Ny læng­de på meta descrip­tions – hvad bety­der det for din hjem­mesi­de og dig?

 
Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Med nye den nye læng­de på meta descrip­tions på op til 320 tegn, får bru­ger­ne af Goog­le meget mere at bedøm­me din side på. Det bety­der fær­re besø­gen­de, spe­ci­elt hvis du giver for meget væk af det, der står på siden. I ste­det skal du skri­ve en salgsta­le for din side, der frem­hæ­ver for­de­le­ne ved at væl­ge dit søge­re­sul­tat frem for kon­kur­ren­ter­nes. Til sidst afslut­ter du med at sæl­ge klik­ket til siden ind med et tyde­ligt call to action. Få mindst 3 stær­ke tips til, hvor­dan du gør lige her!
Intro-music: Clear­day – Ben​so​und​.com
Siden mid­ten af novem­ber sid­ste år, har Goog­le givet plads til, at du kan skri­ve nog­le meget læn­ge­re meta descrip­tions til dine webs­i­der. I ste­det for de 155–160 tegn eller omkring 920 pixels, der var gæl­den­de før, har Goog­le i dag ikke nogen fast øvre græn­se for, hvor lang din meta descrip­tion må være. Der er såle­des set meta descrip­tions på helt tæt ved 400 tegn i søgeresultaterne.

Fle­re uaf­hæn­gi­ge ana­ly­ser af en mas­se søge­re­sul­ta­ter giver dog en klar indi­ka­tion af, at en mak­si­mumslæng­de på omkring 320–325 tegn, skul­le sik­re dig, at hele din meta descrip­tion bli­ver vist, uden at den bli­ver kor­tet af. Såle­des kører Yoast SEO-plu­gi­net til Word­Press med en øvre græn­se for 320 tegn, mens andre af den slags værk­tø­jer til­la­der 325 og helt op til 350 tegn.

Læn­ge­re meta descrip­tions får dit side til at fyl­de mere i søgeresultaterne.

En lang meta descrip­tion er ingen garanti

Men som altid er der ikke nogen garan­ti for, at Goog­le væl­ger at vise din meta descrip­tion i fuld læng­de, hvis de andre sider i søge­re­sul­ta­ter­ne anven­der kor­te­re meta descrip­tions. Der er hel­ler ikke nogen garan­ti­er for, at Goog­le væl­ger den meta descrip­tion, som du har ind­ta­stet, hvis de kan fin­de en tekst på siden, der pas­ser bed­re på længden.

Men har du skre­vet en meta descrip­tion, som over­hol­der de nye læng­de­mål, er der en stør­re chan­ce for, at de væl­ger den og ikke en eller anden til­fæl­dig tekst fra siden.

Du få fær­re, men mere rele­van­te besøgende

De læn­ge­re meta descrip­tions bety­der, at folk får bed­re mulig­hed for at fin­de det søge­re­sul­tat, der er mest rele­vant for dem, alle­re­de ude i søge­re­sul­ta­ter­ne. For bru­ger­ne hos Goog­le får mere at vur­de­re de enkel­te sider i søge­re­sul­ta­ter­ne på.

Der­ved kan de bed­re sor­te­re de sider fra, de synes er for rin­ge, eller ikke pas­ser til deres søge­hen­sigt. Eller også være så hel­di­ge, at de fin­der sva­ret på det, de har spurgt om direk­te i de meta descrip­tions, de læser. Så behø­ver de slet ikke klik­ke på nog­le af søgeresultaterne.

Det bety­der, at du frem­over får væsent­lig fær­re besø­gen­de ind på siden fra søge­re­sul­ta­ter­ne. Til gen­gæld bli­ver de besø­gen­de, du får, meget mere inter­es­se­re­de i dit ind­hold – for­di din sides meta descrip­tion vir­ker som den mest loven­de i søgeresultaterne.

Men hvor­dan sik­rer du dig, at der er nogen, som klikker?

Læn­ge­re meta descrip­tions giver dig fær­re, men væsent­lig mere inter­es­se­re­de besøgende.

Det hand­ler om at sæl­ge klik­ket til siden ind

Selv om Goog­le sik­kert ger­ne så det, bør du ikke give hele sva­ret på folks søg­ning eller essen­sen i dit bud­skab væk i din meta descrip­tion. Så er du næsten helt sik­ker på, at folk aldrig vil klik­ke ind på siden. For du har jo alle­re­de for­talt dem det, de vil vide.

Omvendt skal du give nok af sva­ret væk til, at siden vir­ker rele­vant at klik­ke på i for­hold til folks søge­hen­sigt eller slut­må­let med søg­nin­gen. Det gør du ved at få ind­hol­det på siden til enten at:

 • Frem­stå unikt på en eller anden måde
 • Inde­hol­de ny, over­ra­sken­de eller ukendt viden
 • Give en ønsket gevinst ved at læse indholdet

Afslut med tyde­ligt call to action

Ende­lig er det vig­tigt, at du afslut­ter med et klart og tyde­ligt call to action til sidst i din meta descrip­tion, der under­stre­ger vig­tig­he­den af at læse net­op din side frem for kon­kur­ren­ter­nes. Kan du på nogen måde få dit call to action til at under­stre­ge vig­tig­he­den af, at de klik­ker på søge­re­sul­ta­tet lige nu, vir­ker det end­nu stær­ke­re. ”Klik her og få et for­spring for­an jeres kon­kur­ren­ter” eller noget andet, der vir­ker rele­vant i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slutmålet.

Men kan du ikke gøre din meta descrip­tion end­nu mere tillokkende?

Det hand­ler om at sæl­ge klik­ket til siden ind

Selv om Goog­le sik­kert ger­ne så det, bør du ikke give hele sva­ret på folks søg­ning eller essen­sen i dit bud­skab væk i din meta descrip­tion. Så er du næsten helt sik­ker på, at folk aldrig vil klik­ke ind på siden. For du har jo alle­re­de for­talt dem det, de vil vide.

Omvendt skal du give nok af sva­ret væk til, at siden vir­ker rele­vant at klik­ke på i for­hold til folks søge­hen­sigt eller slut­må­let med søg­nin­gen. Det gør du ved at få ind­hol­det på siden til enten at:

 • Frem­stå unikt på en eller anden måde
 • Inde­hol­de ny, over­ra­sken­de eller ukendt viden
 • Give en ønsket gevinst ved at læse indholdet

Afslut med tyde­ligt call to action

Ende­lig er det vig­tigt, at du afslut­ter med et klart og tyde­ligt call to action til sidst i din meta descrip­tion, der under­stre­ger vig­tig­he­den af at læse net­op din side frem for kon­kur­ren­ter­nes. Kan du på nogen måde få dit call to action til at under­stre­ge vig­tig­he­den af, at de klik­ker på søge­re­sul­ta­tet lige nu, vir­ker det end­nu stær­ke­re. ”Klik her og få et for­spring for­an jeres kon­kur­ren­ter” eller noget andet, der vir­ker rele­vant i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slutmålet.

Men kan du ikke gøre din meta descrip­tion end­nu mere tillokkende?

Brug power-words i sidens tit­le og meta description

En af de måder, du kan for­stær­ke bud­ska­bet i både tit­le og meta descrip­tion på, er ved at bru­ge såkald­te power‑, mag­net- eller money-words – kært barn har man­ge nav­ne. Det er ord, der går rent ind i den del af vores hjer­ne, der fore­ta­ger beslut­nin­ger for os.

Den­ne del af hjer­nen rea­ge­rer på nog­le meget direk­te, simp­le, opmærk­som­heds­ska­ben­de, visu­el­le ord, der på en eller anden måde over­be­vi­ser, ska­ber tryg­hed og får os til at træf­fe en beslut­ning nu og her. Det er den gode gam­le kryb­dyr­hjer­ne, du ved. Den der afgør om noget er en trus­sel eller et byt­te – og din side skal helst frem­stå som det sidste.

Hvad er det så helt kon­kret for nog­le ord, vi taler om?

 

Power-words er f.eks. ord som:

 • For­di
 • Øje­blik­ke­lig
 • Sik­ker
 • Aldrig
 • Sær­lig
 • Ny(t)
 • Utro­lig
 • Garan­te­ret
 • Effek­tiv
 • Vir­ker
 • Bonus
 • Kon­tant
 • Hur­tig
 • Uimod­ståe­lig
 • Over­ra­sken­de
 • Skud­sik­ker
 • Gå ikke glip af

Og så vide­re. Kan du ikke lige­frem mær­ke, hvor de ord tæn­der noget i dig?

Vil du have fle­re power-words, så hent vores gra­tis e‑bog her.

For­skel­li­ge trig­ger­grup­per af power-words

Listen over de såkald­te power-words er meget lang. Sam­ti­dig er det ikke alle power-words, der er lige vel­eg­ne­de i alle situ­a­tio­ner. Såle­des fin­des der sær­li­ge power-words, der spil­der på:

 • Grå­dig­hed ved at indi­ke­re knap­hed eller mulig­hed for at gøre et ekstra godt køb
 • Nys­ger­rig­hed ved at tea­se noget over­ra­sken­de, sen­sa­tio­nelt eller noget, vi sim­pelt­hen bare må vide
 • Snyd ved at love os en nem­me­re gen­vej til at tje­ne pen­ge eller løse opga­ver på
 • Lyst efter bestem­te effek­ter eller følel­ser, som vi ønsker så meget, at vi ikke kan tæn­ke rationelt
 • For­fæn­ge­lig­hed ved at love os en høje­re soci­al aner­ken­del­se ved at købe eller gøre noget
 • Til­lid ved at få noget til at se mere tro­vær­digt og sik­kert ud
 • Vre­de ved at spil­le på vores følel­ser, så vi bli­ver irra­tio­nel­le eller væk­ke vores indre svinehund
 • Frygt ved at tale ind til, hvad der kan ske, hvis vi ikke rea­ge­rer eller opda­ger trus­len i tide

Så anvend de rig­ti­ge power-words i for­hold til søge­hen­sig­ten eller slut­må­let for folks søg­ning. Sørg sam­ti­dig for at pla­ce­re dem på stra­te­gi­ske ste­der i både tit­le og meta descrip­tion. Så vil du helt sik­kert få langt fle­re, der klik­ker på dit søgeresultat.

Det er effek­tivt, vir­ker – og det er fuld­stæn­dig garanteret!

Blev du over­be­vist nu?

Sal­get star­ter alle­re­de i søge­re­sul­ta­ter. Så gør dig umage!

Læn­ge­re meta descrip­tions giver folk meget mere infor­ma­tion at vur­de­re de enkel­te sider på din hjem­mesi­de eller webs­hop på, når de optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne. Oftest skal der blot en hur­tig skim­ning af tek­sten i din tit­le og meta descrip­tion til, for at folk har læst nok til, at de beslut­ter sig for, om din side er værd at besø­ge eller ikke.

Så giver din meta descrip­tion det hele væk, vir­ker tek­sten ikke inter­es­sant nok, eller står der bare noget auto­ge­ne­re­ret slud­der, bli­ver du med garan­ti valgt fra. Det er en kata­stro­fal fod­fejl at begå. Især hvis du har en webs­hop. For her star­ter sal­get end­nu mere end nogen­sin­de før i søgeresultaterne.

Så gør ind­hol­det rele­vant for slut­må­let med søg­nin­gen, få det til at frem­stå unikt og kun til at fin­de på jeres side. Afslut der­ef­ter med et stærkt call to action. Så skal sidens meta descrip­tion nok få lige så man­ge til at klik­ke ind på siden, som før Goog­le ind­før­te den nye læng­de på meta descrip­tions i søgeresultaterne.

Sal­get star­ter om nogen­sin­de før i søgeresultaterne!

BONUSTIPS: Dis­se sider skal du opda­te­re først!

 

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til nettet?
Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for con­tent mar­ke­ting eller andet ind­hold til jeres hjem­mesi­de? Så kon­takt os ved udfyl­de for­mu­la­ren her­un­der eller give os et ring på

tlf.: 29 72 55 73.

Så tager vi en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold og giver jer et til­bud på, hvad det koster at få udviklet.

Kon­takt os i dag! Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re fle­re besø­gen­de på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tekster!

7 + 10 =

TIPS TIL WEBTEKSTER
Sådan river du
tekst­mu­ren ned!

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220