Hvad enten du ønsker at boo­ste dit salg onli­ne, at få fle­re til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker fle­re vis­nin­ger af din hjem­mesi­de er Goog­le AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

10 tips til AdWords

Men det at arbej­de med AdWords kan være en sand jung­le, så hvis du ger­ne vil kaste dig ud i det, kom­mer der er her 9 råd der kan hjæl­pe dig i dit vide­re arbejde.

Råde­ne kom­mer fra Sasa Kova­ce­vic, der Head of PPC hos digi­tal mar­ke­ting bureau­et Obsi​di​an​.dk, der arbej­der med SEO, AdWords, Face­book annon­ce­ring, CRO og meget mere. Vi giver ordet over til Sasa:

Jeg har efter­hån­den udvik­let nog­le af de bed­ste AdWords meto­der i Dan­mark, og vil i det­te ind­læg foku­se­re på tre emner, som rela­te­rer sig til at arbej­de med AdWords: opti­me­ring af dine søge­ord, hvor­dan du får et højt kva­li­tets­re­sul­tat på Goog­le, og til sidst vil jeg kom­me med nog­le inputs til, hvor­dan du kan til­pas­se dine AdWords annon­cer til smartphones.

Søge­ord: Fun­da­men­tet under din suc­ces eller fiasko

Hver dag bli­ver der lavet man­ge hund­re­de mil­li­o­ner søg­nin­ger i Goog­les søge­ma­ski­ner. De fle­ste leder efter enten pro­duk­ter eller infor­ma­tio­ner. Hvad enten det er det ene eller det andet, spil­ler søge­ord en alt­do­mi­ne­ren­de rol­le, når Goog­le skal bestem­me, hvil­ke sider der skal vises og der­med spil­ler de også en stor rol­le for om net­op din hjem­mesi­de bli­ver vist!

1.Dine søge­ord skal være superrelevante

Det vig­tig­ste når du arbej­der med AdWords er, at dine søge­ord skal være rele­van­te og kon­kre­te i for­hold til din hjem­mesi­de og dine produkter.

Du kan måle dine AdWords rele­vans ved at divi­de­re mæng­den af per­so­ner der klik­ker på din annon­ce med antal­let af folk der har set den.

Ved at øge dine AdWords-rele­vans sæn­ker du dine omkost­nin­ger per klik(CPC) og øger din klikfre­kvens dvs. hvor man­ge gan­ge nogen væl­ger at klik­ke på din annon­ce per 100 vis­nin­ger. (CTR)

CTR er vig­tig for din AdWords-kon­to, hvis du ønsker at have et godt kva­li­tets­re­sul­tat. Jo høje­re CTR jo bed­re siger man typisk. (Jeg ven­der til­ba­ge til hvad et kva­li­tets­re­sul­tat er læn­ge­re nede på listen.)

2.Brug sto­re bog­sta­ver i din annonce

Efter du har fun­det de mest rele­van­te søge­ord skal du til at tæn­ke gra­fisk. Hvor­dan kan du fan­ge dine bru­ge­res opmærk­som­hed? Prøv dig frem; at bru­ge sto­re bog­sta­ver kan give dig den smu­le ekstra opmærk­som­hed, der skal til for, at du får et klik mere. Men vær kre­a­tiv, hvad vil­le fan­ge dit blik, hvis det var dig, der sad og goog­le­de efter et eller andet.

3. Und­gå at bru­ge bro­ad match søge­ord i din AdWords kampagne

Nu hvor du har fun­det de mest rele­van­te søge­ord, og sat dine annon­cer op så de fan­ger ens blik, skal du væl­ge, hvil­ken type søge­ord du vil bede søge­ma­ski­ner­ne bruge.

Når det hand­ler om AdWords arbej­der vi med fle­re type søgeord:

  • Bro­ad match søge­ord (angi­ver en meget flek­si­bel søgning)
  • Exa­ct match-søge­ord (angi­ver en helt eksakt match imel­lem en søg­ning og dit søgeord)
  • Phra­se match-søge­ord (angi­ver hvis dit søge­ord ind­går i en sætning)
  • bro­ad match modi­fi­er-søge­ord (angi­ver hvis dit søge­ord optræ­der i en kon­tekst, der er rela­te­ret til dens oprin­de­li­ge hensigt)

Bro­ad match søge­ord: Som stan­dard benyt­ter syste­met den helt flek­sib­le søge­ord­s­ty­pe, hvis ikke du selv angi­ver andet. Et bro­ad match søge­ord som “bord” vil udlø­se din annon­ce på alle muli­ge vari­a­tio­ner og søge­hen­sig­ter, som Goog­le bedøm­mer til at være rele­vant for ordet “bord”.

Men benyt aldrig den­ne søge­ord­s­ty­pe! Du sky­der med spre­de­hagl og kom­mer til at ram­me alt for man­ge søg­nin­ger der ikke har noget med dig at gøre.

Exa­ct match søge­ord: I den mod­sat­te ende af ska­la­en har vi den eksak­te form. Den er ret sim­pel og let at for­stå. Angi­ver du søge­or­det “bord” i exa­ct match, vil din annon­ce kun udlø­ses, hvis en per­son skri­ver “bord” og ikke andet i Goog­le. Det er dog sjæ­lendt, at der er den slags søg­nin­ger på enkelt­ord i Google.

Phra­se match søge­ord: Phra­se match er en popu­lær søge­ord­s­ty­pe er, som udlø­ser dine annon­cer, hvis dit søge­ord optræ­der i en sæt­ning. Angi­ver du søge­or­det “bord” i phra­se match, vil den bli­ve udløst på en søg­ning som eksem­pel­vis “hvad er det bed­ste bord” eller “bord af egetræ”.

Bro­ad match modi­fi­er søge­ord: Den­ne sid­ste kate­go­ri er i min bog den bed­ste for den er både bred i sin søg­ning og alli­ge­vel til­pas afgrænset.

Med bro­ad match modi­fi­er har du har nem­lig meget kon­trol over de søg­nin­ger du kom­mer til at ind­gå i, mod­sæt­ning til bro­ad match – som du sta­dig ikke skal bruge!

Med bro­ad match modo­fi­er søges der bredt men din annon­ce vil kun bli­ve vist hvis den har direk­te rele­vans i for­hold til dén hen­sigt der lig­ger bag bru­ger­nes søgninger.

Hvis du for eksem­pel ski­ver ”+bil­li­ge +bor­de” kom­mer rela­te­re­de søg­nin­ger som ”bil­ligt bord” og måske ”til­bud på bor­de” op.

4. Eks­klu­der søge­ord der har en høj afvisningsprocent

Lidt efter lidt kan det være, du fin­der ud af, at nog­le af de søge­ord du har valgt ikke giver man­ge ret man­ge salg i for­hold til den mæng­de klis der er på din annonce.

Hvis det­te er til­fæl­det så kun­ne det tyde på, at nog­le af dine søge­ord ikke har været rele­van­te eller ret­vi­sen­de nok i for­hold til hvad bru­ger­ne var på udkig efter.

Ude­luk der­for dis­se søge­ord og brug dem til at fil­tre­re søg­nin­ger væk, som har en høj afvisningsprocent.

Sådan får du et højt kva­li­tets­re­sul­tat: solidt ind­hold og konverteringsoptimering

Nu hvor vi har været igen­nem et par ele­men­ter du skal være opmærk­som på, når du arbej­der med søge­ord, går vi nu vide­re til, hvor­dan du får et højt kva­li­tets­re­sul­tat af Google.

Goog­le bedøm­mer hele tiden din hjem­mesi­de på en lang ræk­ke para­me­tre, hvil­ket i sid­ste ende udmønt­er sig i et sam­let kva­li­tets­re­sul­tat kal­det QS

Når det kom­mer til et højt kva­li­tets­re­sul­tat, har jeg skre­vet den­ne ulti­ma­ti­ve AW gui­de på min blog.

QS bestem­mer, hvad du skal beta­le, hver gang nogen klik­ker på dine annon­cer og hvor langt du ryk­ker op på Goog­les sider. Ved at øge din QS kan du både øge din pla­ce­ring i Goog­le og sæn­ke din klikpris.  Over­ord­net set vur­de­rer Goog­le din hjem­mesi­des på en ska­la fra 1–10, ud fra dis­se fire faktorer

  1. Dine søge­ords relevans
  2. Den gen­nem­snit­li­ge kli­kra­te (CTR) for søge­ord, annon­cer, URL, kon­to etc.
  3. Lan­dings­si­dens oplevelse
  4. Lan­dings­si­dens relevans

5. Husk at der fin­des fle­re para­me­tre for at opti­me­re dine AdWords kampag­ner end CTR

Som jeg nævn­te i punkt 1 er det vig­tigt at din side får en mas­se klik og har en høj CTR. Men selv­om CTR er utro­ligt vig­tigt, så fin­des der fle­re para­me­tre, der er med til at afgø­re om dine AdWords kampag­ner er suc­ces­ful­de eller ej.

Det er set man­ge gan­ge før, at det ikke er den AdWords kampag­ne med den stør­ste CTR, der er den mest succesfulde.

Andre vig­ti­ge para­me­tre du bør hol­de øje med er din kon­ver­te­rings­ra­te og dine omkost­nin­ger per konvertering.

Din kon­ver­te­rings­ra­te hen­vi­ser t,il når dine kun­der klik­ker på dine annon­cer og efter­føl­gen­de køber et pro­dukt, sig­ner op til en nyheds­mail eller et helt tred­je slut­mål, som du har angi­vet for din kampagne.

Det er fint at du få en mas­se kliks på dine AdWords, men det er end­nu bed,re hvis det leder til et salg eller lig­nen­de.  Så hav ikke kun fokus på din CTR.

6. Sørg for at have et stærkt ind­hold på din hjemmeside

I for­hold til at opnå et godt kva­li­tets­re­sul­tat, er det også vig­tigt, at du gør noget ud af dine lan­dings­si­der. Her er det både vig­tigt at sør­ge for, at de ser til­træk­ken­de ud og er nem­me og bru­ge, så folk ikke bare går ud af din side efter få sekun­der. Der­u­d­over skal du sør­ge for, at der er en logisk sam­men­hæng imel­lem dine søge­ord og din hjem­mesi­de som dine AdWords hen­vi­ser til.

Du bli­ver også nødt til at sør­ge for at ind­hol­det på sine sider er både tro­vær­digt og af høj kva­li­tet. Så sæt dig for­an skær­men og kom i gang med at pro­du­ce­re tek­ster og andet ind­hold af høj kvalitet.

7. Sørg for at din hjem­mesi­de er i tek­nisk topform

Udover at sør­ge for, at din hjem­mesid har noget yderst rele­vant ind­hold i for­hold til dine AdWords. Det er det også vig­tigt at sør­ge for, at bru­ger­ne får en god ople­vel­se når de først er kom­met ind på din hjem­mesi­de. Der­for er det en god ide at bru­ge både tid og res­sour­cer på kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring af din hjemmeside.

Hvis din hjem­mesi­de for eksem­pel loa­der meget lang­somt, eller din webs­hop er svær at fin­de rundt i kan det sag­tens være, at bru­ger­ne hur­tigt hop­per vide­re til en anden hjem­mesi­de. Ved at få fore­ta­get kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring sør­ger du for at din hjem­mesi­de er i tek­nisk top­form – og det vil både dine bru­ge­re og i sid­ste ende Goog­le beløn­ne dig for!

Mobilan­non­cer: Fle­re søg­nin­ger og hår­de­re konkurrence

Det er ikke kun på com­pu­te­ren at mil­li­o­ner af bru­ge­re hver dag er på udkig efter varer og tje­ne­stey­del­ser. De fle­ste ejer i dag en smartp­ho­ne og i løbet af få år er en stor del af tra­fik­ken på Goog­les ryk­ket fra com­pu­ter­ne og over i vores smartphones.

8. Sørg for at mobi­l­op­ti­me­re dine AdWords kampagner

En sær­lig form for mobi­l­op­ti­me­ring af dine AdWords-kampag­ner er i dag vig­ti­ge­re end nogen­sin­de, da langt hoved­par­ten af alle søg­nin­ger i dag fore­ta­ges fra mobil og tab­let frem for computeren.

I 2013 viste en under­sø­gel­se udar­bej­det af Goog­le at 70% af alle søg­nin­ger fra mobil­te­le­fo­ner hand­le­de om at fin­de kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner på virk­som­he­der. Der­for kræ­ver det natur­lig­vis, at dit web­s­i­te eller din webs­hop tager sig godt ud på en mobil­te­le­fon, så du kan få så man­ge kliks som muligt fra mobil- og tabletbrugere.

9. Brug kor­te­re søge­ord på mobilen

Som jeg har nævnt ovenover er der stor for­skel på at arbej­de med AdWords på com­pu­te­ren og på mobil­te­le­fo­nen. Der er kort sagt min­dre plads at gøre med, og der­for er det mere natur­ligt at bru­ge fle­re for­kor­tel­ser og gene­relt kor­te­re søge­ord i sin AdWords kampagne.