Ind­fang flok­ken

Sådan skri­ver du et godt Call to Action

Et godt Call to Action skal give din læser en klar instruks på, hvad han eller hun for­ven­tes at gøre, efter at have læst det ind­hold du har på siden. Skal det vir­ke, må det ikke bare være en kom­man­do. Det skal også for­tæl­le hvor­for og hvad de får ud af at gøre det, du beder dem om – og aller­vig­tigst skal det være en rea­li­stisk hand­ling at for­lan­ge for læse­ren! Læs med her og lær at skri­ve et godt Call to Action.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Vi har tid­li­ge­re skre­vet om, at det er vig­tigt, at du ikke bru­ger for man­ge mar­ke­ting­flos­k­ler i dine tek­ster. Folk sor­te­rer dem i bed­ste fald fra – og i vær­ste fald bli­ver de så irri­te­re­de, at de skip­per jeres hjem­mesi­de og fin­der en kon­kur­rent, der vir­ker min­dre pop­s­mart.

Den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling

Et andet sted hvor kæden også nemt kan hop­pe af for din læser, er, når det kom­mer til hvad det er, du vil have ham eller hen­de til at gøre, når de er fær­di­ge med at læse tek­sten på siden. Det du beder læse­ren om, skal hæn­ge natur­ligt sam­men med det, de har læst på siden. Der er ingen, som slår til og køber et pro­dukt til fle­re tusin­de kro­ner, hvis du kun lige har skit­se­ret de over­ord­ne­de for­de­le ved pro­duk­tet for dem.

Hvad er den bed­ste og mest rea­li­sti­ske
hand­ling, læser­ne kan fore­ta­ge sig,
når de er fær­di­ge med at læse ind­hol­det
på siden!

Der­for er det altid en god ide at star­te med at spør­ge dig selv, hvad der er den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren kan fore­ta­ge sig, når han eller hun er fær­di­ge med at læse ind­hol­det på siden. Start der­for med at fast­læg­ge den­ne hand­ling. Plan­læg så din tekst og den argu­men­ta­tion den inde­hol­der, så den sva­rer til og læg­ger natur­ligt op til den hand­ling, du ønsker dig af læse­ren.

Tek­sten, poin­ter­ne og argu­men­ta­tio­nen skal byg­ges op, så det bli­ver helt natur­ligt for læse­ren at udfø­re den hand­ling, du ger­ne vil have dem til. Der­ved er der en stør­re chan­ce for, at læse­ren rent fak­tisk fore­ta­ger den.

Det er vig­tigt, at den pågæl­den­de hand­ling er spe­ci­fik og at der kun er en valg­mu­lig­hed for læse­ren. Sam­ti­dig bli­ver den også mål­bar. Ved at se på antal­let af leads, som den enkel­te side har gene­re­ret over et styk­ke tid, kan du bed­re vur­de­re effek­ten af din tekst – og måske ana­ly­se­re dig frem til, hvor den skal opti­me­res, for at vir­ke bed­re.

Få hen­de til at hand­le nu!

Sørg for at det bli­ver opda­get!

Sørg for at dit Call to Acion er nemt at fin­de. Det må ikke put­te sig og fal­de sam­men med resten af sidens ind­hold. Det skal være så frem­træ­den­de at folk opda­ger det – også selv om de ikke har læst resten af ind­hol­det på siden.

Så brug en kas­se med en kraf­tig bag­grunds­far­ve, sæt en tyde­lig knap i en kon­trast- eller anden far­ve, som ikke ind­går i sidens far­ve­pa­let – even­tu­elt med et par pile, der peger hen på knap­pen – eller brug en anden far­ve til den tekst, som udgør sidens Call to Action.

På den måde er det nemt at opda­ge – både for dem som alle­re­de har beslut­tet sig eller dem, der bare lige skim­mer siden.

For­tæl dem hvor­for de skal købe

Lige­som sport­s­folk for­be­re­der sig men­talt til en vig­tig sport­s­præ­sta­tion ved at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil føles at vin­de, er det vig­tigt at du får givet læser­ne en følel­se af, hvor­dan det er at mod­ta­ge og bru­ge det pro­dukt, du sæl­ger og even­tu­elt også hvil­ken anse­el­se, det vil give dem. For vi men­ne­sker køber med følel­ser­ne, ikke med vores logi­ske sans.

Vi køber med følel­ser­ne, ikke med vores logi­ske sans.

Først når den følel­ses­mæs­si­ge side af hjer­nen er over­be­vist, træ­der logik­ken til og fin­der de argu­men­ter, den skal bru­ge for også at bli­ve over­be­vist.

Sand­syn­lig­vis har du alle­re­de nævnt dis­se ting i tek­sten. Har du det, så gen­tag dem nu, så også dem der ikke har læst alt ind­hol­det, får trig­get de rig­ti­ge følel­ser.

Bru­ger du f.eks. en ska­be­lon som den­ne, får du opsum­me­ret de vig­tig­ste for­del og ita­le­sat den eller de vig­tig­ste mod­ar­gu­men­ter mod pro­duk­tet eller tje­ne­sten:

Du er kun et klik fra en enkelt og nem kost­plan, der sæt­ter dig i stand til at ska­be lækre, sun­de ret­ter til din fami­lie, uden at du skal bru­ge en for­mue på ind­køb og mere tid i køk­ke­net”.

Tek­sten i fed er den faste del af ska­be­lo­nen – resten er et eksem­pel på en for­mu­le­ring, der kan stå imel­lem de faste dele af ska­be­lo­nen.

For­tæl dem hvor­for de skal slå til nu

Når du har for­talt dem hvor­for, de skal slå til, er det næste du skal slå på, at hvor­for det er vig­tigt at gøre det net­op nu.

Her er knap­hed eller en tids­be­græns­ning de klas­si­ske værk­tø­jer. For bety­der det ikke noget, om de køber nu eller en anden dag, ender det oftest med, at de aldrig får det gjort. Dit pro­dukt bli­ver bare end­nu et af dem, der står på listen over ting, de skal have kig­get nær­me­re på en dag, hvor de har tid til det.

Så ved f.eks. at give en tids­be­græn­set rabat der udlø­ber på en bestemt dato inden for de nær­me­ste dage eller ved til­by­de noget ekstra til f.eks. de før­ste 100 kun­der, giver du folk en grund til at hand­le nu – og ikke ven­te til …. en gang, måske.

En anden måde du kan skub­be bag­på, er ved at få læse­ren til at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil være at have dit pro­dukt måske alle­re­de i mor­gen, hvis du har dag-til-dag leve­ring. Eller måske lige­frem med det sam­me, hvis du leve­rer et digi­talt pro­dukt.

Det kan også være ved at få dem til at fore­stil­le sig, hvor langt de vil være med, hvad det nu er dit pro­dukt hjæl­per dem med om 14 dage, hvis de bestil­ler pro­duk­tet nu og her. Ved at målet bli­ver inden for ræk­ke­vid­de, bli­ver pro­duk­tet mere til­lok­ken­de at købe.

Sørg for at det er nemt at opda­ge, hvad de skal gøre

End­nu en detal­je, der skal være i orden, er, at du sør­ger for, at læser­ne har de for­nød­ne oplys­nin­ger ved hån­den eller har direk­te adgang til de værk­tø­jer, de skal bru­ge, for at udfø­re den hand­ling, du ønsker dig af dem.

Ønsker du f.eks. at de skal rin­ge til jer, skal tele­fon­num­me­ret står frem­hæ­vet og tyde­ligt lige i nær­he­den af dit Call to Action. Til­sva­ren­de skal en even­tu­el for­mu­lar føl­ge lige efter tek­sten med Call to Action, så den står lige for næsen af dem. Og skal de besø­ge en fysisk butik eller del­ta­ge i en event, er det vig­tigt, at der er en adres­se og et kort lige ved siden af dit Call to Action.

Skal de beta­le onli­ne, bør du enten give dem mulig­hed for at væl­ge beta­lings­me­to­de med det sam­me eller indi­ke­re under købs­k­nap­pen, hvil­ke beta­lings­mu­lig­he­der der vil være at væl­ge imel­lem, når de kom­mer frem til kas­sen.

Til­pas detal­je­gra­den af dit Call to Action til den hand­ling, du ønsker folk skal fore­ta­ge

Hvor grun­digt du skal uddy­be de for­skel­li­ge dele af dit Call to action, afhæn­ger natur­lig­vis af, hvad det er for en hand­ling, du vil have folk til at fore­ta­ge sig. Skal de til­mel­de sig en mai­ling­li­ste, er der næp­pe brug for så man­ge detal­jer, som hvis folk står for­an at skul­le købe et dyrt pro­dukt til fle­re tusin­de kro­ner.

Så lige­som der skal være en natur­lig sam­men­hæng mel­lem ind­hol­det på siden og den hand­ling, du skal have folk til at fore­ta­ge, skal der også være en natur­lig sam­men­hæng mel­lem hand­lin­gen og hvor detal­je­ret et Call to Action, du giver dem. Det skal pas­sé til det tryg­heds­ni­veau, der er brug for at give dem.

For lidt og for meget for­dær­ver som bekendt alting og selv om du måske har de bed­ste inten­tio­ner, kan for man­ge oplys­nin­ger i for­bin­del­se med en for­holds­vis sim­pel og risi­kof­ri hand­ling få det til at se så kom­pli­ce­ret ud, at folk sprin­ger fra.

Så afvej nøje hvor­dan du byg­ger dit Call to Action op.

Har du brug for mere sæl­gen­de tek­ster?

Vil du ger­ne give dine tek­ster et boost, så de kon­ver­te­rer bed­re eller har du brug for helt nye tek­ster til din webs­hop, dit digi­ta­le pro­dukt eller din hjem­mesi­de, så kon­takt os alle­re­de i dag. Brug kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der. Du skal kun skri­ve din mailadres­se, så kon­tak­ter vi dig pr, mail. Du til­mel­der dig ingen­ting og vi bru­ger ikke din mailadres­se til mar­keds­fø­rings­for­mål sene­re.

Du også give os et ring eller sen­de en mail.
Kon­tak­top­lys­nin­ger­ne fin­der du lige her!

2 + 6 =

Tlf.: 29 72 55 73

Mail: info@webtextshop.dk

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER
Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This