For­si­den er den side, der giv­er størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rel­e­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vigtigst for siden og i særde­leshed om det, der er størst konkur­rence om. Derved giv­er du det størst mulig vægt over for Google og de andre søge­mask­in­er.

webtext hacks (1)

I gam­le dage var for­si­den sådan en form for over­flødighed­shorn, der viste alt det, folk gerne ville have dig til at se nærmere på, når du land­ede på deres hjemme­side. Det kunne være mere eller min­dre smag­fuldt og over­skueligt sat op, men oftest var det alt for forvir­rende og svært at gen­nem­skue, hvad der var vigtigt — og et klart bud­skab var der lige­som ikke. Eller hvis der var, så druknede det i mæng­den.

Det gjorde bøl­gen af mobil­ven­lige, min­i­mal­is­tiske web­de­signs noget ved. Enkelthe­den har gjort det nød­vendigt at få langet et klart bud­skab over disken, som folk ikke kan undgå at opdage, når først de lan­der på siden. For inter­net­tets besø­gende er fly­gtige og bliv­er de ikke fanget af siden lige på sekun­det – eller i hvert fald inden for de første 8 sekun­der – så er de væk igen — videre til næste søgere­sul­tat!

Men midt i al denne enkel­hed og min­i­mal­isme, beg­y­n­der der plud­selig at dukke tonsvis af tekst op igen. Godt nok langt nede på siden — under fold­en. Op imod 1000 ord er ikke ual­min­deligt. Men hvor­for dog plud­selig beg­y­n­de at bruge plad­sen på en masse kedelig tekst, når vi nu lige havde fået foren­klet designet på hjemmes­i­den?

SEO-mæssigt vægter forsiden mest

Det han­dler selvføl­gelig om at opnå bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne. For når Google og de andre søge­mask­in­er vur­der­er, hvilke søge­ord de skal reg­istrere for jeres web­site, bruger de web­st­edets opbygn­ing – side­hier­arki­et – til at finde ud af, hvor­dan I har pri­or­iteret de forskel­lige søge­ord i forhold til hinan­den.

Her tæller for­si­den mest – og jo læn­gere ned i side-hier­arki­et på web­st­edet, søge­or­dene kom­mer, jo lavere pri­or­itet men­er Google, I har givet de enkelte søge­ord. For opti­malt set skal der kun være et primært søge­ord til hver side på web­st­edet.

Brug forsiden til det søgeord, der er mest konkurrence om

Så det søge­ord, der skrives om på for­si­den, må have den højeste pri­or­itet set med Googles øjne.

Der­for er det en god ide at dedikere for­si­den til det søge­ord, der er det allervigtig­ste – især hvis det sam­tidig et det af jeres søge­ord, der er mest konkur­rence om at ranke for på Google.

Så vil I gerne ranke højt for “bil­lige cyk­ler”, for­di det er det, I sæl­ger, så skal det være det søge­ord, I skal få for­si­den til at ranke for. Derved går I all-in for det pågældende ord — og kan måske med lidt held slå jeres konkur­renter i søgere­sul­tater­ne ved at tage for­si­den til hjælp.

Skriv 700‑1000 ord

Men hvor mange ord skal der til, for at det giv­er noget? Godt spørgsmål! Når alt kom­mer til alt, er det jo en bal­ance­gang mellem at for­si­den giv­er det bud­skab og de infor­ma­tion­er, der er vigtige for jeres side eller fir­maet bag og sam­tidig giv­er vægt nok til søge­ordet, til at I får en bedre plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne.

Det er ingen hem­me­lighed, at jo flere ord der er på en side, jo mere vægt tæller den med, jo bedre kon­vert­er­er den og jo flere ønsker at linke til den. Men at plas­tre for­si­den til med over 2000 ord i bun­den af siden, er nok lige at over­drive det.

I prak­sis ser det også ud til, at min­dre kan gøre det. Mellem 700‑1000 ord synes at være stan­dar­d­en, uden at vi kan give begrun­delsen for det – det ser bare ud til at være der, det beg­y­n­der at gøre noget for søge­ordet i søgere­sul­tater­ne.

Teksten må gerne være under folden

Når folk find­er et søgere­sul­tat på Google, skal det være til at finde ind­hold­et på siden, når deres bruger kom­mer ind på den — ellers får de en dårlig brugero­plevelse af Google.

Der­for ser Google ned på sider, der er plas­tret til med annon­cer, billed­er og alt muligt andet i top­pen og har gemt det egentlige ind­hold læn­gere nede på siden. Så det vigtig­ste ind­hold på en web­side skal være over fold­en — alt­så “over bun­den af skær­men”, når du ser din side i et browser­pro­gram på en com­put­er, mobil eller tablet. Ellers tæller det ned i Googles reg­n­skab.

Men hvad så med tek­sten på for­si­den af dit web­site. Det står jo UNDER fold­en?

Man kan selvføl­gelig argu­mentere for, at tek­sten ikke er det vigtig­ste ind­hold på for­si­den af dit web­site, men vi tror helt ærligt, at Google er ligeglad. Spæt­ten – eller pingvi­nen eller hvilket dyr i Googles zool­o­giske have, der nu måler på det – hakker ikke, bare for­di der er en enkelt side på dit web­site, hvor tek­sten står under fold­en. Så længe det ikke er til­fældet for hov­ed­parten af siderne.

Eventuelt kan du jo sætte over­skriften og manchet­ten over fold­en og så gemme resten af tek­sten til under fold­en. Så får Google ikke grund til at komme i tvivl.

Det perfekte udgangspunkt for din interne linkbuilding

Sam­tidig er tek­sten på for­si­den det naturlige udgangspunkt for din interne linkbuild­ing — sam­men med en eventuel menu og andet ind­hold, der peger læn­gere ind på sitet.

Men hvor menu­en giv­er overb­lik over sidens ind­hold, kan link i tek­sten bruges til at bygge kon­tekst for den besø­gende og måske give svar på, hvor­for det lige er, at de skal klikke videre til de pågældende link, sam­tidig med at hele tek­sten giv­er en bedre fork­lar­ing på, hvor­dan web­sitet hænger sam­men.

Der­for er link i for­side­tek­sten det per­fek­te udgangspunkt for din interne linkbuild­ing og med den rette ankertekst, kan det også give mere kon­tekst til Google’s rank­ing af web­st­edet.

Genvej til billigere bud på AdWords

Bruger du AdWords, har du måske et eller flere søge­ord, der peger hen til dit web­sites for­side – men for­mentlig kun hvis du har defineret sitets eller fir­maets navn som søge­ord, som du vil have vist din AdWords annonce til.

Har du det, har du et ekstra inci­ta­ment til at få en masse god tekst på for­si­den. For det øger for­si­dens kvalitet­sre­sul­tat! Dermed har du fak­tisk mulighed for at vin­de over konkur­renterne, selv om de har givet et bedre bud på annon­ce­plad­sen.

For Google går efter at give deres brugere den bed­ste oplevelse og har du mere tekst og dermed et bedre kvalitet­sre­sul­tat, får brugerne i Googles bog en bedre opleve ved at kunne klikke på din annonce frem for konkur­renterne – og så kan de godt se gen­nem fin­gre med, at de kunne have sol­gt annon­ce­plad­sen dyrere til en konkur­rent, der ville have givet brugerne en dårligere oplevelse.

Skal du have hjælp til din forsidetekst?

Som du kan se, er der mange ting, du skal have styr på, når du skal udvikle den rigtige — og den rigtige mængde – tekst til din for­side.

Uanset om du brug for spar­ring til at få skrevet den rigtige tekst, eller du ønsker at out­source opgaven, står vi klar til at hjælpe dig med at få skabt en tekst, der giv­er alle de fordele, vi har omtalt her i artiklen.

Kon­takt os i dag. Så er du godt på vej højere op i søgere­sul­tater­ne på Google!

 

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!