I gang med onli­ne mar­keds­fø­ring

Con­tent Mar­ke­ting

Når en ingre­di­enspro­du­cent sæl­ger bil­li­ge opskrifts­bø­ger, en trak­tor­pro­du­cent udgi­ver et land­brugs­ma­ga­sin eller en fast food-kæde udgi­ver en info­gra­fik om sund livs­stil på deres hjem­mesi­de, er der tale om con­tent mar­ke­ting. Det er ind­hold, der er udgi­vet for at til­træk­ke folk, der kun­ne være inter­es­se­re­de i at købe et eller fle­re af de pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, fir­ma­et sæl­ger. Det er den mest effek­ti­ve form for mar­keds­fø­ring, der fin­des i dag – og inter­net­tet har fået bru­gen af con­tent mar­ke­ting til at eks­plo­de­re. Læs med her og bliv klo­ge­re på con­tent mar­ke­ting.

Con­tent Mar­ke­ting koster kun cir­ka 33 % af tra­di­tio­nel mar­ke­ting og gene­re­rer 7 gan­ge fle­re leads
Inter­es­sant ind­hold er en af de vig­tig­ste grun­de til, at folk føl­ger brands, fir­ma­er eller enkelt­per­so­ner på de soci­a­le medi­er.
68 % af for­bru­ger­ne bru­ger jævn­ligt tid på at læse ind­hold fra de brands, de føl­ger på de soci­a­le medi­er.
60 % af alle for­bru­ge­re ser mere posi­tivt på et brand, der har udgi­vet rele­vant og inter­es­sant ind­hold.

Hvad er con­tent mar­ke­ting?

Hvor tra­di­tio­nel mar­keds­fø­ring går ud på at mar­keds­fø­re et pro­dukt eller en tje­ne­ste i form af f.eks. annon­cer i tryk­te medi­er og rek­la­mer på tv, hand­ler con­tent mar­ke­ting om at udgi­ve infor­ma­tivt ind­hold, der er rele­vant for den mål­grup­pe, du ger­ne vil have til at købe dit pro­dukt eller din tje­ne­stey­del­se.

Der­ved kan du til­træk­ke nye kun­de­em­ner til jeres hjem­mesi­de. Der kan du fast­hol­de dem med mere dyb­de­gå­en­de ind­hold eller vær­di­ful­de og brug­ba­re infor­ma­tio­ner, de kan bru­ge i hver­da­gen. Ind­hol­det ska­ber stør­re loy­a­li­tet og mere auto­ri­tet i mål­grup­pen, så de får stør­re til­lid til dig eller dit fir­ma.

På den måde bli­ver det nem­me­re, at få dem til at købe dit pro­dukt og oftest behø­ver du ikke en gang fore­ta­ge et egent­ligt salg. Folk køber pro­duk­tet af dem selv, for­di dit ind­hold har over­be­vist dem.

Popu­lært sagt kan man sige, at con­tent mar­ke­ting uddan­ner folk til at bli­ve dine kun­der!

Alle kan bru­ge con­tent mar­ke­ting

Inter­net­tet har gjort det muligt for alle, at pro­du­ce­re og distri­bu­e­re con­tent mar­ke­ting ind­hold til en brøk­del af, hvad det koste­de i gam­le dage, hvor alting skul­le tryk­kes og distri­bu­e­res fysisk.

I dag sker det gra­tis fra fir­ma­ets hjem­mesi­de og ved hjælp af for­skel­li­ge for­mer for auto­ma­ti­se­ring, kan con­tent mar­ke­ting ind­hold nemt per­so­na­li­se­res eller til­pas­ses til for­skel­li­ge mål­grup­per. Sam­ti­dig har de soci­a­le medi­er gjort det nemt at ram­me helt spe­ci­fik­ke mål­grup­per med nøje til­pas­set con­tent mar­ke­ting kampag­ner – og gjort det muligt at nå langt læn­ge­re ud gen­nem de delin­ger af godt ind­hold, som de fle­ste men­ne­sker fore­ta­ger.

Der­for er con­tent mar­ke­ting i dag den mest udbred­te form for mar­keds­fø­ring for både sto­re og små virk­som­he­der. Alle kan være med – også dig og din virk­som­hed!

Con­tent Mar­ke­ting for­de­le
Con­tent mar­ke­ting giver den bil­lig­ste kon­takt­pris pr. mod­ta­ger.
Con­tent mar­ke­ting har stør­re gen­nem­slags­kraft og huskes læn­ge­re end f.eks. rek­la­mer.
Con­tent mar­ke­ting giver bed­re mulig­hed for at mål­ret­te din mar­keds­fø­ring
Con­tent mar­ke­ting ska­ber posi­tiv opmærk­som­hed om dit brand eller fir­ma­la.
Con­tent mar­ke­ting ska­ber stør­re tro­vær­dig­hed og loy­a­li­tet hos kun­de­em­ner­ne
Intet fir­ma er for lil­le til at benyt­te con­tent mar­ke­ting i sin mar­keds­fø­ring

De tre vig­ti­ge trin i con­tent mar­ke­ting!

042 Til­træk

Til­træk poten­ti­el­le kun­der med godt kva­li­tet­sind­hold, der ikke bare er skre­vet for at ran­ke for et søge­ord!

I til­træk­ker nye besø­gen­de til jeres hjem­mesi­de eller webs­hop med ind­hold, der lig­ger godt i søge­re­sul­ta­ter­ne eller i form af velskrev­ne artik­ler, info­gra­fik­ker eller andre for­mer for gæste­ind­læg og udgi­vel­ser på de web­s­i­tes, hvor din mål­grup­pe kom­mer, samt gen­nem inter­es­san­te opslag på de soci­a­le medi­er og hjæl­pe­ful­de ind­læg på diver­se fora og grup­per.

Til­træk nye læse­re ved at give svar på de spørgs­mål, som I af erfa­ring ved, at folk oftest har, når de begyn­der at inter­es­se­re sig for det emne- eller fag­om­rå­de, I udvik­ler ind­hold omkring, men lad være med at skri­ve den sam­me gang lirum­larum som kon­kur­ren­ter­ne. Giv det jeres eget twist og kom med nog­le eksemp­ler eller for­kla­rin­ger, der viser, at I er bed­re og tæn­ker ander­le­des end jeres kon­kur­ren­ter.

Uan­set hvor folk møder jeres ind­hold, skal det være gen­ne­m­ar­bej­det, vel­for­mu­le­ret og give en følel­se af, at her fik den besø­gen­de noget ny, vær­di­fuld viden, der gav dem svar på det de søg­te om eller en løs­ning på de pro­ble­mer, de går og bak­ser med.

For den valu­ta folk beta­ler jer med, når de læser jeres ind­hold på net­tet, er den tid de bru­ger på det – og synes de, at de har spildt deres tid hos jer, kom­mer de ikke til­ba­ge. Men føler de sig omvendt godt ser­vi­ce­ret, husker de jer og begyn­der at kom­me til­ba­ge efter mere, hver gang de fal­der en af jeres sider i søge­re­sul­ta­ter­ne eller artik­ler og andet ind­hold fra jer andre ste­der på net­tet – for­di I gav dem en god ople­vel­se, før­ste gang de valg­te jeres søge­re­sul­tat.

04_02 Fast­hold

Når folk først har haft gode ople­vel­ser med jeres ind­hold, læg­ger de mær­ke til jeres fir­ma og begyn­der at føl­ge jer.

Når først folk har haft nog­le gode ople­vel­ser, med det ind­hold I pro­du­ce­rer, begyn­der de at læg­ge mær­ke til jer, jeres fir­ma og det andet ind­hold, I udgi­ver. Måske begyn­der de lige­frem at føl­ge jer på et af de soci­a­le medi­er eller at dele jeres ind­hold, for­di de synes det er godt. Især hvis ind­hol­det kan give dem en form for anse­el­se i deres eget net­værk, har jeres ind­hold delings­po­ten­ti­a­le.

Efter et styk­ke tid begyn­der I lang­somt men sik­kert, at opbyg­ge et com­mu­ni­ty omkring jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet, for­di I aldrig (eller kun meget sjæl­dent) skuf­fer folk med jeres ind­hold. Sam­ti­dig til­træk­ker de delin­ger, det spi­ren­de com­mu­ni­ty giver jeres ind­hold, end­nu fle­re inter­es­se­re­de læse­re der igen begyn­der at dele og snart er sne­bol­den for alvor sat i bevæ­gel­se.

Men for at fast­hol­de folk, er det vig­tigt, at det ind­hold i bli­ver ved med at ska­be, sta­dig er i den sam­me høje kva­li­tet, så det ikke skuf­fer jeres føl­ge­re. Det skal bli­ve ved med at få dem til at føle, at de kom­mer nær­me­re deres mål inden for det emne­om­rå­de, I udvik­ler ind­hold omkring.

Så giv dem hur­ti­ge gevin­ster i form af de ting, I selv anser for at være lavt hæn­gen­de frug­ter, del jeres ”hem­me­li­ge værk­tø­jer” eller giv dem smar­te gen­ve­je til at løse simp­le pro­blem­stil­lin­ger. Det få jer til at bli­ve deres hel­te og dem, de altid kan sto­le på.

Der­ved bli­ver I det natur­li­ge første­valg, næste gang de har et spørgs­mål inden for jeres fag- eller emne­om­rå­de. Men bryd ikke cirk­len. For skuf­fer I bare en enkelt gang, kan de være væk for altid.

04_03 Kon­vertér

Con­tent Mar­ke­ting bety­der ikke, at du ikke skal spør­ge efter sal­get. Gør I det rig­tigt, kom­mer det næsten af sig selv.

Alle­re­de før­ste gang folk læser noget af jeres ind­hold, har de køb af jer. De har ikke betalt med pen­ge, men med den tid de bru­ger på at læse artik­len og for hver gang de læser mere godt ind­hold, får de en god købs­op­le­vel­se hos jer.

Der­for er bar­ri­e­ren alle­re­de lav, før­ste gang folk væl­ger at købe noget af jer. Det før­ste stør­re køb giver dog hel­ler ikke pen­ge i kas­sen, men sker den dag, folk til­mel­der sig jeres nyheds­brev.

Jo tid­li­ge­re i pro­ces­sen I kan få dem på mai­ling­li­sten, jo bed­re. For jo tid­li­ge­re kan I begyn­de at arbej­de mål­ret­tet på at mar­keds­fø­re jeres kom­merci­el­le virk­som­hed. Bru­ger I jeres auto­ma­ti­se­re­de nyheds­bre­ve intel­li­gent, får I sik­ret jer, at de stil­le og roligt får alt at vide om jeres for­skel­li­ge pro­duk­ter og tje­ne­ster og kom­mer hele vej­en rundt om jeres for­ret­ning. Men det kræ­ver natur­lig­vis, at ingen af jeres nyheds­bre­ve skuf­fer dem. Selv­føl­ge­lig er der plads til fejl­skud, men der skal ikke være for man­ge, før de har klik­ket på Afmeld-knap­pen.

Så først til­træk­ker I folk med godt ind­hold. Der­ef­ter fast­hol­der I dem med mere godt ind­hold og til sidst kon­ver­te­rer I dem, når de er klar til at købe. Da de som alle­re­de nævnt har haft fle­re gode ople­vel­ser med jeres ind­hold, skal der hel­ler ikke meget til at over­be­vi­se dem om, at de også skal købe rig­ti­ge pro­duk­ter af jer – uan­set om det I sæl­ger er onli­ne eller fysi­ske tje­ne­ster eller pro­duk­ter.

Det sker helt natur­ligt, for­di folk alle­re­de er over­be­vist om at I er de rig­ti­ge at købe af og der­for ikke føler sig solgt til. Det gode ind­hold har banet vej­en.

Stra­te­gisk ind­holds­ud­vik­ling!
De 4 basa­le con­tent-behov
Til hver af de tre trin i Con­tent Mar­ke­ting pro­ces­sen kan I væl­ge at udgi­ve man­ge for­skel­li­ge for­mer for ind­hold. Men lige­gyl­digt hvil­ket ind­hold I pro­du­ce­rer, så sørg for at det som mini­mum kan opfyl­de et af dis­se basa­le con­tent-behov.
thumb_01_60_60SØG­BART IND­HOLD
Det ind­hold som jeres mål­grup­pe efter­spør­ger. Det besva­rer deres spørgs­mål og giver løs­ning på deres pro­ble­mer.
thumb_01_60_60LINK­BART IND­HOLD
Det ind­hold der får andre til at lin­ke til jeres sider på grund af jeres gode ind­hold. Det kan være gui­der, info­gra­fik­ker og bare en sjov video.
thumb_01_60_60DEL­BART IND­HOLD
Ind­hold der er oplagt til at bli­ve delt på soci­a­le net­værk – enten for­di det giver anse­el­se, ska­ber eftertan­ke eller er sjovt.
thumb_01_60_60KON­VER­TE­REN­DE IND­HOLD
Ind­hold der enten sæl­ger jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser eller får dem til f.eks. at til­mel­de sig jeres nyheds­brev.
Vælg den rig­ti­ge slags ind­hold til for­må­let
De mest anvend­te Con­tent Mar­ke­ting ind­hold­s­ty­per
ARTIK­LER
Artik­ler der besva­rer de spørgs­mål folk søger efter eller giver løs­nin­gen på deres pro­ble­mer, er den mest almin­de­li­ge form for Con­tent Mar­ke­ting-ind­hold.
INFO­GRA­FIK
Info­gra­fik­ker er popu­læ­re som del­bart ind­hold. Kan give over­blik over og præ­sen­te­re kom­plek­se emne­om­rå­der på en visu­el og let for­stå­e­lig måde.
VIDEO
En video er meget bed­re til at fast­hol­de besø­gen­de end tekst, da folk slip­per for at skul­le læse noget. Vel­eg­net som del­bart ind­hold og meget popu­lær.
PODCAST
Podcast er atter ble­vet popu­læ­re. Deres stør­ste for­ce er, at du kan fore­ta­ge dig noget andet, mens du lyt­ter til dem. God til at fast­hol­de dine besø­gen­de med.
GUI­DER
Gør-det-selv- og andre prak­ti­ske gui­der med smar­te måder at løse kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger eller opga­ver på er en popu­lær Con­tent Mar­ke­ting-ind­hold­s­ty­pe.
TJE­KLI­STER
Tje­kli­ster er lige­som gui­der en popu­lær måde, at for­mid­le huske­li­ster til løs­nin­gen af kom­plek­se opga­ver eller til at kva­li­tets­sik­re omfat­ten­de arbejds­pro­ces­ser.
CASES
Cases er en god måde at for­mid­le den måde, I løser opga­ver for jeres kun­der og hvil­ke pro­blem­stil­lin­ger jeres pro­duk­ter eller tje­ne­ster kan løse.
BEREG­NE­RE
Bereg­ne­re gør det muligt at fore­ta­ge kom­plek­se bereg­nin­ger eller diag­no­sti­se­re bestem­te pro­ble­mer eller symp­to­mer. Popu­læ­re som del­bart ind­hold.
LISTEAR­TIK­LER
Listear­tik­ler er altid popu­læ­re. 10 tips til…, 5 ting du bør und­gå… og lig­nen­de artik­ler, der oprem­ser en ræk­ke tips, tri­cks eller gode råd om et emne.
WHI­TE PAPERS
Whi­te Papers er lidt mere dyb­de­gå­en­de styk­ker con­tent, der gen­nem­går et bestemt emne på en seri­øs måde mod­sat e-bøger, der tit er mere popu­læ­re og kom­merci­el­le.
E-BØGER
E-bøger er popu­læ­re og bru­ges oftest som give-aways til at kapre abon­nen­ter til jeres mai­ling­li­ste. Bru­ges også til mar­keds­fø­ring på andre måder.
EVENTS
Events kan være enten IRL eller onli­ne i form af webi­nars. Sam­ler lige­sin­de­de omkring en eller fle­re eks­per­ter, der hol­der oplæg om et givent emne.
Bemærk – Der fin­des man­ge fle­re Con­tent Mar­ke­ting ind­hold­s­ty­per end dis­se. I prin­cip­pet kan alle for­mer for ind­hold anven­des, så læn­ge at de giver de besø­gen­de det ind­hold, de efter­spør­ger og ind­hol­det er byg­get, så det pas­ser stra­te­gisk kor­rekt ind i et af Con­tent Mar­ke­ting pro­ces­sens tre trin.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This