SKRIV BED­RE TIL NET­TET

Fast­hold læser­ne med man­chet­ter, der fæn­ger!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, Part­ner
web­te­xts­hop

Man­chet­ten, også kal­det for under­ru­brik­ken, er den tekst, du kan læse lige her. Den opsum­me­rer sidens vig­tig­ste poin­ter og giver de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner. Læser folk ikke andet, er du sik­ker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er poin­ter­ne inter­es­san­te, bli­ver læser­ne hæn­gen­de. Sam­ti­dig elsker Goog­le sider, der star­ter med at skri­ve det vig­tig­ste først. Så start på at bru­ge man­chet­ter i dag, så du kan fast­hol­de læser­ne og få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det er sjæl­dent, at du fin­der en man­chet på en hjem­mesi­de. De fær­re­ste hjemme­side­ejere ken­der styr­ken ved en god man­chet. Sam­ti­dig blev man­chet­ten glemt, da HTML-spro­get blev defi­ne­ret. Så der fin­des ikke en spe­ci­fik kode, du kan mar­ke­re den del af tek­sten, der udgør man­chet­ten. Det er synd, for man­chet­ten giver dig en mas­se for­de­le, både når det gæl­der de besø­gen­de og din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.
De fle­ste tæn­ker på skjor­ter, når de hører ordet man­chet­ter.

Hvad er en man­chet?

En man­chet er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal man­chet­ten kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse man­chet­ten for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Man­chet­ten stam­mer fra avis­ver­de­nen, hvor alle artik­ler er opbyg­get efter den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant. Her giver over­skrif­ten nyhe­den og man­chet­ten de vig­tig­ste detal­jer, så læse­ren kan nøjes med at læse dis­se, for at få sel­ve nyhe­den. Resten af artik­len giver detal­jer­ne og sidst i artik­len føl­ger de bag­ved­lig­gen­de fak­ta. Der­ved var det nemt at sæt­te avi­sen i gam­le dage. For var der ikke plads til hele artik­len på siden, kun­ne typo­gra­fen og sene­re lay­ou­te­ren bare skæ­re af fra slut­nin­gen af artik­len, uden at risi­ke­re at der var nog­le vig­ti­ge detal­jer for nyhe­den, der gik tabt.

En man­chet er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal man­chet­ten kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse man­chet­ten for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Giv dem gul­det med det sam­me

Folk hader at læse for meget tekst på net­tet. I ste­det skim­mer de tek­sten for at se, om den inde­hol­der noget af vær­di for dem. Det gør de ikke for­di de er dov­ne eller dår­li­ge læse­re, men for­di der fin­des så meget tekst og så man­ge infor­ma­tio­ner på net­tet, at folk er ble­vet mere kræs­ne med, hvad de bru­ger tid på at læse.

Det nyt­ter ikke at for­sø­ge at lok­ke folk til at læse mere end højst nød­ven­digt. De fal­der ikke for de tri­cks, der vir­ker i tryk­te medi­er. De hårdt­slå­en­de fak­ta er, at 80 % fal­der fra, alle­re­de når de har læst din over­skrift og yder­li­ge­re 10 % fal­der fra, når de har læst det før­ste afsnit. Kun 10 % begyn­der at skim­me resten af tek­sten!

Der­for kan du lige så godt gøre det vig­tig­ste mest tyde­ligt på siden og pla­ce­re det først for, så du er sik­ker på, at de opda­ger det. Det er lige præ­cis, hvad du kan med en man­chet!

Giv dem gul­det med det sam­me – skriv det i man­chet­ten!

Hvor­dan skri­ver du en god man­chet

En god man­chet skal kun­ne stå ale­ne. Så der er kun plads til det vig­tig­ste! Så skriv kon­klu­sio­nen på din arti­kel, opsum­mer de vig­tig­ste poin­ter og det, som folk som mini­mum skal kun­ne huske fra siden. Lok ikke med uddy­ben­de detal­jer, de kan fin­de i tek­sten – men afslut ger­ne man­chet­ten med et Call to Action, der får dem til at læse vide­re (eller i det mind­ste skim­me resten af artik­len).

Oftest får man­chet­ten folk til at læse vide­re. Vir­ker nyhe­den, kon­klu­sio­nen eller de poin­ter, du præ­sen­te­rer i man­chet­ten over­ra­sken­de på folk, vil de oftest begyn­de at skim­me artik­len efter dine ”mel­lem­reg­nin­ger”. Så sørg for at de er nem­me at fin­de ved at frem­hæ­ve dem i sidens mel­lem­ru­brik­ker (H2’ere).

Måske væk­ker man­chet­ten folks følel­ser. Det får dem oftest også til at læse vide­re, for­di de bli­ver inter­es­se­ret i histo­ri­en bag. Igen er det vig­tigt, at du så frem­hæ­ver den som en eller fle­re mel­lem­ru­brik­ker i artik­len.

Men inde­hol­der man­chet­ten kun almin­de­lig­he­der, skal du ikke reg­ne med, at de tæn­ker på at læse vide­re. Så kend din mål­grup­pe og frem­hæv de poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af sidens tekst, som du på for­hånd ved, vil væk­ke deres inter­es­se.

Pro­blem­løs­nin­ger, frygt eller grå­dig­hed er også gode tema­er for man­chet­ten. Kan du give dem løs­nin­gen på deres pro­ble­mer direk­te i man­chet­ten, vil de dø for at få detal­jer­ne. Kan du tale til deres frygt, vil de skyn­de sig at se, om det gæl­der for dem. Taler du til deres grå­dig­hed, vil de læse vide­re for at se, hvor­dan de sco­rer gevin­sten.

Goog­le elsker gode og præ­ci­se svar

Giver din man­chet sva­ret på et pro­blem eller en defi­ni­tion på et begreb, som folk oftest søger efter, kan du være så hel­dig, at Goog­le snup­per din man­chet og pla­ce­rer den direk­te i søge­re­sul­ta­ter­ne – med behø­rigt link til din egen side. Det er et tegn på din sides auto­ri­tet inden for det pågæl­den­de emne, der ikke kan beta­les for pen­ge.

Men selv om det ikke er din man­chet, de viser i søge­re­sul­ta­ter­ne, får siden et plus i Goog­les algo­rit­mer for at give et hur­tigt svar på det, folk har søgt om. Det kræ­ver dog, at over­skrif­ten og man­chet­ten er udfor­met som et svar på den søg­ning, en bru­ger vil­le skri­ve i søge­fel­tet på Goog­le. Jo bed­re og mere præ­cist du kan ram­me den, jo bed­re pla­ce­rin­ger får din side på det pågæl­den­de spørgsmål/søgeord.

Frem­hæv man­chet­ten med fed tekst

Goog­le indek­se­rer ikke din man­chet-tekst kor­rekt, hvis du bru­ger et H‑tag til at frem­hæ­ve den med. Brug fed skrift – alt andet giver pro­ble­mer. Der fin­des ikke en sær­lig HTML-kode til man­chet­ten og de plu­gins der til­fø­jer en man­chet til din Word­Press-side bru­ger oftest H2. Så und­lad at bru­ge dem.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?
Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for ind­hold til jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os for til­bud-knap­pen. Så tager vi ger­ne en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold og giver jer en god pris på, hvad det koster.

Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re besø­gen­de bli­ver på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

7 + 2 =

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220