Der er man­ge gode grund til at skri­ve gode pro­dukt­tek­ster. De giver både dine besø­gen­de en bed­re kun­de­op­le­vel­se og sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne. Der­ved sæt­ter du din webs­hop for­re­st i køen, når dine kom­men­de kun­der skal væl­ge, hvor de køber ind.

Gode produkttekster

Der fin­des mas­ser af webs­hops med spar­som eller ingen tekst. Hvor­for dog ofre pen­ge på beskri­ven­de tek­ster, når kun­der­ne godt ken­der varer­ne i for­vej­en eller kan se pro­dukt­bil­le­der af dem.

Det kan godt være, at du kan sæl­ge noget på den måde, hvis du er kendt og stor i mar­ke­det. Men hol­der du fast i den stra­te­gi, risi­ke­rer du nemt at bli­ve fejet af banen, den dag der kom­mer kon­kur­ren­ter på banen, der har ofret pen­ge på ordent­li­ge produkttekster.

Så der er man­ge gode grun­de til at inve­ste­re i ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster. Her har vi sam­let 5 af de allervigtigste.

Sælg noget mere

Den før­ste og mest ind­ly­sen­de grund til at skri­ve gode pro­dukt­tek­ster er selv­føl­ge­lig, at jo bed­re du beskri­ver din vare og hvor­dan den løser dine kun­ders behov eller pro­ble­mer, jo mere sæl­ger du.

Når alt kom­mer til alt, har du vel din webs­hop for at tje­ne pen­ge på at sæl­ge dine pro­duk­ter. Jo fle­re gen­ve­je du sky­der for at tje­ne nem­me pen­ge, jo stør­re er risi­ko­en for, at du reelt set ender med ikke at tje­ne en jan­te, fordi:

- dine pro­duk­ter ikke bli­ver fun­det på Google.

- dem der kom­mer der­ind af van­va­re, ikke får svar på de spørgs­mål, de har om produktet.

- de besø­gen­de ikke fin­der din webs­hop seri­øs på grund af for lidt eller helt mang­len­de tekst.

Und­gå straf for dup­li­ca­te content

Den hur­tig­ste gen­vej til pro­dukt­tek­ster er at kopi­e­re de tek­ster, pro­du­cen­ten har på deres egen hjem­mesi­de ind som pro­dukt­be­skri­vel­ser på din side.

Det er der mas­ser af webs­hops, der gør og de fle­ste for­hand­le­re til­by­der lige­frem tek­ster­ne i et nemt impor­ter­bart for­mat til de mest udbred­te webshop-CMS’er.

Men det er alt­så en vold­som bjør­ne­tje­ne­ste at gøre sig selv! For der­med skri­ver du nøj­ag­tig de sam­me ting om pro­duk­ter­ne – ikke kun som pro­du­cen­ten, men også alle de kon­kur­ren­ter, der også har været lige så dov­ne som dig.

Du bli­ver straf­fet hårdt af Goog­le for at anven­de den sam­me tekst som alle andre. For Goog­le ser det nem­lig ud som om, du har stjå­let tek­sten (det har du jo sådan set også) og den slags slår Goog­le hårdt ned på.

Der­ved ender din webs­hop langt nede i søge­re­sul­ta­ter­ne efter alle de kon­kur­ren­ter, der har oftest pen­ge på at at få skre­vet en ordent­lig pro­dukt­tekst. Det tje­ner du ingen­ting af!

End­vi­de­re er pro­du­cen­tens tek­ster tit mål­ret­tet til for­hand­le­re og ikke slut-kun­der. Der­ved inde­hol­der de ikke de infor­ma­tio­ner, som kun­der­ne leder efter. Skul­le tek­ster­ne være skre­vet til for­bru­ger­ne er de dog oftest så selv­for­hær­li­gen­de, at det bli­ver utro­vær­digt. Så hold dig fra at sky­de den genvej!

Få mere vægt end kon­kur­ren­ter­ne i søgeresultaterne

Goog­le ønsker at give sine bru­ge­re den bed­ste kun­de­op­le­vel­se. Der­for hen­vi­ser Goog­le først deres bru­ger­ne til de sites, der har det meste og bed­ste ind­hold om det emne, de har søgt på. Alle andre kom­mer om bag i køen.

Hvem der har skre­vet mest og er bedst, afgør Goog­le meget enø­jet ved at tæl­le hvor man­ge sider, du har om enmelt og hvor man­ge ord, hver enkelt side om emnet inde­hol­der. Så har du mere tekst om de pro­duk­ter, du sæl­ger, end dine kon­kur­ren­ter har, er der en stør­re chan­ce for, at dit site kom­mer højst op i søgeresultaterne!

Der­ved fin­der Goog­les bru­ge­re din webs­hop før kon­kur­ren­ter­nes og så er der stør­re chan­ce for, at de køber hos dig frem for af kon­kur­ren­ter­ne. First comers get ser­ved first!

Vær sik­ker på Goog­le kan fin­de alle dine varer

Har du gode og unik­ke pro­dukt­tek­ster for hvert enkelt pro­dukt, und­går du også at bli­ve fan­get i Goog­les “diver­si­ty fil­ter”. Beteg­nel­se er en, vi selv har fun­det på, men den dæk­ker meget godt, hvad det hand­ler om.

Goog­les algo­rit­mer sør­ger nem­lig for at vari­e­re ind­hol­det i søge­re­sul­ta­ter­ne, så sider der er alt for ens­ly­den­de, sor­te­res fra i søge­re­sul­ta­ter­ne. På den måde sør­ger Goog­le for, at du ikke bare får få vist 10 links til den sam­me arti­kel, men links til for­skel­li­ge artik­ler om det emne, du har søgt på.

Men det giver pro­ble­mer for dig som webs­hope­jer, hvis du ikke har gode, for­skel­ligt for­mu­le­re­de pro­dukt­be­skri­vel­ser om hvert af dine pro­duk­ter. Har du kun lidt, meget ens eller slet ingen tekst til dine pro­duk­ter, kan du ende med, at ingen af dine pro­duk­ter kan søges frem på Goog­le, sim­pelt­hen for­di Goog­le ikke kan ken­de det ene pro­dukt fra det andet.

Så ved at have gode, lan­ge og så for­skel­ligt­ly­den­de pro­dukt­tek­ster som muligt om hvert pro­dukt, slip­per du for at bli­ve sor­te­ret fra på for­hånd, når folk søger på dine produkter.

Få dine kun­der til at synes, de er ble­vet godt betjent

Udover at vir­ke mere sæl­gen­de, giver gode pro­dukt­tek­ster også svar på dine kun­ders spørgs­mål om pro­duk­tet og giver måske lige­frem gode råd til, hvor­dan de benyt­ter eller udnyt­ter pro­duk­tet bed­re, når først de har købt det.

en god pro­dukt­tekst får poten­ti­el­le kun­der til at føle, at de har fået en god ser­vi­ce, alle­re­de inden de køber – og det øger i den grad chan­cen for at, at de også rent fak­tisk køber pro­duk­tet af dig.

BONUSTIP: Spar pen­ge på din Adwords-konto

Bru­ger du Adwords, vil du oftest få vist din annon­ce, selv­om du ikke har det høje­ste bud på et søge­ord, hvis du har mere og bed­re tekst på din lan­dings­i­de for søge­or­det end dine kon­kur­ren­ter, der har budt mere. Det skyl­des det sær­li­ge kva­li­tets­be­greb, som Goog­le bedøm­mer sider­ne efter, for at sik­re deres bru­ge­re den bed­ste ople­vel­se af at bru­ge Google.

Start på at skri­ve ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster i dag

Så hvad ven­ter du på. Kom i gang med at få skre­vet ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster i dag. Har du brug for inspira­tion, så lad os hjæl­pe jer – enten ved at lære jer det eller ved at vi skri­ver dem for jer.

Klik på Kon­takt os-knap­pen her­un­der for at kom­me i gang!