Tjek din tit­le og meta description

Hvor­dan tager sidens tit­le og meta descrip­tion sig ud i søge­re­sul­ta­ter­ne på hen­holds­vis mobil og desk­top. Brug vores værk­tøj til at tjek­ke eksi­ste­ren­de eller skri­ve nye tit­les og meta descrip­tions, der har den rig­ti­ge længde.Mobil preview:


Desk­top preview:

Sådan bru­ger du værktøjet

Ind­tast webadres­sen i Ind­tast URL-fel­tet og klik på Hent-knap­pen for at tjek­ke en sides eksi­ste­ren­de tit­le og meta description.

Tjek læng­den på nye tit­les i Ind­tast Tit­le-fel­tet.

Tjek læng­den på nye meta descrip­tions i Ind­tast Meta Descrip­tion-fel­tet.

Det bety­der farven:

Sort – Den ind­ta­ste­de tekst er under Goog­les anbe­fa­le­de læng­de på tit­le og meta description.

Grøn – Den ind­ta­ste­de tekst hol­der sig inden for Goog­les anbe­fa­le­de læng­de på tit­le og meta description.

Rød – Den ind­ta­ste­de tekst er over Goog­les anbe­fa­le­de læng­de på tit­le og meta description.

5 tips til Title

Skriv sidens tit­le til men­ne­sker, ikke til Goog­le. Brug tit­le til at gøre jeres søge­re­sul­tat så rele­vant som muligt i for­hold til søge­hen­sig­ten. Und­gå auto­ma­ti­ske tit­les og skriv en sæl­gen­de og unik tit­le til hver ene­ste side på jeres website.

Med­tag det vig­tig­ste søge­ord først i tit­le uan­set om der er tale om et pro­dukt eller en arti­kel. Er der tale om pro­duk­ter er det oftest det ful­de pro­duk­t­navn, der er det vig­tig­ste søgeord.

Frem­hæv det vig­tig­ste udbyt­te af ind­hol­det i tit­le. Så får poten­ti­el­le besø­gen­de en rig­tig god grund til at væl­ge jeres ind­hold frem­for konkurrenternes.

Til en webs­hop kan der bru­ges en fast ska­be­lon til tit­le. F.eks. <pro­duk­t­navn> – . Der­ved får poten­ti­el­le besø­gen­de så man­ge infor­ma­tio­ner om pro­duk­tet som muligt.

Med­tag kun jeres brand, hvis det giver vær­di. Selv om alle de sto­re brands gør det, bety­der det ikke, at I behø­ver at med­ta­ge jeres brand-navn i tit­le. Kun hvis I har så godt et renom­me, at det giver jeres link mere tro­vær­dig­hed, bør det med­ta­ges. Ellers bør plad­sen bru­ges til noget mere relevant.

5 tips til meta description

Alle meta descrip­tions skal være unik­ke for hver side. Det giver poten­ti­el­le besø­gen­de den bed­ste mulig­hed for at fin­de den rig­ti­ge side på jeres web­s­i­te eller webshop.

Med­tag det eller de vig­tig­ste søge­ord i meta descrip­tion. Ger­ne fle­re gan­ge. Ikke for Goog­les skyld, men for at gøre meta descrip­tion mere rele­vant for læse­ren. Søge­ord frem­hæ­ves i søge­re­sul­ta­ter­ne og jo fle­re gan­ge de optræ­der i dit søge­re­sul­tat, jo mere rele­vant vir­ker det.

Tek­sten er jeres salgsta­le for siden. Gør beskri­vel­sen så spæn­den­de og til­lok­ken­de som muligt. Und­gå lan­ge rem­ser med søge­ord og lad være med at bru­ge auto­ge­ne­re­ret tekst. Den risi­ke­rer du, at Goog­le erstat­ter med det uddrag af tekst fra siden, som Goog­le mener er mest relevant.

Tænk søge­hen­sig­ten ind i Meta Descrip­tion ved at skri­ve en tekst der beskri­ver ind­hol­det, så læse­ren let­te­re kan se rele­van­sen i for­hold til den søg­ning, de har foretaget.

Afslut med et call-to-action uan­set om der er tale om et pro­dukt eller en arti­kel. Det giver folk et stør­re inci­ta­ment til at klik­ke på net­op jeres søgeresultat.

Læs mere om at skri­ve gode meta descrip­tions her.