CONTENT MARKETING 

Sådan skaber du godt ind­hold til con­tent marketing

Ben­ny Chris­ten Grandahl, Part­ner
webtextshop 

Skal du skabe godt ind­hold til con­tent mar­ket­ing, skal det være rel­e­vant og speci­fikt i forhold til, hvad folk har søgt på. Sam­tidig skal ind­hold­et være real­is­tisk for mål­grup­pen at forstå, samt være så tilpas fork­larende og uddy­bende, at folk får noget ud af at læse det. Endelig skal ind­hold og afsender virke tro­værdi­ge. Så der er ingen lette gen­ve­je til at skabe godt con­tent marketing-indhold!

Når du skal udvikle nyt ind­hold til din con­tent mar­ket­ing, der skal skabe nye besø­gende til din hjemme­side, kan du lige så godt belave dig på, at konkur­ren­cen er hård. For der find­es allerede mass­er af ind­hold, der ranker højt i Google for det emne, du vil skrive om.

Så du skal byde ind med noget nyt og anderledes eller gøre det meget bedre, mere inter­es­sant og fæn­gende end dine konkur­renter, for at bryde igen­nem støj­muren. Det er ikke nok, bare at skrive det samme som dem, der allerede lig­ger i top 10 på Google. Så bliv­er du val­gt fra – for det har folk oftest allerede læst flere andre steder!

Når du skal vur­dere eller plan­lægge dit ind­hold, skal du der­for være yder­st kri­tisk og stille dig selv og dit ind­hold de fire spørgsmål, som vi stiller i denne artikel. Spørgsmå­lene er sam­tidig din guide på vejen mod at skabe godt ind­hold. Så tag med på rejsen og find opskriften på, hvad godt ind­hold er.

Er indholdet relevant og specifikt i forhold til søgehensigten?

Det allervigtig­ste – også for at opnå en så god plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne som muligt – er, om dit ind­hold er rel­e­vant og speci­fikt nok i forhold til det, som folk har søgt på, for at komme frem til dit ind­hold. Kort sagt:

Svar­er du på det, som folk har søgt efter og bliv­er den besø­gende – og Google – bekræftet i det, så snart de læs­er over­skriften og også måske manchet­ten på den side, de kom­mer ind på? 

Er der den mind­ste uov­erensstem­melse eller mis­lyd, risik­er­er du, at den besø­gende falder fra og vender så hur­tigt tilbage til søgere­sul­tater­ne igen, at Google ned­grader­er din sides plac­er­ing i søgere­sul­tater­ne. For er bounce-rat­en på siden for høj, svar­er ind­hold­et nok ikke godt nok på det, som folk har søgt på – og så må siden læn­gere ned i søgeresultaterne.

Der­for er det vigtigt, at du har:

  • En fæn­gende over­skrift, der inde­hold­er det eller de ord, som de har brugt i deres søgning
  • En manchet som giv­er dem de vigtig­ste point­er i dit svar. Så hvis de ikke læs­er andet på siden end over­skrift og manchet, får de i hvert fald det vigtig­ste med.
  • Et billede eller en illus­tra­tion – gerne over fold­en – som bekræfter den besø­gende i, at de er kom­met til den rigtige side
  • Punk­top­still­inger som giv­er overb­lik og sam­tidig bekræfter den besø­gende i, at de er havnet det rigtige sted
  • Måske en video som giv­er en audio­vi­suel præsen­ta­tion af ind­hold­et eller under­støt­ter ind­hold­et på en rel­e­vant måde

Jo større rel­e­vans alle dine ind­hold­se­le­menter har for den søgn­ing, den besø­gende har fore­taget, jo større er dine chancer for, at dit ind­hold kom­mer op i den øver­ste del af søgeresultaterne.

Så det er slut med primært at udvikle ind­hold til bestemte søge­ord. Du skal tænke søge­hen­sigt og for­mål med søgnin­gen. Så er der større chancer for, at du skaber godt ind­hold, der sam­tidig giv­er dig de bed­ste plac­eringer i søgeresultaterne.

Sørg også at have en klar plan for, hvad du vil have de besø­gende til at fore­tage sig, når de har læst dit ind­hold. Med et godt call to action der pass­er til sit­u­a­tio­nen, kan du holde dem på siden og dermed øge chancerne for at kon­vert­ere dem til kunder.

Er indholdet realistisk for målgruppen?

Det næste spørgsmål du skal stille dig selv er, om det er real­is­tisk, at den besø­gende kan forstå og bruge det ind­hold, som du har i tankerne til noget, når de har fore­taget den søgn­ing, som ind­hold­et skal svare på. Pass­er ind­hold­et til det sted, den besø­gende er i sin søgen og er det real­is­tisk, at de forslag, løs­ninger og så videre, som du giv­er, er noget de kan bruge på nuværende tidspunkt.

Real­is­tisk han­dler også om, hvorvidt det er real­is­tisk, at den besø­gende vil læse den mængde ind­hold, som du har plan­lagt på siden. Virk­er det for langt, bliv­er det for nørdet eller irrel­e­vant for den besø­gende eller bevæger ind­hold­et sig ud af en irrel­e­vant tan­gent i forhold til den besø­gen­des hen­sigt med søgnin­gen, er de hur­tigere videre til noget andet.

Virk­er ind­hold­et for svært eller som noget, folk allerede godt ved i forve­jen, er de besø­gende også meget hur­tige til at vende tilbage til Googles søgere­sul­tater for at finde et andet bud på ind­hold, der er mere rel­e­vant for dem. I begge til­fælde giv­er ind­hold­et dem en dårlig oplevelse, for­di de føler at det har været tidsspilde at læse, og så kan du roligt reg­ne med, at de er vac­cinerede mod at vende tilbage til din hjemme­side igen lige med det samme.

Er indholdet forklarende og uddybende nok?

Hvorvidt ind­hold­et er real­is­tisk for den besø­gende, at kunne bruge til noget, han­dler i høj grad også om, hvorvidt det fork­lar­er eller uddy­ber emnet godt nok i forhold til den søgn­ing den besø­gende har fore­taget og den hen­sigt ved­k­om­mende havde med søgningen.

Før du udvikler ind­hold­et ned i detal­jen, bør du beslutte dig for, hvad du forud­sæt­ter at folk ved i forve­jen og hvor de skal være, når de har læst artiklen. Hvor meget klogere på emnet skal de blive?

Du bør også forholde dig til, hvor langt ind­hold­et kom­mer til at fly­tte læseren. Hvor mange trin er der nød­vendi­ge på vejen, for at læseren når så langt, som du gerne vil have ved­k­om­mende – og er det i det hele taget real­is­tisk at kunne fly­tte læseren så meget i en enkelt artikel, uden at den bliv­er for lang?

Der er også stor forskel på, hvor du skal lægge fokus i dit ind­hold. Jo min­dre folk ved om emnet, jo mere fokus skal du have på hvor­for. Det kan være hvor­for de skal bruge den løs­ning, du fores­lår til et prob­lem eller hvilke fordele det giv­er dem. Jo bedre de forstår hvor­for, jo mere lyd­høre bliv­er de for det bud­skab, du har til dem.

Dem som ved mere om et emne, vil helst have nogle flere tips og tricks til, hvor­dan de bliv­er end­nu bedre. Det kan være i form af smarte gen­ve­je til at bruge en løs­ning, de allerede kender eller bruge den samme frem­gangsmåde til at løse relaterede prob­le­mer – eller hvor­dan de løs­er spe­cialtil­fælde af det prob­lem eller den udfor­dring, som din artikel han­dler om.

Uanset udgangspunkt og det ønskede mål for hvor læseren skal være, når han eller hun har læst artiklen, skal læseren sid­de tilbage med en følelse af, at ind­hold­et er fork­larende og uddy­bende nok i forhold til, hvor læseren er og bringer ham eller hende videre i den ret­ning, som de ønsker.

Er indholdet troværdigt og tillidsvækkende?

Den sid­ste fak­tor der skal være på plads, for at den besø­gende får en god oplevelse med dit ind­hold, er, at ind­hold­et virk­er tro­værdigt og tillidsvækkende.

Begge dele kom­mer af en kom­bi­na­tion af dit sprog­brug, hvor­dan dine pås­tande, hold­ninger og udsagn stem­mer overens med eller virk­er på mål­grup­pen og – især for Google – hvilke kilder du ref­er­erer til i indholdet.

Holdninger og udsagn

Her er det ekstremt vigtigt at f.eks. hold­ninger og udsagn enten stem­mer overens med mål­grup­pen eller udfor­dr­er deres nor­male tankegang inden for området. Væl­ger du den sid­ste til­gang, er det vigtigt, at ddu argu­menter­er let­forståeligt og sagligt for, hvor­for den anderledes hold­ning eller vinkel på emnet giv­er – eventuelt bedre – mening.

Sprogbrug

Du skal være meget omhyggelig og påpas­selig med dit sprog­brug eller ord­valg. Vælg ikke vendinger og ter­mer, som mål­grup­pen enten ikke kender eller find­er upassende i sam­men­hæn­gen – og undgå tomme floskler og det som vi hos web­textshop kalder for ”tomme tek­ster” eller ”hvid støj”. Det ses tit på firmah­jemmesider. Det er tekst og vendinger, der i prin­cip­pet kunne gælde for hvad som helst, for­di at der er så lidt kon­tekst i tek­stens ind­hold, at det er umuligt at gen­nem­skue, hvilket emne der er tale om. F.eks. som i dette eksempel:

Vi er en unik virk­somhed, der har et holis­tisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­somhed­ers infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gente dig­i­tale løs­ninger skaber vi ro i sin­det.

I prak­sis er det kun ”hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­somhed­ers infor­ma­tion” og ”dig­i­tale løs­ninger ”, der giv­er et meget svagt hint om, at der er tale om en form for sikker­hedssoft­ware eller -sys­tem. Men selv det er så vagt i for­mu­lerin­gen, at det ikke er klart for nogen, hvad det helt præ­cist han­dler om.

Fak­tisk kunne denne sæt­ning sagtens skiftes ud med alt muligt andet og stadig give mening:

Vi er en unik virk­somhed, der har et holis­tisk syn på, hvor­dan vi bedst saver den gren over, vi selv sider på. Gen­nem intel­li­gente hånd­holdte løs­ninger skaber vi ro i sin­det.

Prob­lemet er, at folk bliv­er irriteret over at læse ind­hold, der ikke giv­er dem noget og er så vac­cinerede mod den slags mar­ket­ingfloskler, at de fil­tr­erer begge dele fra. Alt­så giv­er det ingen vær­di at skrive – hverken for læserne eller dig som afsender. Hvad det i værste fald kan betyde for tro­værdighe­den af både din tekst og dit fir­ma, kan du læse mere om i artiklen om, hvor­for du oftest selv ender med at skære dig på dine skarpe pris­er.

Kilder, links og ankertekster

Når det kom­mer til dine kilder, skal du sørge for, at du har mulighed for at hen­vise til velansete hjemmesider inden for jeres branche. Det giv­er tro­værdighed hos læserne og hos Google giv­er link til stærke sider en bekræf­telse på, at ind­hold­et er i orden og byg­ger på tro­værdi­ge kilder. Det giv­er plus­point på kon­toen, når din side skal ind­plac­eres i søgeresultaterne.

Vær dog omhyggelig med, at du væl­ger en sikker ankertekst til lin­ket til kilden. Det bed­ste er at vælge en neu­tral ankertekst, der hverken skad­er kildens anseelse hos Google eller over­før­er linkjuice fra din side på de søge­ord, som du forsøger at ranke for.

Hvor godt kender du din målgruppe

I den sid­ste ende han­dler din evne til at ramme de fire fak­tor­er, som vi har gen­nemgået i denne artikel af, hvor godt du kender din mål­gruppe. For til syvende og sidst er det dit ind­holds evne til at bidrage med noget af vær­di for mål­grup­pen om det emne, du skriv­er om, som afgør, hvorvidt de synes, at dit ind­hold er godt eller om det bare er helt ligegyldigt.

 Læs mere om, hvor­dan du lær­er din mål­gruppe bedre at kende her!

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This