For­si­den er den side, der giver størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rele­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vig­tigst for siden og i sær­de­les­hed om det, der er størst kon­kur­ren­ce om. Der­ved giver du det størst mulig vægt over for Goog­le og de andre søgemaskiner.

webtext hacks (1)

I gam­le dage var for­si­den sådan en form for over­flø­dig­heds­horn, der viste alt det, folk ger­ne vil­le have dig til at se nær­me­re på, når du lan­de­de på deres hjem­mesi­de. Det kun­ne være mere eller min­dre smag­fuldt og over­sku­e­ligt sat op, men oftest var det alt for for­vir­ren­de og svært at gen­nem­skue, hvad der var vig­tigt – og et klart bud­skab var der lige­som ikke. Eller hvis der var, så druk­ne­de det i mængden.

Det gjor­de bøl­gen af mobil­ven­li­ge, mini­ma­li­sti­ske web­de­signs noget ved. Enkelt­he­den har gjort det nød­ven­digt at få lan­get et klart bud­skab over disken, som folk ikke kan und­gå at opda­ge, når først de lan­der på siden. For inter­net­tets besø­gen­de er flyg­ti­ge og bli­ver de ikke fan­get af siden lige på sekun­det – eller i hvert fald inden for de før­ste 8 sekun­der – så er de væk igen – vide­re til næste søgeresultat!

Men midt i al den­ne enkel­hed og mini­ma­lis­me, begyn­der der plud­se­lig at duk­ke tons­vis af tekst op igen. Godt nok langt nede på siden – under fol­den. Op imod 1000 ord er ikke ual­min­de­ligt. Men hvor­for dog plud­se­lig begyn­de at bru­ge plad­sen på en mas­se kede­lig tekst, når vi nu lige hav­de fået for­enk­let desig­net på hjemmesiden?

SEO-mæs­sigt væg­ter for­si­den mest

Det hand­ler selv­føl­ge­lig om at opnå bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. For når Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner vur­de­rer, hvil­ke søge­ord de skal regi­stre­re for jeres web­s­i­te, bru­ger de web­s­te­dets opbyg­ning – side­hie­rar­ki­et – til at fin­de ud af, hvor­dan I har pri­o­ri­te­ret de for­skel­li­ge søge­ord i for­hold til hinanden.

Her tæl­ler for­si­den mest – og jo læn­ge­re ned i side-hie­rar­ki­et på web­s­te­det, søge­or­de­ne kom­mer, jo lave­re pri­o­ri­tet mener Goog­le, I har givet de enkel­te søge­ord. For opti­malt set skal der kun være et pri­mært søge­ord til hver side på webstedet.

Brug for­si­den til det søge­ord, der er mest kon­kur­ren­ce om

Så det søge­ord, der skri­ves om på for­si­den, må have den høje­ste pri­o­ri­tet set med Goog­les øjne.

Der­for er det en god ide at dedi­ke­re for­si­den til det søge­ord, der er det aller­vig­tig­ste – især hvis det sam­ti­dig et det af jeres søge­ord, der er mest kon­kur­ren­ce om at ran­ke for på Google.

Så vil I ger­ne ran­ke højt for “bil­li­ge cyk­ler”, for­di det er det, I sæl­ger, så skal det være det søge­ord, I skal få for­si­den til at ran­ke for. Der­ved går I all-in for det pågæl­den­de ord – og kan måske med lidt held slå jeres kon­kur­ren­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne ved at tage for­si­den til hjælp.

Skriv 700‑1000 ord

Men hvor man­ge ord skal der til, for at det giver noget? Godt spørgs­mål! Når alt kom­mer til alt, er det jo en balan­ce­gang mel­lem at for­si­den giver det bud­skab og de infor­ma­tio­ner, der er vig­ti­ge for jeres side eller fir­ma­et bag og sam­ti­dig giver vægt nok til søge­or­det, til at I får en bed­re pla­ce­ring i søgeresultaterne.

Det er ingen hem­me­lig­hed, at jo fle­re ord der er på en side, jo mere vægt tæl­ler den med, jo bed­re kon­ver­te­rer den og jo fle­re ønsker at lin­ke til den. Men at pla­stre for­si­den til med over 2000 ord i bun­den af siden, er nok lige at over­dri­ve det.

I prak­sis ser det også ud til, at min­dre kan gøre det. Mel­lem 700‑1000 ord synes at være stan­dar­den, uden at vi kan give begrun­del­sen for det – det ser bare ud til at være der, det begyn­der at gøre noget for søge­or­det i søgeresultaterne.

Tek­sten må ger­ne være under folden

Når folk fin­der et søge­re­sul­tat på Goog­le, skal det være til at fin­de ind­hol­det på siden, når deres bru­ger kom­mer ind på den – ellers får de en dår­lig bru­gero­p­le­vel­se af Google.

Der­for ser Goog­le ned på sider, der er pla­stret til med annon­cer, bil­le­der og alt muligt andet i top­pen og har gemt det egent­li­ge ind­hold læn­ge­re nede på siden. Så det vig­tig­ste ind­hold på en webs­i­de skal være over fol­den – alt­så “over bun­den af skær­men”, når du ser din side i et brow­ser­pro­gram på en com­pu­ter, mobil eller tab­let. Ellers tæl­ler det ned i Goog­les regnskab.

Men hvad så med tek­sten på for­si­den af dit web­s­i­te. Det står jo UNDER folden?

Man kan selv­føl­ge­lig argu­men­te­re for, at tek­sten ikke er det vig­tig­ste ind­hold på for­si­den af dit web­s­i­te, men vi tror helt ærligt, at Goog­le er ligeg­lad. Spæt­ten – eller ping­vi­nen eller hvil­ket dyr i Goog­les zoo­lo­gi­ske have, der nu måler på det – hak­ker ikke, bare for­di der er en enkelt side på dit web­s­i­te, hvor tek­sten står under fol­den. Så læn­ge det ikke er til­fæl­det for hoved­par­ten af siderne.

Even­tu­elt kan du jo sæt­te over­skrif­ten og man­chet­ten over fol­den og så gem­me resten af tek­sten til under fol­den. Så får Goog­le ikke grund til at kom­me i tvivl.

Det per­fek­te udgangs­punkt for din inter­ne linkbuilding

Sam­ti­dig er tek­sten på for­si­den det natur­li­ge udgangs­punkt for din inter­ne link­bu­il­ding – sam­men med en even­tu­el menu og andet ind­hold, der peger læn­ge­re ind på sitet.

Men hvor menu­en giver over­blik over sidens ind­hold, kan link i tek­sten bru­ges til at byg­ge kon­tekst for den besø­gen­de og måske give svar på, hvor­for det lige er, at de skal klik­ke vide­re til de pågæl­den­de link, sam­ti­dig med at hele tek­sten giver en bed­re for­kla­ring på, hvor­dan web­s­i­tet hæn­ger sammen.

Der­for er link i for­si­de­teksten det per­fek­te udgangs­punkt for din inter­ne link­bu­il­ding og med den ret­te anker­tekst, kan det også give mere kon­tekst til Goog­le’s ranking af webstedet.

Gen­vej til bil­li­ge­re bud på AdWords

Bru­ger du AdWords, har du måske et eller fle­re søge­ord, der peger hen til dit web­s­i­tes for­si­de – men for­ment­lig kun hvis du har defi­ne­ret sitets eller fir­ma­ets navn som søge­ord, som du vil have vist din AdWords annon­ce til.

Har du det, har du et ekstra inci­ta­ment til at få en mas­se god tekst på for­si­den. For det øger for­si­dens kva­li­tets­re­sul­tat! Der­med har du fak­tisk mulig­hed for at vin­de over kon­kur­ren­ter­ne, selv om de har givet et bed­re bud på annoncepladsen.

For Goog­le går efter at give deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se og har du mere tekst og der­med et bed­re kva­li­tets­re­sul­tat, får bru­ger­ne i Goog­les bog en bed­re ople­ve ved at kun­ne klik­ke på din annon­ce frem for kon­kur­ren­ter­ne – og så kan de godt se gen­nem fin­gre med, at de kun­ne have solgt annon­ce­plad­sen dyre­re til en kon­kur­rent, der vil­le have givet bru­ger­ne en dår­li­ge­re oplevelse.

Skal du have hjælp til din forsidetekst?

Som du kan se, er der man­ge ting, du skal have styr på, når du skal udvik­le den rig­ti­ge – og den rig­ti­ge mæng­de – tekst til din forside.

Uan­set om du brug for spar­ring til at få skre­vet den rig­ti­ge tekst, eller du ønsker at out­sour­ce opga­ven, står vi klar til at hjæl­pe dig med at få skabt en tekst, der giver alle de for­de­le, vi har omtalt her i artiklen.

Kon­takt os i dag. Så er du godt på vej høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne på Google!