Vi er god­kendt af inter­na­tio­na­le eksperter

web­te­xts­hop er cer­ti­fi­ce­ret af Copyblogger

Som Copy­blog­ger-cer­ti­fi­ce­ret Con­tent Mar­ke­ter er vi ble­vet uddan­net og testet af nog­le af ver­dens før­en­de eks­per­ter inden­for Con­tent mar­ke­ting og Copywriting.
Con­tent Marketing
Vi har den mest opda­te­re­de viden om Con­tent Mar­ke­ting-stra­te­gi­er og hol­der os opda­te­ret om nye tendenser.
Copy­wri­ting
Vi har lært at for­mu­le­re let­læ­ste tek­ster med en rød tråd, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­re jeres besøgende.
Kva­li­tet­stek­ster
Vi har lært at struk­tu­re­re en tekst til onli­ne brug og skri­ver den, så den giver størst mulig SEO-mæs­sig værdi.

Opda­te­ret af eksperter

Copyblogger’s stif­ter og Con­tent Mar­ke­ting-guru Bri­an Clark har stå­et for under­vis­nin­gen, hvor vi bl.a. er ble­vet opda­te­ret på:

  • Avan­ce­re­de stra­te­gi­er for Con­tent Mar­ke­ting kampagner
  • Plan­læg­ning og udvik­ling af ind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søgemaskinerne
  • Effek­tivt og mål­ret­tet brug af e‑mail, e‑bøger og andre con­tent mar­ke­ting ele­men­ter til at kon­ver­te­re besø­gen­de til kunder
  • At ska­be den stør­ste effekt af det arbej­de vi leve­rer til vores klienter

Bri­an Clar­ke, Copyblogger
Underviser

Sonia Simo­ne, Copyblogger
var cen­sor på vores certificeringseksamen.

Bedømt af eksperter

Vi har efter­føl­gen­de fået en ræk­ke for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting-pro­jek­ter, pro­dukt­tek­ster og artik­ler eva­lu­e­ret og bedømt af Copy­blog­gers faste stab af copy­wri­te­re og con­tent mar­ke­ting spe­ci­a­li­ster. Copy­blog­ger lag­de især vægt på føl­gen­de ting i deres bedømmelse:

  • Skri­ve­stil, sprog og rød tråd i teksten
  • Vores for­stå­el­se af nøg­le­e­le­men­ter­ne i con­tent marketing
  • Hvor gode vi er til at skri­ve salgstek­ster og overskrifter
  • Hvor pro­fes­sio­nelt vi hånd­te­rer vores opga­ver og over­le­ve­rin­gen af dis­se til kunderne

Til cer­ti­fi­ce­rin­gen score­de vi 90 point ud af 100 muli­ge og blev især rost for vores evne til at hol­de en rød tråd, afslut­te med et klart call-to-action og skri­ve fæn­gen­de overskrifter.

Du kan læse mere om uddan­nel­sen her.

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220