8 sekun­der! Det er den tid, du har til at over­be­vi­se en besø­gen­de til at bli­ve på din hjem­mesi­de. Se her, hvor­dan du gør!

8 sekunder - så er de videre til konkurrentenMed kun 8 sekun­der til at over­be­vi­se en besø­gen­de om, at de skal bli­ve, er det vig­tigt, du sør­ger for at din side, dens ind­hold og tek­sten på siden hele tiden inspi­re­rer og invi­te­rer til at bli­ve. Ved at spin­de en rød tråd gen­nem sidens over­skrift, man­chet, mel­lem­ru­brik og brød­tekst, der pir­rer den besø­gen­de og får dem til at bli­ve ved med at læse, kan du får dem hele vej­en til slut­nin­gen af siden – før du sen­der dem vide­re til din næste side eller det gode til­bud, du har til dem. Det er det, vi kal­der “læse­de­sign”.

Start med en fæn­gen­de overskrift

Det star­ter alt sam­men med over­skrif­ten – det er den vig­tig­ste! Den har højst sand­syn­lig­vis alle­re­de til­truk­ket den besø­gen­de fra et søge­re­sul­tat eller en deling på et af de soci­a­le medi­er – og nu skal den gøre det inter­es­sant at bli­ve, også selv­om den besø­gen­de måske er hav­net på siden nær­mest ved et uheld.

Der kan skri­ves – og er skre­vet – meget om, hvor­dan man ska­ber over­skrif­ter, der får folk til at væl­ge net­op din side. Men sagt kort, hand­ler det om at gøre over­skrif­ten kon­kret og for­mu­le­ret på en sådan måde, at man sim­pelt­hen er nødt til at læse den til­hø­ren­de arti­kel for at få svaret.

Sam­ti­dig skal over­skrif­ten helt sig­na­le­re, at artik­len ind­hol­der brug­bar eller ene­stå­en­de viden, du ikke kan leve ude – og så gør det ikke noget, hvis du også lige kan få over­skrif­ten til at indi­ke­re, at der er tale om noget pres­se­ren­de, som du ikke kan ven­te med at rea­ge­re på – enten for at få, und­gå eller gen­vin­de det, artik­len hand­ler om.

Man­chet­ten skal give appe­tit på mere

Af de 20 pro­cent, der beslut­ter sig for at læse vide­re, fal­der de næste 10% af efter at have læst man­chet­ten eller det før­ste afsnit af tek­sten på siden.

Enhver jour­na­list med respekt for sig selv ved, at man­chet­ten skal for­tæl­le den kor­te ver­sion af histo­ri­en – eller det aller­vig­tig­ste. Men at over­hol­de den regel på inter­net­tet er mere eller min­dre selv­mord for resten af siden, for hvis den besø­gen­de føler, at de har fået det hele at vide, hvor­for så blive?

Nej, brug hel­le­re man­chet­ten skal at uddy­be over­skrif­ten og ska­be end­nu mere nys­ger­rig­hed, så den besø­gen­de sim­pelt­hen ikke kan lade være med at for­sæt­te deres færd mod slut­nin­gen af siden.

Mel­lem­ru­brik­ker­ne skal lede læseren

De næste 5% fal­der af, hvis ikke bli­ver inspi­re­ret til at læse vide­re ved at skim­me mel­lem­ru­brik­ker­ne – og hvis mel­lem­ru­brik­ker­ne ikke ska­ber et flow igen­nem historien.

Sørg for at mel­lem­ru­brik­ker­ne for­tæl­ler sidens bud­skab, hvis den besø­gen­de ikke læser andet end dem – udover over­skrif­ten, selvfølgelig.

Iøvrigt gæl­der der de sam­me reg­ler for mel­lem­ru­brik­ker, som for over­skrif­ter. Du behø­ver måske ikke være helt så skarp som på over­skrif­ten, men det gør bestemt ikke noget, hvis du er det!

Brød­tek­sten skal være flydende

Brød­tek­sten skal skri­ves, så den er fly­den­de og let læst. Frem­hæv even­tu­elt vig­ti­ge ord eller bud­ska­ber, men over­driv det ikke – så vir­ker tek­sten mere som en rek­la­me end sag­lig information.

Sørg for at sta­ve- og for­mu­le­rings­fejl er udryd­de­de, så det ikke få læse­ren til at stop­pe op. HUSK: Tekst er som bril­ler. Det er først, når de er fed­te­de, man læg­ger mær­ke til, man har dem på.

Udryd også fyl­dord og brug så få fag­ud­tryk som muligt. Hvor­for bru­ge et ord til 100 kro­ner, når et til 50 øre kan gøre arbejdet!

Slut med et klart “Call to action”

Kun søl­le 5% – ja, måske end­da kun 2% , når at læse ind­hol­det helt til ende. De besø­gen­de, der rent fak­tisk kom­mer helt ned til enden på siden er dem, der er mest inter­es­se­re­de i det emne, siden hand­ler om. Ellers hav­de de for længst klik­ket sig væk.

At de er hængt ved, er en klar indi­ka­tion af, at de er klar til mere. Det her emne inter­es­se­rer dem og de er klar til at læse mere om det – eller købe den e‑bog eller det kur­sus, du måske sæl­ger – eller klik­ke på det affi­liate-link, du hen­vi­ser dem til, hvis de vil læse mere.

Så sørg for at du afslut­ter med et klart “Call to action” – uan­set om det er til at købe et pro­dukt, til­mel­de sig din mai­ling-liste eller bare til at læse nog­le fle­re, rela­te­re­de sider på din side eller en side du er affi­liate for.

Tekst ale­ne gør det ikke – husk et billede

Find et bil­le­de, der pir­rer nys­ge­rig­he­den  eller sæt­ter gang i asso­ci­a­tio­ner­ne omkring sidens emne. Men pas på uhel­di­ge kon­no­ta­tio­ner. Det skal ikke bare være et bil­le­de for bil­le­dets skyld, men under­byg­ge tek­sten eller “spin­de” vide­re på overskriften.

Hvor man­ge bil­le­der, du kry­drer siden med, afhæn­ger selv­føl­ge­lig at læng­den på den og om der er brug for yder­li­ge­re bil­le­der, illu­stra­tio­ner eller dia­gram­mer til at under­støt­te tek­sten og dens budskab.

Læse­de­sign er heg­net omkring din fold

Ende­lig hand­ler læse­de­sign også om det gra­fi­ske bil­le­de, som web­tek­sten dan­ner sam­men med de andre kom­po­nen­ter, der er på den pågæl­den­de webs­i­de. Fører det læse­ren i en bestemt ret­ning, f.eks. hen mod en til­mel­dings­k­nap eller et link, du ger­ne vil have læse­ren til at klik­ke på.

Hvor­dan ser din egen side ud?

Vi kun­ne snak­ke meget mere om læse­de­sign og hvor­dan du skri­ver “for­før­en­de” tek­ster på din side. Prøv at se på, hvor­dan din side ser ud i dag og prøv så at hol­de det op mod det, vi har skre­vet om her i artiklen.

Har du brug for hjælp, så kon­takt os ved at klik­ke på knap­pen nederst på siden