Vi er god­kendt af inter­na­tio­na­le eks­per­ter

web­te­xts­hop er cer­ti­fi­ce­ret af Copy­blog­ger

Som Copy­blog­ger-cer­ti­fi­ce­ret Con­tent Mar­ke­ter er vi ble­vet uddan­net og testet af nog­le af ver­dens før­en­de eks­per­ter inden­for Con­tent mar­ke­ting og Copy­wri­ting.
Con­tent Mar­ke­ting
Vi har den mest opda­te­re­de viden om Con­tent Mar­ke­ting-stra­te­gi­er og hol­der os opda­te­ret om nye ten­den­ser.
Copy­wri­ting
Vi har lært at for­mu­le­re let­læ­ste tek­ster med en rød tråd, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­re jeres besø­gen­de.
Kva­li­tet­stek­ster
Vi har lært at struk­tu­re­re en tekst til onli­ne brug og skri­ver den, så den giver størst mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Opda­te­ret af eks­per­ter

Copyblogger’s stif­ter og Con­tent Mar­ke­ting-guru Bri­an Clark har stå­et for under­vis­nin­gen, hvor vi bl.a. er ble­vet opda­te­ret på:

  • Avan­ce­re­de stra­te­gi­er for Con­tent Mar­ke­ting kampag­ner
  • Plan­læg­ning og udvik­ling af ind­hold, der får gode pla­ce­rin­ger i søge­ma­ski­ner­ne
  • Effek­tivt og mål­ret­tet brug af e‑mail, e‑bøger og andre con­tent mar­ke­ting ele­men­ter til at kon­ver­te­re besø­gen­de til kun­der
  • At ska­be den stør­ste effekt af det arbej­de vi leve­rer til vores kli­en­ter

Bri­an Clar­ke, Copy­blog­ger
Under­vi­ser

Sonia Simo­ne, Copy­blog­ger
var cen­sor på vores cer­ti­fi­ce­rings­ek­sa­men.

Bedømt af eks­per­ter

Vi har efter­føl­gen­de fået en ræk­ke for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting-pro­jek­ter, pro­dukt­tek­ster og artik­ler eva­lu­e­ret og bedømt af Copy­blog­gers faste stab af copy­wri­te­re og con­tent mar­ke­ting spe­ci­a­li­ster. Copy­blog­ger lag­de især vægt på føl­gen­de ting i deres bedøm­mel­se:

  • Skri­ve­stil, sprog og rød tråd i tek­sten
  • Vores for­stå­el­se af nøg­le­e­le­men­ter­ne i con­tent mar­ke­ting
  • Hvor gode vi er til at skri­ve salgstek­ster og over­skrif­ter
  • Hvor pro­fes­sio­nelt vi hånd­te­rer vores opga­ver og over­le­ve­rin­gen af dis­se til kun­der­ne

Til cer­ti­fi­ce­rin­gen score­de vi 90 point ud af 100 muli­ge og blev især rost for vores evne til at hol­de en rød tråd, afslut­te med et klart call-to-action og skri­ve fæn­gen­de over­skrif­ter.

Du kan læse mere om uddan­nel­sen her.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2019 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220