Web­te­xtcast 04:

Link­bu­il­ding i 2020 kræ­ver gode tek­ster i høj kvalitet

Hos LAZZAWEB har de en klar stra­te­gi, for alt det ind­hold de anven­der til link­bu­il­ding: Tek­sten skal være skre­vet i sam­me kva­li­tet, som hvis den skul­le udgi­ves på kun­dens hjem­mesi­de. Hør mere om deres kva­li­tets­krav, og få et par gode tips til link­bu­il­ding i den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast, samt hvad der er et godt link i 2020.

Web­te­xtcast 04

med Patrik Lazza­rot­to og Chri­sti­an Fed­der­holdt, LAZZAWEB | om vig­tig­he­den af høj kva­li­tet i linkbuildingtekster

Find os i din favo­rit-podcast app

I den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast har jeg for­nø­jel­sen af at tale med Chri­sti­an Fed­der­holdt, Seni­or Orga­nic Search Spe­ci­a­list, og Patrik Lazza­rot­to, CEO og grund­læg­ger, fra web­bu­reau­et LAZZAWEB.

Det er nok et af de mest seri­ø­se bureau­er her­hjem­me, når det kom­mer til kva­li­te­ten af det ind­hold, de får pro­du­ce­ret til deres kun­der. Også til link­bu­il­ding­tek­ster, som tid­li­ge­re var præ­get af meget dår­li­ge tek­ster, for­di de kun var skre­vet for søge­ma­ski­ner­nes skyld.

Det øge­de fokus på kva­li­te­ten i kun­der­nes tek­ster har bety­det, at de ud over at have deres egen inter­ne copy­wri­ter, også sam­ar­bej­der med bl.a. os omkring både hjem­mesi­de- og link­bu­il­ding­tek­ster til deres kunder.

Sam­ti­dig er LAZZAWEB natur­lig­vis også meget bevid­ste om, at link­bu­il­ding i høj grad også hand­ler om Goog­les syn på den side, tek­sten udgi­ves på. Samt rele­van­sen af både siden og ind­hol­det i for­hold til den hjem­mesi­de, som lin­ket i tek­sten peger ind på. Det har alt sam­men stor betyd­ning for, hvor­dan lin­ket kom­mer til at påvir­ke hjem­mesi­dens pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Hvor sto­re krav LAZZAWEB stil­ler til både kva­li­te­ten af lin­ket og den tekst, der skal udgi­ves, kan du få en god indi­ka­tion af i den­ne epi­so­de af Web­te­xtcast samt i deres whi­te­pa­per ”Hvad er et godt link i 2020?”.

Whi­te­pa­pe­ret er skre­vet, så alle kan for­stå det. Fak­tisk kan du bru­ge det som ind­købs­gu­i­de, når du skal købe både link­bu­il­ding og tek­ster til det ude i byen.

Men hvor­for er det rele­vant for dig?

Ingen link­bu­il­ding er stær­ke­re end det sva­ge­ste link

Jo! Der var engang, hvor link­bu­il­ding­tek­ster ikke behø­ve­de at give nogen mening for den besø­gen­de på siden. Bare tek­sten hav­de det ønske­de link og brug­te den anker­tekst, som gav kun­den mest vær­di af lin­ket, var alt i den skøn­ne­ste orden.

Det gav en mas­se tek­ster – ja, hele hjem­mesi­der – hvor det ikke var menin­gen, at almin­de­li­ge men­ne­sker skul­le få noget som helst ud af indholdet.

Har du sta­dig den slags link­bu­il­ding­tek­ster lig­gen­de rundt omkring på net­tet og peger hjem på din hjem­mesi­de, er du i stor risi­ko for at bli­ve straf­fet af Goog­le. Hvis det ikke alle­re­de er sket.

I dag stil­ler Goog­le høje­re krav til kvaliteten

For først kom Goog­le Hum­m­ing­bird, Pan­da og Pengu­in – og sene­re Goog­le Rank Brain og de sær­li­ge EAT-fak­to­rer. Det var alle sam­men til­tag, som Goog­le ind­før­te for at tvin­ge kva­li­te­ten i vej­ret på den tekst, der står på sider­ne på nettet.

For skul­le Goog­le give deres bru­ge­re en god ople­vel­se med deres søge­ma­ski­ne, var de sim­pelt­hen nødt til at sik­re sig, at de send­te folk ind på nog­le sider, der rent fak­tisk gav bru­ger­ne et brug­bart svar på deres søgning.

Her er især Goog­le Rank Brain og EAT-fak­to­rer­ne Eks­per­ti­se, Auto­ri­tet og Tro­vær­dig­hed ikke lige til at nar­re. For Goog­le Rank Brain måler på, hvor læn­ge folk bli­ver på de sider, som Goog­le sen­der dem ind på fra søge­re­sul­ta­ter­ne. Og EAT-fak­to­rer­ne på en side eller et helt web­s­i­te bli­ver i yder­ste kon­se­kvens vur­de­ret af rig­ti­ge, leven­de men­ne­sker, hvis Goog­le er i tvivl om ægt­he­den og kva­li­te­ten af et website.

Tek­sten skal være skre­vet, som om den skul­le udgi­ves på din egen hjemmeside

Der­for dur de tek­ster ikke læn­ge­re, som kun er skre­vet til søge­ma­ski­ner. For giver tek­sten ikke læse­ren den love­de vær­di, ven­der han eller hun hur­tigt til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne. Og sker det for tit, er den tekst næp­pe noget værd i rela­tion til det søge­ord, som tek­sten ger­ne skul­le give vær­di til på din egen hjemmeside.

Sam­ti­dig er det vig­tigt, at Goog­le kan reg­ne rele­van­sen af tek­sten ud i for­hold til den hjem­mesi­de, den er udgi­vet på. Samt at det vir­ker rele­vant at lin­ke hjem til din hjem­mesi­de fra det pågæl­den­de sted i artik­len, hvor lin­ket befin­der sig.

Er rele­van­sen ikke i orden, sti­ger risi­ko­en for, at Goog­le gen­nem­sku­er, at du ikke har fået lin­ket på ”ærlig vis”. Det brin­ger dig i fare for at få en straf af Goog­le for at for­sø­ge at fif­le med deres algoritmer.

Gode links hand­ler ikke kun om en høj DR-værdi

Sam­ti­dig har Goog­le også fået stør­re fokus på at vur­de­re tro­vær­dig­he­den af den hjem­mesi­de, der lin­ker hjem til dig.

Der­for er det ikke nok, at den har en høj DR-vær­di – Domain Rat­ing. Den skal også have til­lids­ska­ben­de links fra til­pas man­ge andre onli­ne medi­er, til at det vir­ker natur­ligt i for­hold til det antal søge­ord, siden ran­ker for. Og også meget ger­ne ran­ke på det søge­ord, du ønsker at få vær­di til – eller som mini­mum beslæg­te­de søge­ord inden for sam­me emneområde.

Stil høje­re krav til både tekst og domæne

Så der­for er du nødt til at stil­le høje­re kva­li­tets­krav til både den tekst og de domæ­ner, som du får links fra.

Det kan du høre meget mere om i den­ne epi­so­de af web­te­xtcast, lige­som du kan få en kom­plet køre­plan for link­bu­il­ding i 2020 i LAZZAWEBs whitepaper.

God for­nø­jel­se! Og husk at abon­ne­re på web­te­xtcast i din favo­rit podcast-app.

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220