Klip­pe­kort til tekster

Skal vi skri­ve jeres con­tent mar­ke­ting indhold|artikler|produkttekster|kategoritekster|e‑bøger|webtekster|blogindlæg|nyhedsbreve

Har I brug for tek­ster til jeres hjem­mesi­de eller jeres webs­hop, så køb et klip­pe­kort til tek­ster her. Vi har klip­pe­kort i tre for­skel­li­ge stør­rel­ser, I kan købe med det antal ord, der pas­ser til jeres aktu­el­le tekst­be­hov. Leve­ring afta­les nær­me­re ved hver bestilling.
Klip­pe­kort til tekster

Skal vi skri­ve jeres tekster 

Har I brug for tek­ster til jeres hjem­mesi­de eller jeres webs­hop, så køb et klip­pe­kort til tek­ster her. Vi har klip­pe­kort i tre for­skel­li­ge stør­rel­ser, I kan købe med det antal ord, der pas­ser til jeres aktu­el­le tekst­be­hov. Leve­ring afta­les nær­me­re ved hver bestilling.

Vi læser alle tek­ster igen­nem, før vi over­le­ve­rer dem til vores kunder.

 

Vi leve­rer kun tek­ster, vi selv har læst igennem

Hos os er der ingen hur­ti­ge tek­ster og smar­te gen­ve­je. Vi søger først at for­stå, før vi begyn­der at skri­ve. Kun sådan kan vi skri­ve den helt rig­ti­ge tekst.

Du bli­ver hel­ler ikke kastet i arme­ne på en helt ny tekst­for­fat­ter eller en, der aldrig har skre­vet før, eller som ikke ken­der til de grund­læg­gen­de ele­men­ter i on-page SEO. Vi tester og oplæ­rer alle vores skri­ben­ter, før de får lov til at arbej­de med vores kunder.

Sidst, men ikke mindst, er der ingen tek­ster, der for­la­der os, uden at vi selv har læst tek­ster­ne igen­nem og sik­ret os, at de lever op til vore stan­dar­der, og at der ikke er nogen sta­ve- og gram­ma­tik­fejl m.v. Det sik­rer, at vores tek­ster altid er af ens­ar­tet kva­li­tet og lever op til de krav og spe­ci­fi­ka­tio­ner, vi er ble­vet eni­ge om for jeres tekster.

Den nem­me vej til kvalitetstekster

Med et klip­pe­kort til kva­li­tet­stek­ster fra web­te­xts­hops dyg­ti­ge skri­ben­ter får du direk­te adgang til at opret­te nye tek­stop­ga­ver direk­te i vores onli­ne ordre­sy­stem. Så tager vi fat på opga­ven med det sam­me og oply­ser dig vores for­ven­te­de leve­rings­tid inden for en arbejdsdag.

Sam­ti­dig får I mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re direk­te med den enkel­te skri­bent, så I nemt kan udveks­le de for­nød­ne oplys­nin­ger om det emne eller pro­dukt, I skal have skre­vet tek­ster om. På den måde kan vi nem­me­re og hur­ti­ge­re skri­ve den helt rig­ti­ge tekst til jer i før­ste hug.

Ordre­sy­ste­met sam­ler alt omkring den enkel­te opga­ve, og du kan nemt føl­ge med i, hvor langt vi er og har altid adgang til den ori­gi­na­le tekst.

Vores ordre­sy­stem sam­ler alle infor­ma­tio­ner og tek­ster til hver opgave.

Vælg din tekstpakke!
Alle pri­ser er eks­kl. moms.

Har du brug for stør­re mæng­der tekst, har vi også sær­li­ge fir­maaf­ta­ler, du kan høre mere om ved at kon­tak­te os pr. mail eller tele­fon. Du fin­der vores kon­tak­top­lys­nin­ger nederst på siden.

LIL­LE PAKKE
750,-
DKr. EKS­KLMOMS.
1000 ord til 75 øre pr. ord
Ekstra ord: 70 øre pr. ord
Adgang til ordresystem
MEL­LEM PAKKE

3.500,-

DKr. EKS­KLMOMS.

5000 ord til 70 øre pr. ord
Ekstra ord: 65 øre pr. ord
Adgang til ordre­sy­stem
Ind­le­den­de Skype-møde

STOR PAK­KE

6.000,-

DKr. EKS­KLMOMS.

10.000 ord til 60 øre pr. ord
Ekstra ord: 55 øre pr. ord
Adgang til ordre­sy­stem
Ind­le­den­de Skype-møde

Værd at
vide!
Hvor­dan fore­går betalingen?
Når du bestil­ler en tekst­pak­ke, beta­ler du ordren up front ved hjælp af Paypal.

Så snart du klik­ker på Bestil nu-knap­pen over­fø­res du til en beta­lings­si­de på Pay­pal. Her kan du væl­ge at beta­le med kre­dit­kort kre­dit kort ved at klik­ke på Betal med kre­dit­kort-knap­pen nederst i betalingsvinduet.

Har du alle­re­de en Pay­pal-kon­to, kan du bare log­ge ind og beta­le med den.

Pay­pal er lige så nemt og sik­kert, som andre for­mer for beta­lings­løs­nin­ger og tager alle inter­na­tio­na­le betalingskort.

Hvad er ekstra ord?

Ekstra ord er pri­sen pr. ord for ekstra bestil­lin­ger i for­bin­del­se med en igang­væ­ren­de ordre.

Har du f.eks. alle­re­de bestilt 1.000 ord til 75 øre pr. ord og får brug for en ekstra tekst på f.eks. 350 ord, inden vi er fær­dig med at leve­re din igang­væ­ren­de ordre, beta­ler du kun 70 øre pr. ord for den ekstra ordre. Det er også pri­sen på de ord, vi even­tu­elt leve­rer udover de bestil­te 1.000 ord.

Sam­ti­dig er er pri­sen pr. ekstra ord også ord­pri­sen på den næste ordre af sam­me stør­rel­se, som du læg­ger hos os.

Hvor­dan kom­mer vi i gang med arbejdet?
Så snart du har betalt, får vi besked fra Pay­pal om din bestilling.

Der­for er det vig­tigt, at du sik­rer dig, at du har oplyst rig­ti­ge kon­tak­top­lys­nin­ger og mailadres­se, når du bestiller.

Du kan også bare kon­tak­te os direk­te via tele­fon, mail eller via den­ne kontaktformular.

Skal jeg også beta­le for­ud fremover?
Så snart du har bestilt en af vores ord-pak­ker hos os, bli­ver du opret­tet i vores ordre­sy­stem og kan så bestil­le til en fast aftalt ord­pris med afreg­ning efter aftale.

Så det er kun før­ste gang, du skal beta­le dine tek­ster forud.

OBS: Vi kre­dit­vur­de­rer alle kun­der gen­nem pro­fes­sio­nelt kreditvurderingsbureau.

Kan I leve­re på andre sprog end dansk?
Vi kan leve­re tek­ster på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, spansk og fransk.

Tek­ster på andre sprog end dansk afreg­nes dog til andre pri­ser. Kon­takt os for nær­me­re information.

Hvem er webtextshop?
Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer tek­ster og con­tent mar­ke­ting til din hjem­mesi­de. Du kan læse mere om os her!

Du kan også læse, hvad vores andre kun­der mener om vores arbej­de her.

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220