Ny læng­de på meta descrip­tions – hvad bety­der det for din hjem­mesi­de og dig?

  Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Med nye den nye læng­de på meta descrip­tions på op til 320 tegn, får bru­ger­ne af Goog­le meget mere at bedøm­me din side på. Det bety­der fær­re besø­gen­de, spe­ci­elt hvis du giver for meget væk af det, der står på siden. I ste­det skal du skri­ve en salgsta­le for din side, der frem­hæ­ver for­de­le­ne ved at væl­ge dit søge­re­sul­tat frem for kon­kur­ren­ter­nes. Til sidst afslut­ter du med at sæl­ge klik­ket til siden ind med et tyde­ligt call to action. Få mindst 3 stær­ke tips til, hvor­dan du gør lige her!
Intro-music: Clear­day – Bensound.com
Siden mid­ten af novem­ber sid­ste år, har Goog­le givet plads til, at du kan skri­ve nog­le meget læn­ge­re meta descrip­tions til dine webs­i­der. I ste­det for de 155–160 tegn eller omkring 920 pixels, der var gæl­den­de før, har Goog­le i dag ikke nogen fast øvre græn­se for, hvor lang din meta descrip­tion må være. Der er såle­des set meta descrip­tions på helt tæt ved 400 tegn i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Fle­re uaf­hæn­gi­ge ana­ly­ser af en mas­se søge­re­sul­ta­ter giver dog en klar indi­ka­tion af, at en mak­si­mumslæng­de på omkring 320–325 tegn, skul­le sik­re dig, at hele din meta descrip­tion bli­ver vist, uden at den bli­ver kor­tet af. Såle­des kører Yoast SEO-plu­gi­net til Word­Press med en øvre græn­se for 320 tegn, mens andre af den slags værk­tø­jer til­la­der 325 og helt op til 350 tegn.

Læn­ge­re meta descrip­tions får dit side til at fyl­de mere i søge­re­sul­ta­ter­ne.

En lang meta descrip­tion er ingen garan­ti

Men som altid er der ikke nogen garan­ti for, at Goog­le væl­ger at vise din meta descrip­tion i fuld læng­de, hvis de andre sider i søge­re­sul­ta­ter­ne anven­der kor­te­re meta descrip­tions. Der er hel­ler ikke nogen garan­ti­er for, at Goog­le væl­ger den meta descrip­tion, som du har ind­ta­stet, hvis de kan fin­de en tekst på siden, der pas­ser bed­re på læng­den.

Men har du skre­vet en meta descrip­tion, som over­hol­der de nye læng­de­mål, er der en stør­re chan­ce for, at de væl­ger den og ikke en eller anden til­fæl­dig tekst fra siden.

Du få fær­re, men mere rele­van­te besø­gen­de

De læn­ge­re meta descrip­tions bety­der, at folk får bed­re mulig­hed for at fin­de det søge­re­sul­tat, der er mest rele­vant for dem, alle­re­de ude i søge­re­sul­ta­ter­ne. For bru­ger­ne hos Goog­le får mere at vur­de­re de enkel­te sider i søge­re­sul­ta­ter­ne på.

Der­ved kan de bed­re sor­te­re de sider fra, de synes er for rin­ge, eller ikke pas­ser til deres søge­hen­sigt. Eller også være så hel­di­ge, at de fin­der sva­ret på det, de har spurgt om direk­te i de meta descrip­tions, de læser. Så behø­ver de slet ikke klik­ke på nog­le af søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det bety­der, at du frem­over får væsent­lig fær­re besø­gen­de ind på siden fra søge­re­sul­ta­ter­ne. Til gen­gæld bli­ver de besø­gen­de, du får, meget mere inter­es­se­re­de i dit ind­hold – for­di din sides meta descrip­tion vir­ker som den mest loven­de i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Men hvor­dan sik­rer du dig, at der er nogen, som klik­ker?

Læn­ge­re meta descrip­tions giver dig fær­re, men væsent­lig mere inter­es­se­re­de besø­gen­de.

Det hand­ler om at sæl­ge klik­ket til siden ind

Selv om Goog­le sik­kert ger­ne så det, bør du ikke give hele sva­ret på folks søg­ning eller essen­sen i dit bud­skab væk i din meta descrip­tion. Så er du næsten helt sik­ker på, at folk aldrig vil klik­ke ind på siden. For du har jo alle­re­de for­talt dem det, de vil vide.

Omvendt skal du give nok af sva­ret væk til, at siden vir­ker rele­vant at klik­ke på i for­hold til folks søge­hen­sigt eller slut­må­let med søg­nin­gen. Det gør du ved at få ind­hol­det på siden til enten at:

 • Frem­stå unikt på en eller anden måde
 • Inde­hol­de ny, over­ra­sken­de eller ukendt viden
 • Give en ønsket gevinst ved at læse ind­hol­det

Afslut med tyde­ligt call to action

Ende­lig er det vig­tigt, at du afslut­ter med et klart og tyde­ligt call to action til sidst i din meta descrip­tion, der under­stre­ger vig­tig­he­den af at læse net­op din side frem for kon­kur­ren­ter­nes. Kan du på nogen måde få dit call to action til at under­stre­ge vig­tig­he­den af, at de klik­ker på søge­re­sul­ta­tet lige nu, vir­ker det end­nu stær­ke­re. ”Klik her og få et for­spring for­an jeres kon­kur­ren­ter” eller noget andet, der vir­ker rele­vant i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slut­må­let.

Men kan du ikke gøre din meta descrip­tion end­nu mere til­lok­ken­de?

Det hand­ler om at sæl­ge klik­ket til siden ind

Selv om Goog­le sik­kert ger­ne så det, bør du ikke give hele sva­ret på folks søg­ning eller essen­sen i dit bud­skab væk i din meta descrip­tion. Så er du næsten helt sik­ker på, at folk aldrig vil klik­ke ind på siden. For du har jo alle­re­de for­talt dem det, de vil vide.

Omvendt skal du give nok af sva­ret væk til, at siden vir­ker rele­vant at klik­ke på i for­hold til folks søge­hen­sigt eller slut­må­let med søg­nin­gen. Det gør du ved at få ind­hol­det på siden til enten at:

 • Frem­stå unikt på en eller anden måde
 • Inde­hol­de ny, over­ra­sken­de eller ukendt viden
 • Give en ønsket gevinst ved at læse ind­hol­det

Afslut med tyde­ligt call to action

Ende­lig er det vig­tigt, at du afslut­ter med et klart og tyde­ligt call to action til sidst i din meta descrip­tion, der under­stre­ger vig­tig­he­den af at læse net­op din side frem for kon­kur­ren­ter­nes. Kan du på nogen måde få dit call to action til at under­stre­ge vig­tig­he­den af, at de klik­ker på søge­re­sul­ta­tet lige nu, vir­ker det end­nu stær­ke­re. ”Klik her og få et for­spring for­an jeres kon­kur­ren­ter” eller noget andet, der vir­ker rele­vant i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slut­må­let.

Men kan du ikke gøre din meta descrip­tion end­nu mere til­lok­ken­de?

Brug power-words i sidens tit­le og meta descrip­tion

En af de måder, du kan for­stær­ke bud­ska­bet i både tit­le og meta descrip­tion på, er ved at bru­ge såkald­te power-, mag­net- eller money-words – kært barn har man­ge nav­ne. Det er ord, der går rent ind i den del af vores hjer­ne, der fore­ta­ger beslut­nin­ger for os.

Den­ne del af hjer­nen rea­ge­rer på nog­le meget direk­te, simp­le, opmærk­som­heds­ska­ben­de, visu­el­le ord, der på en eller anden måde over­be­vi­ser, ska­ber tryg­hed og får os til at træf­fe en beslut­ning nu og her. Det er den gode gam­le kryb­dyr­hjer­ne, du ved. Den der afgør om noget er en trus­sel eller et byt­te – og din side skal helst frem­stå som det sid­ste.

Hvad er det så helt kon­kret for nog­le ord, vi taler om?

 

Power-word er f.eks. ord som:
 • For­di
 • Øje­blik­ke­lig
 • Sik­ker
 • Aldrig
 • Sær­lig
 • Ny(t)
 • Utro­lig
 • Garan­te­ret
 • Effek­tiv
 • Vir­ker
 • Bonus
 • Kon­tant
 • Hur­tig
 • Uimod­ståe­lig
 • Over­ra­sken­de
 • Skud­sik­ker
 • Gå ikke glip af

Og så vide­re. Kan du ikke lige­frem mær­ke, hvor de ord tæn­der noget i dig?

For­skel­li­ge trig­ger­grup­per af power-words

Listen over de såkald­te power-words er meget lang. Sam­ti­dig er det ikke alle power-words, der er lige vel­eg­ne­de i alle situ­a­tio­ner. Såle­des fin­des der sær­li­ge power-words, der spil­der på:

 • Grå­dig­hed ved at indi­ke­re knap­hed eller mulig­hed for at gøre et ekstra godt køb
 • Nys­ger­rig­hed ved at tea­se noget over­ra­sken­de, sen­sa­tio­nelt eller noget, vi sim­pelt­hen bare må vide
 • Snyd ved at love os en nem­me­re gen­vej til at tje­ne pen­ge eller løse opga­ver på
 • Lyst efter bestem­te effek­ter eller følel­ser, som vi ønsker så meget, at vi ikke kan tæn­ke ratio­nelt
 • For­fæn­ge­lig­hed ved at love os en høje­re soci­al aner­ken­del­se ved at købe eller gøre noget
 • Til­lid ved at få noget til at se mere tro­vær­digt og sik­kert ud
 • Vre­de ved at spil­le på vores følel­ser, så vi bli­ver irra­tio­nel­le eller væk­ke vores indre svi­ne­hund
 • Frygt ved at tale ind til, hvad der kan ske, hvis vi ikke rea­ge­rer eller opda­ger trus­len i tide

Så anvend de rig­ti­ge power-words i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slut­må­let for folks søg­ning. Sørg sam­ti­dig for at pla­ce­re dem på stra­te­gi­ske ste­der i både tit­le og meta descrip­tion. Så vil du helt sik­kert få langt fle­re, der klik­ker på dit søge­re­sul­tat.

Det er effek­tivt, vir­ker – og det er fuld­stæn­dig garan­te­ret!

Blev du over­be­vist nu?

Sal­get star­ter alle­re­de i søge­re­sul­ta­ter. Så gør dig uma­ge!

Læn­ge­re meta descrip­tions giver folk meget mere infor­ma­tion at vur­de­re de enkel­te sider på din hjem­mesi­de eller webs­hop på, når de optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne. Oftest skal der blot en hur­tig skim­ning af tek­sten i din tit­le og meta descrip­tion til, for at folk har læst nok til, at de beslut­ter sig for, om din side er værd at besø­ge eller ikke.

Så giver din meta descrip­tion det hele væk, vir­ker tek­sten ikke inter­es­sant nok, eller står der bare noget auto­ge­ne­re­ret slud­der, bli­ver du med garan­ti valgt fra. Det er en kata­stro­fal fod­fejl at begå. Især hvis du har en webs­hop. For her star­ter sal­get end­nu mere end nogen­sin­de før i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Så gør ind­hol­det rele­vant for slut­må­let med søg­nin­gen, få det til at frem­stå unikt og kun til at fin­de på jeres side. Afslut der­ef­ter med et stærkt call to action. Så skal sidens meta descrip­tion nok få lige så man­ge til at klik­ke ind på siden, som før Goog­le ind­før­te den nye læng­de på meta descrip­tions i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Sal­get star­ter om nogen­sin­de før i søge­re­sul­ta­ter­ne!

BONUSTIPS: Dis­se sider skal du opda­te­re først!

 

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?
Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for con­tent mar­ke­ting eller andet ind­hold til jeres hjem­mesi­de? Så kon­takt os ved udfyl­de for­mu­la­ren her­un­der eller give os et ring på

tlf.: 29 72 55 73.

Så tager vi en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold og giver jer et til­bud på, hvad det koster at få udvik­let.

Kon­takt os i dag! Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re fle­re besø­gen­de på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

7 + 9 =

TIPS TIL WEB­TEK­STER
Sådan river du
tekst­mu­ren ned!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This