RIV TEKST­MU­REN NED!

Jo! Vi vil ger­ne læse på net­tet!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alle sta­ti­stik­ker og prak­ti­ske erfa­rin­ger fra alver­dens blog­ge­re synes at ram­me en tyk pæl igen­nem fore­stil­lin­gen om, at vi ikke gider læse noget på net­tet. For når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Læs mere om under­sø­gel­sen, der bekræf­ter det og få tips til, hvor­dan du for­bed­rer dine lan­ge tek­ster.

Du skal læse den­ne arti­kel…

… for­di den fører bevis for, at vi ger­ne vil læse meget mere på net­tet, end eks­per­ter­ne altid har sagt.

Dem som:

  • sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om
  • arbej­der mere med deres tek­ster
  • anven­der fle­re bil­le­der og andre medi­er
  • bry­der tekst­mu­ren på sider­ne ned

får reelt set et øget afkast ud af inve­ste­rin­gen.

Jeg ved efter­hån­den ikke, hvor man­ge gan­ge jeg har læst eller hørt eks­per­ter­ne sige, at vi ikke orker at læse tekst på net­tet. Alli­ge­vel sti­ger antal­let af ord på inter­net­tets sider med eks­plo­siv fart.

Hidtil har Goog­les algo­rit­mer fået skyld for det. Men en nylig udgi­vet rap­port fra Orbit Media* fast­slår, at de blog­ge­re og fir­ma­er, som skri­ver læn­ge­re og mere gen­ne­m­ar­bej­de­de ind­læg på deres blogs, også ople­ver stør­re inter­es­se for, og får bed­re udbyt­te ud af deres lan­ge blog­po­ster.

Det bevi­ser om noget, at den gam­le for­mod­ning om, at vi ikke byder os om at læse på net­tet, over­ho­ve­det ikke hol­der stik læn­ge­re.

Sam­ti­dig har den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling inden for com­pu­ter­skær­me for længst givet os flim­mer­fri skær­me. Og kva­li­te­ten og tyde­lig­he­den af tek­sten på skær­men er i dag oppe på niveau med tryk­te bøger og langt for­bi prin­ter­ud­skrif­ter i opløs­ning og læs­bar­hed. Så at læse på net­tet, er slet ikke den sam­me udfor­dring, som det var engang.

Det står slet ikke så gralt til med at læse på net­tet, som alver­dens eks­per­ter ellers altid har sagt. Blog­ge­re som skri­ver læn­ge­re blog­po­ster får bevi­se­ligt mere effekt ud af deres blog­po­ster. Det viser en ny under­sø­gel­se fra Orbit Media.

Blog­ge­re bru­ger mere tid på at skri­ve læn­ge­re tek­ster

I Orbit Medi­as under­sø­gel­se har de spurgt 1177 ame­ri­kan­ske blog­ge­re om deres erfa­rin­ger. Under­sø­gel­sen har været kørt hvert år siden 2014 og ten­den­sen er klar. Blog­ge­re i dag bru­ger væsent­lig læn­ge­re tid på at udvik­le deres tek­ster, og skri­ver væsent­ligt fle­re ord end for 4 år siden.

Tager vi et gen­nem­snit, bru­ger en typisk blog­ger omkring 3 timer og 20 minut­ter på en blog­post, som gen­nem­snit­lig lig­ger på 1142 ord. Det er en for­ø­gel­se i tids­for­bru­get på 39 % og i ord­an­tal­let på 41 % over de 4 år, under­sø­gel­sen har kørt. Sam­ti­dig synes antal­let af blog­ge­re, der bru­ger mere end 6 timer på en enkelt blog­post og som skri­ver blo­gind­læg på fra 2000 ord og opef­ter at være ste­get kraf­tigt.

Dem som sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om, og arbej­der mere med deres tek­ster, får også et øget afkast ud af den stør­re grun­dig­hed.

Læn­ge­re og bed­re gen­ne­m­ar­bej­de­de artik­ler giver bed­re resul­ta­ter

Væk­sten i tids­for­brug og antal­let af ord i hver blog­post hæn­ger natur­lig­vis sam­men. Men hvad der er vir­ke­lig inter­es­sant, er, at 49 % af blog­ger­ne mener, at det øge­de tids­for­brug har gjort en for­skel i deres posters gen­nem­slags­kraft.

Hvad der er end­nu mere inter­es­sant, er, at de blog­ge­re som rap­por­te­rer om den stør­ste stig­ning i effek­ten af deres blog­po­ster, er dem som skri­ver blo­gind­læg på over 2000 ord! Det bety­der natur­lig­vis ikke, at du auto­ma­tisk får bed­re resul­ta­ter af at skri­ve fle­re ord – nej, resul­ta­tet her skal hol­des op imod det fak­tum, at blog­ger­ne bru­ger mere tid på at skri­ve poster­ne.

Så de blog­ge­re, som sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om, og arbej­der mere med deres tek­ster, får også et øget afkast ud af den stør­re grun­dig­hed.

De blog­ge­re som skri­ver poster på over 2000 ord, opnår bed­re resul­ta­ter af deres arbej­de.
Copy­right: orbitmedia.com

Det hjæl­per at ned­bry­de tekst­mu­ren

Det bevi­ser, at folk rent fak­tisk læser de læn­ge­re blog­po­ster, og ergo ikke er ban­ge for at læse noget på net­tet. Det bety­der dog ikke, at de læser hvert evigt ene­ste ord.

For de blog­ge­re der skri­ver læn­ge­re tek­ster og gør mere ud af for­ar­bej­det, bru­ger oftest også mere tid på at

  • at fin­de fle­re bil­le­der eller ska­be illu­stra­tio­ner, der under­støt­ter poin­ter­ne
  • opta­ge egne eller fin­de rele­van­te video­er, der for­kla­rer artik­lens poin­ter
  • opta­ge podcasts eller ind­ta­le artik­len, så den kan høres i ste­det for at læses
  • opde­le tek­sten i let­te­re konsumér­ba­re enhe­der som f.eks. punk­top­stil­lin­ger

Det er et klok­ke­klart bevis på, at det styr­ker chan­cer­ne for, at folk læser eller på anden måde konsu­me­rer ind­hol­det på dine sider, hvis du bry­der tekst­mu­ren ned. Noget vi også har set en effekt af hos de af vores kun­der, hvor vi har arbej­det mål­ret­tet med at bry­de tekst­mu­ren ned på deres sider.

De blog­ge­re, som anven­der fle­re bil­le­der, til­fø­jer video og audio til deres ind­læg, samt bru­ger punk­top­stil­lin­ger og andre ting, der gør tek­sten let­te­re at konsu­me­re, ople­ver bed­re effekt af deres blog­po­ster.
Copy­right: orbitmedia.com

Audio boo­ster effek­ten

Det sær­ligt over­ra­sken­de i Orbit Medi­as under­sø­gel­se er, at de blog­ge­re som bru­ger audio i deres blog­po­ster, synes at opnå de bed­ste resul­ta­ter med deres ind­hold.

Det er det ene­ste i under­sø­gel­sen, som synes at tale for, at vi ikke skul­le være gla­de for at læse på net­tet. Men omvendt giver det os mulig­hed for at konsu­me­re ind­hol­det på tids­punk­ter, hvor vi ikke har mulig­hed for at læse. F.eks. når vi kører til og fra arbej­de.

Orbit Medi­as blog­ger-under­sø­gel­se doku­men­te­rer, at det hjæl­per at bry­de tekst­mu­ren ned på dine webs­i­der.

Har Goog­le en del af skyl­den?

Jeg har selv fle­re gan­ge nævnt Goog­le* som en væsent­lig årsag til, at tek­ster­ne på net­tet bli­ver læn­ge­re og læn­ge­re. For dels anven­der Goog­le ord­an­tal­let i deres søge­al­go­rit­mer og dels kræ­ver det fle­re ord, at etab­le­re en stærk, seman­tisk kon­tekst i dit ind­hold. Sidst­nævn­te kan Goog­le bru­ge til at vur­de­re tek­stens fag­lig­hed og kva­li­tet på, lige­som de bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke søge­hen­sig­ter siden skal vises i søge­re­sul­ta­ter­ne for.

Der­for kræ­ver det i dag fle­re ord på sider­ne, at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne. Og da folk typisk kun klik­ker på de før­ste 3–4 søge­re­sul­ta­ter, vil det natur­lig­vis bety­de, at du får fle­re besø­gen­de på dine sider, hvis du skri­ver fle­re ord på siden (for­di du så har en stør­re chan­ce for at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne). Det må nød­ven­dig­vis mær­kes som et bed­re resul­tat.

Men hvis vi ikke orke­de at læse den sto­re bun­ke tekst, der er på sider­ne i de øver­ste søge­re­sul­ta­ter, vil­le vi jo straks gå til­ba­ge til Goog­le igen og prø­ve et andet søge­re­sul­tat. Det vil­le få sidens boun­ce-rate til at sti­ge, hvil­ket vil­le resul­te­re i, at Goog­les algo­rit­mer hur­tigt vil­le sen­de de tekst­tun­ge sider nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Da det ikke sker, er det end­nu en indi­ka­tion på, at vi rent fak­tisk ikke har noget pro­blem med at læse – eller i det mind­ste skim­me – tekst på net­tet.

Vi vil ger­ne læse på net­tet

Så stop nu med at hæv­de, at vi ikke orker at læse tekst på net­tet. Gør i ste­det noget for at plan­læg­ge og præ­sen­te­re tek­sten, så den bli­ver mere ind­by­den­de at læse. Det øger både den tid, folk til­brin­ger på de enkel­te sider og chan­cer­ne for, at du får suc­ces med din con­tent mar­ke­ting.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?
Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re af jeres besø­gen­de bli­ver på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

14 + 4 =

RIV TEKST­MU­REN NED 2:

Sådan river du
tekst­mu­ren ned!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This