STØR­RE SYN­LIG­HED OG FLE­RE SALG

med con­tent- og email-mar­ke­ting, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kunder.

CON­TENT MARKETING

EMAIL-MAR­KE­TING

PRO­DUKT­TEK­STER

ER DU GODT TRÆT AF:

At have for få søge­ord på side 1 på Google

At folk bli­ver alt for kort tid på din hjemmeside

For få leads og salg fra hjemmesiden

For få salg fra dine email-kampagner

For få klik på eller salg fra dine annoncer

Stort set ingen reak­tio­ner på dine SoMe-opslag

Vi ska­ber ind­hold og onli­ne mar­ke­ting kampag­ner, der:

N

Giver dig bed­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne

Bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne øger chan­cer­ne for, at fle­re kun­de­em­ner væl­ger dine sider i søgeresultaterne.

N

Hol­der folk læn­ge­re på sider­ne på din hjemmeside

Godt, rele­vant ind­hold får folk til at læse ind­hol­det på sider­ne på din hjem­mesi­de, og over­be­vi­ser Goog­le om sider­nes værdi.

N

Giver fle­re salg og leads fra hjem­mesi­de og onli­ne marketing

Godt ind­hold og gode mar­ke­ting-kampag­ner giver fle­re salg onli­ne, var­me leads til dine sæl­ge­re og styr­ker dit brands troværdighed.

N

Ska­ber fle­re salg fra din email-markedsføring

Rele­van­te email-kampag­ner, der foku­se­rer på kun­der­nes pro­ble­mer, øger både åbnings­ra­ten og antal­let af salg.

N

Ska­ber fle­re salg og bil­li­ge­re onli­ne annoncepriser

Den rig­ti­ge annon­ce­tekst, og godt ind­hold på lan­dings­si­den øger udbyt­tet af dit fir­mas onli­ne annoncebudget.

N

Giver stør­re opmærk­som­hed og fle­re føl­ge­re på SoMe

Vi ska­ber fle­re føl­ge­re på jeres SoMe-til­ste­de­væ­rel­se og fle­re salg gen­nem mål­ret­te­de kampag­ner til nøje defi­ne­re­de målgrupper.

Vi ved, hvor fru­stre­ren­de det er, at have en flot hjem­mesi­de, der ikke giver dig noget salg!
Der­for gør vi os uma­ge med alle de tek­ster og  mar­ke­ting­kampag­ner, som  vi udvik­ler til vores kunder.

Vi går kort sagt til opga­ver­ne med sam­me grun­dig­hed og pas­sion, som hvis vi skul­le bru­ge dem selv!

DET SIGER KUNDERNE:

Web­te­xts­hop råd­gi­ver os om al vores onli­ne mar­ke­ting, og ska­ber kampag­ner, der rent fak­tisk virker.

Bri­an V. Nielsen
Safe­Group

I min affi­li­a­te­for­ret­ning, har det hur­tigt vist sig, at jeg skul­le have star­tet sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop langt tidligere.

Hen­rik Andersen
Pilan­to

Web­te­xts­hop impo­ne­rer gang på gang qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af content.

Laust Kehlet
KH Onli­ne

NEMT KOM­MER DUGANG:

BESTIL ONLI­NE

Alle kun­der får direk­te adgang til vores ordre­sy­stem, hvor de kan opret­te og føl­ge med i, hvor­dan arbej­det skri­der frem.

VI ARBEJ­DER

Vi sæt­ter os ind i dit fir­ma, dets kun­der, pro­duk­ter og ydel­ser og udvik­ler en plan. Der­ef­ter ska­ber vi ind­hol­det til dit behov.

DU FÅR FLE­RE SALG

Vi kan også hjæl­pe jer med at imple­men­te­re og ekse­kve­re det ind­hold og de kampag­ner, vi ska­ber, så du får fle­re salg!

Støjen på internettet er stor. Støjen på internettet er stor. Men content- og email-marketing fra Webtextshop bryder du gennem støjen og får større synlighed og flere salg.

Din gen­vej til stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet

Alle kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed på net­tet. Der­for er det svært at opnå syn­lig­hed i søge­re­sul­ta­ter­ne og få salg ud af din hjem­mesi­de og de soci­a­le medier.

Når dine spids­kom­pe­ten­cer lig­ger i det, dit fir­ma laver i hver­da­gen, og ikke inden for :

  • con­tent marketing
  • email-mar­ke­ting
  • copy­wri­ting
  • SEO-tek­ster og produktbeskrivelser
  • onli­ne annoncering
  • soci­a­le medier

og alle de andre disci­pli­ner, du skal være ver­dens­me­ster i, er det ikke nemt at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Det er her, vi kan hjælpe!

Vi sæt­ter os ind i dit hjer­te­blod og din pas­sion, og bru­ger vores viden om, hvad der fak­tisk vir­ker, til at for­mu­le­re et klart, rele­vant bud­skab, læg­ge en stra­te­gi for og udvik­le og ekse­kve­re jeres onli­ne markedsføring.

Bare:

  1. Kon­takt os onli­ne eller pr. telefon
  2. Så udvik­ler vi kampag­ner og indhold
  3. Og du får mas­ser af nye kunder

Tag før­ste skridt nu, og klik på Kon­takt os-knap­pen her:

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220