Con­tent mar­ke­ting og SEO-tek­ster, der ska­ber resul­ta­ter!

Web­te­xts­hop hjæl­per fir­ma­er med at ska­be et stør­re udbyt­te af deres hjem­mesi­de eller webs­hop ved at pro­du­ce­re rele­van­t og inter­es­­san­t ind­hold, der giver bed­re pla­ce­rin­ger i søge­­re­sul­­ta­ter­ne, og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer fle­re besø­gen­de til kun­der.

Vi til­by­der:

R

Con­tent Mar­ke­ting

Vi pro­du­ce­rer artik­ler, e‑bøger, info­gra­fik og andet ind­hold til brug i din con­tent mar­ke­ting.
R

Pro­dukt­tek­ster

Vi leve­rer pro­dukt­tek­ster, der enga­ge­rer og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der.

R

Web­tek­ster

Vi udvik­ler web­tek­ster og blo­gind­læg, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer.

Hub­Spot – moto­ren til jeres con­tent mar­ke­ting

Udover kraft­fuldt ind­hold til at under­støt­te jeres salg, til­by­der vi også opsæt­ning og ind­holds­ud­vik­ling til Hub­Spot – en af ver­dens mest effek­ti­ve onli­ne værk­tø­jer til at dri­ve jeres con­tent mar­ke­ting.

ALLE FOR­DE­LE­NE VED AT HYRE EN PRO­FES­SIO­NEL TEKST­FOR­FAT­TER!

Få også dis­se for­de­le som kun­de hos os:

Bed­re pla­ce­rin­ger

Søge­ma­ski­ne- og seman­tisk opti­me­re­de tek­ster sik­rer jer bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Stør­re CTR

Godt ind­hold får fle­re til at klik­ke ind på din side fra søge­re­sul­ta­ter­ne og fle­re til at rea­ge­re på sidens call to action.

Læn­ge­re dwel­l­ti­me

Gode, rele­van­te tek­ster får folk til at bli­ve læn­ge­re på sider­ne på din hjem­mesi­de. Det er guf for Goog­le Rank Brain!

Fle­re kon­ver­te­rin­ger

Godt ind­hold og gode pro­dukt­tek­ster får fle­re til at kon­ver­te­re til kun­der eller f.eks. abon­nen­ter på nyheds­bre­vet.

Fle­re føl­ge­re

Godt, rele­vant ind­hold får fle­re delin­ger og fle­re til at føl­ge dig, dit fir­ma eller dit brand på de soci­a­le medi­er.

Fle­re kom­mer igen

En god ople­vel­se med godt ind­hold får folk til at væl­ge din hjem­me­si­den igen, næste gang de møder den på Goog­le.

Der­for skal du væl­ge os!

Eget arbejds­om­rå­de

Alle kun­der får eget arbejds­om­rå­de, hvor de selv kan opret­te opga­ver, føl­ge arbej­det, kom­mu­ni­ke­re med os om opga­ven og hen­te tek­ster­ne, når de er klar.

Tekst til tiden

Vi leve­rer altid tekst til aftalt tid, og sæt­ter altid rea­li­sti­ke dead­li­nes. Hel­le­re love noget og så afle­ve­re opga­ven før tid, end love noget vi ved, vi ikke kan hol­de.

Kva­li­tet og sup­port

Alle tek­ster kor­rek­tur­læ­ses og gen­nem­gås af vores pro­jekt­le­de­re før afle­ve­ring. Så er vi sik­re på, at kva­li­te­ten er i orden, og ram­mer dine ønsker spot on.

VI SKRI­VER TEK­STER MAN­GE FOR­SKEL­LI­GE SPROG

Den per­fek­te løs­ning til hjem­mesi­der, webs­hops og link­bu­il­ding på fle­re sprog. Du får sam­me ord­pris uan­set om vi taler over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller unik tekst skre­vet fra bun­den – på dansk, norsk, svensk, spansk, portu­gisk, hol­land­sk og engelsk.

Det siger vores kun­der:

Med web­te­xts­hop har vi fået en sam­ar­bejds­part­ner, der er påli­de­lig og leve­rings­dyg­tig, for­står vores for­ret­ning, pro­duk­ter og ønsker og for­står at gøre pro­ces­sen nem for beg­ge par­ter – og har en god kemi med os!

Mar­tin Jacob­sen, Sen​ge​tid​.dk

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer!

Hen­rik Bondt­of­te, bondt​of​te​.dk

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer.

Laust Kehlet, KH Onli­ne

Hos Link​kon​gen​.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores link­­bu­ild­ing-ser­vi­­ce. Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­sterne er lige i ska­bet.

Fre­de­rik Emil Niel­sen, Link­kon­gen

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.

Erik Pil­gaard Hejlskov, Låne­kas­sen

VI GØR NET­TET VÆRD AT LÆSE!

Læs vores nye­ste web­tekst hacks til dine onli­ne tek­ster!
10 tips til at skri­ve et godt blo­gind­læg

10 tips til at skri­ve et godt blo­gind­læg

71 % af alle B2B-kun­­der lan­der på et eller fle­re blo­gind­læg i løbet af deres kun­de­rej­se. Der­for er det fort­sat vig­tigt, at du sør­ger for at skri­ve gode, fæn­gen­de og inspi­re­ren­de blo­gind­læg. Læs her hvor­dan!

Bed­re sik­ker­hed i Zoom-møder – sådan!

Bed­re sik­ker­hed i Zoom-møder – sådan!

Vil du und­gå trolls og hack­e­re i dine Zoom-møder, og øge sik­ker­he­den for både dig og dine møde­del­ta­ge­re? Så læs med her, og få en ræk­ke tips til, hvor­dan du kan hol­de mere sik­re møder med Zoom.

Webtextcast04 – Link­bu­il­ding kræ­ver gode tek­ster

Webtextcast04 – Link­bu­il­ding kræ­ver gode tek­ster

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast har jeg for­nø­jel­sen af at tale med Patrik Lazza­rot­to og Chri­sti­an Fed­der­holdt om vig­tig­he­den af tek­ster i høj kva­li­tet. Også til link­­bu­il­­ding-artik­­ler. Hør med og få sam­ti­dig et par gode fif til ind­køb af gode links i 2020.

Hvad er en cust­o­mer jour­ney?

Hvad er en cust­o­mer jour­ney?

Dine kun­ders cust­o­mer jour­ney – eller på godt dansk kun­de­rej­se – defi­ne­res af de kana­ler, kun­der­ne fin­der dig og det ind­hold, der leder dem frem mod et køb. Læs med, og bliv klo­ge­re på hvil­ket ind­hold du skal udvik­le til kun­de­rej­sens 5 trin.

3 tips til at skri­ve bed­re SEO-tek­ster

3 tips til at skri­ve bed­re SEO-tek­­ster

Skal du skri­ve bed­re SEO-tek­­ster i 2020, bør du foku­se­re min­dre på søge­or­de­ne og mere på at ska­be kva­li­tet­sind­hold, samt på at gøre tek­sten så ind­by­den­de som muligt. Det får du 3 tips til her.

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet

Sådan skri­ver du afsnit til net­tet

Når du skri­ver afsnit til net­tet, skal du hol­de dem kor­te. Det gør dem let­te­re at over­skue for læser­ne – især på mobi­len. Læs her, hvor­dan du gør!

Alt om punkt­opstil­linger

Alt om punkt­opstil­linger

Punkt­opstil­linger er med til at gøre din tekst mere over­sku­e­lig og nem­me­re at få hul på. Læs, hvor­dan du ska­ber punkt­opstil­linger, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til læse­re af tek­ster­ne på din hjem­mesi­de.

Skriv klart

Skriv klart

Skal du skri­ve klart bed­re tek­ster til net­tet, skal hvert af tek­stens ele­men­ter være for­mu­le­ret med omhu. Læs med, og få klar besked om, hvor­dan du skri­ver klart til net­tet her!

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed på net­tet, kan det være svært at opnå den syn­lig­hed og det salg, du ønsker dig af din onli­ne mar­keds­fø­ring.

Hos Web­te­xts­hop udvik­ler vi tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting, der øger din syn­lig­hed og til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220