For­si­den er den side, der giver størst vægt til dine søge­ord. Der­for bør du have rele­vant ind­hold på for­si­den om det søge­ord, der er vig­tigst for siden og i sær­de­les­hed om det, der er størst kon­kur­ren­ce om. Der­ved giver du det størst mulig vægt over for Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner.

webtext hacks (1)

I gam­le dage var for­si­den sådan en form for over­flø­dig­heds­horn, der viste alt det, folk ger­ne vil­le have dig til at se nær­me­re på, når du lan­de­de på deres hjem­mesi­de. Det kun­ne være mere eller min­dre smag­fuldt og over­sku­e­ligt sat op, men oftest var det alt for for­vir­ren­de og svært at gen­nem­skue, hvad der var vig­tigt – og et klart bud­skab var der lige­som ikke. Eller hvis der var, så druk­ne­de det i mæng­den.

Det gjor­de bøl­gen af mobil­ven­li­ge, mini­ma­li­sti­ske web­de­signs noget ved. Enkelt­he­den har gjort det nød­ven­digt at få lan­get et klart bud­skab over disken, som folk ikke kan und­gå at opda­ge, når først de lan­der på siden. For inter­net­tets besø­gen­de er flyg­ti­ge og bli­ver de ikke fan­get af siden lige på sekun­det – eller i hvert fald inden for de før­ste 8 sekun­der – så er de væk igen – vide­re til næste søge­re­sul­tat!

Men midt i al den­ne enkel­hed og mini­ma­lis­me, begyn­der der plud­se­lig at duk­ke tons­vis af tekst op igen. Godt nok langt nede på siden – under fol­den. Op imod 1000 ord er ikke ual­min­de­ligt. Men hvor­for dog plud­se­lig begyn­de at bru­ge plad­sen på en mas­se kede­lig tekst, når vi nu lige hav­de fået for­enk­let desig­net på hjem­mesi­den?

SEO-mæs­sigt væg­ter for­si­den mest

Det hand­ler selv­føl­ge­lig om at opnå bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. For når Goog­le og de andre søge­ma­ski­ner vur­de­rer, hvil­ke søge­ord de skal regi­stre­re for jeres web­s­i­te, bru­ger de web­s­te­dets opbyg­ning – side­hie­rar­ki­et – til at fin­de ud af, hvor­dan I har pri­o­ri­te­ret de for­skel­li­ge søge­ord i for­hold til hin­an­den.

Her tæl­ler for­si­den mest – og jo læn­ge­re ned i side-hie­rar­ki­et på web­s­te­det, søge­or­de­ne kom­mer, jo lave­re pri­o­ri­tet mener Goog­le, I har givet de enkel­te søge­ord. For opti­malt set skal der kun være et pri­mært søge­ord til hver side på web­s­te­det.

Brug for­si­den til det søge­ord, der er mest kon­kur­ren­ce om

Så det søge­ord, der skri­ves om på for­si­den, må have den høje­ste pri­o­ri­tet set med Goog­les øjne.

Der­for er det en god ide at dedi­ke­re for­si­den til det søge­ord, der er det aller­vig­tig­ste – især hvis det sam­ti­dig et det af jeres søge­ord, der er mest kon­kur­ren­ce om at ran­ke for på Goog­le.

Så vil I ger­ne ran­ke højt for “bil­li­ge cyk­ler”, for­di det er det, I sæl­ger, så skal det være det søge­ord, I skal få for­si­den til at ran­ke for. Der­ved går I all-in for det pågæl­den­de ord – og kan måske med lidt held slå jeres kon­kur­ren­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne ved at tage for­si­den til hjælp.

Skriv 700‑1000 ord

Men hvor man­ge ord skal der til, for at det giver noget? Godt spørgs­mål! Når alt kom­mer til alt, er det jo en balan­ce­gang mel­lem at for­si­den giver det bud­skab og de infor­ma­tio­ner, der er vig­ti­ge for jeres side eller fir­ma­et bag og sam­ti­dig giver vægt nok til søge­or­det, til at I får en bed­re pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det er ingen hem­me­lig­hed, at jo fle­re ord der er på en side, jo mere vægt tæl­ler den med, jo bed­re kon­ver­te­rer den og jo fle­re ønsker at lin­ke til den. Men at pla­stre for­si­den til med over 2000 ord i bun­den af siden, er nok lige at over­dri­ve det.

I prak­sis ser det også ud til, at min­dre kan gøre det. Mel­lem 700‑1000 ord synes at være stan­dar­den, uden at vi kan give begrun­del­sen for det – det ser bare ud til at være der, det begyn­der at gøre noget for søge­or­det i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Tek­sten må ger­ne være under fol­den

Når folk fin­der et søge­re­sul­tat på Goog­le, skal det være til at fin­de ind­hol­det på siden, når deres bru­ger kom­mer ind på den – ellers får de en dår­lig bru­gero­p­le­vel­se af Goog­le.

Der­for ser Goog­le ned på sider, der er pla­stret til med annon­cer, bil­le­der og alt muligt andet i top­pen og har gemt det egent­li­ge ind­hold læn­ge­re nede på siden. Så det vig­tig­ste ind­hold på en webs­i­de skal være over fol­den – alt­så “over bun­den af skær­men”, når du ser din side i et brow­ser­pro­gram på en com­pu­ter, mobil eller tab­let. Ellers tæl­ler det ned i Goog­les regn­skab.

Men hvad så med tek­sten på for­si­den af dit web­s­i­te. Det står jo UNDER fol­den?

Man kan selv­føl­ge­lig argu­men­te­re for, at tek­sten ikke er det vig­tig­ste ind­hold på for­si­den af dit web­s­i­te, men vi tror helt ærligt, at Goog­le er ligeg­lad. Spæt­ten – eller ping­vi­nen eller hvil­ket dyr i Goog­les zoo­lo­gi­ske have, der nu måler på det – hak­ker ikke, bare for­di der er en enkelt side på dit web­s­i­te, hvor tek­sten står under fol­den. Så læn­ge det ikke er til­fæl­det for hoved­par­ten af sider­ne.

Even­tu­elt kan du jo sæt­te over­skrif­ten og man­chet­ten over fol­den og så gem­me resten af tek­sten til under fol­den. Så får Goog­le ikke grund til at kom­me i tvivl.

Det per­fek­te udgangs­punkt for din inter­ne link­bu­il­ding

Sam­ti­dig er tek­sten på for­si­den det natur­li­ge udgangs­punkt for din inter­ne link­bu­il­ding – sam­men med en even­tu­el menu og andet ind­hold, der peger læn­ge­re ind på sitet.

Men hvor menu­en giver over­blik over sidens ind­hold, kan link i tek­sten bru­ges til at byg­ge kon­tekst for den besø­gen­de og måske give svar på, hvor­for det lige er, at de skal klik­ke vide­re til de pågæl­den­de link, sam­ti­dig med at hele tek­sten giver en bed­re for­kla­ring på, hvor­dan web­s­i­tet hæn­ger sam­men.

Der­for er link i for­si­de­teksten det per­fek­te udgangs­punkt for din inter­ne link­bu­il­ding og med den ret­te anker­tekst, kan det også give mere kon­tekst til Google’s ranking af web­s­te­det.

Gen­vej til bil­li­ge­re bud på AdWords

Bru­ger du AdWords, har du måske et eller fle­re søge­ord, der peger hen til dit web­s­i­tes for­si­de – men for­ment­lig kun hvis du har defi­ne­ret sitets eller fir­ma­ets navn som søge­ord, som du vil have vist din AdWords annon­ce til.

Har du det, har du et ekstra inci­ta­ment til at få en mas­se god tekst på for­si­den. For det øger for­si­dens kva­li­tets­re­sul­tat! Der­med har du fak­tisk mulig­hed for at vin­de over kon­kur­ren­ter­ne, selv om de har givet et bed­re bud på annon­ce­plad­sen.

For Goog­le går efter at give deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se og har du mere tekst og der­med et bed­re kva­li­tets­re­sul­tat, får bru­ger­ne i Goog­les bog en bed­re ople­ve ved at kun­ne klik­ke på din annon­ce frem for kon­kur­ren­ter­ne – og så kan de godt se gen­nem fin­gre med, at de kun­ne have solgt annon­ce­plad­sen dyre­re til en kon­kur­rent, der vil­le have givet bru­ger­ne en dår­li­ge­re ople­vel­se.

Skal du have hjælp til din for­si­de­tekst?

Som du kan se, er der man­ge ting, du skal have styr på, når du skal udvik­le den rig­ti­ge – og den rig­ti­ge mæng­de – tekst til din for­si­de.

Uan­set om du brug for spar­ring til at få skre­vet den rig­ti­ge tekst, eller du ønsker at out­sour­ce opga­ven, står vi klar til at hjæl­pe dig med at få skabt en tekst, der giver alle de for­de­le, vi har omtalt her i artik­len.

Kon­takt os i dag. Så er du godt på vej høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le!

 

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This