Der er man­ge gode grund til at skri­ve gode pro­dukt­tek­ster. De giver både dine besø­gen­de en bed­re kun­de­op­le­vel­se og sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der­ved sæt­ter du din webs­hop for­re­st i køen, når dine kom­men­de kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Gode produkttekster

Der fin­des mas­ser af webs­hops med spar­som eller ingen tekst. Hvor­for dog ofre pen­ge på beskri­ven­de tek­ster, når kun­der­ne godt ken­der varer­ne i for­vej­en eller kan se pro­dukt­bil­le­der af dem.

Det kan godt være, at du kan sæl­ge noget på den måde, hvis du er kendt og stor i mar­ke­det. Men hol­der du fast i den stra­te­gi, risi­ke­rer du nemt at bli­ve fejet af banen, den dag der kom­mer kon­kur­ren­ter på banen, der har ofret pen­ge på ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster.

Så der er man­ge gode grun­de til at inve­ste­re i ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster. Her har vi sam­let 5 af de aller­vig­tig­ste.

Sælg noget mere

Den før­ste og mest ind­ly­sen­de grund til at skri­ve gode pro­dukt­tek­ster er selv­føl­ge­lig, at jo bed­re du beskri­ver din vare og hvor­dan den løser dine kun­ders behov eller pro­ble­mer, jo mere sæl­ger du.

Når alt kom­mer til alt, har du vel din webs­hop for at tje­ne pen­ge på at sæl­ge dine pro­duk­ter. Jo fle­re gen­ve­je du sky­der for at tje­ne nem­me pen­ge, jo stør­re er risi­ko­en for, at du reelt set ender med ikke at tje­ne en jan­te, for­di:

- dine pro­duk­ter ikke bli­ver fun­det på Goog­le.

- dem der kom­mer der­ind af van­va­re, ikke får svar på de spørgs­mål, de har om pro­duk­tet.

- de besø­gen­de ikke fin­der din webs­hop seri­øs på grund af for lidt eller helt mang­len­de tekst.

Und­gå straf for dup­li­ca­te con­tent

Den hur­tig­ste gen­vej til pro­dukt­tek­ster er at kopi­e­re de tek­ster, pro­du­cen­ten har på deres egen hjem­mesi­de ind som pro­dukt­be­skri­vel­ser på din side.

Det er der mas­ser af webs­hops, der gør og de fle­ste for­hand­le­re til­by­der lige­frem tek­ster­ne i et nemt impor­ter­bart for­mat til de mest udbred­te webshop-CMS’er.

Men det er alt­så en vold­som bjør­ne­tje­ne­ste at gøre sig selv! For der­med skri­ver du nøj­ag­tig de sam­me ting om pro­duk­ter­ne – ikke kun som pro­du­cen­ten, men også alle de kon­kur­ren­ter, der også har været lige så dov­ne som dig.

Du bli­ver straf­fet hårdt af Goog­le for at anven­de den sam­me tekst som alle andre. For Goog­le ser det nem­lig ud som om, du har stjå­let tek­sten (det har du jo sådan set også) og den slags slår Goog­le hårdt ned på.

Der­ved ender din webs­hop langt nede i søge­re­sul­ta­ter­ne efter alle de kon­kur­ren­ter, der har oftest pen­ge på at at få skre­vet en ordent­lig pro­dukt­tekst. Det tje­ner du ingen­ting af!

End­vi­de­re er pro­du­cen­tens tek­ster tit mål­ret­tet til for­hand­le­re og ikke slut-kun­der. Der­ved inde­hol­der de ikke de infor­ma­tio­ner, som kun­der­ne leder efter. Skul­le tek­ster­ne være skre­vet til for­bru­ger­ne er de dog oftest så selv­for­hær­li­gen­de, at det bli­ver utro­vær­digt. Så hold dig fra at sky­de den gen­vej!

Få mere vægt end kon­kur­ren­ter­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne

Goog­le ønsker at give sine bru­ge­re den bed­ste kun­de­op­le­vel­se. Der­for hen­vi­ser Goog­le først deres bru­ger­ne til de sites, der har det meste og bed­ste ind­hold om det emne, de har søgt på. Alle andre kom­mer om bag i køen.

Hvem der har skre­vet mest og er bedst, afgør Goog­le meget enø­jet ved at tæl­le hvor man­ge sider, du har om enmelt og hvor man­ge ord, hver enkelt side om emnet inde­hol­der. Så har du mere tekst om de pro­duk­ter, du sæl­ger, end dine kon­kur­ren­ter har, er der en stør­re chan­ce for, at dit site kom­mer højst op i søge­re­sul­ta­ter­ne!

Der­ved fin­der Goog­les bru­ge­re din webs­hop før kon­kur­ren­ter­nes og så er der stør­re chan­ce for, at de køber hos dig frem for af kon­kur­ren­ter­ne. First comers get ser­ved first!

Vær sik­ker på Goog­le kan fin­de alle dine varer

Har du gode og unik­ke pro­dukt­tek­ster for hvert enkelt pro­dukt, und­går du også at bli­ve fan­get i Goog­les “diver­si­ty fil­ter”. Beteg­nel­se er en, vi selv har fun­det på, men den dæk­ker meget godt, hvad det hand­ler om.

Goog­les algo­rit­mer sør­ger nem­lig for at vari­e­re ind­hol­det i søge­re­sul­ta­ter­ne, så sider der er alt for ens­ly­den­de, sor­te­res fra i søge­re­sul­ta­ter­ne. På den måde sør­ger Goog­le for, at du ikke bare får få vist 10 links til den sam­me arti­kel, men links til for­skel­li­ge artik­ler om det emne, du har søgt på.

Men det giver pro­ble­mer for dig som webs­hope­jer, hvis du ikke har gode, for­skel­ligt for­mu­le­re­de pro­dukt­be­skri­vel­ser om hvert af dine pro­duk­ter. Har du kun lidt, meget ens eller slet ingen tekst til dine pro­duk­ter, kan du ende med, at ingen af dine pro­duk­ter kan søges frem på Goog­le, sim­pelt­hen for­di Goog­le ikke kan ken­de det ene pro­dukt fra det andet.

Så ved at have gode, lan­ge og så for­skel­ligt­ly­den­de pro­dukt­tek­ster som muligt om hvert pro­dukt, slip­per du for at bli­ve sor­te­ret fra på for­hånd, når folk søger på dine pro­duk­ter.

Få dine kun­der til at synes, de er ble­vet godt betjent

Udover at vir­ke mere sæl­gen­de, giver gode pro­dukt­tek­ster også svar på dine kun­ders spørgs­mål om pro­duk­tet og giver måske lige­frem gode råd til, hvor­dan de benyt­ter eller udnyt­ter pro­duk­tet bed­re, når først de har købt det.

en god pro­dukt­tekst får poten­ti­el­le kun­der til at føle, at de har fået en god ser­vi­ce, alle­re­de inden de køber – og det øger i den grad chan­cen for at, at de også rent fak­tisk køber pro­duk­tet af dig.

BONUSTIP: Spar pen­ge på din Adwords-kon­to

Bru­ger du Adwords, vil du oftest få vist din annon­ce, selv­om du ikke har det høje­ste bud på et søge­ord, hvis du har mere og bed­re tekst på din lan­dings­i­de for søge­or­det end dine kon­kur­ren­ter, der har budt mere. Det skyl­des det sær­li­ge kva­li­tets­be­greb, som Goog­le bedøm­mer sider­ne efter, for at sik­re deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se af at bru­ge Goog­le.

Start på at skri­ve ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster i dag

Så hvad ven­ter du på. Kom i gang med at få skre­vet ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster i dag. Har du brug for inspira­tion, så lad os hjæl­pe jer – enten ved at lære jer det eller ved at vi skri­ver dem for jer.

Klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der for at kom­me i gang!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This