I gang med online markedsføring

Content Marketing

Når en ingre­di­en­spro­du­cent sæl­ger bil­lige opskrifts­bøger, en trak­tor­pro­du­cent udgiv­er et land­brugs­ma­gasin eller en fast food-kæde udgiv­er en info­grafik om sund livsstil på deres hjemme­side, er der tale om con­tent mar­ket­ing. Det er ind­hold, der er udgivet for at tiltrække folk, der kunne være inter­esserede i at købe et eller flere af de pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, fir­maet sæl­ger. Det er den mest effek­tive form for markeds­føring, der find­es i dag – og inter­net­tet har fået bru­gen af con­tent mar­ket­ing til at eksplodere. Læs med her og bliv klogere på con­tent marketing.

Con­tent Mar­ket­ing koster kun cir­ka 33 % af tra­di­tionel mar­ket­ing og gener­erer 7 gange flere leads

Inter­es­sant ind­hold er en af de vigtig­ste grunde til, at folk føl­ger brands, fir­maer eller enkelt­per­son­er på de sociale medier.

68 % af for­brugerne bruger jævn­ligt tid på at læse ind­hold fra de brands, de føl­ger på de sociale medier.

60 % af alle for­brugere ser mere pos­i­tivt på et brand, der har udgivet rel­e­vant og inter­es­sant indhold.

Hvad er content marketing?

Hvor tra­di­tionel markeds­føring går ud på at markeds­føre et pro­dukt eller en tjen­este i form af f.eks. annon­cer i tryk­te medi­er og reklamer på tv, han­dler con­tent mar­ket­ing om at udgive infor­ma­tivt ind­hold, der er rel­e­vant for den mål­gruppe, du gerne vil have til at købe dit pro­dukt eller din tjenesteydelse.

Derved kan du tiltrække nye kun­deem­n­er til jeres hjemme­side. Der kan du fastholde dem med mere dyb­degående ind­hold eller værdi­fulde og brug­bare infor­ma­tion­er, de kan bruge i hverda­gen. Ind­hold­et skaber større loy­alitet og mere autoritet i mål­grup­pen, så de får større tillid til dig eller dit firma.

På den måde bliv­er det nem­mere, at få dem til at købe dit pro­dukt og oftest behøver du ikke en gang fore­tage et egentligt salg. Folk køber pro­duk­tet af dem selv, for­di dit ind­hold har over­be­vist dem.

Pop­ulært sagt kan man sige, at con­tent mar­ket­ing uddan­ner folk til at blive dine kunder!

Alle kan bruge content marketing

Inter­net­tet har gjort det muligt for alle, at pro­duc­ere og dis­tribuere con­tent mar­ket­ing ind­hold til en brøkdel af, hvad det kost­ede i gam­le dage, hvor alt­ing skulle trykkes og dis­tribueres fysisk.

I dag sker det gratis fra fir­maets hjemme­side og ved hjælp af forskel­lige for­mer for automa­tis­er­ing, kan con­tent mar­ket­ing ind­hold nemt per­son­alis­eres eller tilpass­es til forskel­lige mål­grup­per. Sam­tidig har de sociale medi­er gjort det nemt at ramme helt speci­fikke mål­grup­per med nøje tilpas­set con­tent mar­ket­ing kam­pag­n­er — og gjort det muligt at nå langt læn­gere ud gen­nem de delinger af godt ind­hold, som de fleste men­nesker foretager.

Der­for er con­tent mar­ket­ing i dag den mest udbredte form for markeds­føring for både store og små virk­somhed­er. Alle kan være med — også dig og din virksomhed!

Con­tent Mar­ket­ing fordele

Con­tent mar­ket­ing giv­er den bil­lig­ste kon­tak­t­pris pr. modtager.

Con­tent mar­ket­ing har større gen­nem­slagskraft og huskes læn­gere end f.eks. reklamer.

Con­tent mar­ket­ing giv­er bedre mulighed for at mål­rette din markedsføring

Con­tent mar­ket­ing skaber pos­i­tiv opmærk­somhed om dit brand eller firmala.

Con­tent mar­ket­ing skaber større tro­værdighed og loy­alitet hos kundeemnerne

Intet fir­ma er for lille til at benytte con­tent mar­ket­ing i sin markedsføring

De tre vigtige trin i con­tent marketing!

042 Tiltræk

Tiltræk poten­tielle kun­der med godt kvalitetsind­hold, der ikke bare er skrevet for at ranke for et søgeord!

I tiltrækker nye besø­gende til jeres hjemme­side eller web­shop med ind­hold, der lig­ger godt i søgere­sul­tater­ne eller i form af vel­skrevne artik­ler, info­grafikker eller andre for­mer for gæsteindlæg og udgivelser på de web­sites, hvor din mål­gruppe kom­mer, samt gen­nem inter­es­sante opslag på de sociale medi­er og hjælpe­fulde indlæg på diverse fora og grupper.

Tiltræk nye læsere ved at give svar på de spørgsmål, som I af erfar­ing ved, at folk oftest har, når de beg­y­n­der at inter­essere sig for det emne- eller fagom­råde, I udvikler ind­hold omkring, men lad være med at skrive den samme gang lirum­larum som konkur­renterne. Giv det jeres eget twist og kom med nogle eksem­pler eller fork­laringer, der vis­er, at I er bedre og tænker anderledes end jeres konkurrenter.

Uanset hvor folk møder jeres ind­hold, skal det være gen­nemar­be­jdet, velfor­muleret og give en følelse af, at her fik den besø­gende noget ny, værdi­fuld viden, der gav dem svar på det de søgte om eller en løs­ning på de prob­le­mer, de går og bakser med.

For den val­u­ta folk betaler jer med, når de læs­er jeres ind­hold på net­tet, er den tid de bruger på det – og synes de, at de har spildt deres tid hos jer, kom­mer de ikke tilbage. Men føler de sig omvendt godt ser­viceret, husker de jer og beg­y­n­der at komme tilbage efter mere, hver gang de falder en af jeres sider i søgere­sul­tater­ne eller artik­ler og andet ind­hold fra jer andre sted­er på net­tet – for­di I gav dem en god oplevelse, første gang de val­gte jeres søgeresultat.

04_02 Fasthold

Når folk først har haft gode oplevelser med jeres ind­hold, læg­ger de mærke til jeres fir­ma og beg­y­n­der at følge jer.

Når først folk har haft nogle gode oplevelser, med det ind­hold I pro­duc­er­er, beg­y­n­der de at lægge mærke til jer, jeres fir­ma og det andet ind­hold, I udgiv­er. Måske beg­y­n­der de lige­frem at følge jer på et af de sociale medi­er eller at dele jeres ind­hold, for­di de synes det er godt. Især hvis ind­hold­et kan give dem en form for anseelse i deres eget netværk, har jeres ind­hold delingspotentiale.

Efter et stykke tid beg­y­n­der I lang­somt men sikkert, at opbygge et com­mu­ni­ty omkring jeres tilst­ede­værelse på net­tet, for­di I aldrig (eller kun meget sjældent) skuf­fer folk med jeres ind­hold. Sam­tidig tiltrækker de delinger, det spirende com­mu­ni­ty giv­er jeres ind­hold, end­nu flere inter­esserede læsere der igen beg­y­n­der at dele og snart er snebold­en for alvor sat i bevægelse.

Men for at fastholde folk, er det vigtigt, at det ind­hold i bliv­er ved med at skabe, stadig er i den samme høje kvalitet, så det ikke skuf­fer jeres føl­gere. Det skal blive ved med at få dem til at føle, at de kom­mer nærmere deres mål inden for det emneom­råde, I udvikler ind­hold omkring.

Så giv dem hur­tige gevin­ster i form af de ting, I selv anser for at være lavt hæn­gende frugter, del jeres ”hem­melige værk­tø­jer” eller giv dem smarte gen­ve­je til at løse sim­ple prob­lem­still­inger. Det få jer til at blive deres helte og dem, de altid kan stole på.

Derved bliv­er I det naturlige første­valg, næste gang de har et spørgsmål inden for jeres fag- eller emneom­råde. Men bryd ikke cirklen. For skuf­fer I bare en enkelt gang, kan de være væk for altid.

04_03 Konvertér

Con­tent Mar­ket­ing bety­der ikke, at du ikke skal spørge efter sal­get. Gør I det rigtigt, kom­mer det næsten af sig selv.

Allerede første gang folk læs­er noget af jeres ind­hold, har de køb af jer. De har ikke betalt med penge, men med den tid de bruger på at læse artiklen og for hver gang de læs­er mere godt ind­hold, får de en god køb­so­plevelse hos jer.

Der­for er bar­ri­eren allerede lav, første gang folk væl­ger at købe noget af jer. Det første større køb giv­er dog heller ikke penge i kassen, men sker den dag, folk tilmelder sig jeres nyhedsbrev.

Jo tidligere i processen I kan få dem på mail­inglis­ten, jo bedre. For jo tidligere kan I beg­y­n­de at arbe­jde mål­ret­tet på at markeds­føre jeres kom­mer­cielle virk­somhed. Bruger I jeres automa­tis­erede nyheds­breve intel­li­gent, får I sikret jer, at de stille og roligt får alt at vide om jeres forskel­lige pro­duk­ter og tjen­ester og kom­mer hele vejen rundt om jeres for­ret­ning. Men det kræver naturligvis, at ingen af jeres nyheds­breve skuf­fer dem. Selvføl­gelig er der plads til fejl­skud, men der skal ikke være for mange, før de har klikket på Afmeld-knap­pen.

Så først tiltrækker I folk med godt ind­hold. Derefter fasthold­er I dem med mere godt ind­hold og til sidst kon­vert­er­er I dem, når de er klar til at købe. Da de som allerede nævnt har haft flere gode oplevelser med jeres ind­hold, skal der heller ikke meget til at over­be­vise dem om, at de også skal købe rigtige pro­duk­ter af jer – uanset om det I sæl­ger er online eller fysiske tjen­ester eller produkter.

Det sker helt naturligt, for­di folk allerede er over­be­vist om at I er de rigtige at købe af og der­for ikke føler sig sol­gt til. Det gode ind­hold har banet vejen.

Strate­gisk indholdsudvikling!

De 4 basale content-behov

Til hver af de tre trin i Con­tent Mar­ket­ing processen kan I vælge at udgive mange forskel­lige for­mer for ind­hold. Men lig­e­gyldigt hvilket ind­hold I pro­duc­er­er, så sørg for at det som min­i­mum kan opfylde et af disse basale content-behov.

thumb_01_60_60SØGBART INDHOLD

Det ind­hold som jeres mål­gruppe efter­spørg­er. Det besvar­er deres spørgsmål og giv­er løs­ning på deres problemer.

thumb_01_60_60LINKBART INDHOLD

Det ind­hold der får andre til at linke til jeres sider på grund af jeres gode ind­hold. Det kan være guider, info­grafikker og bare en sjov video.

thumb_01_60_60DELBART INDHOLD

Ind­hold der er oplagt til at blive delt på sociale netværk — enten for­di det giv­er anseelse, skaber efter­tanke eller er sjovt.

thumb_01_60_60KONVERTERENDE INDHOLD

Ind­hold der enten sæl­ger jeres pro­duk­ter og tjen­estey­delser eller får dem til f.eks. at tilmelde sig jeres nyhedsbrev.

Vælg den rigtige slags ind­hold til formålet

De mest anvendte Con­tent Mar­ket­ing indholdstyper

ARTIKLER

Artik­ler der besvar­er de spørgsmål folk søger efter eller giv­er løs­nin­gen på deres prob­le­mer, er den mest almin­delige form for Con­tent Marketing-indhold.

INFOGRAFIK

Info­grafikker er pop­ulære som del­bart ind­hold. Kan give overb­lik over og præsen­tere kom­plekse emneom­råder på en visuel og let forståelig måde.

VIDEO

En video er meget bedre til at fastholde besø­gende end tekst, da folk slip­per for at skulle læse noget. Veleg­net som del­bart ind­hold og meget populær.

PODCAST

Pod­cast er atter blevet pop­ulære. Deres største force er, at du kan fore­tage dig noget andet, mens du lyt­ter til dem. God til at fastholde dine besø­gende med.

GUIDER

Gør-det-selv- og andre prak­tiske guider med smarte måder at løse konkrete prob­lem­still­inger eller opgaver på er en pop­ulær Con­tent Marketing-indholdstype.

TJEKLISTER

Tjek­lis­ter er lige­som guider en pop­ulær måde, at formi­dle huske­lis­ter til løs­nin­gen af kom­plekse opgaver eller til at kvalitetssikre omfat­tende arbejdsprocesser.

CASES

Cas­es er en god måde at formi­dle den måde, I løs­er opgaver for jeres kun­der og hvilke prob­lem­still­inger jeres pro­duk­ter eller tjen­ester kan løse.

BEREGNERE

Bereg­nere gør det muligt at fore­tage kom­plekse bereg­ninger eller diag­nos­tis­ere bestemte prob­le­mer eller symp­tomer. Pop­ulære som del­bart indhold.

LISTEARTIKLER

Lis­teartik­ler er altid pop­ulære. 10 tips til…, 5 ting du bør undgå… og lig­nende artik­ler, der opremser en række tips, tricks eller gode råd om et emne.

WHITE PAPERS

White Papers er lidt mere dyb­degående stykker con­tent, der gen­nemgår et bestemt emne på en ser­iøs måde mod­sat e-bøger, der tit er mere pop­ulære og kommercielle.

E-BØGER

E-bøger er pop­ulære og bruges oftest som give-aways til at kapre abon­nen­ter til jeres mail­ingliste. Bruges også til markeds­føring på andre måder.

EVENTS

Events kan være enten IRL eller online i form af webi­na­rs. Sam­ler ligesind­ede omkring en eller flere ekspert­er, der hold­er oplæg om et givent emne.

Bemærk — Der find­es mange flere Con­tent Mar­ket­ing ind­hold­styper end disse. I prin­cip­pet kan alle for­mer for ind­hold anven­des, så længe at de giv­er de besø­gende det ind­hold, de efter­spørg­er og ind­hold­et er bygget, så det pass­er strate­gisk kor­rekt ind i et af Con­tent Mar­ket­ing processens tre trin.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This