Hvad enten du ønsker at booste dit salg online, at få flere til at følge dit nyheds­brev eller blot ønsker flere vis­ninger af din hjemme­side er Google AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

10 tips til AdWords

Men det at arbe­jde med AdWords kan være en sand jun­gle, så hvis du gerne vil kaste dig ud i det, kom­mer der er her 9 råd der kan hjælpe dig i dit videre arbe­jde.

Rådene kom­mer fra Sasa Kovace­vic, der Head of PPC hos dig­i­tal mar­ket­ing bureauet Obsidian.dk, der arbe­jder med SEO, AdWords, Face­book annon­cer­ing, CRO og meget mere. Vi giv­er ordet over til Sasa:

Jeg har efter­hån­den udviklet nogle af de bed­ste AdWords metoder i Dan­mark, og vil i dette indlæg fokusere på tre emn­er, som relater­er sig til at arbe­jde med AdWords: opti­mer­ing af dine søge­ord, hvor­dan du får et højt kvalitet­sre­sul­tat på Google, og til sidst vil jeg komme med nogle inputs til, hvor­dan du kan tilpasse dine AdWords annon­cer til smart­phones.

Søgeord: Fundamentet under din succes eller fiasko

Hver dag bliv­er der lavet mange hun­drede mil­lion­er søgninger i Googles søge­mask­in­er. De fleste led­er efter enten pro­duk­ter eller infor­ma­tion­er. Hvad enten det er det ene eller det andet, spiller søge­ord en alt­dominerende rolle, når Google skal bestemme, hvilke sider der skal vis­es og dermed spiller de også en stor rolle for om netop din hjemme­side bliv­er vist!

1.Dine søgeord skal være superrelevante

Det vigtig­ste når du arbe­jder med AdWords er, at dine søge­ord skal være rel­e­vante og konkrete i forhold til din hjemme­side og dine pro­duk­ter.

Du kan måle dine AdWords rel­e­vans ved at dividere mæng­den af per­son­er der klikker på din annonce med antallet af folk der har set den.

Ved at øge dine AdWords-rel­e­vans sænker du dine omkost­ninger per klik(CPC) og øger din klik­frekvens dvs. hvor mange gange nogen væl­ger at klikke på din annonce per 100 vis­ninger. (CTR)

CTR er vigtig for din AdWords-kon­to, hvis du ønsker at have et godt kvalitet­sre­sul­tat. Jo højere CTR jo bedre siger man typisk. (Jeg vender tilbage til hvad et kvalitet­sre­sul­tat er læn­gere nede på lis­ten.)

2.Brug store bogstaver i din annonce

Efter du har fun­det de mest rel­e­vante søge­ord skal du til at tænke grafisk. Hvor­dan kan du fange dine brugeres opmærk­somhed? Prøv dig frem; at bruge store bogstaver kan give dig den smule ekstra opmærk­somhed, der skal til for, at du får et klik mere. Men vær kreativ, hvad ville fange dit blik, hvis det var dig, der sad og googlede efter et eller andet.

3. Undgå at bruge broad match søgeord i din AdWords kampagne

Nu hvor du har fun­det de mest rel­e­vante søge­ord, og sat dine annon­cer op så de fanger ens blik, skal du vælge, hvilken type søge­ord du vil bede søge­mask­in­erne bruge.

Når det han­dler om AdWords arbe­jder vi med flere type søge­ord:

  • Broad match søge­ord (angiv­er en meget flek­si­bel søgn­ing)
  • Exact match-søge­ord (angiv­er en helt eksakt match imellem en søgn­ing og dit søge­ord)
  • Phrase match-søge­ord (angiv­er hvis dit søge­ord indgår i en sæt­ning)
  • broad match mod­i­fi­er-søge­ord (angiv­er hvis dit søge­ord optræder i en kon­tekst, der er relateret til dens oprindelige hen­sigt)

Broad match søge­ord: Som stan­dard benyt­ter sys­temet den helt flek­si­ble søge­ord­stype, hvis ikke du selv angiv­er andet. Et broad match søge­ord som “bord” vil udløse din annonce på alle mulige vari­a­tion­er og søge­hen­sigter, som Google bedøm­mer til at være rel­e­vant for ordet “bord”.

Men benyt aldrig denne søge­ord­stype! Du sky­der med spre­de­hagl og kom­mer til at ramme alt for mange søgninger der ikke har noget med dig at gøre.

Exact match søge­ord: I den mod­sat­te ende af skalaen har vi den eksak­te form. Den er ret sim­pel og let at forstå. Angiv­er du søge­ordet “bord” i exact match, vil din annonce kun udløs­es, hvis en per­son skriv­er “bord” og ikke andet i Google. Det er dog sjælendt, at der er den slags søgninger på enkel­tord i Google.

Phrase match søge­ord: Phrase match er en pop­ulær søge­ord­stype er, som udløs­er dine annon­cer, hvis dit søge­ord optræder i en sæt­ning. Angiv­er du søge­ordet “bord” i phrase match, vil den blive udløst på en søgn­ing som eksem­pelvis “hvad er det bed­ste bord” eller “bord af egetræ”.

Broad match mod­i­fi­er søge­ord: Denne sid­ste kat­e­gori er i min bog den bed­ste for den er både bred i sin søgn­ing og alligev­el tilpas afgrænset.

Med broad match mod­i­fi­er har du har nem­lig meget kon­trol over de søgninger du kom­mer til at indgå i, mod­sæt­ning til broad match – som du stadig ikke skal bruge!

Med broad match mod­ofi­er søges der bredt men din annonce vil kun blive vist hvis den har direk­te rel­e­vans i forhold til dén hen­sigt der lig­ger bag brugernes søgninger.

Hvis du for eksem­pel skiv­er ”+bil­lige +bor­de” kom­mer relaterede søgninger som ”bil­ligt bord” og måske ”tilbud på bor­de” op.

4. Ekskluder søgeord der har en høj afvisningsprocent

Lidt efter lidt kan det være, du find­er ud af, at nogle af de søge­ord du har val­gt ikke giv­er mange ret mange salg i forhold til den mængde klis der er på din annonce.

Hvis dette er til­fældet så kunne det tyde på, at nogle af dine søge­ord ikke har været rel­e­vante eller retvisende nok i forhold til hvad brugerne var på udkig efter.

Udeluk der­for disse søge­ord og brug dem til at fil­trere søgninger væk, som har en høj afvis­ning­spro­cent.

Sådan får du et højt kvalitetsresultat: solidt indhold og konverteringsoptimering

Nu hvor vi har været igen­nem et par ele­menter du skal være opmærk­som på, når du arbe­jder med søge­ord, går vi nu videre til, hvor­dan du får et højt kvalitet­sre­sul­tat af Google.

Google bedøm­mer hele tiden din hjemme­side på en lang række para­me­tre, hvilket i sid­ste ende udmøn­ter sig i et sam­let kvalitet­sre­sul­tat kaldet QS

Når det kom­mer til et højt kvalitet­sre­sul­tat, har jeg skrevet denne ulti­ma­tive AW guide på min blog.

QS bestem­mer, hvad du skal betale, hver gang nogen klikker på dine annon­cer og hvor langt du rykker op på Googles sider. Ved at øge din QS kan du både øge din plac­er­ing i Google og sænke din klikpris.  Overord­net set vur­der­er Google din hjemme­sides på en skala fra 1–10, ud fra disse fire fak­tor­er

  1. Dine søge­ords rel­e­vans
  2. Den gen­nem­snitlige klikrate (CTR) for søge­ord, annon­cer, URL, kon­to etc.
  3. Land­ingssi­dens oplevelse
  4. Land­ingssi­dens rel­e­vans

5. Husk at der findes flere parametre for at optimere dine AdWords kampagner end CTR

Som jeg nævnte i punkt 1 er det vigtigt at din side får en masse klik og har en høj CTR. Men selvom CTR er utroligt vigtigt, så find­es der flere para­me­tre, der er med til at afgøre om dine AdWords kam­pag­n­er er suc­ces­fulde eller ej.

Det er set mange gange før, at det ikke er den AdWords kam­pagne med den største CTR, der er den mest suc­ces­fulde.

Andre vigtige para­me­tre du bør holde øje med er din kon­ver­t­er­ingsrate og dine omkost­ninger per kon­ver­t­er­ing.

Din kon­ver­t­er­ingsrate hen­vis­er t,il når dine kun­der klikker på dine annon­cer og efter­føl­gende køber et pro­dukt, sign­er op til en nyheds­mail eller et helt tred­je slut­mål, som du har angivet for din kam­pagne.

Det er fint at du få en masse kliks på dine AdWords, men det er end­nu bed,re hvis det led­er til et salg eller lig­nende.  Så hav ikke kun fokus på din CTR.

6. Sørg for at have et stærkt indhold på din hjemmeside

I forhold til at opnå et godt kvalitet­sre­sul­tat, er det også vigtigt, at du gør noget ud af dine land­ingssider. Her er det både vigtigt at sørge for, at de ser tiltrækkende ud og er nemme og bruge, så folk ikke bare går ud af din side efter få sekun­der. Deru­dover skal du sørge for, at der er en logisk sam­men­hæng imellem dine søge­ord og din hjemme­side som dine AdWords hen­vis­er til.

Du bliv­er også nødt til at sørge for at ind­hold­et på sine sider er både tro­værdigt og af høj kvalitet. Så sæt dig foran skær­men og kom i gang med at pro­duc­ere tek­ster og andet ind­hold af høj kvalitet.

7. Sørg for at din hjemmeside er i teknisk topform

Udover at sørge for, at din hjemmesid har noget yder­st rel­e­vant ind­hold i forhold til dine AdWords. Det er det også vigtigt at sørge for, at brugerne får en god oplevelse når de først er kom­met ind på din hjemme­side. Der­for er det en god ide at bruge både tid og ressourcer på kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing af din hjemme­side.

Hvis din hjemme­side for eksem­pel loader meget lang­somt, eller din web­shop er svær at finde rundt i kan det sagtens være, at brugerne hur­tigt hop­per videre til en anden hjemme­side. Ved at få fore­taget kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing sørg­er du for at din hjemme­side er i teknisk top­form – og det vil både dine brugere og i sid­ste ende Google belønne dig for!

Mobilannoncer: Flere søgninger og hårdere konkurrence

Det er ikke kun på com­put­eren at mil­lion­er af brugere hver dag er på udkig efter var­er og tjen­estey­delser. De fleste ejer i dag en smart­phone og i løbet af få år er en stor del af trafikken på Googles rykket fra com­put­erne og over i vores smart­phones.

8. Sørg for at mobiloptimere dine AdWords kampagner

En særlig form for mobilop­ti­mer­ing af dine AdWords-kam­pag­n­er er i dag vigtigere end nogensinde, da langt hov­ed­parten af alle søgninger i dag fore­tages fra mobil og tablet frem for com­put­eren.

I 2013 viste en under­søgelse udar­be­jdet af Google at 70% af alle søgninger fra mobil­tele­fon­er han­dlede om at finde kon­tak­t­in­for­ma­tion­er på virk­somhed­er. Der­for kræver det naturligvis, at dit web­site eller din web­shop tager sig godt ud på en mobil­tele­fon, så du kan få så mange kliks som muligt fra mobil- og tablet­brugere.

9. Brug kortere søgeord på mobilen

Som jeg har nævnt oven­over er der stor forskel på at arbe­jde med AdWords på com­put­eren og på mobil­tele­fo­nen. Der er kort sagt min­dre plads at gøre med, og der­for er det mere naturligt at bruge flere forko­r­telser og generelt kor­tere søge­ord i sin AdWords kam­pagne.

 

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!