Hør det fra dem, der bru­ger os!

Det siger vores kun­der om os

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer lyn­hur­tigt ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer! Mine var­me­ste anbe­fa­lin­ger går til Ben­ny og Web­te­xts­hop. Bru­ger dem både til PR-skriv og webshoptekster.
Hen­rik Bondtofte

Ejer, Bondt­of­te & Co.

Jeg bru­ger web​te​xts​hop​.dk ugent­ligt til alt fra for­fat­ning af kate­go­ri­tek­ster til udar­bej­del­se af pres­se­med­del­el­ser. Der­u­d­over spar­rer jeg dag­ligt med Ben­ny om stra­te­gi­ske bud­ska­ber til mine stør­ste kun­der. Jeg kan til enhver tid anbe­fa­le web​te​xts​hop​.dk!
Sasa Kova­ce­vic

Head of PPC, Obsi­di­an Digital

Eag­le Media har brugt web­te­xts­hop fle­re gan­ge i for­bin­del­se med for­skel­lig slags tekst­for­fat­ning, både til pro­dukt­tek­ster på andre sider og B2B-tek­ster til Eag­le Medi­as egen hjemmeside.

Vi bru­ger dem også løben­de til tekst­for­fat­ning af Eag­le Media ind­hold både til infor­ma­tion omkring virk­som­he­den, pro­duk­ter, blo­gind­læg, link­bu­il­ding og andre ste­der, hvor der er brug for gode tekster.

De sva­rer altid hur­tigt både på e‑mail og Sky­pe og vi bru­ger også Ben­ny fra web­te­xts­hop til spar­ring i for­bin­del­se med egen og kun­ders onli­ne markedsføring.

Kas­per Stück

Ejer, Eag­le Media

Web­te­xts­hop impo­ne­rer gang på gang med hur­tig leve­ring og gode tek­ster til en yderst fair pris.

Det bed­ste ved sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop er dog, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er sat i system. Det bety­der at vi stort set aldrig kom­mu­ni­ke­rer sam­men pr. mail eller tele­fon. Jeg opret­ter tek­stop­ga­ver til dem, og hvis jeg gør det godt nok, får jeg tek­ster retur af en kva­li­tet som jeg ikke selv kan opnå, om så jeg brug­te 10 gan­ge så lang tid på det.

I min affi­li­a­te­for­ret­ning, har det hur­tigt vist sig, at jeg skul­le have star­tet sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop langt tidligere.

Hen­rik Andersen

Mede­jer af et web­bu­reau og affi­liate mar­ke­ter, hen​ri​kan​der​sen​.dk

Jeg har siden 2014 arbej­det sam­men med Ben­ny i beg­ge mine virk­som­he­der hvor vi bru­ger ham som tekst­for­fat­ter. Det jeg godt kan lide ved sam­ar­bej­det, og som jeg altid frem­hæ­ver når jeg anbe­fa­ler Ben­ny til andre er, at han er nem at kom­mu­ni­ke­re med og altid sid­der klar ved Sky­pe og mail, hvor du som regel har et svar inden­for få timer.

Kri­sti­an Olé Rørbye

Part­ner, Kri​sti​a​no​le​.dk

Vi gør utro­lig meget brug af tekst­for­fat­te­re, og har været rig­tig man­ge igen­nem for at fin­de nog­le hvor pris og kva­li­tet går hånd i hånd, og her er Web­te­xts­hop klart vores fortruk­ne valg. Både med hen­syn til research inden artik­ler­ne bli­ver skre­vet samt for­mu­le­ring og opsæt­ning sid­der lige i øjet hver ene­ste gang. Vi vil­le aldrig bru­ge andre end Web­teksts­hop til vores sider, når kva­li­te­ten skal være helt i top!
Niclas Grün­ber­ger

Affi­liate Mar­ke­ter, bygog​hjem​.dk

Web­te­xts­hops for­fat­te­re er utro­ligt dyg­ti­ge til at for­mu­le­re sig på skrift og det har vi benyt­tet os af her i Ani­ma­tion Mu.

Web­te­xts­hop har i man­ge år været vores fore­truk­ne leve­ran­dør hos Ani­ma­tion Mu, hvor de har leve­ret alt lige fra manuskrip­ter over til pressemeddelelser.

Der er altid hur­tig svar­tid både via mail og på Sky­pe. De enga­ge­rer sig meget i opga­ver­ne og hvis der er noget de er i tvivl om, sker det end­da til tider, at de selv rin­ger eller skri­ver en mail til vores kun­der, hvor de spør­ger ind til de ting de er i tvivl om. De var­me­ste anbe­fa­lin­ger herfra.

Kri­sti­an Olé Rørbye

Part­ner, Ani­ma­tionMU

Web­te­xts­hop har for­fat­tet alt tekst til vores webs­hop Fas​hionbox​.dk og vores hjem­me sider Boston​roskil​de​.dk og flot​.nu. Tek­ster­ne har ramt vores mål­grup­pe med præ­si­tion og vari­a­tion, vi er meget til­fred­se med komu­ni­ka­tio­nen og de løs­nings­mo­del­ler der er ble­vet fore­slå­et. Og glæ­der os til at se virk­nin­gen af disse.

Vi har lagt ste­ne­ne til et godt samarbejde.

Keen Aaberg

Ejer, fas​hionbox​.dk

Både bureau­er og webs­hope­je­re er enige
Flek­si­bel og hur­tig leve­ring af unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tekster
Web­te­xts­hop er dyg­ti­ge, flek­sib­le og har hur­ti­ge leve­ran­cer. De er altid meget løs­nings­o­ri­en­te­re­de og imø­de­kom­mer altid vores krav og ønsker. På bag­grund af det­te kan jeg kun anbe­fa­le Web­te­xts­hop til andre.
Jakob Vedel

Direk­tør, S360

Web­te­xts­hop har for­fat­tet alt tekst til vores pro­duk­ter, og vare­ka­te­go­ri­er, og vi er meget gla­de for deres arbejds­ind­sats og det fær­di­ge resultat.

Web­te­xts­hop har for­må­et at skri­ve meget unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tek­ster om mere end 150 for­skel­li­ge par strøm­per inden­for gan­ske kort tid.

Vi ser frem til et fort­sat socks og godt sam­ar­bej­de med webtextshop.

Anders Poul­sen

Direk­tør, Socks & Me

Laust Kehlet, KH Online
En stra­te­gisk samarbejdspartner
Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer. Ofte fore­træk­ker vi Ben­ny og co’s tek­ster frem for egne, så det er ikke læn­ge­re blot et spørgs­mål om at out­sour­ce, men at få en jour­na­li­stisk res­sour­ce ind via Web­te­xts­hop, som for­mår at hånd­te­re svært til­gæn­ge­ligt mate­ri­a­le på hvad der føles som en svæ­ven­de let måde. Kom­mu­ni­ka­tion, kva­li­tet og pris er 3 fak­to­rer vi sæt­ter højt – og Web­te­xts­hop sco­rer topka­rak­ter i alle 3 kategorier!
Laust Kehlet

Part­ner, KH Onli­ne

Som affi­liate mar­ke­ter er det vig­tigt at dif­fe­ren­ti­e­re sig posi­tivt ift. kon­kur­re­ren­de sider og webs­hops. Super­kon­ver­te­ren­de og unik­ke tek­ster kom­bi­ne­ret med det ret­te ind­hold og lay­out er en god måde at gøre det­te på – og det er hér, at Ben­ny og resten af hol­det kom­mer ind i billedet.

I mit vir­ke som affi­liate mar­ke­ter gør jeg stor brug af Web­te­xts­hop og deres subli­me evner inden for tekstskri­ve­ri­et. Tek­ster­ne jeg får leve­ret bærer præg af en høj kva­li­tet, et flot lay­out og ikke mindst et sprog som ram­mer pågæl­den­de mål­grup­pe gan­ske glim­ren­de – og så til en pris som er yderst fair.

Jeg kan på det kraf­tig­ste anbe­fa­le Ben­ny og resten af Web­te­xts­hop til andre som ønsker tekstind­hold, der tje­ner sig selv hjem igen MAN­GE GANGE!

Simon Bak Andersen

Ejer, AVI​TO​.dk

Hos Link​kon​gen​.dk har vi med stor suc­ces brugt web­te­xts­hop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores linkbuilding-service.
Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­ster­ne er lige i ska­bet. Man kan få fle­re for­skel­li­ge typer tek­ster og også for­skel­li­ge kva­li­tets-niveau­er, hvil­ket bety­der at vi kan til­by­de vores kun­der alt lige fra et almin­de­ligt blo­gind­læg hen til mere avan­ce­ret pro­dukt­be­skri­vel­se, hvor der skal resear­ches først.

Svar­ti­den er også en vig­tig fak­tor at frem­hæ­ve, da det er vig­tigt for os i en travl hver­dag, at man kan få et svar hur­tigst muligt.
Leve­ring­sti­den er lige så vig­tig og her kla­re Web­te­xts­hop det til UG kryds og slan­ge! Man får altid en for­ven­tet dead­li­ne og kan den­ne ikke over­hol­des (hvil­ket den bli­ver i 99% af gan­ge­ne) så er de altid hur­ti­ge til at mel­de det ud.

Så her­fra, de var­me­ste anbefalinger.

Fre­de­rik Emil Nielsen

Pro­jekt­le­der, Link​kon​gen​.dk

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.
Erik Pil­gaard Hejlskov

Ejer, Låne­kas­sen

Jeg hyre­de web­te­xts­hop til at skri­ve en e‑bog, og jeg er oven ud til­freds. Bogen blev leve­ret til før­ste gen­nem­læs­ning på den aftal­te dag (lidt af en sjæl­den­hed efter­hån­den at folk leve­rer på dagen), og ud over at det aftal­te var i høj kva­li­tet var der også kry­dret med flot­te illu­stra­tio­ner og lidt fle­re ord end aftalt. Der­u­d­over var opsæt­nin­gen af e‑bogen super flot.

Web­te­xts­hop har været rig­tig gode til at for­stå grun­des­sen­sen af mine tan­ker, selv når jeg har udtalt mig kryp­tisk og kring­let, og har været meget imø­de­kom­men­de både med hur­ti­ge ret­tel­ser og med man­ge for­skel­li­ge mock-ups af for­si­den. Vi blev ved til det var helt rigtigt.

Det bli­ver ikke sid­ste gang jeg benyt­ter web­te­xts­hop og jeg kan bestemt anbe­fa­le andre at gøre det samme.

Phi­lip Løvland

Ejer, Macland Web ApS

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220