GRA­TIS E‑BOG MED

710+ POWER-WORDS

DANSK, DER FÅR FOLK TIL AT KLIK­KE

HVAD ER POWER-WORDS?

Power-Words er en sær­lig grup­pe af ord, der trig­ger den del af vores hjer­ne, som træf­fer beslut­nin­ger for os. Det er den del af hjer­nen, der også er kendt som kryb­dyr­hjer­nen. Den har holdt os i live siden urti­den, for­di den har hjul­pet os med at beslut­te, hvor­vidt det vi mød­te på vores vej, var en trus­sel eller et byt­te. Og med Power-Words kan du nemt få din hjem­mesi­de eller pro­duk­ter­ne på din webs­hop til at lig­ne et byt­te.

Grup­per af Power-WORDS

Power-Words kan opde­les i otte for­skel­li­ge grup­per. Hver grup­pe spil­ler på en af de grund­læg­gen­de følel­ser, som får og hjæl­per os til at træf­fe en beslut­ning:

Grå­dig­hed

Indi­ke­rer knap­hed eller mulig­hed for at gøre et ekstra godt køb
T

Nys­ger­rig­hed

Indi­ke­rer, at her får du en ny over­ra­sken­de, sen­sa­tio­nel, ny viden
J

Snyd

Lover en nem­ gen­vej til at tje­ne pen­ge eller løse svæ­re opga­ver på

Lyst

Lover noget, vi ønsker så bræn­den­de, at vi ikke tæn­ker ratio­nelt

For­fæn­ge­lig­hed

Lover os en stør­re soci­al aner­ken­del­se ved at købe eller gøre noget

Tro­vær­dig­hed

Får noget til at se mere tro­vær­digt ud og være et sik­kert valg

Vre­de

Væk­ker vores vre­de, så vi fore­ta­ger irra­tio­nel­le hand­lin­ger
s

Frygt

Indi­ke­rer hvad der sker, hvis vi ikke rea­ge­rer på en trus­el i tide

DER­FOR SKAL DU BRU­GE POWER-WORDS!

Få fle­re til at kon­ver­te­re

Med de rig­ti­ge Power-Words kan du nem­me­re over­be­vi­se dine besø­gen­de om, at din hjem­mesi­de, dit pro­dukt eller dit brand er det rig­ti­ge for dem. Det ska­ber fle­re kon­ver­te­rin­ger og salg fra din hjem­mesi­de eller webs­hop.

Reducér sidens boun­ce rate

Med de rig­ti­ge Power-Words i sidens over­skrift, man­chet og mel­lem­ru­brik­ker får du folk til at bli­ve læn­ge­re på din side og øger chan­cen for, at de rent fak­tisk begyn­der at læse ind­hol­det. De kan sim­pelt­hen ikke lade være!

Ska­ber mere tra­fik
fra søge­re­sul­ta­ter­ne

Anven­der du Power-Words i sidens titel- og meta­be­skri­vel­se, øger du chan­cer­ne for, at folk væl­ger dit frem for kon­kur­ren­ter­nes søge­re­sul­tat.
DEN GRA­TIS
E‑BOG MED 710+
GEN­NEM­TE­STE­DE
POWER-WORDS
DANSK NU!

BONUS: GRA­TIS E‑MAIL KUR­SUS I POWER-WORDS

Du mod­ta­ger først en bekræf­tel­ses­mail, hvor du skal bekræf­te din til­mel­ding. Der­ef­ter mod­ta­ger du mai­len med down­lo­ad-lin­ket til den gra­tis e‑bog.

I dage­ne efter mod­ta­ger du et lil­le e‑mail-kur­sus, der hjæl­per dig i gang med at bru­ge Power-Words. Der­ef­ter mod­ta­ger du kun vores almin­de­li­ge nyheds­brev med tips til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet. Det udkom­mer cir­ka hver 14. dag og kan altid afmel­des, hvis du ikke fin­der det inter­es­sant.

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220