SKRIV BED­RE TIL NET­TET

Fast­hold læser­ne med man­chet­ter, der fæn­ger!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl, Part­ner

web­te­xts­hop

Man­chet­ten er den tekst, du kan læse lige her. Den opsum­me­rer sidens vig­tig­ste poin­ter og giver de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner. Læser folk ikke andet, er du sik­ker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er poin­ter­ne inter­es­san­te, bli­ver læser­ne hæn­gen­de. Sam­ti­dig elsker Goog­le sider, der star­ter med at skri­ve det vig­tig­ste først. Så start på at bru­ge man­chet­ter i dag, så du kan fast­hol­de læser­ne og få bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det er sjæl­dent, at du fin­der en man­chet på en hjem­mesi­de. De fær­re­ste hjem­mesi­de­e­je­re ken­der styr­ken ved en god man­chet. Sam­ti­dig blev man­chet­ten glemt, da HTML-spro­get blev defi­ne­ret. Så der fin­des ikke en spe­ci­fik kode, du kan mar­ke­re den del af tek­sten, der udgør man­chet­ten. Det er synd, for man­chet­ten giver dig en mas­se for­de­le, både når det gæl­der de besø­gen­de og din sides pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

De fle­ste tæn­ker på skjor­ter, når de hører ordet man­chet­ter.

Hvad er en man­chet?

En man­chet er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal man­chet­ten kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse man­chet­ten for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Man­chet­ten stam­mer fra avis­ver­de­nen, hvor alle artik­ler er opbyg­get efter den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant. Her giver over­skrif­ten nyhe­den og man­chet­ten de vig­tig­ste detal­jer, så læse­ren kan nøjes med at læse dis­se, for at få sel­ve nyhe­den. Resten af artik­len giver detal­jer­ne og sidst i artik­len føl­ger de bag­ved­lig­gen­de fak­ta. Der­ved var det nemt at sæt­te avi­sen i gam­le dage. For var der ikke plads til hele artik­len på siden, kun­ne typo­gra­fen og sene­re lay­ou­te­ren bare skæ­re af fra slut­nin­gen af artik­len, uden at risi­ke­re at der var nog­le vig­ti­ge detal­jer for nyhe­den, der gik tabt.

En man­chet er en frem­hæ­vet tekst, der oftest står som det før­ste afsnit i tek­sten. Rig­tigt for­mu­le­ret skal man­chet­ten kun­ne stå ale­ne, så folk kan nøjes med at læse man­chet­ten for at får nyhe­den eller de vig­tig­ste poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af den tekst, der står på siden.

Giv dem gul­det med det sam­me

Folk hader at læse for meget tekst på net­tet. I ste­det skim­mer de tek­sten for at se, om den inde­hol­der noget af vær­di for dem. Det gør de ikke for­di de er dov­ne eller dår­li­ge læse­re, men for­di der fin­des så meget tekst og så man­ge infor­ma­tio­ner på net­tet, at folk er ble­vet mere kræs­ne med, hvad de bru­ger tid på at læse.

Det nyt­ter ikke at for­sø­ge at lok­ke folk til at læse mere end højst nød­ven­digt. De fal­der ikke for de tri­cks, der vir­ker i tryk­te medi­er. De hårdt­slå­en­de fak­ta er, at 80 % fal­der fra, alle­re­de når de har læst din over­skrift og yder­li­ge­re 10 % fal­der fra, når de har læst det før­ste afsnit. Kun 10 % begyn­der at skim­me resten af tek­sten!

Der­for kan du lige så godt gøre det vig­tig­ste mest tyde­ligt på siden og pla­ce­re det først for, så du er sik­ker på, at de opda­ger det. Det er lige præ­cis, hvad du kan med en man­chet!

Giv dem gul­det med det sam­me – skriv det i man­chet­ten!

Hvor­dan skri­ver du en god man­chet

En god man­chet skal kun­ne stå ale­ne. Så der er kun plads til det vig­tig­ste! Så skriv kon­klu­sio­nen på din arti­kel, opsum­mer de vig­tig­ste poin­ter og det, som folk som mini­mum skal kun­ne huske fra siden. Lok ikke med at de kan fin­de det i tek­sten – men afslut ger­ne man­chet­ten med et Call to Action, der får dem til at læse vide­re (eller i det mind­ste skim­me resten af artik­len).

Oftest får man­chet­ten folk til at læse vide­re. Vir­ker nyhe­den, kon­klu­sio­nen eller de poin­ter, du præ­sen­te­rer i man­chet­ten over­ra­sken­de på folk, vil de oftest begyn­de at skim­me artik­len efter dine ”mel­lem­reg­nin­ger”. Så sørg for at de er nem­me at fin­de ved at frem­hæ­ve dem i sidens mel­lem­ru­brik­ker (H2’ere).

Måske væk­ker man­chet­ten folks følel­ser. Det får dem oftest også til at læse vide­re, for­di de bli­ver inter­es­se­ret i histo­ri­en bag. Igen er det vig­tigt, at du så frem­hæ­ver den som en eller fle­re mel­lem­ru­brik­ker i artik­len.

Men inde­hol­der man­chet­ten kun almin­de­lig­he­der, skal du ikke reg­ne med, at de tæn­ker på at læse vide­re. Så kend din mål­grup­pe og frem­hæv de poin­ter og kon­klu­sio­ner fra resten af sidens tekst, som du på for­hånd ved, vil væk­ke deres inter­es­se.

Pro­blem­løs­nin­ger, frygt eller grå­dig­hed er også gode tema­er for man­chet­ten. Kan du give dem løs­nin­gen på deres pro­ble­mer direk­te i man­chet­ten, vil de dø for at få detal­jer­ne. Kan du tale til deres frygt, vil de skyn­de sig at se, om det gæl­der for dem. Taler du til deres grå­dig­hed, vil de læse vide­re for at se, hvor­dan de sco­rer gevin­sten.

Goog­le elsker gode og præ­ci­se svar

Giver din man­chet sva­ret på et pro­blem eller en defi­ni­tion på et begreb, som folk oftest søger efter, kan du være så hel­dig, at Goog­le snup­per din man­chet og pla­ce­rer den direk­te i søge­re­sul­ta­ter­ne – med behø­rigt link til din egen side. Det er et tegn på din sides auto­ri­tet inden for det pågæl­den­de emne, der ikke kan beta­les for pen­ge.

Men selv om det ikke er din man­chet, de viser i søge­re­sul­ta­ter­ne, får siden et plus i Goog­les algo­rit­mer for at give et hur­tigt svar på det, folk har søgt om. Det kræ­ver dog, at over­skrif­ten og man­chet­ten er udfor­met som et svar på den søg­ning, en bru­ger vil­le skri­ve i søge­fel­tet på Goog­le. Jo bed­re og mere præ­cist du kan ram­me den, jo bed­re pla­ce­rin­ger får din side på det pågæl­den­de spørgsmål/søgeord.

Frem­hæv man­chet­ten med fed tekst

Goog­le indek­se­rer ikke din man­chet-tekst kor­rekt, hvis du bru­ger et H-tag til at frem­hæ­ve den med. Brug fed skrift – alt andet giver pro­ble­mer. Der fin­des ikke en sær­lig HTML-kode til man­chet­ten og de plu­gins der til­fø­jer en man­chet til din Word­Press-side bru­ger oftest H2. Så und­lad at bru­ge dem.

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til net­tet?

Skal du have hjælp til at skri­ve bed­re tek­ster til jeres hjem­mesi­de, jeres pro­duk­ter eller have udvik­let andre for­mer for ind­hold til jeres hjem­mesi­de, så kon­takt os ved at klik­ke på Kon­takt os for til­bud-knap­pen. Så tager vi ger­ne en ufor­plig­ten­de snak om jeres ind­hold og giver jer en god pris på, hvad det koster.

Så kon­takt os i dag. Så kan du se frem til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og at fle­re besø­gen­de bli­ver på jeres side.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

6 + 1 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This