TEKST & SEO

Skal du mobi­l­op­ti­me­re tit­le og meta description?

Ben­ny Chri­sten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Fra febru­ar er det det mobi­le indeks hos Goog­le, der tæl­ler, når dine sider skal ind­pla­ce­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Så spil­ler din hjem­mesi­de ikke på mobi­len, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søge­re­sul­ta­ter­ne. Men gæl­der opti­me­rin­gen også tit­le og meta descrip­tion, der som bekendt er noget kor­te­re i de mobi­le søge­re­sul­ta­ter? Det for­sø­ger vi at give sva­ret på her.

For dem af jer der ikke alle­re­de har et mobi­l­op­ti­me­ret web­s­i­te, ven­ter der jer en grim over­ra­skel­se, når vi kom­mer ind i febru­ar. For efter­som der i dag er fle­re, der søger på mobi­len end fra com­pu­te­ren, skif­ter Goog­le rundt, så det frem­over bli­ver det mobi­le søge­in­deks, der gæl­der, når de bereg­ner dine pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Det giver god mening og fal­der helt i tråd med Goog­les nor­ma­le prak­sis med, altid at give deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se og de mest rele­van­te søge­re­sul­ta­ter, når de bru­ger Goog­les søge­ma­ski­ne. Her vil det ikke være en god ople­vel­se at bli­ve sendt hen på en hjem­mesi­de, der ikke kan læses på mobi­len, uden at du skal scrol­le dig rundt som en skøjte­prin­ses­se, der laver piru­et­ter på isen.

Så er det på tide at få skru­et på din hjemmeside.
For nu er det mobil­ver­sio­nen, der tæl­ler i Goog­les søgeresultater.

Hvor­dan søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rer jeg til mobilen?

Når det kom­mer til søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring til mobi­len, hand­ler det især om tek­nik og design. Aller­helst ser Goog­le, at jeres hjem­mesi­de anven­der et respon­sivt design, der auto­ma­tisk til­pas­ser vis­nin­gen af sidens ind­hold til den enhed, siden læses på. Alter­na­tiv kan I have en sær­lig mobil-ver­sion af hjem­me­si­den. Der­u­d­over går de meget op i, at knap­per, menu­er og andre inter­ak­ti­ve ele­men­ter er holdt i en stør­rel­se, der gør det nemt at klik­ke på, når siden vises på den for­holds­vis lil­le skærm på mobilen.

Rent ind­holds­mæs­sigt er der ingen for­skel på, hvad du skal gøre. Her gæl­der de sam­me holi­sti­ske ”reg­ler” som på com­pu­te­ren, hvor ind­hol­det vur­de­res på især Tit­le, over­skrif­ten, antal links til siden og hvad Goog­les Rank­Brain har fun­det frem til. Ind­holds­mæs­sigt er det de klas­si­ske para­me­tre som bru­gen af det vig­tig­ste søge­ord først i Tit­le og over­skrift, samt i en eller fle­re mel­lem­ru­brik­ker, lige­som søge­ord­s­tæt­hed og til­ste­de­væ­rel­sen af de ret­te seman­ti­ske ord og fra­ser alt sam­men tæl­ler. Alt­så helt som det plejer.

Men hvad med tit­le og meta description?

Men hvor­dan stil­ler det dig med hen­syn til tit­le og meta descrip­tion. De er jo som bekendt noget kor­te­re på mobi­len, end de er, når søge­re­sul­ta­ter­ne vises på en com­pu­ter. Det er der­for de fle­ste tit­les og meta descrip­tions altid vises afkor­te­de i de mobi­le søgeresultater.

For i dag til­pas­ser alle deres tit­le og meta descrip­tions efter de klas­si­ske vær­di­er med mel­lem 60 og 70 tegn i læng­den – alt efter antal­let af bre­de bog­sta­ver – i tit­le og omkring 155 tegn i meta descrip­tion – når Goog­le alt­så ikke lige eks­pe­ri­men­te­rer med læng­der­ne på de to meta data, sådan som det sås i for­som­me­ren 2016.

Så meget plads har du på mobi­len til
tit­le og meta description

Tit­le: 487 px eller mak­si­malt 60 tegn

Meta Descrip­tion: 757 px eller mak­si­malt 120 tegn

Brug vores tit­le og meta descrip­tion tjek­ker her og skriv aldrig for meget.

Men på mobi­len er der kun plads til mak­si­malt 60 tegn (eller ret­te­re 487 px) i tit­le og 120 tegn (eller 757 px) i meta descrip­tion. Det er nogen­lun­de det sam­me som på com­pu­te­ren, når vi taler tit­le. Men når vi taler meta descrip­tion, begyn­der de røde lam­per at blin­ke, hvis du kun skri­ver 120 tegn og bru­ger et af de popu­læ­re SEO-værk­tø­jer, som f.eks. Yoast SEO. Så her er du alt­så i risi­kozo­nen for, at Goog­le vil stop­pe ekstra infor­ma­tion ind i din meta descrip­tion eller væl­ge en anden end den, du har angi­vet, når din side optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne på en computer.

Spørgs­må­let er, om du skal mobi­l­op­ti­me­re til­te og meta description
Det giver vi vores bud på i den­ne artikel.

Til­pas tit­le og meta descrip­tion til mobi­len – skal eller skal ikke?

Spørgs­må­let er, om du skal til­pas­se tit­le og meta descrip­tion til mobil­vis­nin­gen, for at tæk­kes Goog­le mest opti­malt – og det er fak­tisk et rig­tig godt spørgs­mål, hvis vi spør­ger dem, der ved mest om SEO her­hjem­me. For de er også i tvivl og fle­re er lige­frem dybt ueni­ge om svaret.

Vi kan dog godt reso­ne­re os frem til en form for svar. For som alle­re­de nævnt, så tæn­ker Goog­le først og frem­mest på bru­gero­p­le­vel­sen ved at anven­de deres søge­ma­ski­ne. Så når Goog­le skif­ter til mobil-indek­set, for at ind­pla­ce­re alver­dens webs­i­der i søge­re­sul­ta­ter­ne efter sider­nes mobil­pa­rat­hed, vil­le det være logisk, at Goog­le præ­mi­e­re­de dem, der over­holdt ”læng­de­må­le­ne” for de to ele­men­ter på mobilen.

Sam­ti­dig ved vi, at Goog­le i dag kun læg­ger vægt på tit­le, når en given side skal ran­ge­res i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er hel­digt, for her er der ikke den sto­re for­skel på læng­den af tit­le på hen­holds­vis mobil- og com­pu­ter-vis­nin­gen. Så i fald at Goog­le væl­ger at give plus-point til dine pla­ce­rin­ger, hvis du har mobi­l­op­ti­me­ret din tit­le til mobil­for­ma­tet, er det ikke man­ge tegn, der skal fjer­nes. Men det skal sta­dig gøres og ret beset er det nok svæ­re­re at fjer­ne nog­le få tegn frem for fle­re. Så for­vent en del arbej­de, hvis du væl­ger den vej.

Hvad med mit brand-navn i title?

En af de hur­ti­ge måder at til­pas­se din tit­le til den opti­ma­le læng­de på mobi­len, er ved at fjer­ne tit­le. Men er det ikke risi­ka­belt. Nej, fak­tisk behø­ver du ikke næv­ne dit brand eller fir­ma­navn i tit­le – MED MIN­DRE det øger chan­cer­ne for at folk klik­ker. Så er du ikke et alle­re­de ver­den­skendt – om ikke andet så i Dan­mark – og popu­lært brand, er der ingen grundt til at næv­ne det i tit­le. Brug plad­sen på noget mere for­nuf­tigt eller til at kor­te din tit­le af til mobilen.

Når det kom­mer til meta descrip­tion, ved vi også, at Goog­le ikke indek­se­rer det læn­ge­re. Men det giver en bed­re bru­gero­p­le­vel­se og øger chan­cer­ne for, at du får fle­re til at klik­ke på dit søge­re­sul­tat, når du skri­ver en sæl­gen­de meta descrip­tion. Så ale­ne af hen­syn til bru­ger­ne, giver det mening at mobi­l­op­ti­me­re din meta descrip­tion, så de sid­ste 30–35 tegn ikke bli­ver skå­ret af. Det er jo oftest der, dit call-to-action står.

Kon­klu­sio­nen må alt­så være, at uan­set om Goog­le væg­ter mobil­til­pas­se­de tit­les eller ej, er det efter vores mening en god ide, at du får til­pas­set tit­le og meta descrip­tion til mobil-vis­nin­gen. Ale­ne for at give den bed­ste bru­gero­p­le­vel­se! For der er jo flest, der søger på mobi­len – så hvor­for ikke gøre lige som Goog­le og ret­te ind efter det!

Det giver bedst mening i vores optik.

Der­for er det en ekstra god ide at få skre­vet en fæn­gen­de meta description

Iføl­ge Word­S­tream-grund­læg­ge­ren Lar­ry Kim, er der en tyde­lig sam­men­hæng mel­lem dine søge­re­sul­ta­ters cli­ck-trough-rate (CTR) og din pla­ce­ring i Goog­les søge­re­sul­ta­ter. Gen­nem en ræk­ke eks­pe­ri­men­ter som han har for­ta­get før og efter ind­fø­rel­sen af Rank­Brain, viser det sig, at hvis du skri­ver en mere spæn­den­de tit­le og meta descrip­tion, der får fle­re folk til at klik­ke på dit søge­re­sul­tat, for­bed­rer det pla­ce­rin­gen af siden i søge­re­sul­ta­ter­ne – uan­set hvad Goog­le ellers siger om vir­ke­må­den af RankBrain.

For­bed­rin­gen er nem­lig først ind­truf­fet efter Rank­Brain blev en del af Goog­les søge­al­go­rit­me. Sam­ti­dig giver Lar­ry Kim det gode råd, at for at gøre tit­le og meta descrip­tion mest rele­vant, skal du skri­ve den, så den giver rele­vans for bru­ger­ne. Så hold op med at skri­ve den om dit fir­ma og skriv i ste­det noget, der giver mening for Goog­les bru­ge­re. Så kom­mer trafikken!

Du kan læse mere her om Lar­ry Kims for­søg med Rank­Brain og for­skel­li­ge parametre.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få opda­te­ret tit­le og meta descriptions

1 + 9 =