Vi gør net­tet værd at læse!
Vi gør net­tet værd at læse!
Con­tent mar­ke­ting og tek­ster der får dig til tops i søgeresul­taterne!
Con­tent mar­ke­ting og
tek­ster der får dig til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne!
Hos Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer vi con­tent mar­ke­ting ind­hold og søgemaskineoptime­rede kva­li­tet­stek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til kun­der.
Hos Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer vi con­tent mar­ke­ting ind­hold og søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de kva­li­tet­stek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer dine besø­gen­de til kun­der.
Con­tent Mar­ke­ting
Vi pro­du­ce­rer artik­ler, e-bøger, info­gra­fik og andet ind­hold til brug i din onli­ne mar­keds­fø­ring.
Tek­ster og pro­dukt­tek­ster
Vi leve­rer unik­ke, enga­ge­ren­de og sæl­gen­de tek­ster til alle dine sider og pro­duk­ter — hver gang!
Con­tent stra­te­gi
Vores ind­holds­stra­te­gi sik­rer dig gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne og til­træk­ker de rig­ti­ge kun­der.

Lær at skri­ve pro­dukt­tek­ster, der sæl­ger!

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer!

bondtofte-rund
Hen­rik Bondt­of­te, bondtofte.dk

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Onli­ne

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores link­bu­ild­ing-ser­vi­ce. Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­sterne er lige i ska­bet.

Frederik Emil NielsenFre­de­rik Emil Niel­sen, Link­kon­gen

Der hvor web­te­xts­hop vir­ke­lig har impo­ne­ret, er i deres sto­re evne til at leve­re unik­ke tek­ster i form af pro­dukt­tek­ster, kate­go­ri­tek­ster og gui­des.

Michael Peter Hansen
Micha­el Peter Han­sen, sexshop.dk

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.

erik-pilgaard-hejlskovErik Pil­gaard Hejlskov, Låne­kas­sen

Brug for en profes­­sionel tekst­forfat­­ter?

6 sprog til sam­me ord­pris

Den per­fek­te løs­ning til web­s­i­tes på fle­re sprog og link­bu­il­ding. Sam­me ord­pris uan­set om vi taler over­sæt­tel­se, loka­li­se­ring eller unik tekst skre­vet fra bun­den – på dansk, finsk, norsk, svensk, tysk og engelsk.

Inspira­tion, tips og tri­cks til din con­tent pro­duk­tion!

Sådan lærer du din mål­grup­pe bed­re at ken­de og fin­der ud af, hvil­ke artik­ler der vil til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re de besø­gen­de.

Inde­hol­der prak­ti­ske ske­ma­er til videns­op­sam­ling og hand­lings­plan hele vej­en fra din før­ste ide og til du er klar til at skri­ve dit ind­hold. 68 sider i PDF-for­mat!

God­kendt af con­tent mar­ke­ting eks­per­ter
Certifice­ret af Copy­blog­ger
Vi er cer­ti­fi­ce­ret af Copy­blog­ger – nog­le af ver­dens skar­pe­ste con­tent mar­ke­ting eks­per­ter – til glæ­de for vores kun­der.
Web­te­xt hacks:
Ny inspira­tion til Con­tent Mar­ke­ting og Digi­tal Com­mer­ce

4 effek­ti­ve tips til at Rank­­Brain-opti­­me­re din hjem­mesi­de

Goog­le Rank­Brain vur­de­rer din hjem­mesi­des pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne på, om der er nogen, som klik­ker på dit søge­re­sul­tat og hvor læn­ge de efter­føl­gen­de bli­ver på siden. Jo fle­re klik og jo læn­ge­re tid på siden, jo bed­re pla­ce­ring. I den­ne arti­kel får du 4 ekstremt effek­ti­ve tips til at Rank­­Brain-opti­­me­re din hjem­mesi­de.

Der­for skal du se din webs­hop som et onli­­ne-maga­sin frem for en butik

Alt for man­ge webs­hops slås om de sam­me tre-fire pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Går du tra­di­tio­nelt til værks, kan det være svært at føre shop­pen til top­pen på Goog­le. Men gen­tæn­ker du din til­gang til din webs­hop og ser den mere som et onli­­ne-maga­sin end en butik, ska­ber du helt nye mulig­he­der for at øge kun­de­loy­a­li­te­ten og slå kon­kur­ren­ter­ne i kam­pen om top 3-pla­­ce­rin­­gen på Goog­le.

Jo! Vi vil ger­ne læse på net­tet!

Eks­per­ter­ne siger, at vi ikke gider læse noget på net­tet. Men når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Få bevi­set her!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Få flere besøgende og flere konverteringer med disse 710+ gennemtestede Power-Words på dansk!!

Få flere besøgende fra søgeresultaterne og flere konverteringer på din hjemmeside eller webshop med vores GRATIS e-bog og et GRATIS mail-kursus i at bruge Power-Words. 

Tak for din tilmelding. Hold øje med vores bekræftelsesmail i din Indbakke eller dit spamfilter.

Få flere besøgende og større konvertering med Power-Words!

Få vores GRATIS e-bog med 710+ PowerWords på dansk og deltag GRATIS i vores mail-kursus i at bruge Power-Words. 

Tak for din tilmelding. Hold øje med vores bekræftelsesmail i din Indbakke eller dit spamfilter.

Share This