RIV TEKST­MU­REN NED!

Riv tekst­mu­ren ned, og for­øg kon­ver­te­rin­gen med 75 %!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Skal du øge chan­cen for, at de besø­gen­de læser andet end over­skrif­ten på din side, skal du bry­de tekst­mu­ren ned i fle­re ind­hold­s­e­le­men­ter og desig­ne siden, så det bli­ver nemt at læse den i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det kræ­ver en ny til­gang til opbyg­nin­gen af tek­sten og resten af ind­hol­det på siden. Her giver vi vores bud på, hvor­dan du river tekst­mu­ren ned og hol­der på de besø­gen­de.

Video: Artik­len for­talt på 3 minut­ter!

Du skal læse den­ne arti­kel…

… for­di den giver dig inspira­tion til, hvor­dan du øger kon­ver­te­rin­gen med 75 %, ved at

 • Opde­le tekst og ind­hold på dine webs­i­der i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler
 • Gøre det nem­me­re for de besø­gen­de at få hul på din tekst
 • Lok­ke de besø­gen­de til at læse vide­re ved at tea­se det næste kon­cen­tra­tions­in­ter­val
 • Hol­de på de besø­gen­de efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val med andre ind­hold­s­e­le­men­ter

Vig­tig­ste udbyt­te:

Vil du hol­de på de besø­gen­de, skal du

 • opde­le tek­sten i en ræk­ke erken­del­ser, der hver for sig kan opnås på et kon­cen­tra­tions­in­ter­val
 • rek­la­me­re for den næste erken­del­se i slut­nin­gen af det for­ri­ge kon­cen­tra­tions­in­ter­val
 • bru­ge ind­hold­s­e­le­men­ter på siden, der kan hol­de på den besø­gen­de efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val

Som vi tid­li­ge­re har været inde på, har vi ændret den måde, vi kon­cen­tre­rer os på, så det fore­går i kor­te­re inter­val­ler ad gan­gen. Efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val fal­der kon­cen­tra­tio­nen, og vi bli­ver let­te­re at distra­he­re.

Sam­ti­dig væg­ter Goog­le tekst højt i deres SEO-algo­rit­mer, hvor­for vi oftest mødes af en sand tekst­mur på de hjem­mesi­der, vi lan­der på, når vi klik­ker på søge­re­sul­ta­ter­ne.

Den sto­re tekst­mæng­de vir­ker umu­lig at konsu­me­re i løbet af et kon­cen­tra­tions­in­ter­val, hvor­for vi opgi­ver at for­sø­ge, og går vide­re til næste side i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det ska­der pla­ce­rin­gen i søge­re­sul­ta­ter­ne for den side, vi for­la­der. Goog­le opfat­ter en hur­tig til­ba­ge­ven­den til søge­re­sul­ta­ter­ne, som om den pågæl­den­de side ikke gav svar på den søg­ning, den blev vist som søge­re­sul­tat for.

Så skal du gøre dig håb om at hol­de på de besø­gen­de, skal du rive tekst­mu­ren ned – men ikke ved at fjer­ne tek­sten. I ste­det skal du opde­le den og kry­dre den med andre ind­hold­s­e­le­men­ter. Sam­ti­dig skal du sæt­te siden op på en måde, så det er nemt at opda­ge, hvor du som besø­gen­de med for­del kan star­te med at læse, hvis du væl­ger at bru­ge et eller fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler på tek­sten.

Hvor­dan du kan gøre det, giver vi et bud på i den­ne arti­kel.

Hvad er et kon­cen­tra­tions­in­ter­val?

For­di vi hele tiden bli­ver bom­bar­de­ret med nye input i form af push-beske­der fra mail, soci­a­le medi­er og andre kana­ler – oftest end­da på fle­re enhe­der – har vi over de sid­ste 15 år ændret den måde, vi kon­cen­tre­rer os på. Vi kon­cen­tre­rer os i inter­val­ler og slap­per så af igen. Er den mail vig­tig at læse nu? Skal jeg lige se på det opslag på Face­book? Og så vide­re.

Hvor læn­ge vi kon­cen­tre­rer os, afhæn­ger helt af, hvad det er, vi skal kon­cen­tre­re os om. Sam­ti­dig afhæn­ger det af, hvor vig­tigt det viser sig at være for os, efter­hån­den som vi dyk­ker ned i det, vi kon­cen­tre­rer os om. Måske viser det sig, at det ikke ale­ne var vig­tigt at læse mai­len eller Face­book-opsla­get. Det var også nød­ven­digt at besva­re mai­len eller kom­men­te­re på opsla­get.

Efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val taber vi fokus

Hver gang vi slap­per af efter et kon­cen­tra­tions­in­ter­val, er vi let­te­re at distra­he­re. Vi kan væl­ge at fort­sæt­te med det, vi er i gang med at kon­cen­tre­re os om nu, eller vi kan kon­cen­tre­re os om noget andet, der ser mere inter­es­sant ud. Enten som en over­springs­hand­ling eller bare for­di, det nye var vig­ti­ge­re, end det vi var i gang med.

For­di det er så nemt at fin­de noget andet at kon­cen­tre­re os om, bli­ver det svært at hol­de vores opmærk­som­hed. Det bli­ver ikke nem­me­re, hvis det vi skal kon­cen­tre­re sig om, er svært at hol­de fokus på eller opde­le i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. F.eks. for­di det er en lang tekst på en hjem­mesi­de.

Vi bli­ver lyk­ke­li­ge af at lære noget nyt

En af de for­de­le, kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler giver os, er, at det at lære eller erken­de noget nyt, fri­gi­ver stof­fet dopa­min. Det er et stof, som får os til at føle os godt til­pas og gla­de. Det er i øvrigt det sam­me stof, der fri­gi­ves, når vi får en orgas­me eller f.eks. vin­der i spil eller ople­ver noget andet posi­tivt.

Så hver gang vi lærer noget nyt, får vi et lil­le skud dopa­min. Jo let­te­re vi kan se, at det er at få det, jo mere spæn­den­de bli­ver det for os at bli­ve hæn­gen­de og læse vide­re. Det er der­for, Face­book og andre soci­a­le medi­er er så ”vanedan­nen­de” på man­ge men­ne­sker. Hver post på start­si­den af Face­book er jo din næste chan­ce for et stort eller lil­le dopa­min-kick.

Skal du sik­re dig sam­me effekt på din side, skal du dele tek­sten op i tyde­li­ge inter­val­ler. Det skal vi se på nu!

Hvad er det læse­ren skal have ud af artik­len. Hvil­ken for­stå­el­se skal han eller hun ende med at sid­de til­ba­ge med – og hvil­ke skridt er der på vej­en til den?

Hvad skal læse­ren have ud af artik­len?

Lad os star­te helt fra begyn­del­sen – alt­så før du over­ho­ve­det begyn­der at skri­ve. Her er det vig­tigt, at du star­ter med at sæt­te dig et klart mål for, hvad det er, læse­ren skal have ud af artik­len. Hvad er det, de skal for­stå, ind­se eller lære af at læse din tekst.

Lad os tage en typisk arti­kel af den slags, som er skre­vet til at ran­ke på et bestemt søge­ord. Her vil du oftest for­sø­ge at sva­re på en long tail søg­ning med søge­or­det, oftest i form af et spørgs­mål. Det spørgs­mål vil du ger­ne give den besø­gen­de et svar på.

Men hvor kom­plekst er sva­ret? Kræ­ver det f.eks. noget for­ud­gå­en­de viden? Eller er det så svært et sto­f­om­rå­de, at sva­ret med for­del kan opde­les i fle­re erken­del­ser, der til­sam­men giver sva­ret på søg­nin­gen?

Struk­turér ind­hol­det, så for­ud­gå­en­de viden eller hvert af sva­rets del­e­le­men­ter bli­ver en selv­stæn­dig enhed. Den kan konsu­me­res i sit eget kon­cen­tra­tions­in­ter­val. Det gør det let­te­re for læse­ren at kom­me gen­nem tek­sten, og giver ham eller hen­de fle­re erken­del­ser og der­med fle­re dopa­min-kick under­vejs.

Hvad hvis det er et sim­pelt spørgs­mål, der kan besva­res på et kon­cen­tra­tions­in­ter­val?

Er det et sim­pelt spørgs­mål, der kan for­kla­res på et enkelt kon­cen­tra­tions­in­ter­val? Så giv dem sva­ret først og brug så resten af tek­sten, til at kom­me med eksemp­ler, alter­na­ti­ve anven­del­ser eller uddy­ben­de bag­grunds­vi­den.

Der­ved bli­ver det muligt for de inter­es­se­re­de, at bru­ge yder­li­ge­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler på den ekstra viden – og Goog­le får mere seman­tisk kon­tekst og fle­re ord at ind­pas­se din side i søge­re­sul­ta­ter­ne på.

Hvor­dan und­går jeg at kede dem, som godt ved det meste i for­vej­en?

Den løs­ning bør du sådan set også gå efter, hvis det muligt at give sva­ret på et mere kom­plekst spørgs­mål på en kort­fat­tet måde. Der­ved behø­ver de, som har den for­nød­ne bag­grunds­vi­den ikke at læse hele artik­len. De får svar med det sam­me. Det vil give dem et meget stort dopa­min-kick up front.

Så kan resten af arti­kel skri­ves på lidt sam­me måde, som hvis det var en kri­mi­nal­ro­man, der star­te­de med at for­tæl­le hvem mor­de­ren var og resten af roma­nen går ud på, hvor­dan kri­mi­nal­kom­mis­sæ­ren opkla­rer for­bry­del­sen. Her bli­ver læse­ren jo også hæn­gen­de, selv om de alle­re­de ken­der sva­ret på mord­gå­den. For dels får de hele bag­hi­sto­ri­en for mor­det og dels er det jo inter­es­sant at se, hvil­ke vildspor kom­mis­sæ­ren kom­mer ud på under­vejs.

Men der er en ting til, du skal beslut­te dig for, før du kan begyn­de at skri­ve din tekst. Hvad det er, vil sik­kert over­ra­ske dig.

Hvad er den bed­ste hand­ling, du kan få læse­ren til at gøre efter at være fær­dig med at læse tek­sten – og hvad er den mest rea­li­sti­ske?

Hvad er det, jeg ger­ne vil have min læser til at gøre?

Det er nem­lig også vig­tigt, at du har en klar ide om, hvad det er, du ger­ne vil have, at læse­ren skal gøre, når han eller hun er fær­dig med din tekst. For når du har fået folk ind på jeres hjem­mesi­de, skal det helst føre til mere. Så skal ved­kom­men­de til­mel­de sig jeres nyheds­brev, købe et pro­dukt eller en tje­ne­ste, eller vil du ger­ne have dem til at læse vide­re på noget andet ind­hold?

Hvad er den bed­ste hand­ling, du kan få ved­kom­men­de til at gøre efter at være fær­dig med at læse tek­sten – og hvad er den mest rea­li­sti­ske? Det skal tæn­kes ind i tek­sten. For det er let­te­re at læg­ge op til dit call to action i tek­sten, hvis på for­hånd ved, hvad du vil have læse­ren til at gøre, når han eller hun er fær­dig med at læse artik­len.

Det gæl­der både hvis ved­kom­men­de hop­per fra under­vejs, og hvis ved­kom­men­de kom­mer igen­nem hele tek­sten. Oftest vil målet være det sam­me, uan­set hvor­når læse­ren hop­per fra. Kun­sten er bare at sik­re, at læse­ren føl­ger dit call to action, uan­set om han eller hun kun læser over­skrif­ten og skim­mer mel­lem­ru­brik­ker­ne, kom­mer halvvejs gen­nem tek­sten eller slu­ger det hele.

Frem­hæv CTA’et eller flyt det ud af tek­sten

Det kan du f.eks. gøre ved at flyt­te dit CTA ud i en selv­stæn­dig enhed, der måske kan ind­pla­ce­res som for­skel­li­ge gra­fi­ske ele­ment fle­re gan­ge i tek­sten. Even­tu­elt kan du måske lige­frem læg­ge op til hand­lin­gen i slut­nin­gen af hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val. Så bli­ver det en valg­mu­lig­hed, som læse­ren kan væl­ge, når han eller hun er fær­dig med en kon­cen­tra­tions­pe­ri­o­de. Ved­kom­men­de kan enten læse vide­re på siden, klik­ke på dit CTA eller gå helt væk fra jeres hjem­mesi­de igen. Fle­re valg­mu­lig­he­der bør de besø­gen­de aldrig have.

Til­pas even­tu­elt CTA’et ned gen­nem tek­sten, så det er den mest rea­li­sti­ske hand­ling du prom­ove­rer først på siden og den bedst tæn­ke­li­ge hand­ling, du har et CTA til nederst på siden.

Hvor­dan du skri­ver et godt CTA, kan du læse mere om her. Nu går vi vide­re og ser nær­me­re på, hvor­dan du rent fak­tisk opde­ler tek­sten i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler.

Lige­som det er let­te­re at spi­se en agurk, som er skå­ret i ski­ver, er det let­te­re at læse en tekst, der er tyde­ligt opdelt i min­dre styk­ker.

Sådan opde­ler du tek­sten i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler

Sådan set er der ikke så meget nyt i at opde­le en tekst i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. Det har vi jo sådan set altid gjort, når vi skal dis­po­ne­re en tekst ved at opde­le den i fle­re sek­tio­ner med hver sin mel­lem­ru­brik.

Mel­lem­ru­brik­ken bli­ver over­skrif­ten for det enkel­te kon­cen­tra­tions­in­ter­val – og afsnit­te­ne under mel­lem­ru­brik­ken giver så den nød­ven­di­ge viden til, at du kan få læse­ren til at få den ønske­de erken­del­se.

En meget vig­tig poin­te er, at du skal bli­ve meget bed­re til at tyde­lig­gø­re hver enkelt erken­del­se, så den frem­står som en afslut­tet enhed i tek­sten, der kan konsu­me­res inden for et erken­del­ses­in­ter­val. Rent struk­tur­mæs­sig kan det gøres ved at anven­de fle­re over­skrifts­ni­veau­er til mel­lem­ru­brik­ker­ne. Så bli­ver H2 til over­skrif­ten på kon­cen­tra­tions­in­ter­val­let og kan så yder­li­ge­re opde­les i under­sek­tio­ner med H3 og even­tu­elt H4.

Få tekst­mæng­den til at vir­ke over­kom­me­lig

Det er også vig­tigt at tek­sten ikke bli­ver for lang. Prøv om du kan hol­de den inden for en skærmsi­de på en com­pu­ter­skærm og også ger­ne inden for en side på en tab­let-skærm. Så vir­ker tek­sten mere over­sku­e­lig, for­di den besø­gen­de både kan se star­ten og slut­nin­gen på tek­sten, uden at skul­le scrol­le.

På en mobil og oftest også på en com­pu­ter og en tab­let kan det dog godt bli­ve svært. Men ved at hol­de tek­sten til et kon­cen­tra­tions­in­ter­val inden for omkring 3–400 ord, mind­sker du nød­ven­dig­he­den af at scrol­le sær­ligt langt, selv på en mobil. Tek­sten bli­ver kort sagt mere over­kom­me­lig.

Blev bed­re til at pege læse­ren vide­re

Ende­lig skal du bli­ve meget bed­re til at pege læse­ren vide­re og for­tæl­le dem, at de kan få end­nu et doma­pin-kick, ved at læse den næste sek­tion i tek­sten. Der­ved bli­ver tek­sten en ræk­ke træ­de­sten, der fører læse­ren over den fos­sen­de elv. De kan hele tiden væl­ge at gå vide­re til næste sten eller sprin­ge i van­det og lade sig føre med strøm­men. 

Hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val skal fun­ge­re som en træ­de­sten, der hjæl­per læse­ren over infor­ma­tions­flo­den.

Du kan også se tek­sten som en doku­men­tar­ud­sen­del­se i fjern­sy­net. De er oftest delt op i små bid­der – også på de kana­ler hvor der ikke er rek­la­mer. Her slut­ter hver bid med at pege vide­re og dæle­me om ikke den næste bid star­ter med oprem­se, hvor vi var kom­met til før. For oftest opde­les udsen­del­sen i fle­re del­hi­sto­ri­er, som vi så sprin­ger rundt mel­lem – net­op for at få os til at bli­ve hæn­gen­de på kana­len og få fort­sæt­tel­sen.

Men det er ikke kun sel­ve tek­sten, der skal opde­les mere skar­pt. Desig­net og opsæt­nin­gen på siden, skal også være mere opdelt. Det skal vi se nær­me­re på nu.

Grund­læg­gen­de set består nedriv­nin­gen af tekst­mu­ren af 4 trin. Her­un­der går vi i gang med trin 3.

Gør det visu­elt nemt at iden­ti­fi­ce­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler­ne

En af de stør­ste udfor­drin­ger ved de lan­ge tekst­mu­re, som fin­des på man­ge hjem­mesi­der, er, at du kun har mel­lem­ru­brik­ker­ne til at opde­le tek­sten med. Er der kun anvendt H2 eller er der ikke stor for­skel på typo­gra­fi­en mel­lem H2, H3 og måske H4, bli­ver det svært at iden­ti­fi­ce­re de enkel­te kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler rent visu­elt.

Men ved at væl­ge f.eks. for­skel­lig­far­ve­de bag­grun­de til hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val eller køre med en far­ve på H2’erne og en anden på H3 og even­tu­elt H4, gør du det meget nem­me­re for folk at se, hvor det ene inter­val slut­ter og det andet begyn­der. Det er jo en løs­ning, de besø­gen­de alle­re­de ken­der fra for­si­der og lan­ding pages på alver­dens hjem­mesi­der.

Dis­se er net­op ofte opbyg­get af et antal ”bånd” ned over siden, der hver for sig frem­fø­rer en bestemt poin­te eller giver en bestemt for­del ved det pågæl­den­de fir­ma eller det pro­dukt, som lan­dings­si­den skal pom­ove­re. Det gør det nemt, over­sku­e­ligt og let at fan­ge og opde­ler de enkel­te dele af tek­sten rent visu­elt.

Men den sam­me logik gæl­der nor­malt ikke for tekst­si­der­ne på hjem­mesi­der­ne. De er oftest bare en lang smø­re af tekst. Er vi hel­di­ge, er der et par bil­le­der eller et citat, der opblø­der tekst­mu­ren. Og er vi end­nu mere hel­dig, er der brug fle­re over­skrift­ni­veau­er. Men der­u­d­over vir­ker siden meget kom­pleks, kom­pakt og afvi­sen­de for vores inter­va­l­op­del­te kon­cen­tra­tions­ev­ne.

Men ved at gen­bru­ge de for­skel­li­ge far­ve­de bånd fra de mere kom­merci­el­le sider på hjem­mesi­de og sør­ge for at sæt­te tek­sten mere spæn­den­de op, ska­bes der en tyde­lig opde­ling i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler.

Der­u­d­over skal du foku­se­re på at pege læse­ren vide­re til det næste inter­val. Både i tek­sten og rent visu­elt. Hvor­dan du hol­der folks opmærk­som­hed på siden, får du nog­le ide­er til i det føl­gen­de.

Skab noget visu­elt på siden, der kan fan­ge læse­rens flyv­ske opmærk­som­hed. Effek­ter­ne her på siden er bevidst en smu­le “over­gjor­te”.

Fang opmærk­som­he­den efter et kon­cen­tra­tions­in­ter­val

Det er efter hvert kon­cen­tra­tions­in­ter­val, der er størst risi­ko for, at du mister den besø­gen­de. Det er der, han eller hun stop­per op og ori­en­te­rer sig om, hvor­vidt der er noget, som enten er mere pres­se­ren­de eller mere spæn­den­de at gå vide­re med. Det er der­for, det er vig­tigt, at afslut­te hver sek­tion i tek­sten med at tea­se den næste erken­del­se – for hvem vil ikke ger­ne have et nyt dopa­min-kick! Det kan gøres med små mikro-CTA’er, sådan som du har set det i den­ne arti­kel.

Sam­ti­dig er det vig­tigt, at der er noget visu­elt på siden, der kan fan­ge læse­rens flyv­ske opmærk­som­hed. Det kan f.eks. være:

 • En pil, som peger læse­ren vide­re til den næste sek­tion i tek­sten
 • Et ani­me­ret bil­le­de eller en illu­stra­tion, der giver en inter­es­sant poin­te eller bare ser spæn­den­de ud
 • Et sigen­de bil­le­de, der pas­ser til det sted, læse­ren er i sin erken­del­se eller som tea­ser den næste erken­del­se
 • En bil­led­tekst, der tea­ser den næste erken­del­se og gør læse­ren nys­ger­rig efter at læse vide­re
 • Et inter­ak­tivt ele­ment, som læse­ren kan udfor­ske
 • En punk­top­stil­ling som opsum­me­rer ind­hol­det af den næste sek­tion
 • Et spæn­den­de citat fra den næste sek­tion af tek­sten
 • En video, der giver den næste poin­te

Ja, sådan set er det kun din eller din gra­fi­kers eller web­de­sig­ners fan­ta­si, der sæt­ter græn­ser­ne for, hvad der kan fin­des på for at hol­de på læse­ren.

Det vig­tig­ste er, at der er noget, som stik­ker ud, tea­ser og gør nys­ger­rig – og aller­vig­tigst: Som fast­hol­der den besø­gen­de og bekræf­ter ham eller hen­de i, at det bed­ste valg for dem lige her og nu, er at bli­ve på siden og kom­me vide­re til det næste kon­cen­tra­tions­in­ter­val.

Så gen­brug alle de mid­ler og meto­der, der ken­des fra de kom­merci­el­le lan­dings­si­der. Det bud­skab du har, skal sæl­ges ind til de besø­gen­de på nøj­ag­tigt sam­me måde.

Hold fokus – begræns valg­mu­lig­he­der­ne

Men det bety­der ikke, at du skal give den besø­gen­de alt for man­ge valg­mu­lig­he­der, for at hol­de på ved­kom­men­de. Det vil blot føre til, at han eller hun ikke væl­ger nogen af dem over­ho­ve­det. Det sva­rer lidt til, at du sæl­ger mere mar­me­la­de i super­mar­ke­det, ved at begræn­se antal­let af valg­mu­lig­he­der for det enkel­te mær­ke. Det viser tal­ri­ge kun­de­un­der­sø­gel­ser, som er gen­gi­vet både i den bane­bry­den­de bog ”Skabt til at klæ­be” af Chip og Dan Heath og den dan­ske best­sel­ler ”Jyt­te fra mar­ke­ting er desvær­re gået for i dag” af Mor­ten Mün­ster fra The Nud­ging Com­pa­ny.

For valg­mu­lig­he­der­ne er natur­lig­vis en del af det adfærds­de­sign, der skal lede læse­ren gen­nem sidens ind­hold. De skal fun­ge­re som det lil­le skub – et nud­ge – fremad, så den besø­gen­de væl­ger også at bru­ge sit næste erken­del­ses­in­ter­val på tek­sten på siden.

Så hold dig til et enkelt ele­ment, der fan­ger opmærk­som­he­den hver gang og afpas val­get efter, hvor langt og svært det for­ri­ge kon­cen­tra­tions­in­ter­val har været. Jo mere tekst, læse­ren har skul­le igen­nem, jo mere opmærk­som­heds­kræ­ven­de skal ele­men­tet være.

Mere om at rive tekst­mu­ren ned

Med den­ne arti­kel er du kom­met et spa­destik dybe­re ind under den tekst­mur, der møder de besø­gen­de på man­ge hjem­mesi­der i dag. For­hå­bent­ligt har den givet dig inspira­tion til, hvor­dan du får brudt tekst­mu­ren ned på jeres hjem­mesi­de og skabt mere fæn­gen­de ind­hold – og en mere fæn­gen­de præ­sen­ta­tion af ind­hol­det på dine sider.

Pt. arbej­der vi på en uddy­ben­de arti­kel, hvor vi går end­nu mere i dyb­den med, hvor­dan du skri­ver din tekst og bru­ger de for­skel­li­ge ele­men­ter i for­skel­li­ge situ­a­tio­ner til at opbry­de tek­sten med. Den­ne arti­kel er dog sta­dig ”in the making”, men til­mel­der du dig vores nyheds­brev, får du en mail, så snart artik­len er klar. Sam­ti­dig får du en gra­tis e-bog om, hvor­dan du lærer din mål­grup­pe bed­re at ken­de og får skabt godt ind­hold til din con­tent mar­ke­ting kampag­ner.

Vil du have fle­re tips til at bry­de tekst­mu­ren ned?
OGSÅ VÆRD AT LÆSE OM WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

FLE­RE TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This