Con­tent mar­ke­ting og web­tek­ster, der får dig til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne

Web­te­xts­hop hjæl­per eje­re af webs­hops og hjem­mesi­de­r til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­­re­sul­­ta­ter­ne ved at skri­ve rele­van­te og inter­es­­san­te web­tek­ster, der giver fle­re besø­gen­de og ska­ber stør­re omsæt­ning.

Vi til­by­der:

R

Con­tent Mar­ke­ting

Vi pro­du­ce­rer artik­ler, e‑bøger, info­gra­fik og andet ind­hold til brug i din con­tent mar­ke­ting.
R

Pro­dukt­tek­ster

Vi leve­rer pro­dukt­tek­ster, der enga­ge­rer og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der.

R

Web­tek­ster

Vi udvik­ler web­tek­ster og blo­gind­læg, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer.

Det siger vores kun­der:

Med web­te­xts­hop har vi fået en sam­ar­bejds­part­ner, der er påli­de­lig og leve­rings­dyg­tig, for­står vores for­ret­ning, pro­duk­ter og ønsker og for­står at gøre pro­ces­sen nem for beg­ge par­ter – og har en god kemi med os!

Mar­tin Jacob­sen, Sen​ge​tid​.dk

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer!

Hen­rik Bondt­of­te, bondt​of​te​.dk

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer.

Laust Kehlet, KH Onli­ne

Hos Link​kon​gen​.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores link­­bu­ild­ing-ser­vi­­ce. Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­sterne er lige i ska­bet.

Fre­de­rik Emil Niel­sen, Link­kon­gen

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.

Erik Pil­gaard Hejlskov, Låne­kas­sen

VI SKRI­VER TEKST MAN­GE FOR­SKEL­LI­GE SPROG

Den per­fek­te løs­ning til hjem­mesi­der, webs­hops og link­bu­il­ding på fle­re sprog. Du får sam­me ord­pris uan­set om vi taler over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller unik tekst skre­vet fra bun­den – på dansk, finsk, norsk, svensk, tysk, spansk, portu­gisk, hol­land­sk og engelsk.

Dis­se for­de­le får du som kun­de hos os:

Bed­re pla­ce­rin­ger

Søge­ma­ski­ne- og seman­tisk opti­me­re­de tek­ster sik­rer jer bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Stør­re CTR

Godt ind­hold får fle­re til at klik­ke ind på din side fra søge­re­sul­ta­ter­ne og fle­re til at rea­ge­re på sidens call to action.

Læn­ge­re dwel­l­ti­me

Gode, rele­van­te tek­ster får folk til at bli­ve læn­ge­re på sider­ne på din hjem­mesi­de. Det er guf for Goog­le Rank Brain!

Fle­re kon­ver­te­rin­ger

Godt ind­hold og gode pro­dukt­tek­ster får fle­re til at kon­ver­te­re til kun­der eller f.eks. abon­nen­ter på nyheds­bre­vet.

Fle­re føl­ge­re

Godt, rele­vant ind­hold får fle­re delin­ger og fle­re til at føl­ge dig, dit fir­ma eller dit brand på de soci­a­le medi­er.

Fle­re kom­mer igen

En god ople­vel­se med godt ind­hold får folk til at væl­ge din hjem­me­si­den igen, næste gang de møder den på Goog­le.

Der­for skal du væl­ge os!

Eget arbejds­om­rå­de

Alle kun­der får eget arbejds­om­rå­de, hvor de selv kan opret­te opga­ver, føl­ge arbej­det, kom­mu­ni­ke­re med os om opga­ven og hen­te tek­ster­ne, når de er klar.

Tekst til tiden

Vi leve­rer altid tekst til aftalt tid, og sæt­ter altid rea­li­sti­ke dead­li­nes. Hel­le­re love noget og så afle­ve­re opga­ven før tid, end love noget vi ved, vi ikke kan hol­de.

Kva­li­tet og sup­port

Alle tek­ster kor­rek­tur­læ­ses og gen­nem­gås af vores pro­jekt­le­de­re før afle­ve­ring. Så er vi sik­re på, at kva­li­te­ten er i orden, og ram­mer dine ønsker spot on.

ALLE FOR­DE­LE­NE VED EN PRO­FES­SIO­NEL TEKST­FOR­FAT­TER!
God­kendt af con­tent mar­ke­ting eks­per­ter

Certifice­ret af Copy­blog­ger

Vi er cer­ti­fi­ce­ret af Copy­blog­ger – nog­le af ver­dens skar­pe­ste con­tent mar­ke­ting eks­per­ter – til glæ­de for vores kun­der.

VI GØR NET­TET VÆRD AT LÆSE!

Læs vores nye­ste web­tekst hacks til dine onli­ne tek­ster!
Tit­le og meta descrip­tions i næsten 2020

Tit­le og meta descrip­tions i næsten 2020

Tit­le og meta descrip­tions på tær­s­k­len til 2020 hand­ler ikke læn­ge­re om at over­hol­de nog­le bestem­te læng­de­mål. Læs med, og få vores bud på, hvor­dan du skri­ver gode tit­le og meta descrip­tions i 2020?

Fra lead til kun­de

Fra lead til kun­de

Bru­ger du fle­re kræf­ter på at fan­ge nye leads, end på at kon­ver­te­re dem til kun­der? Få vores bud på en stra­te­gi og et værk­tøj, der gør fle­re leads til kun­der.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2019 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220