Vi er god­k­endt af inter­na­tionale ekspert­er

webtextshop er certificeret af Copyblogger

Som Copy­blog­ger-cer­ti­fi­ceret Con­tent Mar­keter er vi blevet uddan­net og testet af nogle af ver­dens førende ekspert­er inden­for Con­tent mar­ket­ing og Copy­writ­ing.

Con­tent Mar­ket­ing

Vi har den mest opdaterede viden om Con­tent Mar­ket­ing-strate­gi­er og hold­er os opdateret om nye ten­denser.

Copy­writ­ing

Vi har lært at for­mulere letlæste tek­ster med en rød tråd, der tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­ere jeres besø­gende.

Kvalitet­stek­ster

Vi har lært at struk­turere en tekst til online brug og skriv­er den, så den giv­er størst mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Opdateret af eksperter

Copyblogger’s stifter og Con­tent Mar­ket­ing-guru Bri­an Clark har stået for under­vis­nin­gen, hvor vi bl.a. er blevet opdateret på:

  • Avancerede strate­gi­er for Con­tent Mar­ket­ing kam­pag­n­er
  • Plan­lægn­ing og udvikling af ind­hold, der får gode plac­eringer i søge­mask­in­erne
  • Effek­tivt og mål­ret­tet brug af e-mail, e-bøger og andre con­tent mar­ket­ing ele­menter til at kon­vert­ere besø­gende til kun­der
  • At skabe den største effekt af det arbe­jde vi lev­er­er til vores klien­ter

Bri­an Clarke, Copy­blog­ger
Under­vis­er

Sonia Simone, Copy­blog­ger
var cen­sor på vores cer­ti­fi­cer­ingsek­samen.

Bedømt af eksperter

Vi har efter­føl­gende fået en række forskel­lige con­tent mar­ket­ing-pro­jek­ter, pro­duk­t­tek­ster og artik­ler eval­ueret og bedømt af Copy­blog­gers faste stab af copy­writere og con­tent mar­ket­ing spe­cial­is­ter. Copy­blog­ger lagde især vægt på føl­gende ting i deres bedøm­melse:

  • Skrivestil, sprog og rød tråd i tek­sten
  • Vores forståelse af nøgleele­menterne i con­tent mar­ket­ing
  • Hvor gode vi er til at skrive sal­g­stek­ster og over­skrifter
  • Hvor pro­fes­sionelt vi håndter­er vores opgaver og over­lev­erin­gen af disse til kun­derne

Til cer­ti­fi­cerin­gen scorede vi 90 point ud af 100 mulige og blev især rost for vores evne til at holde en rød tråd, afs­lutte med et klart call-to-action og skrive fæn­gende over­skrifter.

Du kan læse mere om uddan­nelsen her.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemme­side.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This