RIV TEKST­MU­REN NED!

Jo! Vi vil ger­ne læse på net­tet!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alle sta­ti­stik­ker og prak­ti­ske erfa­rin­ger fra alver­dens blog­ge­re synes at ram­me en tyk pæl igen­nem fore­stil­lin­gen om, at vi ikke gider læse noget på net­tet. For når ind­hol­det er godt og gen­nem­be­ar­bej­det, og siden og tek­sten er sat flot og inspi­re­ren­de op, har vi ingen pro­ble­mer med at læse artik­ler på fle­re tusin­de ords læng­de. Læs mere om under­sø­gel­sen, der bekræf­ter det og få tips til, hvor­dan du for­bed­rer dine lan­ge tek­ster.

Du skal læse den­ne arti­kel…

… for­di den fører bevis for, at vi ger­ne vil læse meget mere på net­tet, end eks­per­ter­ne altid har sagt.

Dem som:

  • sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om
  • arbej­der mere med deres tek­ster
  • anven­der fle­re bil­le­der og andre medi­er
  • bry­der tekst­mu­ren på sider­ne ned

får reelt set et øget afkast ud af inve­ste­rin­gen.

Jeg ved efter­hån­den ikke, hvor man­ge gan­ge jeg har læst eller hørt eks­per­ter­ne sige, at vi ikke orker at læse tekst på net­tet. Alli­ge­vel sti­ger antal­let af ord på inter­net­tets sider med eks­plo­siv fart.

Hidtil har Goog­les algo­rit­mer fået skyld for det. Men en nylig udgi­vet rap­port fra Orbit Media* fast­slår, at de blog­ge­re og fir­ma­er, som skri­ver læn­ge­re og mere gen­ne­m­ar­bej­de­de ind­læg på deres blogs, også ople­ver stør­re inter­es­se for, og får bed­re udbyt­te ud af deres lan­ge blog­po­ster.

Det bevi­ser om noget, at den gam­le for­mod­ning om, at vi ikke byder os om at læse på net­tet, over­ho­ve­det ikke hol­der stik læn­ge­re.

Sam­ti­dig har den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling inden for com­pu­ter­skær­me for længst givet os flim­mer­fri skær­me. Og kva­li­te­ten og tyde­lig­he­den af tek­sten på skær­men er i dag oppe på niveau med tryk­te bøger og langt for­bi prin­ter­ud­skrif­ter i opløs­ning og læs­bar­hed. Så at læse på net­tet, er slet ikke den sam­me udfor­dring, som det var engang.

Det står slet ikke så gralt til med at læse på net­tet, som alver­dens eks­per­ter ellers altid har sagt. Blog­ge­re som skri­ver læn­ge­re blog­po­ster får bevi­se­ligt mere effekt ud af deres blog­po­ster. Det viser en ny under­sø­gel­se fra Orbit Media.

Blog­ge­re bru­ger mere tid på at skri­ve læn­ge­re tek­ster

I Orbit Medi­as under­sø­gel­se har de spurgt 1177 ame­ri­kan­ske blog­ge­re om deres erfa­rin­ger. Under­sø­gel­sen har været kørt hvert år siden 2014 og ten­den­sen er klar. Blog­ge­re i dag bru­ger væsent­lig læn­ge­re tid på at udvik­le deres tek­ster, og skri­ver væsent­ligt fle­re ord end for 4 år siden.

Tager vi et gen­nem­snit, bru­ger en typisk blog­ger omkring 3 timer og 20 minut­ter på en blog­post, som gen­nem­snit­lig lig­ger på 1142 ord. Det er en for­ø­gel­se i tids­for­bru­get på 39 % og i ord­an­tal­let på 41 % over de 4 år, under­sø­gel­sen har kørt. Sam­ti­dig synes antal­let af blog­ge­re, der bru­ger mere end 6 timer på en enkelt blog­post og som skri­ver blo­gind­læg på fra 2000 ord og opef­ter at være ste­get kraf­tigt.

Dem som sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om, og arbej­der mere med deres tek­ster, får også et øget afkast ud af den stør­re grun­dig­hed.

Læn­ge­re og bed­re gen­ne­m­ar­bej­de­de artik­ler giver bed­re resul­ta­ter

Væk­sten i tids­for­brug og antal­let af ord i hver blog­post hæn­ger natur­lig­vis sam­men. Men hvad der er vir­ke­lig inter­es­sant, er, at 49 % af blog­ger­ne mener, at det øge­de tids­for­brug har gjort en for­skel i deres posters gen­nem­slags­kraft.

Hvad der er end­nu mere inter­es­sant, er, at de blog­ge­re som rap­por­te­rer om den stør­ste stig­ning i effek­ten af deres blog­po­ster, er dem som skri­ver blo­gind­læg på over 2000 ord! Det bety­der natur­lig­vis ikke, at du auto­ma­tisk får bed­re resul­ta­ter af at skri­ve fle­re ord – nej, resul­ta­tet her skal hol­des op imod det fak­tum, at blog­ger­ne bru­ger mere tid på at skri­ve poster­ne.

Så de blog­ge­re, som sæt­ter sig bed­re ind i det emne, de skri­ver om, og arbej­der mere med deres tek­ster, får også et øget afkast ud af den stør­re grun­dig­hed.

De blog­ge­re som skri­ver poster på over 2000 ord, opnår bed­re resul­ta­ter af deres arbej­de.

Det hjæl­per at ned­bry­de tekst­mu­ren

Det bevi­ser, at folk rent fak­tisk læser de læn­ge­re blog­po­ster, og ergo ikke er ban­ge for at læse noget på net­tet. Det bety­der dog ikke, at de læser hvert evigt ene­ste ord.

For de blog­ge­re der skri­ver læn­ge­re tek­ster og gør mere ud af for­ar­bej­det, bru­ger oftest også mere tid på at

  • at fin­de fle­re bil­le­der eller ska­be illu­stra­tio­ner, der under­støt­ter poin­ter­ne
  • opta­ge egne eller fin­de rele­van­te video­er, der for­kla­rer artik­lens poin­ter
  • opta­ge podcasts eller ind­ta­le artik­len, så den kan høres i ste­det for at læses
  • opde­le tek­sten i let­te­re konsumér­ba­re enhe­der som f.eks. punkt­opstil­linger

Det er et klok­ke­klart bevis på, at det styr­ker chan­cer­ne for, at folk læser eller på anden måde konsu­me­rer ind­hol­det på dine sider, hvis du bry­der tekst­mu­ren ned. Noget vi også har set en effekt af hos de af vores kun­der, hvor vi har arbej­det mål­ret­tet med at bry­de tekst­mu­ren ned på deres sider.

De blog­ge­re, som anven­der fle­re bil­le­der, til­fø­jer video og audio til deres ind­læg, samt bru­ger punkt­opstil­linger og andre ting, der gør tek­sten let­te­re at konsu­me­re, ople­ver bed­re effekt af deres blog­po­ster.

Audio boo­ster effek­ten

Det sær­ligt over­ra­sken­de i Orbit Medi­as under­sø­gel­se er, at de blog­ge­re som bru­ger audio i deres blog­po­ster, synes at opnå de bed­ste resul­ta­ter med deres ind­hold.

Det er det ene­ste i under­sø­gel­sen, som synes at tale for, at vi ikke skul­le være gla­de for at læse på net­tet. Men omvendt giver det os mulig­hed for at konsu­me­re ind­hol­det på tids­punk­ter, hvor vi ikke har mulig­hed for at læse. F.eks. når vi kører til og fra arbej­de.

Orbit Medi­as blog­ger-under­sø­gel­se doku­men­te­rer, at det hjæl­per at bry­de tekst­mu­ren ned på dine webs­i­der.

Har Goog­le en del af skyl­den?

Jeg har selv fle­re gan­ge nævnt Goog­le* som en væsent­lig årsag til, at tek­ster­ne på net­tet bli­ver læn­ge­re og læn­ge­re. For dels anven­der Goog­le ord­an­tal­let i deres søge­al­go­rit­mer og dels kræ­ver det fle­re ord, at etab­le­re en stærk, seman­tisk kon­tekst i dit ind­hold. Sidst­nævn­te kan Goog­le bru­ge til at vur­de­re tek­stens fag­lig­hed og kva­li­tet på, lige­som de bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke søge­hen­sig­ter siden skal vises i søge­re­sul­ta­ter­ne for.

Der­for kræ­ver det i dag fle­re ord på sider­ne, at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne. Og da folk typisk kun klik­ker på de før­ste 3–4 søge­re­sul­ta­ter, vil det natur­lig­vis bety­de, at du får fle­re besø­gen­de på dine sider, hvis du skri­ver fle­re ord på siden (for­di du så har en stør­re chan­ce for at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne). Det må nød­ven­dig­vis mær­kes som et bed­re resul­tat.

Men hvis vi ikke orke­de at læse den sto­re bun­ke tekst, der er på sider­ne i de øver­ste søge­re­sul­ta­ter, vil­le vi jo straks gå til­ba­ge til Goog­le igen og prø­ve et andet søge­re­sul­tat. Det vil­le få sidens boun­ce-rate til at sti­ge, hvil­ket vil­le resul­te­re i, at Goog­les algo­rit­mer hur­tigt vil­le sen­de de tekst­tun­ge sider nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Da det ikke sker, er det end­nu en indi­ka­tion på, at vi rent fak­tisk ikke har noget pro­blem med at læse – eller i det mind­ste skim­me – tekst på net­tet.

Vi vil ger­ne læse på net­tet

Så stop nu med at hæv­de, at vi ikke orker at læse tekst på net­tet. Gør i ste­det noget for at plan­læg­ge og præ­sen­te­re tek­sten, så den bli­ver mere ind­by­den­de at læse. Det øger både den tid, folk til­brin­ger på de enkel­te sider og chan­cer­ne for, at du får suc­ces med din con­tent mar­ke­ting.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?
Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re af jeres besø­gen­de bli­ver på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

9 + 7 =

RIV TEKST­MU­REN NED 2:

Sådan river du
tekst­mu­ren ned!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220