RIV TEKSTMUREN NED!

Riv tekstmuren ned, og forøg konverteringen med 75 %!

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Skal du øge chan­cen for, at de besø­gende læs­er andet end over­skriften på din side, skal du bryde tek­st­muren ned i flere ind­hold­se­le­menter og designe siden, så det bliv­er nemt at læse den i flere kon­cen­tra­tionsin­ter­valler. Det kræver en ny til­gang til opbygnin­gen af tek­sten og resten af ind­hold­et på siden. Her giv­er vi vores bud på, hvor­dan du riv­er tek­st­muren ned og hold­er på de besøgende.

Video: Artiklen fortalt på 3 minutter!

Du skal læse denne artikel…

… for­di den giv­er dig inspi­ra­tion til, hvor­dan du øger kon­ver­t­erin­gen med 75 %, ved at

 • Opdele tekst og ind­hold på dine web­sider i flere koncentrationsintervaller
 • Gøre det nem­mere for de besø­gende at få hul på din tekst
 • Lokke de besø­gende til at læse videre ved at tease det næste koncentrationsinterval
 • Holde på de besø­gende efter hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val med andre indholdselementer

Vigtigste udbytte:

Vil du holde på de besø­gende, skal du

 • opdele tek­sten i en række erk­endelser, der hver for sig kan opnås på et koncentrationsinterval
 • reklamere for den næste erk­endelse i slut­nin­gen af det for­rige koncentrationsinterval
 • bruge ind­hold­se­le­menter på siden, der kan holde på den besø­gende efter hvert koncentrationsinterval

Som vi tidligere har været inde på, har vi ændret den måde, vi kon­cen­tr­erer os på, så det foregår i kor­tere inter­valler ad gan­gen. Efter hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val falder kon­cen­tra­tio­nen, og vi bliv­er let­tere at distrahere.

Sam­tidig vægter Google tekst højt i deres SEO-algo­rit­mer, hvor­for vi oftest mødes af en sand tek­st­mur på de hjemmesider, vi lan­der på, når vi klikker på søgeresultaterne.

Den store tek­st­mængde virk­er umulig at kon­sumere i løbet af et kon­cen­tra­tionsin­ter­val, hvor­for vi opgiv­er at forsøge, og går videre til næste side i søgere­sul­tater­ne. Det skad­er plac­erin­gen i søgere­sul­tater­ne for den side, vi for­lad­er. Google opfat­ter en hur­tig tilbageven­den til søgere­sul­tater­ne, som om den pågældende side ikke gav svar på den søgn­ing, den blev vist som søgere­sul­tat for.

Så skal du gøre dig håb om at holde på de besø­gende, skal du rive tek­st­muren ned – men ikke ved at fjerne tek­sten. I stedet skal du opdele den og kry­dre den med andre ind­hold­se­le­menter. Sam­tidig skal du sætte siden op på en måde, så det er nemt at opdage, hvor du som besø­gende med fordel kan starte med at læse, hvis du væl­ger at bruge et eller flere kon­cen­tra­tionsin­ter­valler på teksten.

Hvor­dan du kan gøre det, giv­er vi et bud på i denne artikel.

Hvad er et koncentrationsinterval?

For­di vi hele tiden bliv­er bom­barderet med nye input i form af push-besked­er fra mail, sociale medi­er og andre kanaler – oftest end­da på flere enhed­er – har vi over de sid­ste 15 år ændret den måde, vi kon­cen­tr­erer os på. Vi kon­cen­tr­erer os i inter­valler og slap­per så af igen. Er den mail vigtig at læse nu? Skal jeg lige se på det opslag på Face­book? Og så videre.

Hvor længe vi kon­cen­tr­erer os, afhænger helt af, hvad det er, vi skal kon­cen­trere os om. Sam­tidig afhænger det af, hvor vigtigt det vis­er sig at være for os, efter­hån­den som vi dykker ned i det, vi kon­cen­tr­erer os om. Måske vis­er det sig, at det ikke alene var vigtigt at læse mailen eller Face­book-opslaget. Det var også nød­vendigt at besvare mailen eller kom­mentere på opslaget.

Efter hvert koncentrationsinterval taber vi fokus

Hver gang vi slap­per af efter et kon­cen­tra­tionsin­ter­val, er vi let­tere at dis­tra­here. Vi kan vælge at fort­sætte med det, vi er i gang med at kon­cen­trere os om nu, eller vi kan kon­cen­trere os om noget andet, der ser mere inter­es­sant ud. Enten som en over­spring­shan­dling eller bare for­di, det nye var vigtigere, end det vi var i gang med.

For­di det er så nemt at finde noget andet at kon­cen­trere os om, bliv­er det svært at holde vores opmærk­somhed. Det bliv­er ikke nem­mere, hvis det vi skal kon­cen­trere sig om, er svært at holde fokus på eller opdele i kon­cen­tra­tionsin­ter­valler. F.eks. for­di det er en lang tekst på en hjemmeside.

Vi bliver lykkelige af at lære noget nyt

En af de fordele, kon­cen­tra­tionsin­ter­valler giv­er os, er, at det at lære eller erk­ende noget nyt, fri­giv­er stof­fet dopamin. Det er et stof, som får os til at føle os godt tilpas og glade. Det er i øvrigt det samme stof, der fri­gives, når vi får en orgasme eller f.eks. vin­der i spil eller oplever noget andet positivt.

Så hver gang vi lær­er noget nyt, får vi et lille skud dopamin. Jo let­tere vi kan se, at det er at få det, jo mere spæn­dende bliv­er det for os at blive hæn­gende og læse videre. Det er der­for, Face­book og andre sociale medi­er er så ”vanedan­nende” på mange men­nesker. Hver post på start­si­den af Face­book er jo din næste chance for et stort eller lille dopamin-kick.

Skal du sikre dig samme effekt på din side, skal du dele tek­sten op i tydelige inter­valler. Det skal vi se på nu!

Hvad er det læseren skal have ud af artiklen. Hvilken forståelse skal han eller hun ende med at sid­de tilbage med — og hvilke skridt er der på vejen til den?

Hvad skal læseren have ud af artiklen?

Lad os starte helt fra beg­y­n­delsen – alt­så før du over­hovedet beg­y­n­der at skrive. Her er det vigtigt, at du starter med at sætte dig et klart mål for, hvad det er, læseren skal have ud af artiklen. Hvad er det, de skal forstå, indse eller lære af at læse din tekst.

Lad os tage en typisk artikel af den slags, som er skrevet til at ranke på et bestemt søge­ord. Her vil du oftest forsøge at svare på en long tail søgn­ing med søge­ordet, oftest i form af et spørgsmål. Det spørgsmål vil du gerne give den besø­gende et svar på.

Men hvor kom­plekst er svaret? Kræver det f.eks. noget forudgående viden? Eller er det så svært et sto­fom­råde, at svaret med fordel kan opde­les i flere erk­endelser, der tilsam­men giv­er svaret på søgningen?

Struk­turér ind­hold­et, så forudgående viden eller hvert af svarets delele­menter bliv­er en selvstændig enhed. Den kan kon­sumeres i sit eget kon­cen­tra­tionsin­ter­val. Det gør det let­tere for læseren at komme gen­nem tek­sten, og giv­er ham eller hende flere erk­endelser og dermed flere dopamin-kick undervejs.

Hvad hvis det er et simpelt spørgsmål, der kan besvares på et koncentrationsinterval?

Er det et sim­pelt spørgsmål, der kan fork­lares på et enkelt kon­cen­tra­tionsin­ter­val? Så giv dem svaret først og brug så resten af tek­sten, til at komme med eksem­pler, alter­na­tive anven­delser eller uddy­bende baggrundsviden.

Derved bliv­er det muligt for de inter­esserede, at bruge yderligere kon­cen­tra­tionsin­ter­valler på den ekstra viden – og Google får mere seman­tisk kon­tekst og flere ord at ind­passe din side i søgere­sul­tater­ne på.

Hvordan undgår jeg at kede dem, som godt ved det meste i forvejen?

Den løs­ning bør du sådan set også gå efter, hvis det muligt at give svaret på et mere kom­plekst spørgsmål på en kort­fat­tet måde. Derved behøver de, som har den fornødne bag­grundsv­i­den ikke at læse hele artiklen. De får svar med det samme. Det vil give dem et meget stort dopamin-kick up front.

Så kan resten af artikel skrives på lidt samme måde, som hvis det var en krim­i­nal­ro­man, der start­ede med at fortælle hvem morderen var og resten af roma­nen går ud på, hvor­dan krim­i­nalkom­mis­særen opklar­er for­bry­delsen. Her bliv­er læseren jo også hæn­gende, selv om de allerede kender svaret på mordgå­den. For dels får de hele baghis­to­rien for mordet og dels er det jo inter­es­sant at se, hvilke vild­spor kom­mis­særen kom­mer ud på undervejs.

Men der er en ting til, du skal beslutte dig for, før du kan beg­y­n­de at skrive din tekst. Hvad det er, vil sikkert over­raske dig.

Hvad er den bed­ste han­dling, du kan få læseren til at gøre efter at være færdig med at læse tek­sten – og hvad er den mest realistiske?

Hvad er det, jeg gerne vil have min læser til at gøre?

Det er nem­lig også vigtigt, at du har en klar ide om, hvad det er, du gerne vil have, at læseren skal gøre, når han eller hun er færdig med din tekst. For når du har fået folk ind på jeres hjemme­side, skal det helst føre til mere. Så skal ved­k­om­mende tilmelde sig jeres nyheds­brev, købe et pro­dukt eller en tjen­este, eller vil du gerne have dem til at læse videre på noget andet indhold?

Hvad er den bed­ste han­dling, du kan få ved­k­om­mende til at gøre efter at være færdig med at læse tek­sten – og hvad er den mest real­is­tiske? Det skal tænkes ind i tek­sten. For det er let­tere at lægge op til dit call to action i tek­sten, hvis på forhånd ved, hvad du vil have læseren til at gøre, når han eller hun er færdig med at læse artiklen.

Det gælder både hvis ved­k­om­mende hop­per fra under­ve­js, og hvis ved­k­om­mende kom­mer igen­nem hele tek­sten. Oftest vil målet være det samme, uanset hvornår læseren hop­per fra. Kun­sten er bare at sikre, at læseren føl­ger dit call to action, uanset om han eller hun kun læs­er over­skriften og skim­mer mellem­rubrikkerne, kom­mer halvve­js gen­nem tek­sten eller sluger det hele.

Fremhæv CTA’et eller flyt det ud af teksten

Det kan du f.eks. gøre ved at fly­tte dit CTA ud i en selvstændig enhed, der måske kan ind­plac­eres som forskel­lige grafiske ele­ment flere gange i tek­sten. Eventuelt kan du måske lige­frem lægge op til han­dlin­gen i slut­nin­gen af hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val. Så bliv­er det en val­gmu­lighed, som læseren kan vælge, når han eller hun er færdig med en kon­cen­tra­tionspe­ri­ode. Ved­k­om­mende kan enten læse videre på siden, klikke på dit CTA eller gå helt væk fra jeres hjemme­side igen. Flere val­gmu­lighed­er bør de besø­gende aldrig have.

Tilpas eventuelt CTA’et ned gen­nem tek­sten, så det er den mest real­is­tiske han­dling du pro­mover­er først på siden og den bedst tænke­lige han­dling, du har et CTA til ned­er­st på siden.

Hvor­dan du skriv­er et godt CTA, kan du læse mere om her. Nu går vi videre og ser nærmere på, hvor­dan du rent fak­tisk opdel­er tek­sten i koncentrationsintervaller.

Lige­som det er let­tere at spise en agurk, som er skåret i skiv­er, er det let­tere at læse en tekst, der er tydeligt opdelt i min­dre stykker.

Sådan opdeler du teksten i koncentrationsintervaller

Sådan set er der ikke så meget nyt i at opdele en tekst i kon­cen­tra­tionsin­ter­valler. Det har vi jo sådan set altid gjort, når vi skal disponere en tekst ved at opdele den i flere sek­tion­er med hver sin mellemrubrik.

Mellem­rubrikken bliv­er over­skriften for det enkelte kon­cen­tra­tionsin­ter­val – og afs­nit­tene under mellem­rubrikken giv­er så den nød­vendi­ge viden til, at du kan få læseren til at få den ønskede erkendelse.

En meget vigtig pointe er, at du skal blive meget bedre til at tydelig­gøre hver enkelt erk­endelse, så den frem­står som en afs­lut­tet enhed i tek­sten, der kan kon­sumeres inden for et erk­endelsesin­ter­val. Rent struk­tur­mæs­sig kan det gøres ved at anvende flere over­skrift­sniveauer til mellem­rubrikkerne. Så bliv­er H2 til over­skriften på kon­cen­tra­tionsin­ter­val­let og kan så yderligere opde­les i under­sek­tion­er med H3 og eventuelt H4.

Få tekstmængden til at virke overkommelig

Det er også vigtigt at tek­sten ikke bliv­er for lang. Prøv om du kan holde den inden for en skærm­side på en com­put­er­skærm og også gerne inden for en side på en tablet-skærm. Så virk­er tek­sten mere over­skuelig, for­di den besø­gende både kan se starten og slut­nin­gen på tek­sten, uden at skulle scrolle.

På en mobil og oftest også på en com­put­er og en tablet kan det dog godt blive svært. Men ved at holde tek­sten til et kon­cen­tra­tionsin­ter­val inden for omkring 3–400 ord, mindsker du nød­vendighe­den af at scrolle særligt langt, selv på en mobil. Tek­sten bliv­er kort sagt mere overkommelig.

Blev bedre til at pege læseren videre

Endelig skal du blive meget bedre til at pege læseren videre og fortælle dem, at de kan få end­nu et domapin-kick, ved at læse den næste sek­tion i tek­sten. Derved bliv­er tek­sten en række trædesten, der før­er læseren over den fos­sende elv. De kan hele tiden vælge at gå videre til næste sten eller springe i van­det og lade sig føre med strøm­men. 

Hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val skal fun­gere som en trædesten, der hjælper læseren over informationsfloden.

Du kan også se tek­sten som en doku­men­tarud­sendelse i fjern­synet. De er oftest delt op i små bid­der – også på de kanaler hvor der ikke er reklamer. Her slut­ter hver bid med at pege videre og dæleme om ikke den næste bid starter med opremse, hvor vi var kom­met til før. For oftest opde­les udsendelsen i flere del­his­to­ri­er, som vi så springer rundt mellem – netop for at få os til at blive hæn­gende på kanalen og få fortsættelsen.

Men det er ikke kun selve tek­sten, der skal opde­les mere skarpt. Designet og opsæt­nin­gen på siden, skal også være mere opdelt. Det skal vi se nærmere på nu.

Grundlæggende set består nedrivnin­gen af tek­st­muren af 4 trin. Herun­der går vi i gang med trin 3.

Gør det visuelt nemt at identificere koncentrationsintervallerne

En af de største udfor­dringer ved de lange tek­st­mure, som find­es på mange hjemmesider, er, at du kun har mellem­rubrikkerne til at opdele tek­sten med. Er der kun anvendt H2 eller er der ikke stor forskel på typografien mellem H2, H3 og måske H4, bliv­er det svært at iden­ti­fi­cere de enkelte kon­cen­tra­tionsin­ter­valler rent visuelt.

Men ved at vælge f.eks. forskel­lig­farvede bag­grunde til hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val eller køre med en farve på H2’erne og en anden på H3 og eventuelt H4, gør du det meget nem­mere for folk at se, hvor det ene inter­val slut­ter og det andet beg­y­n­der. Det er jo en løs­ning, de besø­gende allerede kender fra for­sider og land­ing pages på alver­dens hjemmesider.

Disse er netop ofte opbygget af et antal ”bånd” ned over siden, der hver for sig frem­før­er en bestemt pointe eller giv­er en bestemt fordel ved det pågældende fir­ma eller det pro­dukt, som land­ingssi­den skal pomo­vere. Det gør det nemt, over­skueligt og let at fange og opdel­er de enkelte dele af tek­sten rent visuelt.

Men den samme logik gælder nor­malt ikke for tek­st­siderne på hjemmesiderne. De er oftest bare en lang smøre af tekst. Er vi heldige, er der et par billed­er eller et citat, der opbløder tek­st­muren. Og er vi end­nu mere heldig, er der brug flere over­skrift­niveauer. Men deru­dover virk­er siden meget kom­pleks, kom­pakt og afvisende for vores inter­val­opdelte koncentrationsevne.

Men ved at gen­bruge de forskel­lige farvede bånd fra de mere kom­mer­cielle sider på hjemme­side og sørge for at sætte tek­sten mere spæn­dende op, skabes der en tydelig opdel­ing i koncentrationsintervaller.

Deru­dover skal du fokusere på at pege læseren videre til det næste inter­val. Både i tek­sten og rent visuelt. Hvor­dan du hold­er folks opmærk­somhed på siden, får du nogle ideer til i det følgende.

Skab noget visuelt på siden, der kan fange læserens fly­vske opmærk­somhed. Effek­terne her på siden er bev­idst en smule “overgjorte”.

Fang opmærksomheden efter et koncentrationsinterval

Det er efter hvert kon­cen­tra­tionsin­ter­val, der er størst risiko for, at du mis­ter den besø­gende. Det er der, han eller hun stop­per op og ori­en­ter­er sig om, hvorvidt der er noget, som enten er mere presserende eller mere spæn­dende at gå videre med. Det er der­for, det er vigtigt, at afs­lutte hver sek­tion i tek­sten med at tease den næste erk­endelse – for hvem vil ikke gerne have et nyt dopamin-kick! Det kan gøres med små mikro-CTA’er, sådan som du har set det i denne artikel.

Sam­tidig er det vigtigt, at der er noget visuelt på siden, der kan fange læserens fly­vske opmærk­somhed. Det kan f.eks. være:

 • En pil, som peger læseren videre til den næste sek­tion i teksten
 • Et ani­meret billede eller en illus­tra­tion, der giv­er en inter­es­sant pointe eller bare ser spæn­dende ud
 • Et sigende billede, der pass­er til det sted, læseren er i sin erk­endelse eller som teas­er den næste erkendelse
 • En billedtekst, der teas­er den næste erk­endelse og gør læseren nys­ger­rig efter at læse videre
 • Et inter­ak­tivt ele­ment, som læseren kan udforske
 • En punk­top­still­ing som opsum­mer­er ind­hold­et af den næste sektion
 • Et spæn­dende citat fra den næste sek­tion af teksten
 • En video, der giv­er den næste pointe

Ja, sådan set er det kun din eller din grafik­ers eller web­de­sign­ers fan­tasi, der sæt­ter grænserne for, hvad der kan find­es på for at holde på læseren.

Det vigtig­ste er, at der er noget, som stikker ud, teas­er og gør nys­ger­rig – og allervigtigst: Som fasthold­er den besø­gende og bekræfter ham eller hende i, at det bed­ste valg for dem lige her og nu, er at blive på siden og komme videre til det næste koncentrationsinterval.

Så gen­brug alle de midler og metoder, der kendes fra de kom­mer­cielle land­ingssider. Det bud­skab du har, skal sælges ind til de besø­gende på nøjagtigt samme måde.

Hold fokus – begræns valgmulighederne

Men det bety­der ikke, at du skal give den besø­gende alt for mange val­gmu­lighed­er, for at holde på ved­k­om­mende. Det vil blot føre til, at han eller hun ikke væl­ger nogen af dem over­hovedet. Det svar­er lidt til, at du sæl­ger mere marme­lade i super­markedet, ved at begrænse antallet af val­gmu­lighed­er for det enkelte mærke. Det vis­er tal­rige kun­de­un­der­søgelser, som er gen­givet både i den bane­bry­dende bog ”Skabt til at klæbe” af Chip og Dan Heath og den danske best­seller ”Jytte fra mar­ket­ing er desværre gået for i dag” af Morten Mün­ster fra The Nudg­ing Company.

For val­gmu­lighed­erne er naturligvis en del af det adfærds­de­sign, der skal lede læseren gen­nem sidens ind­hold. De skal fun­gere som det lille skub – et nudge – fre­mad, så den besø­gende væl­ger også at bruge sit næste erk­endelsesin­ter­val på tek­sten på siden.

Så hold dig til et enkelt ele­ment, der fanger opmærk­somhe­den hver gang og afpas val­get efter, hvor langt og svært det for­rige kon­cen­tra­tionsin­ter­val har været. Jo mere tekst, læseren har skulle igen­nem, jo mere opmærk­somhed­skrævende skal ele­mentet være.

Mere om at rive tekstmuren ned

Med denne artikel er du kom­met et spades­tik dybere ind under den tek­st­mur, der møder de besø­gende på mange hjemmesider i dag. Forhåbentligt har den givet dig inspi­ra­tion til, hvor­dan du får brudt tek­st­muren ned på jeres hjemme­side og skabt mere fæn­gende ind­hold – og en mere fæn­gende præsen­ta­tion af ind­hold­et på dine sider.

Pt. arbe­jder vi på en uddy­bende artikel, hvor vi går end­nu mere i dyb­den med, hvor­dan du skriv­er din tekst og bruger de forskel­lige ele­menter i forskel­lige sit­u­a­tion­er til at opbryde tek­sten med. Denne artikel er dog stadig ”in the mak­ing”, men tilmelder du dig vores nyheds­brev, får du en mail, så snart artiklen er klar. Sam­tidig får du en gratis e-bog om, hvor­dan du lær­er din mål­gruppe bedre at kende og får skabt godt ind­hold til din con­tent mar­ket­ing kampagner.

Vil du have flere tips til at bryde tek­st­muren ned?

OGSÅ VÆRD AT LÆSE OM WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

FLERE TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This