Hør det fra dem, der bruger os!

Det siger vores kunder om os

Web­textshop er yder­st kom­pe­tente og lev­er­er lyn­hur­tigt ind­hold af høj kvalitet til abso­lut fair pris­er. Her får du ingen hjernedøde SEO-tek­ster, men tek­ster der informer­er og kon­vert­er­er! Mine varmeste anbe­falinger går til Ben­ny og Web­textshop. Bruger dem både til PR-skriv og webshoptekster.

Hen­rik Bondtofte

Ejer, Bondtofte & Co.

Jeg bruger webtextshop.dk ugentligt til alt fra for­fat­ning af kat­e­goritek­ster til udar­be­jdelse af pressemed­delelser. Deru­dover spar­rer jeg dagligt med Ben­ny om strate­giske bud­sk­aber til mine største kun­der. Jeg kan til enhver tid anbe­fale webtextshop.dk!

Sasa Kovace­vic

Head of PPC, Obsid­i­an Digital

Pro­fes­sion­al­isme, frem­drift, ærlighed , engage­ment og ”Best Prac­tice” er de nøgle­ord som kende­teg­n­er mit samar­be­jde med web­textshop. Der hvor web­textshop virke­lig har imponeret, er i deres store evne til at levere unikke tek­ster i form af pro­duk­t­tek­ster, kat­e­goritek­ster og guides. Selvom min virk­somhed oper­er inden for et niche område. Jeg kan til enhver tid anbe­fale webtextshop.

Michael Peter Hansen

Direk­tør, Sexshop.dk

Eagle Media har brugt web­textshop flere gange i forbindelse med forskel­lig slags tek­st­for­fat­ning, både til pro­duk­t­tek­ster på andre sider og B2B-tek­ster til Eagle Medias egen hjemmeside.

Vi bruger dem også løbende til tek­st­for­fat­ning af Eagle Media ind­hold både til infor­ma­tion omkring virk­somhe­den, pro­duk­ter, blogindlæg, linkbuild­ing og andre sted­er, hvor der er brug for gode tekster.

De svar­er altid hur­tigt både på e-mail og Skype og vi bruger også Ben­ny fra web­textshop til spar­ring i forbindelse med egen og kun­ders online markedsføring.

Kasper Stück

Ejer, Eagle Media

Web­textshop imponer­er gang på gang med hur­tig lev­er­ing og gode tek­ster til en yder­st fair pris.

Det bed­ste ved samar­be­jdet med Web­textshop er dog, at kom­mu­nika­tio­nen er sat i sys­tem. Det bety­der at vi stort set aldrig kom­mu­niker­er sam­men pr. mail eller tele­fon. Jeg opret­ter tek­stop­gaver til dem, og hvis jeg gør det godt nok, får jeg tek­ster retur af en kvalitet som jeg ikke selv kan opnå, om så jeg brugte 10 gange så lang tid på det.

I min affil­i­ate­for­ret­ning, har det hur­tigt vist sig, at jeg skulle have startet samar­be­jdet med Web­textshop langt tidligere.

Hen­rik Andersen

Mede­jer af et web­bu­reau og affil­i­ate mar­keter, henrikandersen.dk

Vi gør utrolig meget brug af tek­st­for­fat­tere, og har været rigtig mange igen­nem for at finde nogle hvor pris og kvalitet går hånd i hånd, og her er Web­textshop klart vores fortrukne valg. Både med hen­syn til research inden artik­lerne bliv­er skrevet samt for­mu­ler­ing og opsæt­ning sid­der lige i øjet hver eneste gang. Vi ville aldrig bruge andre end Webtek­st­shop til vores sider, når kvaliteten skal være helt i top!

Niclas Grün­berg­er

Affil­i­ate Mar­keter, bygoghjem.dk

Web­textshops for­fat­tere er utroligt dygtige til at for­mulere sig på skrift og det har vi benyt­tet os af her i Ani­ma­tion Mu.

Web­textshop har i mange år været vores fore­trukne leverandør hos Ani­ma­tion Mu, hvor de har lev­eret alt lige fra manuskripter over til pressemeddelelser.

Der er altid hur­tig svar­tid både via mail og på Skype. De engager­er sig meget i opgav­erne og hvis der er noget de er i tvivl om, sker det end­da til tider, at de selv ringer eller skriv­er en mail til vores kun­der, hvor de spørg­er ind til de ting de er i tvivl om. De varmeste anbe­falinger herfra.

Kris­t­ian Ole Rørbye

Part­ner, Ani­ma­tion­MU

Web­textshop har for­fat­tet alt tekst til vores web­shop Fashionbox.dk og vores hjemme sider Bostonroskilde.dk og flot.nu. Tek­sterne har ramt vores mål­gruppe med præ­si­tion og vari­a­tion, vi er meget til­fredse med komu­nika­tio­nen og de løs­ningsmod­eller der er blevet fores­lået. Og glæder os til at se virknin­gen af disse.

Vi har lagt stenene til et godt samarbejde.

Keen Aaberg

Ejer, fashionbox.dk

Både bureauer og web­shope­jere er enige

Flek­si­bel og hur­tig lev­er­ing af unikke, inspir­erende og humoris­tiske tekster

Web­textshop er dygtige, flek­si­ble og har hur­tige lever­ancer. De er altid meget løs­ning­sori­en­terede og imødekom­mer altid vores krav og ønsker. På bag­grund af dette kan jeg kun anbe­fale Web­textshop til andre.

Jakob Vedel

Direk­tør, S360

Web­textshop har for­fat­tet alt tekst til vores pro­duk­ter, og varekat­e­gori­er, og vi er meget glade for deres arbe­jdsind­sats og det færdi­ge resultat.

Web­textshop har for­mået at skrive meget unikke, inspir­erende og humoris­tiske tek­ster om mere end 150 forskel­lige par strøm­per inden­for ganske kort tid.

Vi ser frem til et fort­sat socks og godt samar­be­jde med webtextshop.

Anders Poulsen

Direk­tør, Socks & Me

Laust Kehlet, KH Online

En strate­gisk samarbejdspartner

Web­textshop er en nøgle­samar­be­jdspart­ner, som qua deres pro­fes­sionelle og meget kom­pe­tente hånd­ter­ing af con­tent gang på gang imponer­er. Ofte fore­trækker vi Ben­ny og co’s tek­ster frem for egne, så det er ikke læn­gere blot et spørgsmål om at out­source, men at få en jour­nal­is­tisk ressource ind via Web­textshop, som for­mår at håndtere svært tilgæn­geligt mate­ri­ale på hvad der føles som en svævende let måde. Kom­mu­nika­tion, kvalitet og pris er 3 fak­tor­er vi sæt­ter højt – og Web­textshop scor­er top­karak­ter i alle 3 kategorier!

Laust Kehlet

Part­ner, KH Online

Som affil­i­ate mar­keter er det vigtigt at dif­fer­en­tiere sig pos­i­tivt ift. konkur­rerende sider og web­shops. Superkon­vert­erende og unikke tek­ster kom­bineret med det rette ind­hold og lay­out er en god måde at gøre dette på – og det er hér, at Ben­ny og resten af hold­et kom­mer ind i billedet.

I mit virke som affil­i­ate mar­keter gør jeg stor brug af Web­textshop og deres sub­lime evn­er inden for tek­st­skriver­i­et. Tek­sterne jeg får lev­eret bær­er præg af en høj kvalitet, et flot lay­out og ikke mindst et sprog som ram­mer pågældende mål­gruppe ganske glim­rende – og så til en pris som er yder­st fair.

Jeg kan på det kraftig­ste anbe­fale Ben­ny og resten af Web­textshop til andre som ønsker tek­stind­hold, der tjen­er sig selv hjem igen MANGE GANGE!

Simon Bak Andersen

Ejer, AVITO.dk

Hos Linkkongen.dk har vi med stor suc­ces brugt web­textshop og deres team til at få skrevet de fleste af vores tek­ster som vi bruger til vores linkbuilding-service.
Ser­vi­cen er altid i top og kvaliteten af tek­sterne er lige i ska­bet. Man kan få flere forskel­lige typer tek­ster og også forskel­lige kvalitets-niveauer, hvilket bety­der at vi kan tilbyde vores kun­der alt lige fra et almin­deligt blogindlæg hen til mere avanceret pro­duk­tbeskriv­else, hvor der skal research­es først.

Svar­tiden er også en vigtig fak­tor at fremhæve, da det er vigtigt for os i en travl hverdag, at man kan få et svar hur­tigst muligt.
Lev­er­ingsti­den er lige så vigtig og her klare Web­textshop det til UG kryds og slange! Man får altid en for­ven­tet dead­line og kan denne ikke over­holdes (hvilket den bliv­er i 99% af gan­gene) så er de altid hur­tige til at melde det ud.

Så her­fra, de varmeste anbefalinger.

Fred­erik Emil Nielsen

Pro­jek­tled­er, Linkkongen.dk

Web­textshop har lev­eret mange rigtig gode artik­ler til Lånekassen. Selv de helt lange tek­ster er for­blevet super rel­e­vante og har behan­dlet emnet på en ser­iøs måde.

Erik Pil­gaard Hejlskov

Ejer, Lånekassen

Jeg hyrede web­textshop til at skrive en e-bog, og jeg er oven ud til­freds. Bogen blev lev­eret til første gen­nem­læs­ning på den aftalte dag (lidt af en sjælden­hed efter­hån­den at folk lev­er­er på dagen), og ud over at det aftalte var i høj kvalitet var der også kry­dret med flotte illus­tra­tioner og lidt flere ord end aftalt. Deru­dover var opsæt­nin­gen af e-bogen super flot.

Web­textshop har været rigtig gode til at forstå grun­dessensen af mine tanker, selv når jeg har udtalt mig kryp­tisk og kringlet, og har været meget imødek­om­mende både med hur­tige ret­telser og med mange forskel­lige mock-ups af for­si­den. Vi blev ved til det var helt rigtigt.

Det bliv­er ikke sid­ste gang jeg benyt­ter web­textshop og jeg kan bestemt anbe­fale andre at gøre det samme.

Philip Løv­land

Ejer, Macland Web ApS

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This