Hør det fra dem, der bru­ger os!

Det siger vores kun­der om os

Web­te­xts­hop er yderst kom­pe­ten­te og leve­rer lyn­hur­tigt ind­hold af høj kva­li­tet til abso­lut fair pri­ser. Her får du ingen hjer­ne­dø­de SEO-tek­ster, men tek­ster der infor­me­rer og kon­ver­te­rer! Mine var­me­ste anbe­fa­lin­ger går til Ben­ny og Web­te­xts­hop. Bru­ger dem både til PR-skriv og webs­hop­tek­ster.

Hen­rik Bondt­of­te

Ejer, Bondt­of­te & Co.

Jeg bru­ger webtextshop.dk ugent­ligt til alt fra for­fat­ning af kate­go­ri­tek­ster til udar­bej­del­se af pres­se­med­del­el­ser. Der­u­d­over spar­rer jeg dag­ligt med Ben­ny om stra­te­gi­ske bud­ska­ber til mine stør­ste kun­der. Jeg kan til enhver tid anbe­fa­le webtextshop.dk!

Sasa Kova­ce­vic

Head of PPC, Obsi­di­an Digi­tal

Pro­fes­sio­na­lis­me, frem­drift, ærlig­hed , enga­ge­ment og ”Best Pra­cti­ce” er de nøg­le­ord som ken­de­teg­ner mit sam­ar­bej­de med web­te­xts­hop. Der hvor web­te­xts­hop vir­ke­lig har impo­ne­ret, er i deres sto­re evne til at leve­re unik­ke tek­ster i form af pro­dukt­tek­ster, kate­go­ri­tek­ster og gui­des. Selv­om min virk­som­hed ope­rer inden for et niche områ­de. Jeg kan til enhver tid anbe­fa­le web­te­xts­hop.

Micha­el Peter Han­sen

Direk­tør, Sexshop.dk

Eag­le Media har brugt web­te­xts­hop fle­re gan­ge i for­bin­del­se med for­skel­lig slags tekst­for­fat­ning, både til pro­dukt­tek­ster på andre sider og B2B-tek­ster til Eag­le Medi­as egen hjem­mesi­de.

Vi bru­ger dem også løben­de til tekst­for­fat­ning af Eag­le Media ind­hold både til infor­ma­tion omkring virk­som­he­den, pro­duk­ter, blo­gind­læg, link­bu­il­ding og andre ste­der, hvor der er brug for gode tek­ster.

De sva­rer altid hur­tigt både på e-mail og Sky­pe og vi bru­ger også Ben­ny fra web­te­xts­hop til spar­ring i for­bin­del­se med egen og kun­ders onli­ne mar­keds­fø­ring.

Kas­per Stück

Ejer, Eag­le Media

Web­te­xts­hop impo­ne­rer gang på gang med hur­tig leve­ring og gode tek­ster til en yderst fair pris.

Det bed­ste ved sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop er dog, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er sat i system. Det bety­der at vi stort set aldrig kom­mu­ni­ke­rer sam­men pr. mail eller tele­fon. Jeg opret­ter tek­stop­ga­ver til dem, og hvis jeg gør det godt nok, får jeg tek­ster retur af en kva­li­tet som jeg ikke selv kan opnå, om så jeg brug­te 10 gan­ge så lang tid på det.

I min affi­li­a­te­for­ret­ning, har det hur­tigt vist sig, at jeg skul­le have star­tet sam­ar­bej­det med Web­te­xts­hop langt tid­li­ge­re.

Hen­rik Ander­sen

Mede­jer af et web­bu­reau og affi­li­a­te mar­ke­ter, henrikandersen.dk

Vi gør utro­lig meget brug af tekst­for­fat­te­re, og har været rig­tig man­ge igen­nem for at fin­de nog­le hvor pris og kva­li­tet går hånd i hånd, og her er Web­te­xts­hop klart vores fortruk­ne valg. Både med hen­syn til research inden artik­ler­ne bli­ver skre­vet samt for­mu­le­ring og opsæt­ning sid­der lige i øjet hver ene­ste gang. Vi vil­le aldrig bru­ge andre end Web­teksts­hop til vores sider, når kva­li­te­ten skal være helt i top!

Niclas Grün­ber­ger

Affi­li­a­te Mar­ke­ter, bygoghjem.dk

Web­te­xts­hops for­fat­te­re er utro­ligt dyg­ti­ge til at for­mu­le­re sig på skrift og det har vi benyt­tet os af her i Ani­ma­tion Mu.

Web­te­xts­hop har i man­ge år været vores fore­truk­ne leve­ran­dør hos Ani­ma­tion Mu, hvor de har leve­ret alt lige fra manuskrip­ter over til pres­se­med­del­el­ser.

Der er altid hur­tig svar­tid både via mail og på Sky­pe. De enga­ge­rer sig meget i opga­ver­ne og hvis der er noget de er i tvivl om, sker det end­da til tider, at de selv rin­ger eller skri­ver en mail til vores kun­der, hvor de spør­ger ind til de ting de er i tvivl om. De var­me­ste anbe­fa­lin­ger her­fra.

Kri­sti­an Olé Rør­bye

Part­ner, Ani­ma­tionMU

Web­te­xts­hop har for­fat­tet alt tekst til vores webs­hop Fashionbox.dk og vores hjem­me sider Bostonroskilde.dk og flot.nu. Tek­ster­ne har ramt vores mål­grup­pe med præ­si­tion og vari­a­tion, vi er meget til­fred­se med komu­ni­ka­tio­nen og de løs­nings­mo­del­ler der er ble­vet fore­slå­et. Og glæ­der os til at se virk­nin­gen af dis­se.

Vi har lagt ste­ne­ne til et godt sam­ar­bej­de.

Keen Aaberg

Ejer, fashionbox.dk

Både bureau­er og webs­hope­je­re er eni­ge

Flek­si­bel og hur­tig leve­ring af unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tek­ster

Web­te­xts­hop er dyg­ti­ge, flek­sib­le og har hur­ti­ge leve­ran­cer. De er altid meget løs­nings­o­ri­en­te­re­de og imø­de­kom­mer altid vores krav og ønsker. På bag­grund af det­te kan jeg kun anbe­fa­le Web­te­xts­hop til andre.

Jakob Vedel

Direk­tør, S360

Web­te­xts­hop har for­fat­tet alt tekst til vores pro­duk­ter, og vare­ka­te­go­ri­er, og vi er meget gla­de for deres arbejds­ind­sats og det fær­di­ge resul­tat.

Web­te­xts­hop har for­må­et at skri­ve meget unik­ke, inspi­re­ren­de og humo­ri­sti­ske tek­ster om mere end 150 for­skel­li­ge par strøm­per inden­for gan­ske kort tid.

Vi ser frem til et fort­sat socks og godt sam­ar­bej­de med web­te­xts­hop.

Anders Poul­sen

Direk­tør, Socks & Me

Laust Kehlet, KH Onli­ne

En stra­te­gisk sam­ar­bejds­part­ner

Web­te­xts­hop er en nøg­le­sam­ar­bejds­part­ner, som qua deres pro­fes­sio­nel­le og meget kom­pe­ten­te hånd­te­ring af con­tent gang på gang impo­ne­rer. Ofte fore­træk­ker vi Ben­ny og co’s tek­ster frem for egne, så det er ikke læn­ge­re blot et spørgs­mål om at out­sour­ce, men at få en jour­na­li­stisk res­sour­ce ind via Web­te­xts­hop, som for­mår at hånd­te­re svært til­gæn­ge­ligt mate­ri­a­le på hvad der føles som en svæ­ven­de let måde. Kom­mu­ni­ka­tion, kva­li­tet og pris er 3 fak­to­rer vi sæt­ter højt – og Web­te­xts­hop sco­rer topka­rak­ter i alle 3 kate­go­ri­er!

Laust Kehlet

Part­ner, KH Onli­ne

Som affi­li­a­te mar­ke­ter er det vig­tigt at dif­fe­ren­ti­e­re sig posi­tivt ift. kon­kur­re­ren­de sider og webs­hops. Super­kon­ver­te­ren­de og unik­ke tek­ster kom­bi­ne­ret med det ret­te ind­hold og lay­out er en god måde at gøre det­te på – og det er hér, at Ben­ny og resten af hol­det kom­mer ind i bil­le­det.

I mit vir­ke som affi­li­a­te mar­ke­ter gør jeg stor brug af Web­te­xts­hop og deres subli­me evner inden for tekstskri­ve­ri­et. Tek­ster­ne jeg får leve­ret bærer præg af en høj kva­li­tet, et flot lay­out og ikke mindst et sprog som ram­mer pågæl­den­de mål­grup­pe gan­ske glim­ren­de – og så til en pris som er yderst fair.

Jeg kan på det kraf­tig­ste anbe­fa­le Ben­ny og resten af Web­te­xts­hop til andre som ønsker tekstind­hold, der tje­ner sig selv hjem igen MAN­GE GAN­GE!

Simon Bak Ander­sen

Ejer, AVITO.dk

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­te­xts­hop og deres team til at få skre­vet de fle­ste af vores tek­ster som vi bru­ger til vores link­bu­il­ding-ser­vi­ce.
Ser­vi­cen er altid i top og kva­li­te­ten af tek­ster­ne er lige i ska­bet. Man kan få fle­re for­skel­li­ge typer tek­ster og også for­skel­li­ge kva­li­tets-niveau­er, hvil­ket bety­der at vi kan til­by­de vores kun­der alt lige fra et almin­de­ligt blo­gind­læg hen til mere avan­ce­ret pro­dukt­be­skri­vel­se, hvor der skal resear­ches først.

Svar­ti­den er også en vig­tig fak­tor at frem­hæ­ve, da det er vig­tigt for os i en travl hver­dag, at man kan få et svar hur­tigst muligt.
Leve­ring­sti­den er lige så vig­tig og her kla­re Web­te­xts­hop det til UG kryds og slan­ge! Man får altid en for­ven­tet dead­li­ne og kan den­ne ikke over­hol­des (hvil­ket den bli­ver i 99% af gan­ge­ne) så er de altid hur­ti­ge til at mel­de det ud.

Så her­fra, de var­me­ste anbe­fa­lin­ger.

Fre­de­rik Emil Niel­sen

Pro­jekt­le­der, Linkkongen.dk

Web­te­xts­hop har leve­ret man­ge rig­tig gode artik­ler til Låne­kas­sen. Selv de helt lan­ge tek­ster er for­ble­vet super rele­van­te og har behand­let emnet på en seri­øs måde.

Erik Pil­gaard Hejlskov

Ejer, Låne­kas­sen

Jeg hyre­de web­te­xts­hop til at skri­ve en e-bog, og jeg er oven ud til­freds. Bogen blev leve­ret til før­ste gen­nem­læs­ning på den aftal­te dag (lidt af en sjæl­den­hed efter­hån­den at folk leve­rer på dagen), og ud over at det aftal­te var i høj kva­li­tet var der også kry­dret med flot­te illu­stra­tio­ner og lidt fle­re ord end aftalt. Der­u­d­over var opsæt­nin­gen af e-bogen super flot.

Web­te­xts­hop har været rig­tig gode til at for­stå grun­des­sen­sen af mine tan­ker, selv når jeg har udtalt mig kryp­tisk og kring­let, og har været meget imø­de­kom­men­de både med hur­ti­ge ret­tel­ser og med man­ge for­skel­li­ge mock-ups af for­si­den. Vi blev ved til det var helt rig­tigt.

Det bli­ver ikke sid­ste gang jeg benyt­ter web­te­xts­hop og jeg kan bestemt anbe­fa­le andre at gøre det sam­me.

Phi­lip Løvland

Ejer, Macland Web ApS

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This