Du ender nemt med selv at skæ­re dig på dine skar­pe pri­ser

Er du webs­hope­jer, og synes smar­te mar­ke­ting­flos­k­ler som “skar­pe pri­ser”, “uover­truf­fen kva­li­tet” og “innova­tivt design” er et must i pro­dukt­tek­ster og mar­keds­fø­ring, risi­ke­rer du, at de vir­ker stik mod­sat på kun­der­ne. I bed­ste fald sor­te­rer folks ind­byg­ge­de fil­ter mod mar­ke­tingsnak den slags smar­te bemærk­nin­ger fra, og i vær­ste fald jäger de kun­der­ne lige i arme­ne på kon­kur­ren­ter­ne. ”Ja, I siger nok, at I har skar­pe pri­ser, men jeg ved godt hvor langt nede på listen, I lig­ger på Pri­cer­un­ner”. Der­for skal du pas­sé på med at bru­ge mar­ke­ting­flos­k­ler i dine tek­ster.

Når vi leve­rer pro­dukt­tek­ster, sker det, at vores kun­der ikke helt kan for­stå, at vi ikke har skre­vet om deres skar­pe pri­ser, deres pro­duk­ters innova­ti­ve design eller at de går op i at give den bed­ste kun­de­op­le­vel­se hver gang.

Sker det, kan jeg godt bli­ve lidt tee­na­ge­ag­tig obster­na­sig og udbry­de et ”Skårt op med skar­pe pri­ser!” eller sådan noget. For hvis du skal tro, hvad du læser på net­tet, har alle webs­hops ikke andet… Så pas på du ikke skæ­rer dig, når du sur­fer på net­tet!

Skar­pe pri­ser er noget alle har

Pro­ble­met med de skar­pe pri­ser og andre smar­te catch phra­ses er jo net­op, at alle bru­ger dem. Iføl­ge Goog­le bru­ges fra­sen ”skar­pe pri­ser” over 658.000 gan­ge på net­tet. Det gør den til en flo­skel, gan­ske som ”innova­tivt design”, ”kva­li­tets­pro­duk­ter”, ”den bed­ste kun­de­op­le­vel­se” og hvad det nu eller er, de alle sam­men skri­ver de har, de er, eller de stræ­ber efter. De sid­ste er i det mind­ste mere ærli­ge.

I bed­ste fald sor­te­rer folk mar­ke­ting-flos­k­ler­ne fra og i vær­ste fald jäger de jeres kun­der over til kon­kur­ren­ter­ne!

I bed­ste fald sor­te­rer kun­der­ne det fra

Det stør­ste pro­blem med den slags mar­ke­tingsnak og smar­te ven­din­ger er, at de ikke bety­der noget for kun­der­ne. De flyt­ter ikke noget og de får ikke kun­der­ne til at væl­ge jer, frem for jeres kon­kur­ren­ter med lige så skar­pe pri­ser og innova­ti­ve pro­duk­ter.

For som for­bru­ger har vi et fil­ter, der sor­te­rer den slags flos­k­ler fra. Det gør dem til spild­te ord (som vi opkræ­ver beta­ling for), der ikke bety­der noget. Så selv om det sik­kert lyder smart, når man står bag den vir­tu­el­le disk og vil sæl­ge sine varer, så er der alt­så aldrig nog­le skar­pe pri­ser, innova­ti­ve pro­duk­ter eller nogen excep­tio­nel kva­li­tet, der har fået folk til at købe noget som helst.

I vær­ste fald jag­ter de kun­der­ne over til kon­kur­ren­ter­ne

Men der er også dem – som under­teg­ne­de f.eks. – der ser rødt, når de læser den slags mar­ke­tingsnak. Vi får det lidt lige­som, når der kom­mer en og prok­la­me­rer, at han vil for­tæl­le en rig­tig sjov vit­tig­hed. Det bli­ver straks til en udfor­dring, som du i hvert fald nok selv skal bestem­me, om du synes er rig­tig – når du har hørt vit­tig­he­den.

På sam­me måde med de skar­pe pri­ser. For når alle har dem, må hoved­par­ten af dem der siger det, jo rent fak­tisk lyve deres kun­der lige op i ansig­tet. Der­for er det rig­tigt dumt at skri­ve det, for kun­der­ne kan med et par klik nem tjek­ke op på sand­heds­vær­di­en, ved at slå vej­en for­bi Pri­ceR­un­ner eller nog­le af de andre pris­sam­men­lig­nings­por­ta­ler, der sam­men­lig­ner pri­ser inden for den pågæl­den­de bran­che. Så kan du stå og for­sø­ge at for­kla­re det sjove ved poin­ten i din vit­tig­hed, nok så meget du vil.

Tal til kun­der­ne,
i ste­det for at tale om jer selv!

Smar­te flos­k­ler hjæl­per jer ikke høje­re op i søge­re­sul­ta­ter­ne

Så i bed­ste fald sor­te­res flos­k­ler­ne fra og i vær­ste fald rea­ge­rer kun­der­ne nega­tivt på dem og fin­der måske lige­frem et andet sted at hand­le, hvor de slip­per for den slags øre­gas.

Sam­ti­dig hjæl­per den slags flos­k­ler jer hel­ler ikke til bed­re pla­ce­rin­ger. Iføl­ge SEM­rush har ”skar­pe pri­ser” en keyword dif­fri­culty på 76,54%, hvil­ket gør det til et rime­lig svært ord at ran­ke på. Så har I pla­ner om at bru­ge ”skar­pe pri­ser” som en søge­term, I vil kun­ne fin­des på, så bli­ver det lidt som at råbe i sko­ven.

Det hand­ler om dem – ikke om jer

Ende­lig for­tæl­ler ”skar­pe pri­ser” og lig­nen­de hel­ler ikke noget om jeres pro­duk­ter, som kun­den kan bru­ge til noget. Det for­tæl­ler dem aller­hø­jest, hvor­dan I ser på jer selv og jeres webs­hop. Det sva­rer lidt til at sid­de på en før­ste date med en, der sid­der og rab­ler en mas­se selv­føl­ge­lig­he­der af sig, for at han eller hun kan tage sig så godt ud over­for dig som muligt. Det bli­ver du næp­pe sco­ret af.

Næ, skal I over­be­vi­se kun­der­ne om, at de skal købe hos jer, skal I meget hel­le­re skri­ve noget rele­vant for dem, der for­tæl­ler, at I for­står dem, frem for kun at snak­ke om jer selv. Den vir­ker så vidt jeg husker også ret godt inden for dat­ing.

Sørg i ste­det for at få pro­duk­tet til at frem­stå som:

·       Løs­nin­gen på kun­dens pro­ble­mer

·       Det de mang­ler, for at kun­ne opfyl­de deres drøm­me

·       Det der kan beskyt­te dem mod det, som de fryg­ter

Der­ved giver I kun­der­ne en meget bed­re bru­gero­p­le­vel­se end alle dem, der bare skri­ver at de har en skarp pris og så rem­ser pro­duk­te­gen­ska­ber­ne op. For hvad bety­der pro­duk­te­gen­ska­ber, hvis du ikke ved, hvad de inde­bæ­rer. Nej, giv folk for­de­le­ne og over­tal deres følel­ser. Så skal logik­ken nok fin­de de rig­ti­ge argu­men­ter, der kan for­sva­re købet.

Sam­ti­dig giver I Goog­le nog­le fle­re ord at ran­ke på. Det kan få jer til at frem­stå mere stærkt og unikt og måske til­med sik­re jer bed­re pla­ce­rin­ger på nog­le af de long­tail-søg­nin­ger, folk tit fore­ta­ger i star­ten, når de er ved at fin­de frem til løs­nin­gen til et givet pro­blem.

Pro­dukt­tek­ster uden skar­pe pri­ser

Det er sådan vi tæn­ker, når vi skri­ver pro­dukt­tek­ster for vores kun­der. Og at døm­me efter de til­ba­ge­mel­din­ger vi får og de pla­ce­rin­ger, vi kan se vores kun­der får i søge­re­sul­ta­ter­ne, så vir­ker det meget bed­re end selv den skar­pe­ste pris i skuf­fen.

Så kon­takt os i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får udvik­let nog­le gode og rele­van­te pro­dukt­tek­ster, der ram­mer net­op jeres kun­der.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2016 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This