CON­TENT MARKETING 

Sådan ska­ber du godt ind­hold til con­tent marketing

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, Part­ner
webtextshop 

Skal du ska­be godt ind­hold til con­tent mar­ke­ting, skal det være rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til, hvad folk har søgt på. Sam­ti­dig skal ind­hol­det være rea­li­stisk for mål­grup­pen at for­stå, samt være så til­pas for­kla­ren­de og uddy­ben­de, at folk får noget ud af at læse det. Ende­lig skal ind­hold og afsen­der vir­ke tro­vær­di­ge. Så der er ingen let­te gen­ve­je til at ska­be godt con­tent marketing-indhold!

Når du skal udvik­le nyt ind­hold til din con­tent mar­ke­ting, der skal ska­be nye besø­gen­de til din hjem­mesi­de, kan du lige så godt bela­ve dig på, at kon­kur­ren­cen er hård. For der fin­des alle­re­de mas­ser af ind­hold, der ran­ker højt i Goog­le for det emne, du vil skri­ve om.

Så du skal byde ind med noget nyt og ander­le­des eller gøre det meget bed­re, mere inter­es­sant og fæn­gen­de end dine kon­kur­ren­ter, for at bry­de igen­nem støjmu­ren. Det er ikke nok, bare at skri­ve det sam­me som dem, der alle­re­de lig­ger i top 10 på Goog­le. Så bli­ver du valgt fra – for det har folk oftest alle­re­de læst fle­re andre steder!

Når du skal vur­de­re eller plan­læg­ge dit ind­hold, skal du der­for være yderst kri­tisk og stil­le dig selv og dit ind­hold de fire spørgs­mål, som vi stil­ler i den­ne arti­kel. Spørgs­må­le­ne er sam­ti­dig din gui­de på vej­en mod at ska­be godt ind­hold. Så tag med på rej­sen og find opskrif­ten på, hvad godt ind­hold er.

Er ind­hol­det rele­vant og spe­ci­fikt i for­hold til søgehensigten?

Det aller­vig­tig­ste – også for at opnå en så god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne som muligt – er, om dit ind­hold er rele­vant og spe­ci­fikt nok i for­hold til det, som folk har søgt på, for at kom­me frem til dit ind­hold. Kort sagt:

Sva­rer du på det, som folk har søgt efter og bli­ver den besø­gen­de – og Goog­le – bekræf­tet i det, så snart de læser over­skrif­ten og også måske man­chet­ten på den side, de kom­mer ind på? 

Er der den mind­ste uove­r­ens­stem­mel­se eller mis­lyd, risi­ke­rer du, at den besø­gen­de fal­der fra og ven­der så hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen, at Goog­le ned­gra­de­rer din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For er boun­ce-raten på siden for høj, sva­rer ind­hol­det nok ikke godt nok på det, som folk har søgt på – og så må siden læn­ge­re ned i søgeresultaterne.

Der­for er det vig­tigt, at du har:

  • En fæn­gen­de over­skrift, der inde­hol­der det eller de ord, som de har brugt i deres søgning
  • En man­chet som giver dem de vig­tig­ste poin­ter i dit svar. Så hvis de ikke læser andet på siden end over­skrift og man­chet, får de i hvert fald det vig­tig­ste med.
  • Et bil­le­de eller en illu­stra­tion – ger­ne over fol­den – som bekræf­ter den besø­gen­de i, at de er kom­met til den rig­ti­ge side
  • Punkt­opstil­linger som giver over­blik og sam­ti­dig bekræf­ter den besø­gen­de i, at de er hav­net det rig­ti­ge sted
  • Måske en video som giver en audio­visu­el præ­sen­ta­tion af ind­hol­det eller under­støt­ter ind­hol­det på en rele­vant måde

Jo stør­re rele­vans alle dine ind­hold­s­e­le­men­ter har for den søg­ning, den besø­gen­de har fore­ta­get, jo stør­re er dine chan­cer for, at dit ind­hold kom­mer op i den øver­ste del af søgeresultaterne.

Så det er slut med pri­mært at udvik­le ind­hold til bestem­te søge­ord. Du skal tæn­ke søge­hen­sigt og for­mål med søg­nin­gen. Så er der stør­re chan­cer for, at du ska­ber godt ind­hold, der sam­ti­dig giver dig de bed­ste pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Sørg også at have en klar plan for, hvad du vil have de besø­gen­de til at fore­ta­ge sig, når de har læst dit ind­hold. Med et godt call to action der pas­ser til situ­a­tio­nen, kan du hol­de dem på siden og der­med øge chan­cer­ne for at kon­ver­te­re dem til kunder.

Er ind­hol­det rea­li­stisk for målgruppen?

Det næste spørgs­mål du skal stil­le dig selv er, om det er rea­li­stisk, at den besø­gen­de kan for­stå og bru­ge det ind­hold, som du har i tan­ker­ne til noget, når de har fore­ta­get den søg­ning, som ind­hol­det skal sva­re på. Pas­ser ind­hol­det til det sted, den besø­gen­de er i sin søgen og er det rea­li­stisk, at de for­slag, løs­nin­ger og så vide­re, som du giver, er noget de kan bru­ge på nuvæ­ren­de tidspunkt.

Rea­li­stisk hand­ler også om, hvor­vidt det er rea­li­stisk, at den besø­gen­de vil læse den mæng­de ind­hold, som du har plan­lagt på siden. Vir­ker det for langt, bli­ver det for nør­det eller irre­le­vant for den besø­gen­de eller bevæ­ger ind­hol­det sig ud af en irre­le­vant tan­gent i for­hold til den besø­gen­des hen­sigt med søg­nin­gen, er de hur­ti­ge­re vide­re til noget andet.

Vir­ker ind­hol­det for svært eller som noget, folk alle­re­de godt ved i for­vej­en, er de besø­gen­de også meget hur­ti­ge til at ven­de til­ba­ge til Goog­les søge­re­sul­ta­ter for at fin­de et andet bud på ind­hold, der er mere rele­vant for dem. I beg­ge til­fæl­de giver ind­hol­det dem en dår­lig ople­vel­se, for­di de føler at det har været tids­spil­de at læse, og så kan du roligt reg­ne med, at de er vac­ci­ne­re­de mod at ven­de til­ba­ge til din hjem­mesi­de igen lige med det samme.

Er ind­hol­det for­kla­ren­de og uddy­ben­de nok?

Hvor­vidt ind­hol­det er rea­li­stisk for den besø­gen­de, at kun­ne bru­ge til noget, hand­ler i høj grad også om, hvor­vidt det for­kla­rer eller uddy­ber emnet godt nok i for­hold til den søg­ning den besø­gen­de har fore­ta­get og den hen­sigt ved­kom­men­de hav­de med søgningen.

Før du udvik­ler ind­hol­det ned i detalj­en, bør du beslut­te dig for, hvad du for­ud­sæt­ter at folk ved i for­vej­en og hvor de skal være, når de har læst artik­len. Hvor meget klo­ge­re på emnet skal de blive?

Du bør også for­hol­de dig til, hvor langt ind­hol­det kom­mer til at flyt­te læse­ren. Hvor man­ge trin er der nød­ven­di­ge på vej­en, for at læse­ren når så langt, som du ger­ne vil have ved­kom­men­de – og er det i det hele taget rea­li­stisk at kun­ne flyt­te læse­ren så meget i en enkelt arti­kel, uden at den bli­ver for lang?

Der er også stor for­skel på, hvor du skal læg­ge fokus i dit ind­hold. Jo min­dre folk ved om emnet, jo mere fokus skal du have på hvor­for. Det kan være hvor­for de skal bru­ge den løs­ning, du fore­slår til et pro­blem eller hvil­ke for­de­le det giver dem. Jo bed­re de for­står hvor­for, jo mere lyd­hø­re bli­ver de for det bud­skab, du har til dem.

Dem som ved mere om et emne, vil helst have nog­le fle­re tips og tri­cks til, hvor­dan de bli­ver end­nu bed­re. Det kan være i form af smar­te gen­ve­je til at bru­ge en løs­ning, de alle­re­de ken­der eller bru­ge den sam­me frem­gangs­må­de til at løse rela­te­re­de pro­ble­mer – eller hvor­dan de løser spe­ci­al­til­fæl­de af det pro­blem eller den udfor­dring, som din arti­kel hand­ler om.

Uan­set udgangs­punkt og det ønske­de mål for hvor læse­ren skal være, når han eller hun har læst artik­len, skal læse­ren sid­de til­ba­ge med en følel­se af, at ind­hol­det er for­kla­ren­de og uddy­ben­de nok i for­hold til, hvor læse­ren er og brin­ger ham eller hen­de vide­re i den ret­ning, som de ønsker.

Er ind­hol­det tro­vær­digt og tillidsvækkende?

Den sid­ste fak­tor der skal være på plads, for at den besø­gen­de får en god ople­vel­se med dit ind­hold, er, at ind­hol­det vir­ker tro­vær­digt og tillidsvækkende.

Beg­ge dele kom­mer af en kom­bi­na­tion af dit sprog­brug, hvor­dan dine påstan­de, hold­nin­ger og udsagn stem­mer overens med eller vir­ker på mål­grup­pen og – især for Goog­le – hvil­ke kil­der du refe­re­rer til i indholdet.

Hold­nin­ger og udsagn

Her er det ekstremt vig­tigt at f.eks. hold­nin­ger og udsagn enten stem­mer overens med mål­grup­pen eller udfor­drer deres nor­ma­le tan­ke­gang inden for områ­det. Væl­ger du den sid­ste til­gang, er det vig­tigt, at ddu argu­men­te­rer let­for­stå­e­ligt og sag­ligt for, hvor­for den ander­le­des hold­ning eller vin­kel på emnet giver – even­tu­elt bed­re – mening.

Sprog­brug

Du skal være meget omhyg­ge­lig og påpas­se­lig med dit sprog­brug eller ord­valg. Vælg ikke ven­din­ger og ter­mer, som mål­grup­pen enten ikke ken­der eller fin­der upas­sen­de i sam­men­hæn­gen – og und­gå tom­me flos­k­ler og det som vi hos web­te­xts­hop kal­der for ”tom­me tek­ster” eller ”hvid støj”. Det ses tit på fir­ma­hjem­mesi­der. Det er tekst og ven­din­ger, der i prin­cip­pet kun­ne gæl­de for hvad som helst, for­di at der er så lidt kon­tekst i tek­stens ind­hold, at det er umu­ligt at gen­nem­skue, hvil­ket emne der er tale om. F.eks. som i det­te eksempel:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion. Gen­nem intel­li­gen­te digi­ta­le løs­nin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

I prak­sis er det kun ”hvor­dan vi bedst beskyt­ter virk­som­he­ders infor­ma­tion” og ”digi­ta­le løs­nin­ger ”, der giver et meget svagt hint om, at der er tale om en form for sik­ker­heds­softwa­re eller ‑system. Men selv det er så vagt i for­mu­le­rin­gen, at det ikke er klart for nogen, hvad det helt præ­cist hand­ler om.

Fak­tisk kun­ne den­ne sæt­ning sag­tens skif­tes ud med alt muligt andet og sta­dig give mening:

Vi er en unik virk­som­hed, der har et holi­stisk syn på, hvor­dan vi bedst saver den gren over, vi selv sider på. Gen­nem intel­li­gen­te hånd­hold­te løs­nin­ger ska­ber vi ro i sin­det.

Pro­ble­met er, at folk bli­ver irri­te­ret over at læse ind­hold, der ikke giver dem noget og er så vac­ci­ne­re­de mod den slags mar­ke­ting­flos­k­ler, at de fil­tre­rer beg­ge dele fra. Alt­så giver det ingen vær­di at skri­ve – hver­ken for læser­ne eller dig som afsen­der. Hvad det i vær­ste fald kan bety­de for tro­vær­dig­he­den af både din tekst og dit fir­ma, kan du læse mere om i artik­len om, hvor­for du oftest selv ender med at skæ­re dig på dine skar­pe pri­ser.

Kil­der, links og ankertekster

Når det kom­mer til dine kil­der, skal du sør­ge for, at du har mulig­hed for at hen­vi­se til velan­se­te hjem­mesi­der inden for jeres bran­che. Det giver tro­vær­dig­hed hos læser­ne og hos Goog­le giver link til stær­ke sider en bekræf­tel­se på, at ind­hol­det er i orden og byg­ger på tro­vær­di­ge kil­der. Det giver pluspo­int på kon­to­en, når din side skal ind­pla­ce­res i søgeresultaterne.

Vær dog omhyg­ge­lig med, at du væl­ger en sik­ker anker­tekst til lin­ket til kil­den. Det bed­ste er at væl­ge en neut­ral anker­tekst, der hver­ken ska­der kil­dens anse­el­se hos Goog­le eller over­fø­rer linkju­i­ce fra din side på de søge­ord, som du for­sø­ger at ran­ke for.

Hvor godt ken­der du din målgruppe

I den sid­ste ende hand­ler din evne til at ram­me de fire fak­to­rer, som vi har gen­nem­gå­et i den­ne arti­kel af, hvor godt du ken­der din mål­grup­pe. For til syven­de og sidst er det dit ind­holds evne til at bidra­ge med noget af vær­di for mål­grup­pen om det emne, du skri­ver om, som afgør, hvor­vidt de synes, at dit ind­hold er godt eller om det bare er helt ligegyldigt.

 Læs mere om, hvor­dan du lærer din mål­grup­pe bed­re at ken­de her!

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220