Få fle­re leads og salg
fra hjem­mesi­de og emails

Får du ikke leads nok fra hjem­me­si­den, eller nok salg ud af dine nyheds­bre­ve – eller slet ikke sendt nogen?

Lad os pro­du­ce­re ind­hol­det til dine:

  • con­tent marketing-kampagner
  • email-mar­ke­ting kampagner
  • blo­gind­læg og sider på hjemmesiden

til fast pris eller på løben­de abonnement.

Så kan du bru­ge tiden på at betje­ne de kun­der, som vores ind­hold gene­re­rer til din forretning!

Vi ska­ber stra­te­gi og ind­hold til:

Con­tent marketing

Vi ska­ber stra­te­gi og ind­hold til mar­ke­ting-kampag­ner i sam­ar­bej­de med jer.

Email-mar­ke­ting

Vi byg­ger både løben­de email-kampag­ner og udvik­ler jeres velkomst-serier.

Ind­hold

Vi sør­ger for, at der kom­mer nyt ind­hold på din hjem­mesi­de hver ene­ste måned.

Onli­ne marketing

Den kom­plet­te pak­ke med ind­hold og kampag­ner, der gene­re­rer tra­fik til det.

Con­tent Marketing

Vi udvik­ler stra­te­gi­en og ind­hol­det til din con­tent mar­ke­ting-kampag­ne lige fra dit lead bait og til det ind­hold, der skal begej­stre og over­be­vi­se kunderne.

Ind­hold der til­træk­ker, fast­hol­der og konverterer

Con­tent mar­ke­ting hand­ler om at til­træk­ke dit ønske­de kun­de­seg­ment med spæn­den­de og rele­vant ind­hold, der mål­ret­tet flyt­ter de besø­gen­de gen­nem hvert trin på deres kun­de­rej­sen – og kon­ver­te­rer dem! Først til poten­ti­el­le kun­de­em­ner, der­næst til kun­der og i sid­ste ende til ambas­sa­dø­rer for dine pro­duk­ter eller ydelser.

Få lagt en klar stra­te­gi og skabt noget ind­hold, der går rent ind hos din målgruppe!

 

Email-mar­ke­ting

Vi byg­ger dine email-mar­ke­ting kampag­ner – både dem du udsen­der løben­de og dine vel­komst­se­ri­er, der uddan­ner mod­ta­ger­ne til at bli­ve kun­der hos dig.

Email-mar­ke­ting er sta­dig bestselleren!

Email-mar­ke­ting er fort­sat den mest effek­ti­ve måde at sæl­ge pro­duk­ter og ydel­ser på net­tet. Især B2B- eller dyre­re B2C-pro­duk­ter, der oftest har en læn­ge­re beslutningsproces.

Effek­tiv email-mar­ke­ting hand­ler ikke om at udsen­de en strøm af til­buds­mails, eller kun sen­de en lej­lig­heds­vis mail ud, når der sker noget nyt i dit firma.

Få skre­vet dine mails af pro­fes­sio­nel­le email-mar­ke­ting-for­fat­te­re – og se forskellen!

 

Sådan vir­ker det!

Vælg din pakke!

Vælg den content‑, onli­ne- eller email-mar­ke­ting­pak­ke, der pas­ser til din forretning.

Vi læg­ger en plan

Sam­men læg­ger vi en plan for de kampag­ner og det ind­hold, der skal udvikles.

Vi pro­du­ce­rer

Vi ska­ber rele­vant, enga­ge­ren­de og kon­ver­te­ren­de ind­hold til dine kampagner.

Du udgi­ver

Du udgi­ver ind­hol­det på de valg­te kana­ler – eller vi gør det for dig!

Blog- og indholdssider

Vi sør­ger for, at der løben­de kom­mer nye ind­læg på jeres blog, og udvik­ler nye sider til din hjem­mesi­de, når der er behov – eller pep­per det eksi­ste­ren­de ind­hold op.

Uden nyt ind­hold bli­ver dit fir­ma glemt af både kun­der og Google

Udgi­ver du ikke løben­de nyt ind­hold på din blog eller hjem­mesi­de, glem­mer kun­der­ne dig og dit fir­ma- og Goog­le ender med at tro, at hjem­me­si­den ikke bli­ver opda­te­ret. Det koster både kun­der og dine gode pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Med en fast afta­le med os, sør­ger vi for, at der kom­mer nyt ind­hold på hjem­me­si­den eller webs­hop­pen hver måned. På den måde fast­hol­der du både kun­der­nes og Goog­les fokus på din forretning.

 

Onli­ne marketing

Med udgangs­punkt i den aftal­te ind­holds- og kampag­ne­plan, ska­ber vi det ind­hold, der skal bru­ges til både dine SoMe‑, email- og andre onli­ne marketing-kampagner!

Onli­ne mar­ke­ting på autopilot!

Du vil sik­kert meget hel­le­re bru­ge tiden på at betje­ne dine kun­der og væk­ste din forretning.

Med en fast onli­ne mar­ke­ting-afta­le med os, ska­ber vi det ind­hold, der til­træk­ker de rig­ti­ge kun­der på alle de onli­ne plat­form, som du er til ste­de på – og dri­ver pro­ces­sen for dig.

Så behø­ver du hver­ken huske på eller bru­ge tid på at ska­be nyt ind­hold, nye kampag­ner eller fin­de på, hvad du skal udgi­ve på de soci­a­le medi­er. Det kla­rer vi!

Få en fast pris på din onli­ne marketing

Vil du have fle­re salg ud af din con­tent- og email-mar­ke­ting?
Så lad os stå for det til en fast pris!

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220