Vi er god­kendt af inter­na­tio­na­le eks­per­ter

web­te­xts­hop er cer­ti­fi­ce­ret af Copy­blog­ger

Som Copy­blog­ger-cer­ti­fi­ce­ret Con­tent Mar­ke­ter er vi ble­vet uddan­net og testet af nog­le af ver­dens før­en­de eks­per­ter inden­for Con­tent mar­ke­ting og Copy­wri­ting.

Con­tent Mar­ke­ting

Vi har den mest opda­te­re­de viden om Con­tent Mar­ke­ting-stra­te­gi­er og hol­der os opda­te­ret om nye ten­den­ser.

Copy­wri­ting

Vi har lært at for­mu­le­re let­læ­ste tek­ster med en rød tråd, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­re jeres besø­gen­de.

Kva­li­tet­stek­ster

Vi har lært at struk­tu­re­re en tekst til onli­ne brug og skri­ver den, så den giver størst mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Opda­te­ret af eks­per­ter

Copyblogger’s stif­ter og Con­tent Mar­ke­ting-guru Bri­an Clark har stå­et for under­vis­nin­gen, hvor vi bl.a. er ble­vet opda­te­ret på:

  • Avan­ce­re­de stra­te­gi­er for Con­tent Mar­ke­ting kampag­ner
  • Plan­læg­ning og udvik­ling af ind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne
  • Effek­tivt og mål­ret­tet brug af e-mail, e-bøger og andre con­tent mar­ke­ting ele­men­ter til at kon­ver­te­re besø­gen­de til kun­der
  • At ska­be den stør­ste effekt af det arbej­de vi leve­rer til vores kli­en­ter

Bri­an Clar­ke, Copy­blog­ger
Under­vi­ser

Sonia Simo­ne, Copy­blog­ger
var cen­sor på vores cer­ti­fi­ce­rings­ek­sa­men.

Bedømt af eks­per­ter

Vi har efter­føl­gen­de fået en ræk­ke for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting-pro­jek­ter, pro­dukt­tek­ster og artik­ler eva­lu­e­ret og bedømt af Copy­blog­gers faste stab af copy­wri­te­re og con­tent mar­ke­ting spe­ci­a­li­ster. Copy­blog­ger lag­de især vægt på føl­gen­de ting i deres bedøm­mel­se:

  • Skri­ve­stil, sprog og rød tråd i tek­sten
  • Vores for­stå­el­se af nøg­le­e­le­men­ter­ne i con­tent mar­ke­ting
  • Hvor gode vi er til at skri­ve salgstek­ster og over­skrif­ter
  • Hvor pro­fes­sio­nelt vi hånd­te­rer vores opga­ver og over­le­ve­rin­gen af dis­se til kun­der­ne

Til cer­ti­fi­ce­rin­gen score­de vi 90 point ud af 100 muli­ge og blev især rost for vores evne til at hol­de en rød tråd, afslut­te med et klart call-to-action og skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter.

Du kan læse mere om uddan­nel­sen her.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This