Om os!

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer tek­ster og con­tent mar­ke­ting til din hjem­mesi­de.

Uan­set om du har brug for at

- Sæl­ge mere

- Få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne

- Få stør­re syn­lig­hed på de soci­a­le medi­er

- Til­træk­ke folk til din webs­hop eller hjem­mesi­de

- Få folk til at til­mel­de sig din mai­ling-liste

- Få til­fred­se besø­gen­de, der deler dit ind­hold

har du brug for gode og rele­van­te tek­ster med en tyde­lig rød tråd og et klart call-to-action. Det kan vi hjæl­pe med!

BEN­NY
CHRI­STEN
GRAN­DA­HL

Seri­ei­værk­sæt­ter, tekst­for­fat­ter, redak­tør og for­læg­ger med tæt på 30 års erfa­ring i udvik­ling af tekst og ind­hold til maga­si­ner, bøger og digi­ta­le medi­er.

Uddan­net Cand.Comm og Cer­ti­fied Con­tent Mar­ke­ter.

BEA­TE
GRAN­DA­HL

Tekst­for­fat­ter, redak­tions­se­kre­tær og redak­tør. Har arbej­det pro­fes­sio­nelt med tekst og ind­hold i mere end 10 år.

Tek­ster er vig­ti­ge­re end nogen­sin­de før

Med Google’s Pengu­in-, Pan­da- og Hum­m­ing­bird-algo­rit­mer er gode tek­ster – og mas­ser af den – ble­vet end­nu vig­ti­ge­re for at få gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le.

For Goog­le har aldrig straf­fet godt ind­hold! Det har også den sto­re for­del, at det bli­ver delt helt af sig selv – og er det skre­vet for men­ne­sker, får det også dine besø­gen­de til at synes bed­re om din side og de pro­duk­ter og tje­ne­ster, du sæl­ger.

Besva­rer tek­sten dine besø­gen­des spørgs­mål eller løser deres pro­ble­mer, føler de sig bed­re ser­vi­ce­ret. Det giver dig stør­re tro­vær­dig­hed og øger chan­cer­ne for at kun­ne kon­ver­te­re den besø­gen­de til en kun­de.

Vi leve­rer tek­ster
til alt

Hvis du lige­som os mener, at explai­ners, video, podcast og andre digi­ta­le medi­er er frem­ti­den på net­tet, så husk på at en god video, et godt podcast og en god explai­ner – eller en god info­gra­fik for den sags skyld – også kræ­ver et ordent­ligt manuskript.

Vi leve­rer tek­ster og manuskrip­ter til alt, uan­set om det er dine:

 • Pro­dukt­tek­ster
 • Blog-poster
 • Artik­ler
 • E-bøger
 • Mai­ling­li­ster
 • Video­er
 • Explai­ners
 • Podcasts
 • Onli­ne-kur­ser
 • Opda­te­rin­ger på soci­a­le net­værk

Vi kan også

 • Læg­ge din Con­tent Mar­ke­ting-stra­te­gi
 • SEO-opti­me­re din webs­hop eller din hjem­mesi­de
 • Pas­sé din hjem­mesi­de og dine pro­filsi­der på de soci­a­le medi­er
 • Hånd­te­re loka­li­se­rin­ger og over­sæt­tel­ses­op­ga­ver

Klik på Kon­takt os-knap­pen her og få et til­bud på net­op din opga­ve.

 • 100 % KVA­LI­TET­STEK­STER 100%
 • 100 % søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster skre­vet for men­ne­sker 100%
 • 100 % i orden pri­ser 100 %

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer.

Laust Kehlet
Laust Kehlet, KH Onli­ne

Web­te­xts­hop har for­må­et at skri­ve meget unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tek­ster om mere end 150 for­skel­li­ge par strøm­per inden­for gan­ske kort tid.

socksandme
Anders Poul­sen, socksandme.com

Skal vi skri­ve tek­ster for jer?

Skal vi udvik­le con­tent mar­ke­ting ind­hold, tek­ster eller læg­ge ind­holds­stra­te­gi­en for jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os pr. mail, tele­fon eller klik på knap­pen her­un­der og udfyld kon­takt­for­mu­la­ren.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This