Sådan opbyg­ger du ind­hol­det til din con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi

Når du skal plan­læg­ge ind­hol­det til din con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi, skal du sik­re dig, at du får skabt ind­hold, der både til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer. Sam­ti­dig skal du tæn­ke søg­bar­hed, del­bar­hed og ind­hold, andre vil lin­ke til ind i din plan­læg­ning – og huske ind­hold, der kon­ver­te­rer de besø­gen­de til kun­der. Det kræ­ver, at du ken­der din mål­grup­pe meget nøje, og de pro­blem­stil­lin­ger, udfor­drin­ger og drøm­me de har. Det får du et godt værk­tøj til her – som uddy­bes i en GRA­TIS e-bog!

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Før du går i gang med at udvik­le ind­hold til jeres con­tent mar­ke­ting, er det vig­tigt, at I har nog­le over­ord­ne­de for­ret­nings­mål for jeres til­ste­de­væ­rel­se på net­tet. Der­næst bør I have nog­le mål og en klar stra­te­gi for, hvad det er, I vil opnå med jeres con­tent mar­ke­ting. Er der stør­re syn­lig­hed gene­relt eller ønsker I, at jeres con­tent mar­ke­ting skal under­støt­te sal­get af bestem­te pro­duk­ter eller tje­ne­ster?

Når jeres over­ord­ne­de con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi er lagt, kan I begyn­de at plan­læg­ge de enkel­te con­tent mar­ke­ting-kampag­ner nær­me­re. Oftest vil de være mål­ret­tet en nær­me­re afgræn­set mål­grup­pe og kræ­ve, at I udvik­ler en ræk­ke nøje defi­ne­re­de styk­ker ind­hold, der udgør det bæren­de ele­ment i kampag­nen.

Hvor­dan I udfø­rer for­ar­bej­det til den­ne ind­holdspro­duk­tion, ser vi nær­me­re på i den­ne arti­kel.

Start med at lære mål­grup­pen at ken­de?

Skal du udvik­le noget ind­hold, der er rele­vant og inter­es­sant for mål­grup­pen, hand­ler det først og frem­mest om, at du lærer mål­grup­pen bed­re at ken­de. Det hand­ler ikke bare om de rå demo­gra­fi­ske data om alder, stil­ling, hus­stand­s­ind­komst og alt det der.

Nej, du skal sør­ge for at kom­me hele vej­en rundt om mål­grup­pen og især sik­re dig, at du har en god ind­sigt i, hvil­ke følel­ser, udfor­drin­ger og drøm­me mål­grup­pen har om det emne eller fag­om­rå­de, som kampag­nen omhand­ler. Du bør også sæt­te dig ind i, hvad mål­grup­pen ople­ver i hver­da­gen, der kan få dem til at begyn­de at søge efter mere infor­ma­tion eller kon­kre­te løs­nings­for­slag til pro­ble­mer og udfor­drin­ger.

End­vi­de­re bør du vide noget om, hvil­ke løs­nin­ger mål­grup­pen måske alle­re­de har for­søgt på deres pro­ble­mer, hvil­ke hold­nin­ger og for­dom­me de har, og hvad de hører af menin­ger og hold­nin­ger fra andre kol­le­ga­er, medi­er og så vide­re.

Til det for­mål anven­der vi en let­te­re til­pas­set udga­ve af det såkald­te empa­ti-kort, som du måske alle­re­de ken­der fra bogen om Busi­ness Model Gene­ra­tion. Til at assi­ste­re os i vores viden­sind­sam­ling, anven­der vi  en ræk­ke mere eller min­dre sel­vop­fund­ne værk­tø­jer og tek­nik­ker, som støt­ter op om de for­skel­li­ge fel­ter i kor­tet. Dem kom­mer vi ikke yder­li­ge­re ind på i den­ne arti­kel. Men du får alle vores værk­tø­jer med, hvis du down­lo­a­der den gra­tis E-bog, som du kan få andet steds i den­ne arti­kel.

Til at give over­blik over mål­grup­pen for de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, anven­der vi en til­pas­set udga­ve af det empa­ti-kort, du måske alle­re­de ken­der fra bogen om Busi­ness Model Gene­ra­tion.

Hele kor­tet er opdelt i en ræk­ke fel­ter, der hver for sig dæk­ker de for­skel­le del­e­le­men­ter, du skal have styr på, for at ken­de mål­grup­pen så ind­gå­en­de, at du bli­ver i stand til at ska­be inter­es­sant og rele­vant ind­hold til den.

Den neder­ste del af empa­ti-kor­tet (de to fel­ter i bun­den) er der, hvor du oftest vil fin­de emner­ne for det ind­hold, der skal udvik­les, mens de øver­ste fire fil­ter giver input til vink­len på de enkel­te emner, samt hvor­dan du skal for­mu­le­re dig over­for mål­grup­pen, for at gøre ind­hol­det aller­mest ind­by­den­de.

Empa­ti-kor­tets seks fel­ter

Vi star­ter altid med at udfyl­de de to neder­ste fel­ter med de pro­ble­mer, udfor­drin­ger, frygt, mål, ønsker og drøm­me som mål­grup­pen har omkring det emne eller den type pro­dukt eller tje­ne­stey­del­se, som vi vil bru­ge con­tent mar­ke­ting-kampag­nen til at prom­ove­re.

Det er som sagt her, du fin­der de fle­ste arti­ke­li­de­er og inspira­tion til, hvad der skal foku­se­res på, når du resear­cher de øverst fire fel­ter. Men nog­le gan­ge giver gen­nem­gan­gen af de øver­ste fire fel­ter efter­føl­gen­de nye punk­ter til de neder­ste to, lige­som der ofte opstår fle­re arti­ke­li­de­er eller for­skel­li­ge vink­ler på de ide­er, du alle­re­de har fun­det for­ne­den.

Gem alle vink­ler­ne. Dem der ikke bli­ver brugt i sel­ve kampag­nen, kan måske anven­des som sup­ple­ren­de ind­hold. Hvad det er, kom­mer vi til­ba­ge til sidst i artik­len.

Ved at løse folks pro­ble­mer, tale til deres drøm­me, og gøre dem i stand til at beskyt­te dem mod det, de fryg­ter, kan du nemt få folks opmærk­som­hed – især i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Løs folks pro­ble­mer, tal til deres drøm­me,
og beskyt dem mod det, de fryg­ter

Skal du have folks udel­te opmærk­som­hed, skal du løse deres pro­ble­mer, tale til deres drøm­me, og gøre dem i stand til at beskyt­te dem mod det, de fryg­ter. Så start med en brain­storm over, hvad det er for pro­ble­mer og ønsker, mål­grup­pen har i rela­tion til det emne eller de produkter/ydelser, som jeres con­tent mar­ke­ting kampag­ne omhand­ler.

List pro­ble­mer og udfor­drin­ger til ven­stre og mål og drøm­me til høj­re. I takt med at du gør det, opda­ger du, hvor­dan hvert enkelt punkt i de to fel­ter nemt kan kon­ver­te­res til en rele­vant arti­kel.

Til brain­stormen er det en god ide at få hjælp fra jeres sæl­ge­re og kun­desup­port, hvis I har en sådan. Det er folk, der er i direk­te kon­takt med mål­grup­pen – måske hver ene­ste dag. Der­for er de helt up-to-date med, hvor det er sko­en tryk­ker, og hvad det er, der får folk til at købe de for­skel­li­ge pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som kampag­nen skal under­støt­te sal­get af.

Det er også dem, der ved mest om mål­grup­pens hold­nin­ger og for­dom­me, samt ved noget om, hvad folk i mål­grup­pen alle­re­de har prø­vet for at løse de for­skel­li­ge pro­ble­mer eller opnå deres mål. Det er god viden at have med om bor­det, når I skal i gang med at udfyl­de de øver­ste fire fel­ter i empa­ti-kor­tet.

Mål­grup­pen er ikke nød­ven­dig­vis klar over, hvad det er for pro­ble­mer, de har. I ste­det ople­ver de nog­le symp­to­mer på pro­ble­mer­ne og udfor­drin­ger­ne.

Hvad ser og ople­ver mål­grup­pen?

I fel­tet Ser/oplever til høj­re i de øver­ste fire fel­ter på empa­ti-kor­tet, sam­ler du infor­ma­tio­ner om de ting, der får mål­grup­pen til at søge efter løs­nin­ger eller fle­re infor­ma­tio­ner om det emne eller de produkter/ydelser, der er i fokus i con­tent mar­ke­ting-kampag­nen.

Her tæn­ker de fle­ste oftest pro­ble­mer og udfor­drin­ger. Men her er det vig­tigt at huske på, at folk i mål­grup­pen ikke nød­ven­dig­vis er klar over, hvad det er for pro­ble­mer, de har. I ste­det ople­ver de nog­le symp­to­mer på pro­ble­mer­ne og udfor­drin­ger­ne.

Det er en ene­stå­en­de chan­ce for jer til at ska­be stør­re tro­vær­dig­hed omkring jeres fir­ma, hvis I kan beskri­ve dis­se symp­to­mer, så mål­grup­pen kan iden­ti­fi­ce­re sig med dem og tæn­ke ”Hej, det ople­ver jeg da også” – og så der­ef­ter for­kla­re dem, hvad det er for et pro­blem, der ska­ber symp­to­mer­ne og give dem en løs­ning på det­te pro­blem – f.eks. igen­nem jeres pro­dukt eller tje­ne­ste.

Har de først ople­vet jer give dem den aha-ople­vel­se en gang, står I meget stær­ke­re over­for mål­grup­pen.

Tjek de web­me­di­er som mål­grup­pen benyt­ter i for­vej­en inden for jeres fag­om­rå­de og se, hvil­ken viden og hvil­ke hold­nin­ger de brin­ger til torvs – og find ud af hvor­dan I kan adskil­le jer fra dem.

Hvad hører og læser mål­grup­pen andre ste­der fra?

I fel­tet Hører til ven­stre i empa­ti-kor­tets fire øver­ste fel­ter, note­rer du kil­der­ne til de hold­nin­ger og menin­ger, som mål­grup­pen alle­re­de har til emnet eller pro­duk­ter­ne. Her bør du også liste, hvad mål­grup­pen alle­re­de må for­ud­sæt­tes at vide om emne, samt hvor de har fået den­ne viden fra.

I prak­sis hand­ler det om, at fin­de ud af, hvil­ke medi­er og hjem­mesi­der mål­grup­pen læser og får infor­ma­tion fra inden for det fag- eller emne­om­rå­de, jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne dæk­ker. Tjek også søge­re­sul­ta­ter­ne på den før­ste side for alle de søge­ord, fra­ser eller long-tail-søg­nin­ger, der ind­går i kampag­nen.

Hvil­ke hold­nin­ger og hvil­ken viden brin­ger dis­se kil­der til torvs og hvor­dan kan I skil­le jer ud fra dem med f.eks. en unik løs­ning eller en ny og meget bed­re vin­kel. Et er sik­kert: Skri­ver I det sam­me som alle de andre, druk­ner jeres bud­skab eller pro­duk­ter i mæng­den. Skal I skil­le jer ud, skal I kom­me med noget nyt og ander­le­des – og ikke være ban­ge for at have en hold­ning til tin­ge­ne!

Hvil­ke følel­ser har mål­grup­pen i dag om det emne­om­rå­de, jeres kampag­ne omhand­ler – og hvad vil de ger­ne føle i ste­det?

Hvil­ke følel­ser og tan­ker har mål­grup­pen?

Tan­ker og føler-fel­tet øverst i empa­ti-kor­tets øver­ste fire fel­ter er nok et af de mest cen­tra­le fel­ter efter vores mening. Det er her I fin­der ind­gangs­vink­ler­ne til det ind­hold, som I udvik­ler til kampag­nen og her I fin­der argu­men­ter­ne for de hold­nin­ger, pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser, som jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne skal prom­ove­re.

Folk køber med følel­ser­ne, ikke logik­ken. For når alt kom­mer til alt, er der ingen kun­der, som ønsker sig et kon­kret pro­dukt. Nej, de har nega­ti­ve følel­ser omkring et pro­blem eller en udfor­dring, som de ger­ne vil af med eller har en drøm eller et ønske, de ger­ne vil have opfyldt – og det kan et kon­kret pro­dukt hjæl­pe dem med.

Så foku­ser på, hvad mål­grup­pen føler i dag – og hvad de ger­ne vil føle i ste­det og brug så nog­le af de følel­ser til at beskri­ve, hvil­ken befri­el­se det vil være, når jeres løs­ning, pro­dukt eller tje­ne­ste har gjort det muligt for dem at løse deres pro­blem eller opnå deres mål. Det skal nok fan­ge deres opmærk­som­hed!

Har I et kon­kret pro­dukt, bør du også se nær­me­re på de for­skel­li­ge pro­duk­te­gen­ska­ber ved pro­duk­tet og iden­ti­fi­ce­re, hvor­dan det kan hjæl­pe mål­grup­pen af med dis­se følel­ser og hvil­ken ind­virk­ning eller for­del, den pågæl­den­de egen­skab vil have for mål­grup­pen – samt hvor­dan det vil få dem til at føle sig.

Få den kom­plet­te værk­tøjskas­se med empa­ti-kor­tet og alle hjæl­pe­værk­tø­jer­ne ved at hen­te den gra­tis e-bog her!”

Med søge­ord­s­a­na­ly­sen får du styr på, hvil­ke ter­mer, begre­ber og ven­din­ger, som er de rig­ti­ge at bru­ge, samt får fun­det inter­es­san­te long­tail-søg­nin­ger. Sam­ti­dig sik­rer du dig natur­lig­vis, at du får opti­me­ret dine tek­ster, så de får de pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne, som de fortje­ner.

Find eller uddyb de inter­es­san­te arti­ke­li­de­er med en mål­ret­tet søge­ord­s­a­na­ly­se

I løbet af mål­grup­pe­a­na­ly­sen får I sand­syn­lig­vis fle­re for­skel­li­ge ide­er til rele­van­te artik­ler. Tag nu dis­se ide­er og brug et værk­tøj som Goog­le Keyword Plan­ner eller Story­ba­se til at fin­de de søg­nin­ger, som det giver mening, at få arti­ke­li­de­er­ne til at ran­ke for i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Afklar ord, ven­din­ger og søge­hen­sig­ter

Ved hjælp af søge­ord­s­a­na­ly­sen får du sam­ti­dig afkla­ret, hvil­ke ord som er de rig­ti­ge at bru­ge, når du sam­ti­dig vil sik­re dig, at din tekst bli­ver set af flest muli­ge inter­es­se­re­de på Goog­le.

Du får også fun­det ud af, om du skal anven­de det ene eller det andet ord for et begreb, en term eller en ven­ding, for at mål­grup­pen for­står, hvad du taler om. Går du mål­ret­tet efter at bru­ge de ord, som der er flest søg­nin­ger på, er der både størst sik­ker­hed for, at du ram­mer mål­grup­pens sprog­brug og at artik­len kan træk­ke fle­re rele­van­te besø­gen­de fra søge­re­sul­ta­ter­ne.

Saml søge­or­de­ne efter søge­hen­sig­ten

Når du vur­de­rer de søge­ord, du fin­der, bør du også være opmærk­som på, hvad der har været bru­ge­rens hen­sigt med søg­nin­gen.

Jo bed­re du kan ram­me det mind-set, den besø­gen­de hav­de i tan­ker­ne, da han eller hun fore­tog søg­nin­gen, jo mere rele­vant bli­ver din arti­kel og jo bed­re kom­mer den til at ran­ke for den pågæl­den­de søg­ning – qua snak­ken om ”rele­vant og spe­ci­fikt” i kapit­let om, hvad der ken­de­teg­ner godt con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som du læste tid­li­ge­re i bogen.

Grup­pér søge­or­de­ne efter søge­hen­sigt og brug den­ne grup­pe­ring, når du skal mål­ret­te de enkel­te styk­ker ind­hold nær­me­re.

Byg altid ind­hold til long­tails

Søge­ord­s­a­na­ly­sen giver oftest også nog­le spæn­den­de og inter­es­san­te long­tail-søg­nin­ger med rela­tio­ner til de pro­blem­stil­lin­ger med vide­re, som I har iden­ti­fi­ce­ret i for­bin­del­se med mål­grup­pe­a­na­ly­sen.

Den lan­ge søge­fra­se afslø­rer både søge­hen­sig­ten og moti­va­tio­nen bag søg­nin­gen meget præ­cist, hvor­for det bli­ver nemt at mål­ret­te ind­hol­det og der­med gøre det end­nu mere til­lok­ken­de og over­be­vi­sen­de at læse for de vir­ke­lig inter­es­se­re­de besø­gen­de, der har fore­ta­get den pågæl­den­de long­tail-søg­ning.

Der skal mere til en god søge­ord­s­a­na­ly­se

Der kan skri­ves meget mere om søge­ord­s­a­na­ly­se, men det er ikke det, der er i fokus i den­ne arti­kel. Så med dis­se par meget rele­van­te tips, går vi vide­re med plan­læg­nin­gen af ind­hol­det.

Ved at opde­le ind­hol­det, så du får dæk­ket de for­skel­li­ge ind­holds­fa­ser i din con­tent mar­ke­ting-fun­nel, sik­rer du, at de besø­gen­de kom­mer hele vej­en fra til­fæl­dig besø­gen­de til kun­de. Du kan læse mere om ind­holds­fa­ser­ne i con­tent mar­ke­ting her.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re for­mat.

Opdel ind­hol­det, så det dæk­ker de 3 faser i con­tent mar­ke­ting

Når du har fun­det de mest rele­van­te og inter­es­san­te emner, søge­ord, søge­fra­ser og søge­hen­sig­ter til det ind­hold, der skal ind­gå i kampag­nen, skal du begyn­de at tæn­ke i, hvor­dan du opde­ler ind­hol­det, så det dæk­ker de 3 faser, man tra­di­tio­nelt arbej­der med i con­tent mar­ke­ting. Det dre­jer sig om ind­hold, der enten:

  • Til­træk­ker
  • Fast­hol­der
  • Kon­ver­te­rer

Ind­hold, der til­træk­ker

Det ind­hold, der til­træk­ker er som oftest det ind­hold, der er udvik­let til at ran­ke for de søge­ord og ter­mer, som I ger­ne vil fin­des for. Det er ind­hold, der sva­rer på de spørgs­mål og søge­hen­sig­ter som folk har.

Det er ind­hold, der er resear­chet, vel­gen­ne­m­ar­bej­det og velskre­vet og som sva­rer mål­ret­tet på de spørgs­mål, som folk har stil­let. Kort sagt, ind­hold der lever op til de fire fak­to­rer, som godt ind­hold skal opfyl­de.

Ind­hold, der fast­hol­der

Det ind­hold som fast­hol­der folk, er enten det ind­hold, som de opda­ger, når de er kom­met til jeres hjem­mesi­de via noget ind­hold, der har til­truk­ket dem. Det kan være rela­te­re­de artik­ler, inter­ne link på sider­ne eller ind­hold, eller de links I har I jeres foo­ter eller side­bar.

Det kan også være det ind­hold, der lig­ger i jeres auto­ma­ti­se­re­de nyheds­bre­ve, ind­hold i poster på jeres Face­book-side eller som I lin­ker hjem til fra gæste­ind­læg på andre blogs, artik­ler udgi­vet i andre medi­er eller lig­nen­de.

End­nu vig­ti­ge­re! Det er ind­hold af sam­me høje kva­li­tet som det ind­hold, I har brugt til at til­træk­ke de besø­gen­de med. For jo fle­re gode ople­vel­ser de får med jeres ind­hold, jo mere tro­vær­di­ge bli­ver I i deres øjne. Så hold kva­li­te­ten høj og øg chan­cer­ne for, at folk bli­ver kun­der os jer.

Ind­hold, der kon­ver­te­rer

Jo fle­re gode ople­vel­ser de besø­gen­de har haft med jeres ind­hold, jo stør­re er chan­cen for, at de køber af jer. Fak­tisk er det ikke for­kert at sige, at de alle­re­de har køb af jer, hver gang de har læst det ind­hold, som I har udgi­vet.

Der­for behø­ver I ikke at skub­be vold­somt meget på, når I skal have folk til at kon­ver­te­re til kun­der. Hold en sober og ærlig tone og lad være med at gra­ve mar­ke­ting­flos­k­ler­ne frem på de lan­dings­si­der, som I udvik­ler til at kon­ver­te­re kun­der­ne. Det gæl­der uan­set om der er tale om en side, hvor for­må­let er, at få dem til at til­mel­de sig, jeres nyheds­brev, eller om siden prom­ove­rer et kon­kret pro­dukt.

Ved at opde­le ind­hol­det, så det tje­ner for­skel­li­ge for­mål, kan du sik­re dig, at du får til­truk­ket flest muli­ge besø­gen­de gen­nem så man­ge for­skel­li­ge kana­ler som muligt. Især udbre­del­sen af det søg­ba­re, del­ba­re og link­ba­re ind­hold kan være med til at gene­re­re rig­tig meget tra­fik til hjem­mesi­den.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re for­mat.

Sørg for dæk­ke de for­skel­li­ge ind­holds­hen­sig­ter

Det ind­hold som I udvik­ler til hver af de 3 faser af jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, kan igen opde­les i 4 for­skel­li­ge ind­holds­hen­sig­ter. Det hand­ler om:

  • Søg­bart
  • Del­bart
  • Link­bart og
  • Kon­ver­te­ren­de

ind­hold. De skal udvik­les og skri­ves på hver sin måde, da ind­hol­det og orga­ni­se­rin­gen af ind­hol­det skal pas­sé til den hen­sigt, som I har med ind­hol­det.

Søg­bart ind­hold

Det søg­ba­re ind­hold anven­des pri­mært i til­træk­nings­fa­sen af con­tent mar­ke­ting-kampag­nen. Det er som alle­re­de nævnt ind­hold, der er udvik­let til at ran­ke for de søge­ord, som I ger­ne vil fin­des på i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det kræ­ver, at I er ekstra omhyg­ge­li­ge med at søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re ind­hol­det. Når du udvik­ler ind­hol­det, skal du fore­stil­le dig, at det skal besva­re det spørgs­mål, som den besø­gen­de hav­de i hove­d­et, da han beslut­te­de sig for at søge på Goog­le – samt at det pas­ser til den hen­sigt, han hav­de med søg­nin­gen.

Den typi­ske søge­hen­sigt er her en infor­ma­tions­søg­ning. Men det er ikke ale­ne det, vi mener med søge­hen­sig­ten. Du skal også gen­nem­skue, hvad moti­va­tio­nen til søg­nin­gen var. Var det et pro­blem eller et mål, der fik ved­kom­men­de til at søge. Det afgør nem­lig, hvil­ken vin­kel du skal til­gå emnet for søg­nin­gen på.

Del­bart ind­hold

Del­bart ind­hold er som nav­net siger, ind­hold som folk har lyst til at dele med andre på Face­book og andre soci­a­le medi­er. Det er ind­hold, der både kan bru­ges i til­træk­nings- og fast­hol­del­ses­fa­sen af jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne.

Pri­mært vir­ker det oftest som til­træk­nings­ind­hold, for­di det for man­ge vil være før­ste gang, de stif­ter bekendt­skab med jer, jeres fir­ma og jeres pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser.

Når I udvik­ler ind­hol­det, er det vig­tigt, at I tæn­ker del­bar­he­den ind i det. Det kan I gøre på et utal af måder. F.eks. ved at ska­ber tan­ke­væk­ken­de ind­hold, sjovt ind­hold eller ind­hold, som har en over­ra­sken­de vin­kel på et emne, der er popu­lært og oppe i tiden. Oftest vil ind­hol­det være pro­du­ce­ret som video, info­gra­fik eller et andet ind­holds­for­mat en tekst.

Link­bart ind­hold

Den­ne type ind­hold er udvik­let, så det er inter­es­sant for andre at lin­ke til fra deres hjem­mesi­de. Det kan være i form af intro­du­ce­ren­de eller uddy­ben­de ind­hold (cor­ner­sto­ne con­tent) om et bestemt emne (f.eks. vores arti­kel om pro­dukt­tek­ster, som fle­re lin­ker til, når de ønsker at pege folk i ret­ning af en grun­dig gen­nem­gang af emnet) eller en res­sour­cesi­de, der giver over­blik over emnet og lin­ker ud til egne under­si­der eller sider på andre sites, der uddy­ber del­e­le­men­ter af emnet yder­li­ge­re.

Selv om det også er tænkt som ind­hold, der til­træk­ker nye besø­gen­de, er det også godt at tæn­ke link­bart ind­hold ind som fast­hol­den­de ind­hold, de kan dyk­ke ned I, når de først er lan­det på jeres side.

Kon­ver­te­ren­de ind­hold

Kon­ver­te­ren­de ind­hold er kort for­talt ind­hold, der er udvik­let til kon­ver­te­rings­fa­sen i jeres con­tent mar­ke­ting-kampag­ne. Det er lan­dings­si­der, sign-up sider og lig­nen­de ind­hold, som er skabt for at sæl­ge pro­duk­ter eller tje­ne­ster eller få de besø­gen­de til at til­mel­de sig nyheds­bre­ve, webi­nar eller arran­ge­men­ter.

Skal kon­ver­te­rings­ind­hol­det have størst mulig effekt, skal det helst rela­te­rer til det øvri­ge ind­hold i kampag­nen på en eller anden måde. Det kan være gen­nem gen­brug af bil­le­der, illu­stra­tio­ner eller eksemp­ler, som de besø­gen­de har mødt tid­li­ge­re.

Omvendt bør kon­ver­te­rings­ind­hol­det ikke vir­ke for ind­for­stå­et eller ufor­stå­e­ligt for dem, der lan­der på en side med kon­ver­te­rings­ind­hold uden at ken­de til den con­tent mar­ke­ting-kampag­ne, der lig­ger for­ud.

Du kan også bare bru­ge en eksi­ste­ren­de pro­dukt­si­de som kon­ver­te­rings­ind­hold i kampag­nen. Det er den nem­me­ste løs­ning og sik­re, at du ikke skal opda­te­re fle­re sider, hver gang der sker f.eks. ændrin­ger i pro­dukt­spe­ci­fi­ka­tio­ner eller pri­ser.

Har du en klar stra­te­gi for mar­keds­fø­rin­gen af de enkel­te sider på hjem­mesi­den, kan du med for­del pro­du­ce­re de for­skel­li­ge ele­men­ter som sup­ple­ren­de ind­hold til siden i for­bin­del­se med tekst­pro­duk­tio­nen til din con­tent mar­ke­ting-kampag­ne.

Klik på bil­le­det for at se det i stør­re for­mat.

Husk også at plan­læg­ge det sup­por­te­ren­de ind­hold

Ud over sel­ve hove­d­ind­hol­det til hjem­mesi­den, bør du tæn­ke for­skel­li­ge for­mer for sup­por­te­ren­de ind­hold ind i din con­tent mar­ke­ting-kampag­ne. Det kan være tek­ster til blo­gind­læg på Lin­ke­dIn eller læn­ge­re poster på Face­book, der giver en anden vin­kel eller tea­ser noget af det ind­hold i kampag­nen, der er udgi­vet på hjem­mesi­den.

En anden mulig­hed er at optræ­de i nog­le af de podcasts eller webi­na­rer, som mål­grup­pen føl­ger. Her kan det være en for­del at byg­ge en sær­lig lan­dings­si­de til dem som hører eller se webi­na­ret, der tager fat i de besø­gen­de, der­fra hvor du slap dem i det pågæl­den­de ”pro­gram”.

Det kan også være, at du væl­ger at udvik­le en ræk­ke AdWords- eller Face­book-annon­cer, der dels kan til­træk­ke nye besø­gen­de til kampag­nen eller fast­hol­de dem ved­hjælp af ret­ar­ge­ting, som alle­re­de har set noget andet ind­hold fra kampag­nen.

Ende­lig er der mulig­hed for link­bu­il­din­g­ar­tik­ler på andre hjem­mesi­der, gæste­ind­læg på de blog­si­tes mål­gru­pen kom­mer på eller lig­nen­de gæste­o­p­træ­den­der, der ska­ber tra­fik ind til con­tent mar­ke­ting-kampag­nen. Der er man­ge mulig­he­der, som du kan udnyt­te på for­skel­lig vis, alt efter hvad der giver rele­vans og mening i for­hold til mål­grup­pen og kampag­nen.

Når ind­hol­det skal pro­du­ce­res, kan du væl­ge at gøre det selv eller out­sour­ce opga­ven til et pro­fes­sio­nelt con­tent mar­ke­ting-bureau.

Så skal ind­hol­det pro­du­ce­res

Nu mang­ler du bare at gå i gang med at pro­du­ce­re de for­skel­li­ge styk­ker ind­hold til kampag­nen. Det er oftest den del af plan­læg­nin­gen, der tager længst tid for jer. Du kan også væl­ge at udde­le­ge­re tekst­ar­bej­det til et bureau som vores. Vi udvik­ler alle for­mer for ind­hold til alt fra hele con­tent mar­ke­ting-kampag­ner, kon­kre­te ind­holds­si­der til hjem­mesi­der og til pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster til webs­hops. End­vi­de­re pro­du­ce­rer vi også explai­ner- og ani­ma­tions­vi­deo­er, e-bøger og andre con­tent mar­ke­ting-ele­men­ter.

Vil du selv i gang, kan du få en kort intro­duk­tion til, hvor­dan vi kom­po­ne­rer godt ind­hold på vores side om web­tek­ster. Det er også en god ide, at se nær­me­re på den tekst, vi har skre­vet om SEO tek­ster. Den for­kla­rer, hvor­for søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring ikke skal kun­ne opda­ges af den almin­de­li­ge læser – eller Goog­le for den sags skyld.

Sådan fin­der du alle de fede ide­er til
con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som til­træk­ker,
fast­hol­der og kon­ver­te­rer den rig­ti­ge mål­grup­pe til nye kun­der.

Den kom­plette gui­de til at ska­be godt ind­hold til din con­tent mar­ket­ing-kam­­pag­ne.

Inklu­siv prak­tiske ske­maer og frem­gangsmåde for hele pro­ces­sen.

GRA­TIS E-BOG MED ALLE ARBEJDS­SKE­MA­ER

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This