TEKST & SEO

Skal du mobi­l­op­ti­me­re tit­le og meta descrip­tion?

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Fra febru­ar er det det mobi­le indeks hos Goog­le, der tæl­ler, når dine sider skal ind­pla­ce­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så spil­ler din hjem­mesi­de ikke på mobi­len, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men gæl­der opti­me­rin­gen også tit­le og meta descrip­tion, der som bekendt er noget kor­te­re i de mobi­le søge­re­sul­ta­ter? Det for­sø­ger vi at give sva­ret på her.

For dem af jer der ikke alle­re­de har et mobi­l­op­ti­me­ret web­s­i­te, ven­ter der jer en grim over­ra­skel­se, når vi kom­mer ind i febru­ar. For efter­som der i dag er fle­re, der søger på mobi­len end fra com­pu­te­ren, skif­ter Goog­le rundt, så det frem­over bli­ver det mobi­le søge­in­deks, der gæl­der, når de bereg­ner dine pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det giver god mening og fal­der helt i tråd med Goog­les nor­ma­le prak­sis med, altid at give deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se og de mest rele­van­te søge­re­sul­ta­ter, når de bru­ger Goog­les søge­ma­ski­ne. Her vil det ikke være en god ople­vel­se at bli­ve sendt hen på en hjem­mesi­de, der ikke kan læses på mobi­len, uden at du skal scrol­le dig rundt som en skøjte­prin­ses­se, der laver piru­et­ter på isen.

Så er det på tide at få skru­et på din hjem­mesi­de.

For nu er det mobil­ver­sio­nen, der tæl­ler i Goog­les søge­re­sul­ta­ter.

Hvor­dan søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rer jeg til mobi­len?

Når det kom­mer til søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring til mobi­len, hand­ler det især om tek­nik og design. Aller­helst ser Goog­le, at jeres hjem­mesi­de anven­der et respon­sivt design, der auto­ma­tisk til­pas­ser vis­nin­gen af sidens ind­hold til den enhed, siden læses på. Alter­na­tiv kan I have en sær­lig mobil-ver­sion af hjem­mesi­den. Der­u­d­over går de meget op i, at knap­per, menu­er og andre inter­ak­ti­ve ele­men­ter er holdt i en stør­rel­se, der gør det nemt at klik­ke på, når siden vises på den for­holds­vis lil­le skærm på mobi­len.

Rent ind­holds­mæs­sigt er der ingen for­skel på, hvad du skal gøre. Her gæl­der de sam­me holi­sti­ske ”reg­ler” som på com­pu­te­ren, hvor ind­hol­det vur­de­res på især Tit­le, over­skrif­ten, antal links til siden og hvad Goog­les Rank­Brain har fun­det frem til. Ind­holds­mæs­sigt er det de klas­si­ske para­me­tre som bru­gen af det vig­tig­ste søge­ord først i Tit­le og over­skrift, samt i en eller fle­re mel­lem­ru­brik­ker, lige­som søge­ord­s­tæt­hed og til­ste­de­væ­rel­sen af de ret­te seman­ti­ske ord og fra­ser alt sam­men tæl­ler. Alt­så helt som det ple­jer.

Men hvad med tit­le og meta descrip­tion?

Men hvor­dan stil­ler det dig med hen­syn til tit­le og meta descrip­tion. De er jo som bekendt noget kor­te­re på mobi­len, end de er, når søge­re­sul­ta­ter­ne vises på en com­pu­ter. Det er der­for de fle­ste tit­les og meta descrip­tions altid vises afkor­te­de i de mobi­le søge­re­sul­ta­ter.

For i dag til­pas­ser alle deres tit­le og meta descrip­tions efter de klas­si­ske vær­di­er med mel­lem 60 og 70 tegn i læng­den – alt efter antal­let af bre­de bog­sta­ver – i tit­le og omkring 155 tegn i meta descrip­tion – når Goog­le alt­så ikke lige eks­pe­ri­men­te­rer med læng­der­ne på de to meta data, sådan som det sås i for­som­me­ren 2016.

Så meget plads har du på mobi­len til
tit­le og meta descrip­tion

Tit­le: 487 px eller mak­si­malt 60 tegn

Meta Descrip­tion: 757 px eller mak­si­malt 120 tegn

Brug vores tit­le og meta descrip­tion tjek­ker her og skriv aldrig for meget.

Men på mobi­len er der kun plads til mak­si­malt 60 tegn (eller ret­te­re 487 px) i tit­le og 120 tegn (eller 757 px) i meta descrip­tion. Det er nogen­lun­de det sam­me som på com­pu­te­ren, når vi taler tit­le. Men når vi taler meta descrip­tion, begyn­der de røde lam­per at blin­ke, hvis du kun skri­ver 120 tegn og bru­ger et af de popu­læ­re SEO-værk­tø­jer, som f.eks. Yoast SEO. Så her er du alt­så i risi­kozo­nen for, at Goog­le vil stop­pe ekstra infor­ma­tion ind i din meta descrip­tion eller væl­ge en anden end den, du har angi­vet, når din side optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne på en com­pu­ter.

Spørgs­må­let er, om du skal mobi­l­op­ti­me­re til­te og meta descrip­tion

Det giver vi vores bud på i den­ne arti­kel.

Til­pas tit­le og meta descrip­tion til mobi­len – skal eller skal ikke?

Spørgs­må­let er, om du skal til­pas­se tit­le og meta descrip­tion til mobil­vis­nin­gen, for at tæk­kes Goog­le mest opti­malt – og det er fak­tisk et rig­tig godt spørgs­mål, hvis vi spør­ger dem, der ved mest om SEO her­hjem­me. For de er også i tvivl og fle­re er lige­frem dybt ueni­ge om sva­ret.

Vi kan dog godt reso­ne­re os frem til en form for svar. For som alle­re­de nævnt, så tæn­ker Goog­le først og frem­mest på bru­gero­p­le­vel­sen ved at anven­de deres søge­ma­ski­ne. Så når Goog­le skif­ter til mobil-indek­set, for at ind­pla­ce­re alver­dens webs­i­der i søge­re­sul­ta­ter­ne efter sider­nes mobil­pa­rat­hed, vil­le det være logisk, at Goog­le præ­mi­e­re­de dem, der over­holdt ”læng­de­må­le­ne” for de to ele­men­ter på mobi­len.

Sam­ti­dig ved vi, at Goog­le i dag kun læg­ger vægt på tit­le, når en given side skal ran­ge­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er hel­digt, for her er der ikke den sto­re for­skel på læng­den af tit­le på hen­holds­vis mobil- og com­pu­ter-vis­nin­gen. Så i fald at Goog­le væl­ger at give plus-point til dine pla­ce­rin­ger, hvis du har mobi­l­op­ti­me­ret din tit­le til mobil­for­ma­tet, er det ikke man­ge tegn, der skal fjer­nes. Men det skal sta­dig gøres og ret beset er det nok svæ­re­re at fjer­ne nog­le få tegn frem for fle­re. Så for­vent en del arbej­de, hvis du væl­ger den vej.

Hvad med mit brand-navn i tit­le?

En af de hur­ti­ge måder at til­pas­se din tit­le til den opti­ma­le læng­de på mobi­len, er ved at fjer­ne tit­le. Men er det ikke risi­ka­belt. Nej, fak­tisk behø­ver du ikke næv­ne dit brand eller fir­ma­navn i tit­le – MED MIN­DRE det øger chan­cer­ne for at folk klik­ker. Så er du ikke et alle­re­de ver­den­skendt – om ikke andet så i Dan­mark – og popu­lært brand, er der ingen grundt til at næv­ne det i tit­le. Brug plad­sen på noget mere for­nuf­tigt eller til at kor­te din tit­le af til mobi­len.

Når det kom­mer til meta descrip­tion, ved vi også, at Goog­le ikke indek­se­rer det læn­ge­re. Men det giver en bed­re bru­gero­p­le­vel­se og øger chan­cer­ne for, at du får fle­re til at klik­ke på dit søge­re­sul­tat, når du skri­ver en sæl­gen­de meta descrip­tion. Så ale­ne af hen­syn til bru­ger­ne, giver det mening at mobi­l­op­ti­me­re din meta descrip­tion, så de sid­ste 30–35 tegn ikke bli­ver skå­ret af. Det er jo oftest der, dit call-to-action står.

Kon­klu­sio­nen må alt­så være, at uan­set om Goog­le væg­ter mobil­til­pas­se­de tit­les eller ej, er det efter vores mening en god ide, at du får til­pas­set tit­le og meta descrip­tion til mobil-vis­nin­gen. Ale­ne for at give den bed­ste bru­gero­p­le­vel­se! For der er jo flest, der søger på mobi­len – så hvor­for ikke gøre lige som Goog­le og ret­te ind efter det!

Det giver bedst mening i vores optik.

Der­for er det en ekstra god ide at få skre­vet en fæn­gen­de meta descrip­tion

Iføl­ge Word­S­tream-grund­læg­ge­ren Lar­ry Kim, er der en tyde­lig sam­men­hæng mel­lem dine søge­re­sul­ta­ters cli­ck-trough-rate (CTR) og din pla­ce­ring i Goog­les søge­re­sul­ta­ter. Gen­nem en ræk­ke eks­pe­ri­men­ter som han har for­ta­get før og efter ind­fø­rel­sen af Rank­Brain, viser det sig, at hvis du skri­ver en mere spæn­den­de tit­le og meta descrip­tion, der får fle­re folk til at klik­ke på dit søge­re­sul­tat, for­bed­rer det pla­ce­rin­gen af siden i søge­re­sul­ta­ter­ne – uan­set hvad Goog­le ellers siger om vir­ke­må­den af Rank­Brain.

For­bed­rin­gen er nem­lig først ind­truf­fet efter Rank­Brain blev en del af Goog­les søge­al­go­rit­me. Sam­ti­dig giver Lar­ry Kim det gode råd, at for at gøre tit­le og meta descrip­tion mest rele­vant, skal du skri­ve den, så den giver rele­vans for bru­ger­ne. Så hold op med at skri­ve den om dit fir­ma og skriv i ste­det noget, der giver mening for Goog­les bru­ge­re. Så kom­mer tra­fik­ken!

Du kan læse mere her om Lar­ry Kims for­søg med Rank­Brain og for­skel­li­ge para­me­tre.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få opda­te­ret tit­le og meta descrip­tions

4 + 4 =

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This