CON­TENT MAR­KE­TING

Sådan ska­ber du godt ind­hold til con­tent mar­ke­ting

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, Part­ner
web­te­xts­hop

Skal du ska­be godt ind­hold til con­tent mar­ke­ting, skal det være rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til, hvad folk har søgt på. Sam­ti­dig skal ind­hol­det være rea­li­stisk for mål­grup­pen at for­stå, samt være så til­pas for­kla­ren­de og uddy­ben­de, at folk får noget ud af at læse det. Ende­lig skal ind­hold og afsen­der vir­ke tro­vær­di­ge. Så der er ingen let­te gen­ve­je til at ska­be godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold!

Når du skal udvik­le nyt ind­hold til din con­tent mar­ke­ting, der skal ska­be nye besø­gen­de til din hjem­mesi­de, kan du lige så godt bela­ve dig på, at kon­kur­ren­cen er hård. For der fin­des alle­re­de mas­ser af ind­hold, der ran­ker højt i Goog­le for det emne, du vil skri­ve om.

Så du skal byde ind med noget nyt og ander­le­des eller gøre det meget bed­re, mere inter­es­sant og fæn­gen­de end dine kon­kur­ren­ter, for at bry­de igen­nem støjmu­ren. Det er ikke nok, bare at skri­ve det sam­me som dem, der alle­re­de lig­ger i top 10 på Goog­le. Så bli­ver du valgt fra – for det har folk oftest alle­re­de læst fle­re andre ste­der!

Når du skal vur­de­re eller plan­læg­ge dit ind­hold, skal du der­for være yderst kri­tisk og stil­le dig selv og dit ind­hold de fire spørgs­mål, som vi stil­ler i den­ne arti­kel. Spørgs­må­le­ne er sam­ti­dig din gui­de på vej­en mod at ska­be godt ind­hold. Så tag med på rej­sen og find opskrif­ten på, hvad godt ind­hold er.

Er ind­hol­det rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til søge­hen­sig­ten?

Det aller­vig­tig­ste – også for at opnå en så god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne som muligt – er, om dit ind­hold er rele­vant og spe­ci­fikt nok i for­hold til det, som folk har søgt på, for at kom­me frem til dit ind­hold. Kort sagt:

Sva­rer du på det, som folk har søgt efter og bli­ver den besø­gen­de – og Goog­le – bekræf­tet i det, så snart de læser over­skrif­ten og også måske man­chet­ten på den side, de kom­mer ind på?

Er der den mind­ste uove­r­ens­stem­mel­se eller mis­lyd, risi­ke­rer du, at den besø­gen­de fal­der fra og ven­der så hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen, at Goog­le ned­gra­de­rer din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For er boun­ce-raten på siden for høj, sva­rer ind­hol­det nok ikke godt nok på det, som folk har søgt på – og så må siden læn­ge­re ned i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Der­for er det vig­tigt, at du har:

  • En fæn­gen­de over­skrift, der inde­hol­der det eller de ord, som de har brugt i deres søg­ning
  • En man­chet som giver dem de vig­tig­ste poin­ter i dit svar. Så hvis de ikke læser andet på siden end over­skrift og man­chet, får de i hvert fald det vig­tig­ste med.
  • Et bil­le­de eller en illu­stra­tion – ger­ne over fol­den – som bekræf­ter den besø­gen­de i, at de er kom­met til den rig­ti­ge side
  • Punk­top­stil­lin­ger som giver over­blik og sam­ti­dig bekræf­ter den besø­gen­de i, at de er hav­net det rig­ti­ge sted
  • Måske en video som giver en audio­visu­el præ­sen­ta­tion af ind­hol­det eller under­støt­ter ind­hol­det på en rele­vant måde

Jo stør­re rele­vans alle dine ind­hold­s­e­le­men­ter har for den søg­ning, den besø­gen­de har fore­ta­get, jo stør­re er dine chan­cer for, at dit ind­hold kom­mer op i den øver­ste del af søge­re­sul­ta­ter­ne.

Så det er slut med pri­mært at udvik­le ind­hold til bestem­te søge­ord. Du skal tæn­ke søge­hen­sigt og for­mål med søg­nin­gen. Så er der stør­re chan­cer for, at du ska­ber godt ind­hold, der sam­ti­dig giver dig de bed­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Sørg også at have en klar plan for, hvad du vil have de besø­gen­de til at fore­ta­ge sig, når de har læst dit ind­hold. Med et godt call to action der pas­ser til situ­a­tio­nen, kan du hol­de dem på siden og der­med øge chan­cer­ne for at kon­ver­te­re dem til kun­der.

Er ind­hol­det rea­li­stisk for mål­grup­pen?

Det næste spørgs­mål du skal stil­le dig selv er, om det er rea­li­stisk, at den besø­gen­de kan for­stå og bru­ge det ind­hold, som du har i tan­ker­ne til noget, når de har fore­ta­get den søg­ning, som ind­hol­det skal sva­re på. Pas­ser ind­hol­det til det sted, den besø­gen­de er i sin søgen og er det rea­li­stisk, at de for­slag, løs­nin­ger og så vide­re, som du giver, er noget de kan bru­ge på nuvæ­ren­de tids­punkt.

Rea­li­stisk hand­ler også om, hvor­vidt det er rea­li­stisk, at den besø­gen­de vil læse den mæng­de ind­hold, som du har plan­lagt på siden. Vir­ker det for langt, bli­ver det for nør­det eller irre­le­vant for den besø­gen­de eller bevæ­ger ind­hol­det sig ud af en irre­le­vant tan­gent i for­hold til den besø­gen­des hen­sigt med søg­nin­gen, er de hur­ti­ge­re vide­re til noget andet.

Vir­ker ind­hol­det for svært eller som noget, folk alle­re­de godt ved i for­vej­en, er de besø­gen­de også meget hur­ti­ge til at ven­de til­ba­ge til Goog­les søge­re­sul­ta­ter for at fin­de et andet bud på ind­hold, der er mere rele­vant for dem. I beg­ge til­fæl­de giver ind­hol­det dem en dår­lig ople­vel­se, for­di de føler at det har været tids­spil­de at læse, og så kan du roligt reg­ne med, at de er vac­ci­ne­re­de mod at ven­de til­ba­ge til din hjem­mesi­de igen lige med det sam­me.

Er ind­hol­det for­kla­ren­de og uddy­ben­de nok?

Hvor­vidt ind­hol­det er rea­li­stisk for den besø­gen­de, at kun­ne bru­ge til noget, hand­ler i høj grad også om, hvor­vidt det for­kla­rer eller uddy­ber emnet godt nok i for­hold til den søg­ning den besø­gen­de har fore­ta­get og den hen­sigt ved­kom­men­de hav­de med søg­nin­gen.

Før du udvik­ler ind­hol­det ned i detalj­en, bør du beslut­te dig for, hvad du for­ud­sæt­ter at folk ved i for­vej­en og hvor de skal være, når de har læst artik­len. Hvor meget klo­ge­re på emnet skal de bli­ve?

Du bør også for­hol­de dig til, hvor langt ind­hol­det kom­mer til at flyt­te læse­ren. Hvor man­ge trin er der nød­ven­di­ge på vej­en, for at læse­ren når så langt, som du ger­ne vil have ved­kom­men­de – og er det i det hele taget rea­li­stisk at kun­ne flyt­te læse­ren så meget i en enkelt arti­kel, uden at den bli­ver for lang?

Der er også stor for­skel på, hvor du skal læg­ge fokus i dit ind­hold. Jo min­dre folk ved om emnet, jo mere fokus skal du have på hvor­for. Det kan være hvor­for de skal bru­ge den løs­ning, du fore­slår til et pro­blem eller hvil­ke for­de­le det giver dem. Jo bed­re de for­står hvor­for, jo mere lyd­hø­re bli­ver de for det bud­skab, du har til dem.

Dem som ved mere om et emne, vil helst have nog­le fle­re tips og tri­cks til, hvor­dan de bli­ver end­nu bed­re. Det kan være i form af smar­te gen­ve­je til at bru­ge en løs­ning, de alle­re­de ken­der eller bru­ge den sam­me frem­gangs­må­de til at løse rela­te­re­de pro­ble­mer – eller hvor­dan de løser spe­ci­al­til­fæl­de af det pro­blem eller den udfor­dring, som din arti­kel hand­ler om.

Uan­set udgangs­punkt og det ønske­de mål for hvor læse­ren skal være, når han eller hun har læst artik­len, skal læse­ren sid­de til­ba­ge med en følel­se af, at ind­hol­det er for­kla­ren­de og uddy­ben­de nok i for­hold til, hvor læse­ren er og brin­ger ham eller hen­de vide­re i den ret­ning, som de ønsker.

Er ind­hol­det tro­vær­digt og til­lidsvæk­ken­de?

Den sid­ste fak­tor der skal være på plads, for at den besø­gen­de får en god ople­vel­se med dit ind­hold, er, at ind­hol­det vir­ker tro­vær­digt og til­lidsvæk­ken­de.

Beg­ge dele kom­mer af en kom­bi­na­tion af dit sprog­brug, hvor­dan dine påstan­de, hold­nin­ger og udsagn stem­mer overens med eller vir­ker på mål­grup­pen og – især for Goog­le – hvil­ke kil­der du refe­re­rer til i ind­hol­det.

Hold­nin­ger og udsagn

Her er det ekstremt vig­tigt at f.eks. hold­nin­ger og udsagn enten stem­mer overens med mål­grup­pen eller udfor­drer deres nor­ma­le tan­ke­gang inden for områ­det. Væl­ger du den sid­ste til­gang, er det vig­tigt, at ddu argu­men­te­rer let­for­stå­e­ligt og sag­ligt for, hvor­for den ander­le­des hold­ning eller vin­kel på emnet giver – even­tu­elt bed­re – mening.

Sprog­brug

Du skal være meget omhyg­ge­lig og påpas­se­lig med dit sprog­brug eller ord­valg. Vælg ikke ven­din­ger og ter­mer, som mål­grup­pen enten ikke ken­der eller fin­der upas­sen­de i sam­men­hæn­gen – og und­gå tom­me flos­k­ler og det som vi hos web­te­xts­hop kal­der for ”tom­me tek­ster” eller ”hvid støj”. Det ses tit på fir­ma­hjem­mesi­der. Det er tekst og ven­din­ger, der i prin­cip­pet kun­ne gæl­de for hvad som helst, for­di at der er så lidt kon­tekst i tek­stens ind­hold, at det er umu­ligt at gen­nem­skue, hvil­ket emne der er tale om. F.eks. som i det­te eksem­pel:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gen­te digi­ta­le løs­nin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

I prak­sis er det kun ”hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion” og ”digi­ta­le løs­nin­ger ”, der giver et meget svagt hint om, at der er tale om en form for sik­ker­heds­softwa­re eller -system. Men selv det er så vagt i for­mu­le­rin­gen, at det ikke er klart for nogen, hvad det helt præ­cist hand­ler om.

Fak­tisk kun­ne den­ne sæt­ning sag­tens skif­tes ud med alt muligt andet og sta­dig give mening:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst saver den gren over, vi selv sider på. Gen­nem intel­li­gen­te hånd­hold­te løs­nin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

Pro­ble­met er, at folk bli­ver irri­te­ret over at læse ind­hold, der ikke giver dem noget og er så vac­ci­ne­re­de mod den slags mar­ke­ting­flos­k­ler, at de fil­tre­rer beg­ge dele fra. Alt­så giver det ingen vær­di at skri­ve – hver­ken for læser­ne eller dig som afsen­der. Hvad det i vær­ste fald kan bety­de for tro­vær­dig­he­den af både din tekst og dit fir­ma, kan du læse mere om i artik­len om, hvor­for du oftest selv ender med at skæ­re dig på dine skar­pe pri­ser.

Kil­der, links og anker­tek­ster

Når det kom­mer til dine kil­der, skal du sør­ge for, at du har mulig­hed for at hen­vi­se til velan­se­te hjem­mesi­der inden for jeres bran­che. Det giver tro­vær­dig­hed hos læser­ne og hos Goog­le giver link til stær­ke sider en bekræf­tel­se på, at ind­hol­det er i orden og byg­ger på tro­vær­di­ge kil­der. Det giver pluspo­int på kon­to­en, når din side skal ind­pla­ce­res i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Vær dog omhyg­ge­lig med, at du væl­ger en sik­ker anker­tekst til lin­ket til kil­den. Det bed­ste er at væl­ge en neut­ral anker­tekst, der hver­ken ska­der kil­dens anse­el­se hos Goog­le eller over­fø­rer linkju­i­ce fra din side på de søge­ord, som du for­sø­ger at ran­ke for.

Hvor godt ken­der du din mål­grup­pe

I den sid­ste ende hand­ler din evne til at ram­me de fire fak­to­rer, som vi har gen­nem­gå­et i den­ne arti­kel af, hvor godt du ken­der din mål­grup­pe. For til syven­de og sidst er det dit ind­holds evne til at bidra­ge med noget af vær­di for mål­grup­pen om det emne, du skri­ver om, som afgør, hvor­vidt de synes, at dit ind­hold er godt eller om det bare er helt lige­gyl­digt.

 Læs mere om, hvor­dan du lærer din mål­grup­pe bed­re at ken­de her!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This