ordre­sy­stem
Ind­le­den­de Sky­pe-møde

STOR PAK­KE

5.000,-

DKr. EKS­KL. MOMS.

10.000 ord til 50 øre pr. ord
Ekstra ord: 45 øre pr. ord
Adgang til ordre­sy­stem
Ind­le­den­de Sky­pe-møde

Værd at
vide!

Hvor­dan fore­går beta­lin­gen?

Når du bestil­ler en tekst­pak­ke, beta­ler du ordren up front ved hjælp af Pay­pal.

Så snart du klik­ker på Bestil nu-knap­pen over­fø­res du til en beta­lings­si­de på Pay­pal. Her kan du væl­ge at beta­le med kre­dit­kort kre­dit kort ved at klik­ke på Betal med kre­dit­kort-knap­pen nederst i beta­lings­vin­du­et.

Har du alle­re­de en Pay­pal-kon­to, kan du bare log­ge ind og beta­le med den.

Pay­pal er lige så nemt og sik­kert, som andre for­mer for beta­lings­løs­nin­ger og tager alle inter­na­tio­na­le beta­lings­kort.

Hvad er ekstra ord?

Ekstra ord er pri­sen pr. ord for ekstra bestil­lin­ger i for­bin­del­se med en igang­væ­ren­de ordre.

Har du f.eks. alle­re­de bestilt 1.000 ord til 75 øre pr. ord og får brug for en ekstra tekst på f.eks. 350 ord, inden vi er fær­dig med at leve­re din igang­væ­ren­de ordre, beta­ler du kun 70 øre pr. ord for den ekstra ordre.

Sam­ti­dig er er pri­sen pr. ekstra ord også ord­pri­sen på den næste ordre af sam­me stør­rel­se, som du læg­ger hos os.

Hvor­dan kom­mer vi i gang med arbej­det?

Så snart du har betalt, får vi besked fra Pay­pal om din bestil­ling.

Der­for er det vig­tigt, at du sik­rer dig, at du har oplyst rig­ti­ge kon­tak­top­lys­nin­ger og mailadres­se, når du bestil­ler.

Du kan også bare kon­tak­te os direk­te via tele­fon, mail eller via den­ne kon­takt­for­mu­lar.

Skal jeg også beta­le for­ud frem­over?

Så snart du har bestilt en af vores ord-pak­ker hos os, bli­ver du opret­tet i vores ordre­sy­stem og kan så bestil­le til en fast aftalt ord­pris med afreg­ning efter afta­le.

Så det er kun før­ste gang, du skal beta­le dine tek­ster for­ud.

OBS: Vi kre­dit­vur­de­rer alle kun­der gen­nem pro­fes­sio­nelt kre­dit­vur­de­rings­bu­reau.

Kan I leve­re på andre sprog end dansk?

Vi kan leve­re tek­ster på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, spansk og fransk.

Tek­ster på andre sprog end dansk afreg­nes dog til andre pri­ser. Kon­takt os for nær­me­re infor­ma­tion.

Hvem er web­te­xts­hop?

Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer tek­ster og con­tent mar­ke­ting til din hjem­mesi­de. Du kan læse mere om os her!

Du kan også læse, hvad vores andre kun­der mener om vores arbej­de her.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This