Pre­mi­um AI-tekster

Gene­ra­ti­ve AI tek­ster udvik­let af men­ne­sker efter jour­na­li­sti­ske prin­cip­per til­sat solid viden inden for copy­wri­ting, SEO og affiliate-marketing.

SEO-tek­ster

Rele­van­te SEO-tek­ster, som også giver læse­ren vær­di og til­freds­stil­ler Goog­les EEAT-krav.

Affi­liate marketing

Ind­købs­gu­i­der og videns­ar­tik­ler, der sen­der læser­ne vide­re til dine affiliate-partnere.

Videns­u­ni­vers

Opbyg dit eget videns­u­ni­vers, og over­be­vis poten­ti­el­le kun­der om jeres ekspertise.

Det er ikke nok,
at der står noget på siden

Alle kan få Chat­G­PT til at skri­ve noget tekst, de kan sæt­te på hjem­me­si­den.
Det kan nemt ska­de dit omdøm­me hos både dine kun­der og Google.

AI-tek­ster, der ska­ber resultater

Med web­te­Xts­hops AI-tek­ster får du:

Jour­na­li­stisk disposition

Vi bru­ger vores jour­na­li­sti­ske viden til at sik­re den rig­ti­ge opbyg­ning af teksten.

Tek­ster, der ska­ber handling

Vi bru­ger copy­wri­ting-tri­cks, der sik­rer, at læse­ren hand­ler på de tek­ster, vi udvikler.

Fak­tatjek­ket og AI-korrektur

Vi tjek­ker fak­ta og får tek­sten kor­rek­tur­læst af vores sær­li­ge korrekturlæser-GPT.

Jour­na­li­stik + copy­wri­ting + SEO = Pre­mi­um AI-tekster

Gene­ra­ti­ve AI-tek­ster bli­ver aldrig bed­re end det oplæg, de er skre­vet ud fra. Og den efter­be­hand­ling, du giver dem. Det gør det rele­vant at få et erfa­rent tekst­bu­reau til at ska­be dine AI-tekster.

Hvad skal jeg bru­ge et tekst­bu­reau for?

Har du arbej­det lidt med Chat­G­PT eller en anden gene­ra­tiv AI-tje­ne­ste, ved du sik­kert godt, at oplæg­get er afgø­ren­de for, hvil­ket resul­tat du får.

Du har sik­kert også fun­det ud af, at du ikke kan sto­le på alt, hvad Chat­G­PT skri­ver. Og at du er nødt til at læse kor­rek­tur – og tit også omfor­mu­le­re tek­sten en hel del.

Men du har sand­syn­lig­vis også opda­get, at det ikke er lige­til at få Chat­G­PT til at skri­ve hele tek­sten i et hug. Og tit giver et ubru­ge­ligt resul­tat, hvis du gør.

Samt at Chat­G­PT er ret elen­dig til at søge­ma­ski­ne-opti­me­re tek­sten, hvis du ikke køber abon­ne­ment på et specialværktøj.

Der­u­d­over bru­ger Chat­G­PT også tit nog­le ste­reo­ty­pe ven­din­ger, som alle andre, der bru­ger den, også har stå­en­de i deres tek­ster. Og så siger din tekst gene­relt det sam­me som alle andres.

Der­for får GPT-tek­sten ikke dit fir­ma til at skil­le sig ud og bli­ve husket, den dag folk har brug for det, som I sælger.

Og i vær­ste fald giver det den besø­gen­de en så dår­lig ople­vel­se, at de aldrig kom­mer til­ba­ge igen.

Vores erfa­ring gør hele forskellen

Med et tekst­bu­reau med mere end 30 års erfa­ring inden for jour­na­li­stik, copy­wri­ting og for­mid­ling er du sik­ker på, at du får en tekst, der både

 • Fast­hol­der læse­ren gen­nem teksten
 • Har en unik vin­kel på emnet
 • Er rele­vant og inter­es­sant for målgruppen
 • Har fået gen­nemtjek­ket alle fakta
 • Er ordent­ligt søgeordsoptimeret
 • Lever op til Goog­les EEAT-krav
 • Ikke lyder som det, alle andre skriver
 • Ska­ber hand­ling hos de besøgende

Og en gen­nem­prø­vet pro­ces og et fra­mework, der virker.

Kort sagt får du en tekst, der ikke lyder som om, den er skre­vet af AI, for­di du får vær­di­en af mere end:

 • 35 års jour­na­li­stisk erfaring
 • 15 års erfa­ring med copywriting
 • 10 års erfa­ring med SEO
 • 10 års erfa­ring med affi­liate marketing

Så book din før­ste opga­ve i dag, og oplev for­skel­len ved at bru­ge et pro­fes­sio­nelt tekst­bu­reau til at skri­ve dine AI-tekster.

Deres man­ge­åri­ge erfa­ring skin­ner klart igennem 

Efter at have prø­vet web­te­Xts­hops AI-base­re­de tekst-tje­ne­ste, må jeg sige, at jeg er enormt posi­tivt over­ra­sket. Med deres kom­bi­na­tion af AI og men­ne­ske­lig eks­per­ti­se leve­rer de tek­ster af høj kva­li­tet, og det er tyde­ligt, at deres man­ge­åri­ge erfa­ring inden for både SEO og copy­wri­ting skin­ner klart igen­nem på resultatet.

Sam­ti­dig er det til en yderst for­del­ag­tig pris, hvor der vir­ke­lig gives god vær­di for pen­ge­ne. En varm anbe­fa­ling herfra.

Nick Brix, https://​nick​brix​.dk/

Gør lan­ge artik­ler bil­li­ge­re end tra­di­tio­nel tekstforfatning

Jeg har benyt­tet fol­ke­ne bag web­te­Xts­hop til tek­ster i en årræk­ke. Pri­mært for­di de leve­rer god kva­li­tet til en god pris. Da de lan­ce­re­de deres pre­mi­um AI-tek­ster under web­te­Xts­hop-bran­det, måt­te jeg selv­føl­ge­lig også prø­ve det­te pro­dukt. Og hel­ler ikke her skuf­fer de. Det er godt til lan­ge tek­ster, og gør artik­ler­ne bil­li­ge­re end tra­di­tio­nel tekst­for­fat­ning afreg­net til pris pr. ord.

Hen­rik Ander­sen, https://​pilan​to​.dk

Ikke hevet ud af næsen på ChatGPT

Med webteXtshop’s pre­mi­um AI-tek­ster får du tek­ster, der ikke bare er hevet ud af næsen på Chat­G­PT, men er gen­ne­m­ar­bej­de­de og til­pas­set til mål­grup­pen på grund af fir­ma­ets man­ge års erfa­ring inden for onli­ne mar­ke­ting, affi­liate mar­ke­ting og copywriting.

Laust Kehlet, KH-Onli­ne, https://​kh​-onli​ne​.dk

Du er kun 3 trin fra en ordent­lig AI-tekst

Det kræ­ver kun:

3. Du mod­ta­ger teksten

Du mod­ta­ger tek­sten pr. mail til aftalt tid og pris.

1. Ind­send din bestilling

Udfyld for­mu­la­ren, vælg til­køb, og klik på knappen.

2. Vi udvik­ler teksten

Vores erfar­ne tekst­for­fat­te­re udvik­ler tek­sten med AI-bistand.

3. Du mod­ta­ger teksten

Du mod­ta­ger tek­sten pr. mail til aftalt tid og pris.

1. Ind­send din bestilling

Udfyld for­mu­la­ren, vælg til­køb, og klik på knappen.

Hvil­ke AI-tek­ster kan du få skrevet?

Hos web­te­Xts­hop skri­ver vi ude­luk­ken­de SEO-tek­ster og affi­liate-tek­ster
samt artik­ler til et videns­u­ni­vers om et kon­kret emne.

Alt­så kan du ikke få skrevet:

 • Tra­di­tio­nel­le hjemmesidetekster
 • Lan­dings- og salgssider
 • YMYL-tek­ster inden for sund­hed og økonomi
 • Affi­liate-tek­ster med produktanmeldelser
 • Tek­ster om hånd­værks- og andre fag
 • Tek­ster til E‑mailmarkedsføring
 • Con­tent Mar­ke­ting tekster

Til gen­gæld til­by­der vi:

 • SEO-ana­ly­se til SEO-tekster
 • Opbyg­ning af vidensuniverser
 • Anden­kor­rek­tur af rig­ti­ge mennesker
 • Råd­giv­ning og spar­ring om AI-tekster

til sam­me timepris.

AI-tek­ster til fast timepris

Alle AI-tek­ster udvik­les til fast time­pris, der afreg­nes pr. påbe­gyndt kvarter.

Enkelt­stå­en­de opgave

Kr. 750,- pr. time

Sva­rer til ca. 2.000 ord

Klip­pe­kort 5 timer

Kr. 3.250,-

Sva­rer til ca. 10.000 ord

Klip­pe­kort 10 timer

Kr. 6.000,-

Sva­rer til ca. 20.000 ord

Bemærk:

Mini­mums­be­stil­ling pr. tekst: 1000 ord.

Tek­ster­ne leve­res inden for +/- 15 % af bestilt ordantal.

Timer afreg­nes pr. påbe­gyndt kvarter.

Bestil­ler du klip­pe­kort, mod­ta­ger du sær­ligt link til bestilling.

Alle pri­ser er eks­kl. moms.

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Mail: info@​webtextshop.​dk