Web­te­xt­ha­cks 03:

Søren Riisa­ger om EAT, SEO i 2020 og vig­tig­he­den af godt indhold

Søren Riisa­ger åbne­de sin før­ste webs­hop i 1997 og har beskæf­ti­get sig med SEO i over 20 år. I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast taler vi om, hvad Goog­les EAT-ini­ti­a­tiv bety­der for SEO-arbej­det i 2020, og hvor vig­tigt det er, at der er mas­ser af godt ind­hold, som kan hol­de folk på siden.

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast tager jeg en snak med Søren Riisa­ger, der har arbej­det med søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring og onli­ne mar­keds­fø­ring i lidt over 20 år.

Han er blandt meget andet bag­man­den bag tje­ne­sten Con­tent­be­ak. Det er et værk­tøj, du kan bru­ge, når du vil sik­re dig, at du får skre­vet en tekst, der ikke ale­ne er søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ret, men også giver ind­hol­det en bed­re chan­ce for at ran­ke høje­re i søgeresultaterne.

Her stil­ler Goog­le Rank Brain og Goog­les sær­li­ge EAT-ini­ti­a­tiv sta­dig stør­re krav til både kva­li­te­ten og tro­vær­dig­he­den af ind­hol­det på den side, du ger­ne vil have til at ranke.

Hvor­dan Con­tent­be­ak hjæl­per med det, kan du høre mere op i den­ne episode.

Her ses den­ne arti­kel bear­bej­det i Contentbeak.

Sam­ti­dig taler vi en del om hvad EAT er for en stør­rel­se, samt hvad du skal være opmærk­som på i den for­bin­del­se, når du skri­ver dit indhold.

For med Goog­les stør­re fokus på eks­per­ti­se, auto­ri­tet og tro­vær­dig­hed af dit ind­hold, er bar­ren løf­tet end­nu høje­re for kva­li­te­ten af dit ind­hold. 

Hvad er EAT?

EAT er en engelsk for­kor­tel­se for Exper­ti­se, Aut­ho­ri­ta­ti­ve­ness, og Trustwort­hin­ess. Eller på dansk: Eks­per­ti­se, Auto­ri­tet og Troværdighed.

Det er en meget kom­pleks måde at vur­de­re hjem­mesi­der og deres ind­hold på. Fak­tisk så kom­pli­ce­ret, at Goog­le bru­ger rig­ti­ge men­ne­sker, hvis de er usik­re på resul­ta­ter­ne af deres egne algoritmer.

EAT gra­ver et spa­destik dybe­re end de tid­li­ge­re Goog­le-algo­rit­mer og ser bl.a. nær­me­re på ind­hol­dets tro­vær­dig­hed, auto­ri­te­ten af ind­hold, skri­bent og udgi­ver samt vur­de­rer eks­per­ti­sen i ind­hol­det ud fra en ræk­ke seman­ti­ske para­me­tre og de kil­de­hen­vis­nin­ger, der hen­vi­ses til i indholdet.

EAT har været på banen siden 2016, hvor især de såkald­te Your Money Your Life-sites begynd­te at bli­ve vur­de­ret efter dem. Sid­ste efter­år vars­le­de Goog­le, at de nu vil­le begyn­de at vur­de­re alle hjem­mesi­der efter EAT-para­me­tre­ne. Det begynd­te også dan­ske hjemme­side­ejere at kun­ne mær­ke i deres pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne fra star­ten af i år.

EAT-para­me­tre­ne

De tre EAT-para­me­tre hand­ler om:

EKS­PER­TI­SE:

Ind­hol­det skal være skre­vet af en, der har for­stand på emnet, lige som emnet skal præ­sen­te­res på en pro­fes­sio­nel og sag­lig måde.

Sam­ti­dig skal ind­hol­det natur­lig­vis være fri for fak­tu­el­le fejl samt sju­ske- og sta­ve­fejl. Ende­lig er det vig­tigt, at ind­hol­det anven­der kor­rek­te fag­ter­mer, der sva­rer til det eks­per­ti­se­ni­veau, tek­sten er skre­vet med.

AUTO­RI­TET:

Auto­ri­tet hand­ler om skri­ben­tens, web­s­te­dets og udgi­ve­rens auto­ri­tet, gen­nem f.eks. hvil­ke tro­vær­di­ge hjem­mesi­der, der lin­ker til web­s­te­det, hvil­ke anmel­del­ser og omta­ler der kan fin­des om udgi­ver såvel som skri­bent, samt hvil­ke soci­a­le sam­men­hæn­ge de ind­går i.

Er skri­ben­ten eller udgi­ve­ren f.eks. med­lem af orga­ni­sa­tio­ner med en vis auto­ri­tet i den pågæl­den­de bran­che – og har skri­ben­ten et stort antal føl­ge­re på de soci­a­le medier?

TRO­VÆR­DIG­HED:

Tro­vær­dig­he­den hand­ler både om tro­vær­dig­he­den af ind­hol­det, skri­ben­ten og udgi­ve­ren. Der­for er det en god idé at give kil­de­hen­vis­nin­ger i form af links til påli­de­li­ge web­s­i­tes, der under­byg­ger påstan­de og fak­ta i indholdet.

Sam­ti­dig vil et link til skri­ben­tens Lin­ke­dIn-pro­fil kun­ne bru­ges til at bevi­se, at skri­ben­ten rent fak­tisk eksi­ste­rer og har den nød­ven­di­ge viden og uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund til at kun­ne skri­ve sag­ligt om emnet.

Ende­lig vil en Om os-tekst på hjem­me­si­den kun­ne doku­men­te­re, at udgi­ve­ren er et seri­øst fore­ta­gen­de samt deres inter­es­se i at dri­ve den pågæl­den­de hjem­mesi­de. 

Har du spørgsmål?

Så skriv en kom­men­tar i Kom­men­tar-fel­tet helt nederst på siden. Så skal Søren eller jeg nok sva­re på dit spørgsmål.

Hvor­dan kla­rer min hjem­mesi­de sig?

Vil du vide mere om EAT, og hvor­dan du sik­rer, at din hjem­mesi­de og dens ind­hold lever op til de kri­te­ri­er, Goog­le stil­ler? Så kom­mer vi ger­ne med en gra­tis vur­de­ring. Bare udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der med hjem­mesi­de­adres­sen i Besked-fel­tet, og udfyld de øvri­ge kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner. Så ven­der vi retur med vores vur­de­ring og råd til, hvor­dan du får ret­tet op på even­tu­el­le problemer.

 

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220