Sådan opbyg­ger du ind­hold­et til din con­tent marketing-strategi

Når du skal plan­lægge ind­hold­et til din con­tent mar­ket­ing-strate­gi, skal du sikre dig, at du får skabt ind­hold, der både tiltrækker, fasthold­er og kon­vert­er­er. Sam­tidig skal du tænke søg­barhed, del­barhed og ind­hold, andre vil linke til ind i din plan­lægn­ing – og huske ind­hold, der kon­vert­er­er de besø­gende til kun­der. Det kræver, at du kender din mål­gruppe meget nøje, og de prob­lem­still­inger, udfor­dringer og drømme de har. Det får du et godt værk­tøj til her — som uddybes i en GRATIS e-bog!

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Før du går i gang med at udvikle ind­hold til jeres con­tent mar­ket­ing, er det vigtigt, at I har nogle overordnede for­ret­ningsmål for jeres tilst­ede­værelse på net­tet. Dernæst bør I have nogle mål og en klar strate­gi for, hvad det er, I vil opnå med jeres con­tent mar­ket­ing. Er der større syn­lighed generelt eller ønsker I, at jeres con­tent mar­ket­ing skal under­støtte sal­get af bestemte pro­duk­ter eller tjenester?

Når jeres overordnede con­tent mar­ket­ing-strate­gi er lagt, kan I beg­y­n­de at plan­lægge de enkelte con­tent mar­ket­ing-kam­pag­n­er nærmere. Oftest vil de være mål­ret­tet en nærmere afgrænset mål­gruppe og kræve, at I udvikler en række nøje definerede stykker ind­hold, der udgør det bærende ele­ment i kampagnen.

Hvor­dan I udfør­er forar­be­jdet til denne ind­hold­spro­duk­tion, ser vi nærmere på i denne artikel.

Start med at lære målgruppen at kende?

Skal du udvikle noget ind­hold, der er rel­e­vant og inter­es­sant for mål­grup­pen, han­dler det først og fremmest om, at du lær­er mål­grup­pen bedre at kende. Det han­dler ikke bare om de rå demografiske data om alder, still­ing, hus­standsind­komst og alt det der.

Nej, du skal sørge for at komme hele vejen rundt om mål­grup­pen og især sikre dig, at du har en god ind­sigt i, hvilke følelser, udfor­dringer og drømme mål­grup­pen har om det emne eller fagom­råde, som kam­pag­nen omhan­dler. Du bør også sætte dig ind i, hvad mål­grup­pen oplever i hverda­gen, der kan få dem til at beg­y­n­de at søge efter mere infor­ma­tion eller konkrete løs­nings­forslag til prob­le­mer og udfordringer.

End­videre bør du vide noget om, hvilke løs­ninger mål­grup­pen måske allerede har forsøgt på deres prob­le­mer, hvilke hold­ninger og for­domme de har, og hvad de hør­er af meninger og hold­ninger fra andre kol­le­gaer, medi­er og så videre.

Til det for­mål anven­der vi en let­tere tilpas­set udgave af det såkaldte empati-kort, som du måske allerede kender fra bogen om Busi­ness Mod­el Gen­er­a­tion. Til at assis­tere os i vores vidensind­sam­ling, anven­der vi  en række mere eller min­dre selvop­fundne værk­tø­jer og teknikker, som støt­ter op om de forskel­lige fel­ter i kor­tet. Dem kom­mer vi ikke yderligere ind på i denne artikel. Men du får alle vores værk­tø­jer med, hvis du down­loader den gratis E-bog, som du kan få andet steds i denne artikel.

Til at give overb­lik over mål­grup­pen for de forskel­lige con­tent mar­ket­ing-kam­pag­n­er, anven­der vi en tilpas­set udgave af det empati-kort, du måske allerede kender fra bogen om Busi­ness Mod­el Gen­er­a­tion.

Hele kor­tet er opdelt i en række fel­ter, der hver for sig dækker de forskelle delele­menter, du skal have styr på, for at kende mål­grup­pen så indgående, at du bliv­er i stand til at skabe inter­es­sant og rel­e­vant ind­hold til den.

Den ned­er­ste del af empati-kor­tet (de to fel­ter i bun­den) er der, hvor du oftest vil finde emn­erne for det ind­hold, der skal udvikles, mens de øver­ste fire fil­ter giv­er input til vin­klen på de enkelte emn­er, samt hvor­dan du skal for­mulere dig over­for mål­grup­pen, for at gøre ind­hold­et aller­mest indbydende.

Empati-kortets seks felter

Vi starter altid med at udfylde de to ned­er­ste fel­ter med de prob­le­mer, udfor­dringer, frygt, mål, ønsker og drømme som mål­grup­pen har omkring det emne eller den type pro­dukt eller tjen­estey­delse, som vi vil bruge con­tent mar­ket­ing-kam­pag­nen til at promovere.

Det er som sagt her, du find­er de fleste artike­lideer og inspi­ra­tion til, hvad der skal fokuseres på, når du researcher de øverst fire fel­ter. Men nogle gange giv­er gen­nem­gan­gen af de øver­ste fire fel­ter efter­føl­gende nye punk­ter til de ned­er­ste to, lige­som der ofte opstår flere artike­lideer eller forskel­lige vin­kler på de ideer, du allerede har fun­det forneden.

Gem alle vin­klerne. Dem der ikke bliv­er brugt i selve kam­pag­nen, kan måske anven­des som sup­plerende ind­hold. Hvad det er, kom­mer vi tilbage til sidst i artiklen.

Ved at løse folks prob­le­mer, tale til deres drømme, og gøre dem i stand til at beskytte dem mod det, de frygter, kan du nemt få folks opmærk­somhed — især i søgeresultaterne.

Løs folks problemer, tal til deres drømme,
og beskyt dem mod det, de frygter

Skal du have folks udelte opmærk­somhed, skal du løse deres prob­le­mer, tale til deres drømme, og gøre dem i stand til at beskytte dem mod det, de frygter. Så start med en brain­storm over, hvad det er for prob­le­mer og ønsker, mål­grup­pen har i rela­tion til det emne eller de produkter/ydelser, som jeres con­tent mar­ket­ing kam­pagne omhandler.

List prob­le­mer og udfor­dringer til ven­stre og mål og drømme til højre. I takt med at du gør det, opdager du, hvor­dan hvert enkelt punkt i de to fel­ter nemt kan kon­vert­eres til en rel­e­vant artikel.

Til brain­stor­men er det en god ide at få hjælp fra jeres sæl­gere og kun­desup­port, hvis I har en sådan. Det er folk, der er i direk­te kon­takt med mål­grup­pen – måske hver eneste dag. Der­for er de helt up-to-date med, hvor det er skoen trykker, og hvad det er, der får folk til at købe de forskel­lige pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, som kam­pag­nen skal under­støtte sal­get af.

Det er også dem, der ved mest om mål­grup­pens hold­ninger og for­domme, samt ved noget om, hvad folk i mål­grup­pen allerede har prøvet for at løse de forskel­lige prob­le­mer eller opnå deres mål. Det er god viden at have med om bor­det, når I skal i gang med at udfylde de øver­ste fire fel­ter i empati-kortet.

Mål­grup­pen er ikke nød­vendigvis klar over, hvad det er for prob­le­mer, de har. I stedet oplever de nogle symp­tomer på prob­le­merne og udfordringerne.

Hvad ser og oplever målgruppen?

I fel­tet Ser/oplever til højre i de øver­ste fire fel­ter på empati-kor­tet, sam­ler du infor­ma­tion­er om de ting, der får mål­grup­pen til at søge efter løs­ninger eller flere infor­ma­tion­er om det emne eller de produkter/ydelser, der er i fokus i con­tent marketing-kampagnen.

Her tænker de fleste oftest prob­le­mer og udfor­dringer. Men her er det vigtigt at huske på, at folk i mål­grup­pen ikke nød­vendigvis er klar over, hvad det er for prob­le­mer, de har. I stedet oplever de nogle symp­tomer på prob­le­merne og udfordringerne.

Det er en enestående chance for jer til at skabe større tro­værdighed omkring jeres fir­ma, hvis I kan beskrive disse symp­tomer, så mål­grup­pen kan iden­ti­fi­cere sig med dem og tænke ”Hej, det oplever jeg da også” – og så derefter fork­lare dem, hvad det er for et prob­lem, der skaber symp­tomerne og give dem en løs­ning på dette prob­lem – f.eks. igen­nem jeres pro­dukt eller tjeneste.

Har de først oplevet jer give dem den aha-oplevelse en gang, står I meget stærkere over­for målgruppen.

Tjek de webme­di­er som mål­grup­pen benyt­ter i forve­jen inden for jeres fagom­råde og se, hvilken viden og hvilke hold­ninger de bringer til torvs — og find ud af hvor­dan I kan adskille jer fra dem.

Hvad hører og læser målgruppen andre steder fra?

I fel­tet Hør­er til ven­stre i empati-kor­tets fire øver­ste fel­ter, noter­er du kilderne til de hold­ninger og meninger, som mål­grup­pen allerede har til emnet eller pro­duk­terne. Her bør du også liste, hvad mål­grup­pen allerede må forud­sættes at vide om emne, samt hvor de har fået denne viden fra.

I prak­sis han­dler det om, at finde ud af, hvilke medi­er og hjemmesider mål­grup­pen læs­er og får infor­ma­tion fra inden for det fag- eller emneom­råde, jeres con­tent mar­ket­ing-kam­pagne dækker. Tjek også søgere­sul­tater­ne på den første side for alle de søge­ord, fras­er eller long-tail-søgninger, der indgår i kampagnen.

Hvilke hold­ninger og hvilken viden bringer disse kilder til torvs og hvor­dan kan I skille jer ud fra dem med f.eks. en unik løs­ning eller en ny og meget bedre vinkel. Et er sikkert: Skriv­er I det samme som alle de andre, drukn­er jeres bud­skab eller pro­duk­ter i mæng­den. Skal I skille jer ud, skal I komme med noget nyt og anderledes – og ikke være bange for at have en hold­ning til tingene!

Hvilke følelser har mål­grup­pen i dag om det emneom­råde, jeres kam­pagne omhan­dler — og hvad vil de gerne føle i stedet?

Hvilke følelser og tanker har målgruppen?

Tanker og føler-fel­tet øverst i empati-kor­tets øver­ste fire fel­ter er nok et af de mest cen­trale fel­ter efter vores mening. Det er her I find­er indgangsvin­klerne til det ind­hold, som I udvikler til kam­pag­nen og her I find­er argu­menterne for de hold­ninger, pro­duk­ter eller tjen­estey­delser, som jeres con­tent mar­ket­ing-kam­pagne skal promovere.

Folk køber med følelserne, ikke logikken. For når alt kom­mer til alt, er der ingen kun­der, som ønsker sig et konkret pro­dukt. Nej, de har neg­a­tive følelser omkring et prob­lem eller en udfor­dring, som de gerne vil af med eller har en drøm eller et ønske, de gerne vil have opfyldt – og det kan et konkret pro­dukt hjælpe dem med.

Så fokuser på, hvad mål­grup­pen føler i dag – og hvad de gerne vil føle i stedet og brug så nogle af de følelser til at beskrive, hvilken befrielse det vil være, når jeres løs­ning, pro­dukt eller tjen­este har gjort det muligt for dem at løse deres prob­lem eller opnå deres mål. Det skal nok fange deres opmærksomhed!

Har I et konkret pro­dukt, bør du også se nærmere på de forskel­lige pro­duk­te­gen­sk­aber ved pro­duk­tet og iden­ti­fi­cere, hvor­dan det kan hjælpe mål­grup­pen af med disse følelser og hvilken ind­virkn­ing eller fordel, den pågældende egen­skab vil have for mål­grup­pen – samt hvor­dan det vil få dem til at føle sig.

Få den kom­plette værk­tøjskasse med empati-kor­tet og alle hjælpeværk­tø­jerne ved at hente den gratis e-bog her!”

Med søge­ord­s­analy­sen får du styr på, hvilke ter­mer, begre­ber og vendinger, som er de rigtige at bruge, samt får fun­det inter­es­sante long­tail-søgninger. Sam­tidig sikr­er du dig naturligvis, at du får opti­meret dine tek­ster, så de får de plac­eringer i søgere­sul­tater­ne, som de fortjener.

Find eller uddyb de interessante artikelideer med en målrettet søgeordsanalyse

I løbet af mål­grup­peanaly­sen får I sandsyn­ligvis flere forskel­lige ideer til rel­e­vante artik­ler. Tag nu disse ideer og brug et værk­tøj som Google Key­word Plan­ner eller Sto­ry­base til at finde de søgninger, som det giv­er mening, at få artike­lideerne til at ranke for i søgeresultaterne.

Afklar ord, vendinger og søgehensigter

Ved hjælp af søge­ord­s­analy­sen får du sam­tidig afk­laret, hvilke ord som er de rigtige at bruge, når du sam­tidig vil sikre dig, at din tekst bliv­er set af flest mulige inter­esserede på Google.

Du får også fun­det ud af, om du skal anvende det ene eller det andet ord for et begreb, en term eller en vend­ing, for at mål­grup­pen forstår, hvad du taler om. Går du mål­ret­tet efter at bruge de ord, som der er flest søgninger på, er der både størst sikker­hed for, at du ram­mer mål­grup­pens sprog­brug og at artiklen kan trække flere rel­e­vante besø­gende fra søgeresultaterne.

Saml søgeordene efter søgehensigten

Når du vur­der­er de søge­ord, du find­er, bør du også være opmærk­som på, hvad der har været brugerens hen­sigt med søgningen.

Jo bedre du kan ramme det mind-set, den besø­gende havde i tankerne, da han eller hun fore­tog søgnin­gen, jo mere rel­e­vant bliv­er din artikel og jo bedre kom­mer den til at ranke for den pågældende søgn­ing – qua snakken om ”rel­e­vant og speci­fikt” i kapit­let om, hvad der kende­teg­n­er godt con­tent mar­ket­ing-ind­hold, som du læste tidligere i bogen.

Grup­pér søge­or­dene efter søge­hen­sigt og brug denne grup­per­ing, når du skal mål­rette de enkelte stykker ind­hold nærmere.

Byg altid indhold til longtails

Søge­ord­s­analy­sen giv­er oftest også nogle spæn­dende og inter­es­sante long­tail-søgninger med rela­tion­er til de prob­lem­still­inger med videre, som I har iden­ti­fi­ceret i forbindelse med målgruppeanalysen.

Den lange søge­frase afs­lør­er både søge­hen­sigten og moti­va­tio­nen bag søgnin­gen meget præ­cist, hvor­for det bliv­er nemt at mål­rette ind­hold­et og dermed gøre det end­nu mere tillokkende og over­be­visende at læse for de virke­lig inter­esserede besø­gende, der har fore­taget den pågældende longtail-søgning.

Der skal mere til en god søgeordsanalyse

Der kan skrives meget mere om søge­ord­s­analyse, men det er ikke det, der er i fokus i denne artikel. Så med disse par meget rel­e­vante tips, går vi videre med plan­lægnin­gen af indholdet.

Ved at opdele ind­hold­et, så du får dækket de forskel­lige ind­holds­fas­er i din con­tent mar­ket­ing-fun­nel, sikr­er du, at de besø­gende kom­mer hele vejen fra til­fældig besø­gende til kunde. Du kan læse mere om ind­holds­faserne i con­tent mar­ket­ing her.

Klik på billedet for at se det i større format.

Opdel indholdet, så det dækker de 3 faser i content marketing

Når du har fun­det de mest rel­e­vante og inter­es­sante emn­er, søge­ord, søge­fras­er og søge­hen­sigter til det ind­hold, der skal indgå i kam­pag­nen, skal du beg­y­n­de at tænke i, hvor­dan du opdel­er ind­hold­et, så det dækker de 3 fas­er, man tra­di­tionelt arbe­jder med i con­tent mar­ket­ing. Det drejer sig om ind­hold, der enten:

  • Tiltrækker
  • Fasthold­er
  • Kon­vert­er­er

Indhold, der tiltrækker

Det ind­hold, der tiltrækker er som oftest det ind­hold, der er udviklet til at ranke for de søge­ord og ter­mer, som I gerne vil find­es for. Det er ind­hold, der svar­er på de spørgsmål og søge­hen­sigter som folk har.

Det er ind­hold, der er researchet, vel­gen­nemar­be­jdet og vel­skrevet og som svar­er mål­ret­tet på de spørgsmål, som folk har stil­let. Kort sagt, ind­hold der lever op til de fire fak­tor­er, som godt ind­hold skal opfylde.

Indhold, der fastholder

Det ind­hold som fasthold­er folk, er enten det ind­hold, som de opdager, når de er kom­met til jeres hjemme­side via noget ind­hold, der har tiltrukket dem. Det kan være relaterede artik­ler, interne link på siderne eller ind­hold, eller de links I har I jeres foot­er eller sidebar.

Det kan også være det ind­hold, der lig­ger i jeres automa­tis­erede nyheds­breve, ind­hold i poster på jeres Face­book-side eller som I link­er hjem til fra gæsteindlæg på andre blogs, artik­ler udgivet i andre medi­er eller lignende.

End­nu vigtigere! Det er ind­hold af samme høje kvalitet som det ind­hold, I har brugt til at tiltrække de besø­gende med. For jo flere gode oplevelser de får med jeres ind­hold, jo mere tro­værdi­ge bliv­er I i deres øjne. Så hold kvaliteten høj og øg chancerne for, at folk bliv­er kun­der os jer.

Indhold, der konverterer

Jo flere gode oplevelser de besø­gende har haft med jeres ind­hold, jo større er chan­cen for, at de køber af jer. Fak­tisk er det ikke fork­ert at sige, at de allerede har køb af jer, hver gang de har læst det ind­hold, som I har udgivet.

Der­for behøver I ikke at skubbe vold­somt meget på, når I skal have folk til at kon­vert­ere til kun­der. Hold en sober og ærlig tone og lad være med at grave mar­ket­ingflosklerne frem på de land­ingssider, som I udvikler til at kon­vert­ere kun­derne. Det gælder uanset om der er tale om en side, hvor for­målet er, at få dem til at tilmelde sig, jeres nyheds­brev, eller om siden pro­mover­er et konkret produkt.

Ved at opdele ind­hold­et, så det tjen­er forskel­lige for­mål, kan du sikre dig, at du får tiltrukket flest mulige besø­gende gen­nem så mange forskel­lige kanaler som muligt. Især udbre­delsen af det søg­bare, del­bare og linkbare ind­hold kan være med til at generere rigtig meget trafik til hjemmesiden.

Klik på billedet for at se det i større format.

Sørg for dække de forskellige indholdshensigter

Det ind­hold som I udvikler til hver af de 3 fas­er af jeres con­tent mar­ket­ing-kam­pagne, kan igen opde­les i 4 forskel­lige ind­hold­shen­sigter. Det han­dler om:

  • Søg­bart
  • Del­bart
  • Linkbart og
  • Kon­vert­erende

ind­hold. De skal udvikles og skrives på hver sin måde, da ind­hold­et og organ­is­erin­gen af ind­hold­et skal passe til den hen­sigt, som I har med indholdet.

Søgbart indhold

Det søg­bare ind­hold anven­des primært i tiltrækn­ings­fasen af con­tent mar­ket­ing-kam­pag­nen. Det er som allerede nævnt ind­hold, der er udviklet til at ranke for de søge­ord, som I gerne vil find­es på i søgeresultaterne.

Det kræver, at I er ekstra omhyggelige med at søge­mask­i­neop­ti­mere ind­hold­et. Når du udvikler ind­hold­et, skal du forestille dig, at det skal besvare det spørgsmål, som den besø­gende havde i hov­edet, da han beslut­tede sig for at søge på Google – samt at det pass­er til den hen­sigt, han havde med søgningen.

Den typiske søge­hen­sigt er her en infor­ma­tion­ssøgn­ing. Men det er ikke alene det, vi men­er med søge­hen­sigten. Du skal også gen­nem­skue, hvad moti­va­tio­nen til søgnin­gen var. Var det et prob­lem eller et mål, der fik ved­k­om­mende til at søge. Det afgør nem­lig, hvilken vinkel du skal tilgå emnet for søgnin­gen på.

Delbart indhold

Del­bart ind­hold er som navnet siger, ind­hold som folk har lyst til at dele med andre på Face­book og andre sociale medi­er. Det er ind­hold, der både kan bruges i tiltrækn­ings- og fasthold­elses­fasen af jeres con­tent marketing-kampagne.

Primært virk­er det oftest som tiltrækn­ingsind­hold, for­di det for mange vil være første gang, de stifter bek­endt­skab med jer, jeres fir­ma og jeres pro­duk­ter og tjenesteydelser.

Når I udvikler ind­hold­et, er det vigtigt, at I tænker del­barhe­den ind i det. Det kan I gøre på et utal af måder. F.eks. ved at skaber tankevækkende ind­hold, sjovt ind­hold eller ind­hold, som har en over­rask­ende vinkel på et emne, der er pop­ulært og oppe i tiden. Oftest vil ind­hold­et være pro­duc­eret som video, info­grafik eller et andet ind­holds­for­mat en tekst.

Linkbart indhold

Denne type ind­hold er udviklet, så det er inter­es­sant for andre at linke til fra deres hjemme­side. Det kan være i form af intro­duc­erende eller uddy­bende ind­hold (cor­ner­stone con­tent) om et bestemt emne (f.eks. vores artikel om pro­duk­t­tek­ster, som flere link­er til, når de ønsker at pege folk i ret­ning af en grundig gen­nem­gang af emnet) eller en ressource­side, der giv­er overb­lik over emnet og link­er ud til egne under­sider eller sider på andre sites, der uddy­ber delele­menter af emnet yderligere.

Selv om det også er tænkt som ind­hold, der tiltrækker nye besø­gende, er det også godt at tænke linkbart ind­hold ind som fasthold­ende ind­hold, de kan dykke ned I, når de først er lan­det på jeres side.

Konverterende indhold

Kon­vert­erende ind­hold er kort for­t­alt ind­hold, der er udviklet til kon­ver­t­er­ings­fasen i jeres con­tent mar­ket­ing-kam­pagne. Det er land­ingssider, sign-up sider og lig­nende ind­hold, som er skabt for at sælge pro­duk­ter eller tjen­ester eller få de besø­gende til at tilmelde sig nyheds­breve, webi­nar eller arrangementer.

Skal kon­ver­t­er­ingsind­hold­et have størst mulig effekt, skal det helst relater­er til det øvrige ind­hold i kam­pag­nen på en eller anden måde. Det kan være gen­nem gen­brug af billed­er, illus­tra­tioner eller eksem­pler, som de besø­gende har mødt tidligere.

Omvendt bør kon­ver­t­er­ingsind­hold­et ikke virke for ind­forstået eller uforståeligt for dem, der lan­der på en side med kon­ver­t­er­ingsind­hold uden at kende til den con­tent mar­ket­ing-kam­pagne, der lig­ger forud.

Du kan også bare bruge en eksis­terende pro­duk­t­side som kon­ver­t­er­ingsind­hold i kam­pag­nen. Det er den nemmeste løs­ning og sikre, at du ikke skal opdatere flere sider, hver gang der sker f.eks. ændringer i pro­duk­t­speci­fika­tion­er eller priser.

Har du en klar strate­gi for markeds­førin­gen af de enkelte sider på hjemmes­i­den, kan du med fordel pro­duc­ere de forskel­lige ele­menter som sup­plerende ind­hold til siden i forbindelse med tek­st­pro­duk­tio­nen til din con­tent marketing-kampagne.

Klik på billedet for at se det i større format.

Husk også at planlægge det supporterende indhold

Ud over selve hov­edind­hold­et til hjemmes­i­den, bør du tænke forskel­lige for­mer for sup­port­erende ind­hold ind i din con­tent mar­ket­ing-kam­pagne. Det kan være tek­ster til blogindlæg på LinkedIn eller læn­gere poster på Face­book, der giv­er en anden vinkel eller teas­er noget af det ind­hold i kam­pag­nen, der er udgivet på hjemmesiden.

En anden mulighed er at optræde i nogle af de pod­casts eller webina­rer, som mål­grup­pen føl­ger. Her kan det være en fordel at bygge en særlig land­ings­side til dem som hør­er eller se webina­ret, der tager fat i de besø­gende, der­fra hvor du slap dem i det pågældende ”pro­gram”.

Det kan også være, at du væl­ger at udvikle en række AdWords- eller Face­book-annon­cer, der dels kan tiltrække nye besø­gende til kam­pag­nen eller fastholde dem ved­hjælp af retar­get­ing, som allerede har set noget andet ind­hold fra kampagnen.

Endelig er der mulighed for linkbuildin­gar­tik­ler på andre hjemmesider, gæsteindlæg på de blogsites mål­gru­pen kom­mer på eller lig­nende gæs­teop­træ­den­der, der skaber trafik ind til con­tent mar­ket­ing-kam­pag­nen. Der er mange mulighed­er, som du kan udnytte på forskel­lig vis, alt efter hvad der giv­er rel­e­vans og mening i forhold til mål­grup­pen og kampagnen.

Når ind­hold­et skal pro­duc­eres, kan du vælge at gøre det selv eller out­source opgaven til et pro­fes­sionelt con­tent marketing-bureau.

Så skal indholdet produceres

Nu man­gler du bare at gå i gang med at pro­duc­ere de forskel­lige stykker ind­hold til kam­pag­nen. Det er oftest den del af plan­lægnin­gen, der tager længst tid for jer. Du kan også vælge at uddelegere tek­star­be­jdet til et bureau som vores. Vi udvikler alle for­mer for ind­hold til alt fra hele con­tent mar­ket­ing-kam­pag­n­er, konkrete ind­holdssider til hjemmesider og til pro­dukt- og kat­e­goritek­ster til web­shops. End­videre pro­duc­er­er vi også explain­er- og ani­ma­tionsvideo­er, e-bøger og andre con­tent marketing-elementer.

Vil du selv i gang, kan du få en kort intro­duk­tion til, hvor­dan vi kom­poner­er godt ind­hold på vores side om webtek­ster. Det er også en god ide, at se nærmere på den tekst, vi har skrevet om SEO tek­ster. Den fork­lar­er, hvor­for søge­mask­i­neop­ti­mer­ing ikke skal kunne opdages af den almin­delige læs­er – eller Google for den sags skyld.

Sådan find­er du alle de fede ideer til
con­tent mar­ket­ing-ind­hold, som tiltrækker,
fasthold­er og kon­vert­er­er den rigtige mål­gruppe til nye kunder.

Den kom­plette guide til at skabe godt ind­hold til din con­tent marketing-kampagne.

Inklu­siv prak­tiske ske­maer og frem­gangsmåde for hele processen.

GRATIS E-BOG MED ALLE ARBEJDSSKEMAER

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This