Vi gør net­tet værd at læse!
Vi gør net­tet værd at læse!
Con­tent mar­ke­ting og tek­ster der får dig til tops i søgeresul­taterne!

Con­tent mar­ke­ting og
tek­ster der får dig til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne!

Hos Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer vi con­tent mar­ke­ting ind­hold og søgemaskineoptime­rede kva­li­tet­stek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til kun­der.
Hos Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer vi con­tent mar­ke­ting ind­hold og søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de kva­li­tet­stek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til kun­der.
Con­tent Mar­ke­ting
Vi pro­du­ce­rer artik­ler, e-bøger, info­gra­fik og andet ind­hold til brug i din onli­ne mar­keds­fø­ring.
Tek­ster og pro­dukt­tek­ster
Vi leve­rer unik­ke, enga­ge­ren­de og sæl­gen­de tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!
Con­tent stra­te­gi
Vores ind­holds­stra­te­gi sik­rer dig gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker de rig­ti­ge kun­der.

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondt­of­te, bondtofte.dk

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Onli­ne

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores link­bu­ild­ing-ser­vi­ce. Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­sterne er lige i ska­bet.

Frederik Emil NielsenFre­de­rik Emil Niel­sen, Link­kon­gen

Der hvor web­te­xts­hop vir­ke­lig har impo­ne­ret, er i deres sto­re evne til at leve­re unik­ke tek­ster i form af pro­dukt­tek­ster, kate­go­ri­tek­ster og gui­des.

Michael Peter Hansen
Micha­el Peter Han­sen, sexshop.dk

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejlskov, Låne­kas­sen

Brug for en profes­­sionel tekst­forfat­­ter?

6 sprog til sam­me ord­pris

Den per­fek­te løs­ning til web­s­i­tes på fle­re sprog og link­bu­il­ding. Sam­me ord­pris uan­set om vi taler over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller unik tekst skre­vet fra bun­den – på dansk, finsk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

Inspira­tion, tips og tri­cks til din con­tent pro­duk­tion!

Sådan lærer du din mål­grup­pe bed­re at ken­de og fin­der ud af, hvil­ke artik­ler der vil til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re de besø­gen­de.

Inde­hol­der prak­ti­ske ske­ma­er til videns­op­sam­ling og hand­lings­plan hele vej­en fra din før­ste ide og til du er klar til at skri­ve dit ind­hold. 68 sider i PDF-for­mat!

God­kendt af con­tent mar­ke­ting eks­per­ter
Certifice­ret af Copy­blog­ger
Vi er cer­ti­fi­ce­ret af Copy­blog­ger – nog­le af ver­dens skar­pe­ste con­tent mar­ke­ting eks­per­ter – til glæ­de for vores kun­der.
Web­te­xt hacks:
Ny inspira­tion til Con­tent Mar­ke­ting og Digi­tal Com­mer­ce

Sådan skri­ver du mobil­ven­li­ge web­tek­ster, der er nem­me at læse

  Sådan skri­ver du mobil­ven­li­ge web­tek­ster    Mobil­ven­li­ge web­tek­ster er en must, for­di de fle­ste søg­nin­ger fore­går fra mobi­len. Så lige­som din hjem­mesi­des web­de­sign først og frem­mest skal udtæn­kes til at se godt ud på mobi­len, bør du til­ret­te­læg­ge og skri­ve dine…

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­­ne-maga­sin frem for en butik

Alt for man­ge webs­hops slås om de sam­me tre-fire pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­­ne-maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3-pla­­ce­rin­­gen på Goog­le.

Jo! Vi vil ger­ne læse på net­tet!

Eks­per­ter­ne siger, at vi ikke gider læse noget på net­tet. Men når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Få bevi­set her!

Sådan river du tekst­mu­ren ned

Skal du øge chan­cen for, at hol­de de besø­gen­de på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tekst og ind­hold på siden.

Dan­ske webs­hops taber mil­li­o­ner på dår­li­ge tek­ster

DIBS års­op­gø­rel­se for 2016 viser, at 38 % af de hand­le­de afbrød deres køb sid­ste år på grund af mang­len­de til­lid til webs­hop­pen. De mest tungt­ve­jen­de grun­de skyl­des alle­sam­men dår­lig tekst. Med bed­re tek­ster på sider­ne, vil­le webs­hop­pen frem­stå både mere tro­vær­dig og til­lidsvæk­ken­de for kun­der­ne.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This