Hvad enten du ønsker at boo­ste dit salg onli­ne, at få fle­re til at føl­ge dit nyheds­brev eller blot ønsker fle­re vis­nin­ger af din hjem­mesi­de er Goog­le AdWords et af de bed­ste værk­tø­jer du kan tage i brug!

10 tips til AdWords

Men det at arbej­de med AdWords kan være en sand jung­le, så hvis du ger­ne vil kaste dig ud i det, kom­mer der er her 9 råd der kan hjæl­pe dig i dit vide­re arbej­de.

Råde­ne kom­mer fra Sasa Kova­ce­vic, der Head of PPC hos digi­tal mar­ke­ting bureau­et Obsidian.dk, der arbej­der med SEO, AdWords, Face­book annon­ce­ring, CRO og meget mere. Vi giver ordet over til Sasa:

Jeg har efter­hån­den udvik­let nog­le af de bed­ste AdWords meto­der i Dan­mark, og vil i det­te ind­læg foku­se­re på tre emner, som rela­te­rer sig til at arbej­de med AdWords: opti­me­ring af dine søge­ord, hvor­dan du får et højt kva­li­tets­re­sul­tat på Goog­le, og til sidst vil jeg kom­me med nog­le inputs til, hvor­dan du kan til­pas­se dine AdWords annon­cer til smartp­ho­nes.

Søge­ord: Fun­da­men­tet under din suc­ces eller fia­sko

Hver dag bli­ver der lavet man­ge hund­re­de mil­li­o­ner søg­nin­ger i Goog­les søge­ma­ski­ner. De fle­ste leder efter enten pro­duk­ter eller infor­ma­tio­ner. Hvad enten det er det ene eller det andet, spil­ler søge­ord en alt­do­mi­ne­ren­de rol­le, når Goog­le skal bestem­me, hvil­ke sider der skal vises og der­med spil­ler de også en stor rol­le for om net­op din hjem­mesi­de bli­ver vist!

1.Dine søge­ord skal være super­re­le­van­te

Det vig­tig­ste når du arbej­der med AdWords er, at dine søge­ord skal være rele­van­te og kon­kre­te i for­hold til din hjem­mesi­de og dine pro­duk­ter.

Du kan måle dine AdWords rele­vans ved at divi­de­re mæng­den af per­so­ner der klik­ker på din annon­ce med antal­let af folk der har set den.

Ved at øge dine AdWords-rele­vans sæn­ker du dine omkost­nin­ger per klik(CPC) og øger din klikfre­kvens dvs. hvor man­ge gan­ge nogen væl­ger at klik­ke på din annon­ce per 100 vis­nin­ger. (CTR)

CTR er vig­tig for din AdWords-kon­to, hvis du ønsker at have et godt kva­li­tets­re­sul­tat. Jo høje­re CTR jo bed­re siger man typisk. (Jeg ven­der til­ba­ge til hvad et kva­li­tets­re­sul­tat er læn­ge­re nede på listen.)

2.Brug sto­re bog­sta­ver i din annon­ce

Efter du har fun­det de mest rele­van­te søge­ord skal du til at tæn­ke gra­fisk. Hvor­dan kan du fan­ge dine bru­ge­res opmærk­som­hed? Prøv dig frem; at bru­ge sto­re bog­sta­ver kan give dig den smu­le ekstra opmærk­som­hed, der skal til for, at du får et klik mere. Men vær kre­a­tiv, hvad vil­le fan­ge dit blik, hvis det var dig, der sad og goog­le­de efter et eller andet.

3. Und­gå at bru­ge bro­ad match søge­ord i din AdWords kampag­ne

Nu hvor du har fun­det de mest rele­van­te søge­ord, og sat dine annon­cer op så de fan­ger ens blik, skal du væl­ge, hvil­ken type søge­ord du vil bede søge­ma­ski­ner­ne bru­ge.

Når det hand­ler om AdWords arbej­der vi med fle­re type søge­ord:

  • Bro­ad match søge­ord (angi­ver en meget flek­si­bel søg­ning)
  • Exa­ct match-søge­ord (angi­ver en helt eksakt match imel­lem en søg­ning og dit søge­ord)
  • Phra­se match-søge­ord (angi­ver hvis dit søge­ord ind­går i en sæt­ning)
  • bro­ad match modi­fi­er-søge­ord (angi­ver hvis dit søge­ord optræ­der i en kon­tekst, der er rela­te­ret til dens oprin­de­li­ge hen­sigt)

Bro­ad match søge­ord: Som stan­dard benyt­ter syste­met den helt flek­sib­le søge­ord­s­ty­pe, hvis ikke du selv angi­ver andet. Et bro­ad match søge­ord som “bord” vil udlø­se din annon­ce på alle muli­ge vari­a­tio­ner og søge­hen­sig­ter, som Goog­le bedøm­mer til at være rele­vant for ordet “bord”.

Men benyt aldrig den­ne søge­ord­s­ty­pe! Du sky­der med spre­de­hagl og kom­mer til at ram­me alt for man­ge søg­nin­ger der ikke har noget med dig at gøre.

Exa­ct match søge­ord: I den mod­sat­te ende af ska­la­en har vi den eksak­te form. Den er ret sim­pel og let at for­stå. Angi­ver du søge­or­det “bord” i exa­ct match, vil din annon­ce kun udlø­ses, hvis en per­son skri­ver “bord” og ikke andet i Goog­le. Det er dog sjæ­lendt, at der er den slags søg­nin­ger på enkelt­ord i Goog­le.

Phra­se match søge­ord: Phra­se match er en popu­lær søge­ord­s­ty­pe er, som udlø­ser dine annon­cer, hvis dit søge­ord optræ­der i en sæt­ning. Angi­ver du søge­or­det “bord” i phra­se match, vil den bli­ve udløst på en søg­ning som eksem­pel­vis “hvad er det bed­ste bord” eller “bord af ege­træ”.

Bro­ad match modi­fi­er søge­ord: Den­ne sid­ste kate­go­ri er i min bog den bed­ste for den er både bred i sin søg­ning og alli­ge­vel til­pas afgræn­set.

Med bro­ad match modi­fi­er har du har nem­lig meget kon­trol over de søg­nin­ger du kom­mer til at ind­gå i, mod­sæt­ning til bro­ad match – som du sta­dig ikke skal bru­ge!

Med bro­ad match modo­fi­er søges der bredt men din annon­ce vil kun bli­ve vist hvis den har direk­te rele­vans i for­hold til dén hen­sigt der lig­ger bag bru­ger­nes søg­nin­ger.

Hvis du for eksem­pel ski­ver ”+bil­li­ge +bor­de” kom­mer rela­te­re­de søg­nin­ger som ”bil­ligt bord” og måske ”til­bud på bor­de” op.

4. Eks­klu­der søge­ord der har en høj afvis­nings­pro­cent

Lidt efter lidt kan det være, du fin­der ud af, at nog­le af de søge­ord du har valgt ikke giver man­ge ret man­ge salg i for­hold til den mæng­de klis der er på din annon­ce.

Hvis det­te er til­fæl­det så kun­ne det tyde på, at nog­le af dine søge­ord ikke har været rele­van­te eller ret­vi­sen­de nok i for­hold til hvad bru­ger­ne var på udkig efter.

Ude­luk der­for dis­se søge­ord og brug dem til at fil­tre­re søg­nin­ger væk, som har en høj afvis­nings­pro­cent.

Sådan får du et højt kva­li­tets­re­sul­tat: solidt ind­hold og kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring

Nu hvor vi har været igen­nem et par ele­men­ter du skal være opmærk­som på, når du arbej­der med søge­ord, går vi nu vide­re til, hvor­dan du får et højt kva­li­tets­re­sul­tat af Goog­le.

Goog­le bedøm­mer hele tiden din hjem­mesi­de på en lang ræk­ke para­me­tre, hvil­ket i sid­ste ende udmønt­er sig i et sam­let kva­li­tets­re­sul­tat kal­det QS

Når det kom­mer til et højt kva­li­tets­re­sul­tat, har jeg skre­vet den­ne ulti­ma­ti­ve AW gui­de på min blog.

QS bestem­mer, hvad du skal beta­le, hver gang nogen klik­ker på dine annon­cer og hvor langt du ryk­ker op på Goog­les sider. Ved at øge din QS kan du både øge din pla­ce­ring i Goog­le og sæn­ke din klikpris.  Over­ord­net set vur­de­rer Goog­le din hjem­mesi­des på en ska­la fra 1–10, ud fra dis­se fire fak­to­rer

  1. Dine søge­ords rele­vans
  2. Den gen­nem­snit­li­ge kli­kra­te (CTR) for søge­ord, annon­cer, URL, kon­to etc.
  3. Lan­dings­si­dens ople­vel­se
  4. Lan­dings­si­dens rele­vans

5. Husk at der fin­des fle­re para­me­tre for at opti­me­re dine AdWords kampag­ner end CTR

Som jeg nævn­te i punkt 1 er det vig­tigt at din side får en mas­se klik og har en høj CTR. Men selv­om CTR er utro­ligt vig­tigt, så fin­des der fle­re para­me­tre, der er med til at afgø­re om dine AdWords kampag­ner er suc­ces­ful­de eller ej.

Det er set man­ge gan­ge før, at det ikke er den AdWords kampag­ne med den stør­ste CTR, der er den mest suc­ces­ful­de.

Andre vig­ti­ge para­me­tre du bør hol­de øje med er din kon­ver­te­rings­ra­te og dine omkost­nin­ger per kon­ver­te­ring.

Din kon­ver­te­rings­ra­te hen­vi­ser t,il når dine kun­der klik­ker på dine annon­cer og efter­føl­gen­de køber et pro­dukt, sig­ner op til en nyheds­mail eller et helt tred­je slut­mål, som du har angi­vet for din kampag­ne.

Det er fint at du få en mas­se kliks på dine AdWords, men det er end­nu bed,re hvis det leder til et salg eller lig­nen­de.  Så hav ikke kun fokus på din CTR.

6. Sørg for at have et stærkt ind­hold på din hjem­mesi­de

I for­hold til at opnå et godt kva­li­tets­re­sul­tat, er det også vig­tigt, at du gør noget ud af dine lan­dings­si­der. Her er det både vig­tigt at sør­ge for, at de ser til­træk­ken­de ud og er nem­me og bru­ge, så folk ikke bare går ud af din side efter få sekun­der. Der­u­d­over skal du sør­ge for, at der er en logisk sam­men­hæng imel­lem dine søge­ord og din hjem­mesi­de som dine AdWords hen­vi­ser til.

Du bli­ver også nødt til at sør­ge for at ind­hol­det på sine sider er både tro­vær­digt og af høj kva­li­tet. Så sæt dig for­an skær­men og kom i gang med at pro­du­ce­re tek­ster og andet ind­hold af høj kva­li­tet.

7. Sørg for at din hjem­mesi­de er i tek­nisk top­form

Udover at sør­ge for, at din hjem­mesid har noget yderst rele­vant ind­hold i for­hold til dine AdWords. Det er det også vig­tigt at sør­ge for, at bru­ger­ne får en god ople­vel­se når de først er kom­met ind på din hjem­mesi­de. Der­for er det en god ide at bru­ge både tid og res­sour­cer på kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring af din hjem­mesi­de.

Hvis din hjem­mesi­de for eksem­pel loa­der meget lang­somt, eller din webs­hop er svær at fin­de rundt i kan det sag­tens være, at bru­ger­ne hur­tigt hop­per vide­re til en anden hjem­mesi­de. Ved at få fore­ta­get kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring sør­ger du for at din hjem­mesi­de er i tek­nisk top­form – og det vil både dine bru­ge­re og i sid­ste ende Goog­le beløn­ne dig for!

Mobilan­non­cer: Fle­re søg­nin­ger og hår­de­re kon­kur­ren­ce

Det er ikke kun på com­pu­te­ren at mil­li­o­ner af bru­ge­re hver dag er på udkig efter varer og tje­ne­stey­del­ser. De fle­ste ejer i dag en smartp­ho­ne og i løbet af få år er en stor del af tra­fik­ken på Goog­les ryk­ket fra com­pu­ter­ne og over i vores smartp­ho­nes.

8. Sørg for at mobi­l­op­ti­me­re dine AdWords kampag­ner

En sær­lig form for mobi­l­op­ti­me­ring af dine AdWords-kampag­ner er i dag vig­ti­ge­re end nogen­sin­de, da langt hoved­par­ten af alle søg­nin­ger i dag fore­ta­ges fra mobil og tab­let frem for com­pu­te­ren.

I 2013 viste en under­sø­gel­se udar­bej­det af Goog­le at 70% af alle søg­nin­ger fra mobil­te­le­fo­ner hand­le­de om at fin­de kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner på virk­som­he­der. Der­for kræ­ver det natur­lig­vis, at dit web­s­i­te eller din webs­hop tager sig godt ud på en mobil­te­le­fon, så du kan få så man­ge kliks som muligt fra mobil- og tab­let­bru­ge­re.

9. Brug kor­te­re søge­ord på mobi­len

Som jeg har nævnt ovenover er der stor for­skel på at arbej­de med AdWords på com­pu­te­ren og på mobil­te­le­fo­nen. Der er kort sagt min­dre plads at gøre med, og der­for er det mere natur­ligt at bru­ge fle­re for­kor­tel­ser og gene­relt kor­te­re søge­ord i sin AdWords kampag­ne.

 

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This