Vej­en til fle­re salg i din webshop
Sådan skri­ver du gode produkttekster!
Gode pro­dukt­tek­ster hand­ler ikke om at skri­ve, at du har en “skarp pris”. Det hand­ler om at sæl­ge til folks under­be­vidst­hed. Det kan du lære her!
Det handler om at få udsolgt på alle hylder!

Ingen gider læse noget på net­tet, med min­dre de er inter­es­se­re­de i at bru­ge penge!

Når folk vil købe noget, tæl­ler hvert ord!!!

Godt design, søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring og annon­ce­ring kan kun brin­ge dig et styk­ke af vej­en. Skal du for alvor luk­ke sal­get, skal der god, over­ta­len­de tekst til. Men de fle­ste glem­mer, at sel­ve beslut­nin­gen om at købe fore­ta­ges i vores underbevisthed.

Så i ste­det for at mod­ar­bej­de den måde, vores hjer­ne er skru­et sam­men på og sige tin­ge­ne lige ud, skal du i ste­det lære dig nog­le nye måder at skri­ve tin­ge­ne på, så du taler til dine kun­ders under­be­vist­hed. Men sam­ti­dig er det vig­tigt, at du giver kun­der­ne de nød­ven­di­ge fak­ta, der skal bru­ge til at over­be­vi­se den ratio­nel­le del af hjer­nen om, at det er en god ide at købe hos dig – når først du har fået over­be­vist deres underbevisthed.

Scroll vide­re og lær hvor­dan du gør!

x

Drop flos­k­ler­ne!

Når du skal sæl­ge noget, gør for­de­le og eksemp­ler på anven­del­ser tek­sten mere tro­vær­dig end marketing-floskler!

Din pro­dukt­tekst skal vir­ke tro­vær­dig for at være over­be­vi­sen­de. Hver ene­ste dag bli­ver vi bom­bar­de­ret med mar­ke­ting­flos­k­ler som “skar­pe pri­ser”, “bil­ligst til pri­sen” og “uover­truf­fen kva­li­tet”. De fle­ste af os har ind­byg­get et fil­ter, der sor­te­rer den slags fra og jo mere tek­sten er fyldt med det, jo min­dre tro­vær­dig vir­ker den på os.

Det vi er på udkig efter, er detal­jer om pro­duk­tets for­de­le og eksemp­ler på, hvor­dan det kan let­te vores hver­dag eller løse vores pro­ble­mer. Den slags gør pro­dukt­tek­sten man­ge gan­ge mere tro­vær­dig, end at din shop sæl­ger varen til den bil­lig­ste pris. Det siger de jo alle sammen.

Brug i ste­det pro­duk­t­de­tal­jer­ne til at beskri­ve for­de­le­ne ved dit pro­dukt. Stil dig selv spørgs­mål som dem her­un­der, for at fin­de de rele­van­te detal­jer om pro­duk­tet og find der­ef­ter de for­de­le, detal­jer­ne giver.

 • Hvad er pro­duk­tet lavet af?
 • Hvor er pro­duk­tet pro­du­ce­ret henne?
 • Hvor­dan er pro­duk­tet produceret?
 • Hvil­ken betyd­ning har pro­duk­tets dimensioner?
 • Hvad er pro­duk­tets vig­tig­ste egenskaber?
 • Hvor man­ge har købt eller bru­ger produktet?

For­de­le før egenskaber!

Nævn aldrig en egen­skab ved pro­duk­tet, uden at for­tæl­le hvil­ken for­del den giver!

Når du har listet de vig­tig­ste egen­ska­ber ved pro­duk­tet, skal du beskri­ve de for­de­le, de giver for kun­der­ne. For­de­le­ne ved de enkel­te pro­duk­te­gen­ska­ber kan vir­ke ind­ly­sen­de for dig, men for dine kun­der, kan de for­de­le pro­duk­tets egen­ska­ber giver, være lige præ­cis den oplys­ning der får dem til at købe det.

Der­for er det vig­tigt, at du aldrig næv­ner en egen­skab ved et pro­dukt, uden at næv­ne hvil­ken for­de­le den giver kunden!

Fyr op under et reg­ne­ark eller brug en god gam­mel­dags blok og en bly­ant og byg en tabel, der parer hver enkelt egen­skab med de for­de­le, det giver, hvil­ke pro­ble­mer, det løser eller hvor­dan det gør livet let­te­re for kun­den. Det kun­ne f.eks. se sådan ud:

List produktegenskaberne og angiv så de fordele de giver, og hvilke problemer de løser.
d

Gen­tag de vig­tig­ste fordele

Gen­ta­gel­ser frem­mer tro­vær­dig­he­den af dit budskab!

Det kan lyde over­ra­sken­de, men gen­ta­gel­ser øger tro­vær­dig­he­den af dit bud­skab. Det er bevist i adskil­li­ge under­sø­gel­ser, hvor folk har hørt for­skel­li­ge bud­ska­ber og bag­ef­ter skul­le udpe­ge de mest tro­vær­di­ge. Dem de hør­te flest gan­ge, var dem, de fandt mest tro­vær­di­ge! Det behø­ver ikke at være en nøj­ag­tig gen­ta­gel­se – bare poin­ten er den sam­me, vir­ker det!

Tek­nik­ken vir­ker bedst, når folk ikke er opmærk­som­me på det. Men iføl­ge en anden stor under­sø­gel­se, så hol­der folks opmærk­som­hed ikke mere end 8 sekun­der på inter­net­tet! Så måske net­op der­for er det nok en god ide at gen­ta­ge dit bud­skab fle­re gange.

Men hvad er det så, du skal gen­ta­ge? Det er natur­lig­vis de vig­tig­ste for­de­le ved dit pro­dukt. Er det f.eks. at en jak­ke er regn­tæt, så ind­ar­bejd det fle­re ste­der i tek­sten: Både i over­skrif­ten og fle­re gan­ge i løbet af brød­tek­sten i produktbeskrivelsen.

Udpeg den vig­tig­ste for­del ved produktet

Ud fra den liste over for­de­le ved de enkel­te pro­duk­te­gen­ska­ber, som du alle­re­de har opstil­let, bur­de det være muligt at fin­de den vig­tig­ste for­del ved produktet.

Gen­tag den vig­tig­ste for­del 3–5 gan­ge i produktteksten

De fle­ste men­ne­sker skan­ner pro­dukt­tek­sten og alle­re­de her vil en gen­ta­gel­se sprin­ge dem i øjne­ne. Sørg der­for for at du gen­ta­ger den vig­tig­ste for­del i både over­skrif­ten, mel­lem­ru­brik­ker­ne, det før­ste afsnit og fle­re gan­ge ned gen­nem produktteksten
+

Bryd møn­ste­ret

Skriv noget over­ra­sken­de, intro­du­cer noget nyt eller opstil et para­doks og giv løsningen.

De fle­ste af os skim­mer de pro­dukt­tek­ster, vi læser – i hvert faldt til at begyn­de med. Man­ge af os har også en for­vent­ning om, hvad det er, vi kom­mer til at læse.

Så vil du have folk til at stop­pe op og dyk­ke ned i tek­sten, skal du bry­de den møn­ster, folk for­ven­ter. Det kan du gøre på fle­re for­skel­li­ge måder:

 • Intro­du­cer et nyt, mystisk begreb i en mel­lem­ru­brik og giv for­kla­rin­gen på det i brød­tek­sten under.
 • Intro­du­cer et para­doks i en mel­lem­ru­brik eller først i et afsnit og giv for­kla­rin­gen i resten af afsnittet.
 • Skriv noget over­ra­sken­de først i et afsnit eller i en mel­lem­ru­brik og brug resten af afsnit­tet på at udre­de trådene.
 • Vis pro­duk­tet i en over­ra­sken­de sam­men­hæng og gem for­kla­rin­gen et eller andet sted i brødteksten.

Et eksem­pel kun­ne være:

Det kan lyde mær­ke­ligt, at vores kom­pa­tib­le prin­ter­pa­tro­ner er af lige så høj kva­li­tet som pro­du­cen­tens egne. For hvis ikke kva­li­te­ten er dår­li­ge­re, hvor­dan kan vi så sæl­ge dem billigere?

Det skyl­des ude­luk­ken­de, at prin­ter­pro­du­cen­ter­ne sæl­ger deres prin­te­re stort set uden fortje­ne­ste. De sat­ser nem­lig på at kun­ne tje­ne mere hen over prin­te­r­ens leve­tid ved at sæl­ge dyrt blæk, foto­pa­pir og andre for­brugs­stof­fer med en ekstrem høj avance.

Den ekstra avan­ce slip­per du for at beta­le, når du køber den kom­pa­tib­le blæk­pa­tron hos os. Ale­ne der­for er vores prin­ter­pa­tro­ner billigst!

Brug behovs­py­ra­mi­den

Enhver søg­ning skyl­des et behov – og ken­der du det, kan du bed­re til­træk­ke kunderne.

De fle­ste af os har stødt på Maslo­ws behovs­py­ra­mi­de på et eller andet tids­punkt i vores sko­le­tid, og grund­læg­gen­de set lig­ger et af de basa­le behov i pyra­mi­den også til grund for enhver søg­ning i Google.
Skriv til de enkelte behov i Maslows behovspyramide

Når du skri­ver din pro­dukt­tekst og måske især din meta-descrip­tion i SEO-opsæt­nin­gen, er det der­for vig­tigt, at du ved hvil­ket af de grund­læg­gen­de behov, der lig­ger til grund for søg­nin­gen. Ved du det, kan du nem­me­re skri­ve en over­be­vi­sen­de pro­dukt­tekst og en meta-descrip­tion, der øger antal­let af folk, der klik­ker på dit pro­dukt i søgeresultaterne.

Ved at mål­ret­te tek­sten, så den under­byg­ger eller for­kla­rer, hvor­dan pro­duk­tet dæk­ker et af de grund­læg­gen­de fem behov, et hvert men­ne­ske for­sø­ger at få dæk­ket gen­nem sine hand­lin­ger og sine køb, bli­ver tek­sten meget mere over­be­vi­sen­de. Gen­tag det ger­ne fle­re gan­ge gen­nem tek­sten jvf. vores tip om gen­ta­gel­ser fra tidligere.

Lad os tage et par eksempler:

 • Sæl­ger du f.eks. øko­lo­gi­ske føde­va­rer, skal du skri­ve ind til folks grund­læg­gen­de fysi­ske behov og behov for sik­ker­hed og tryghed.
 • Sæl­ger du smyk­ker, ure eller gad­gets, skal du ram­me folks behov for anse­el­se og selvrealisering.
 • Sæl­ger du over­våg­nings­ka­me­ra­er, anti-virus pro­gram­mer eller GPS’er, skal tek­sten slå på folks behov for sik­ker­hed og tryghed.

For­bind pro­duk­tet med folks sanser

Få folk til at fore­stil­le sig, hvor­dan pro­duk­tet føles, lug­ter og lyder! Så bli­ver det nem­me­re at fore­stil­le sig, at man ejer det!

Det er ikke alle vores fem san­ser, inter­net­tet under­støt­ter lige godt. Syn og lyd er sådan set de ene­ste. Men lugt‑, smag- og følesans er straks mere van­ske­lig at til­freds­stil­le. Der­for er du nødt til at beskri­ve pro­duk­tet, så du får dæk­ket alle fem san­ser. Det gæl­der ikke kun de tre, du ikke kan trans­mit­te­re over internettet.

Ved at refe­re­re til f.eks. et pro­dukts visu­el­le udtryk, giver du tek­sten mere tro­vær­dig­hed, for­di læse­ren kan se, at der er over­ens­stem­mel­se mel­lem bil­le­det og det, du skri­ver om pro­duk­tets udse­en­de. Eller også kan du hen­le­de deres opmærk­som­hed på detal­jer, der ellers nemt var til at overse.

Så i ste­det for at skri­ve, at pro­duk­tet er af høj kva­li­tet eller pro­du­ce­ret af de fine­ste mate­ri­a­ler – sådan som alle andre gør – så beskriv hvor­dan det føles, duf­ter eller lyder og gør det på en måde, så folk på det nær­me­ste kan føle kva­li­te­ten ud fra beskrivelsen.

Obser­ver dit produkt

Start med at se på dit pro­dukt og byg en tabel, som den du ser her­un­der, hvor du beskri­ver hvor­dan pro­duk­tet opfat­tes af de fem san­ser. Hvor­dan lug­ter det, sma­ger det, lyder det eller føles det?

Vi har lånt en træsko fra Zalando til formålet.
Tabel over hvordan produktet opfattes med vores fem sanser

Det er måske ikke alle san­ser, der giver mening. F.eks. er det nok de fær­re­ste, der vil bli­ve over­be­vist om, at det er den ret­te træsko for dem, hvis du beskri­ver hvor­dan den smager.

Læs anmel­del­ser for at for­stå, hvil­ke san­ser der bety­der noget

Vil du gøre lidt ekstra ud af det, kan du også træv­le nog­le pro­duktan­mel­del­ser igen­nem for at se, hvor­vidt der er nog­le af vores san­ser der bety­der noget for folk i deres anmel­del­se af pro­duk­tet. Skri­ver de f.eks. at pro­duk­tet har en dår­lig eller kraf­tig lugt, kan det være vig­tigt at få adres­se­ret i pro­dukt­be­skri­vel­sen jvf. vores tip om altid at med­ta­ge en dår­lig egen­skab ved pro­duk­tet for at gøre pro­dukt­be­skri­vel­sen mere troværdig.

Bemærk også, hvor folk anven­der pro­duk­tet hen­ne. Kan der være nog­le sen­so­ri­ske fak­to­rer, der med for­del kan med­ta­ges i den for­bin­del­se. Bru­ger de f.eks. tit træsko­en uden­dørs om som­me­ren, kan der jo skri­ves noget om at føle som­mer­var­men på huden med i pro­dukt­tek­sten, for at give folk en for­nem­mel­se af, hvor­dan det vil være at have træsko­en på.

Vi kom­mer til­ba­ge med fle­re tip om, hvor du kan fin­de den slags oplys­nin­ger hen­ne lige om lidt.

Til­føj san­se­ind­tryk til dine produktbeskrivelser

Når du har fået styr på de for­skel­li­ge san­se­ind­tryk for dit pro­dukt og måske også fun­det ud af, hvil­ke der bety­der noget for folk, skal de ind­ar­bej­des i pro­dukt­tek­sten. Sæt dem ind på rele­van­te ste­der i tek­sten. Når du f.eks. beskri­ver over­de­len på træsko­en, så nævn den dej­li­ge duft af nyt læder eller den rare for­nem­mel­se ved følel­sen af, at træsko­e­ne er skridsikre.

Sig noget nega­tivt om produktet!

Nor­malt er pro­dukt­tek­ster rosen­rø­de. Så siger du noget nega­tivt om pro­duk­tet, øger du tro­vær­dig­he­den af din produkttekst

Som sæl­ger kan det være græn­se­over­skri­den­de, at skul­le skri­ve noget nega­tivt om sit pro­dukt eller måske lige­frem lede opmærk­som­he­den hen på nega­ti­ve detal­jer eller egen­ska­ber ved produktet.

Men en ude­luk­ken­de posi­tiv omta­le af pro­duk­tet væk­ker folks mistænksom­hed. Ja, det skal de jo skri­ve, tæn­ker de, og så hol­der de måske til sidst helt op med at læse tek­sten – den er jo alli­ge­vel ikke til at sto­le på.

Fle­re under­sø­gel­ser viser da også, at det øger tro­vær­dig­he­den af din pro­dukt­tekst – også selv om det bare er en bemærk­ning om, at det­te pro­dukt kun kan fås i to far­ver. For ved at til­fø­je noget nega­tivt til pro­dukt­be­skri­vel­sen, synes kun­der­ne, at den vir­ker mere ærlig.

Hvis folk alli­ge­vel hur­tigt kan goog­le sig frem til pro­duk­tets dår­li­ge sider, hvor­for så ikke adres­se­re dem direk­te i slagstek­sten. Måske kan du lige­frem give en anvis­ning på, hvor­dan kun­den kan und­gå de dår­li­ge egenskaber.

Men natur­lig­vis skal de dår­li­ge egen­ska­ber du næv­ner, ikke få folk til at væl­ge dit pro­dukt fra. Men så dår­li­ge pro­duk­ter sæl­ger du vel hel­ler ikke i din webshop?

Fjern folks for­be­hold og besvar deres spørgs­mål med deres egne ord!

Kan du sva­re på folks spørgs­mål og udryd­de deres for­be­hold mod dit pro­dukt, er du godt på vej til at få det solgt! Men hvor­dan fin­der du ud af, hvil­ke for­be­hold og spørgs­mål folk har – og hvil­ke ord bru­ger de, når de beskri­ver dit pro­dukt? Det ser vi nær­me­re på her!

Brug Keyword Plan­ner til at fin­de de spørgs­mål, folk har om dit produkt

Et godt sted at star­te din søg­ning efter folks spørgs­mål og for­dom­me, er at stop­pe webadres­sen på din pro­dukt­si­de ind i Goog­le Keyword Plan­ner og til­føj ”Hvor­dan”, ”Hvor”, ”Hvor­for”, ”Tips” og lig­nen­de ord ind som påkræ­ve­de ord. Klik på Fore­slå­e­de keywords-fanen og find du ud af, hvil­ke spørgs­mål og for­be­hold, der duk­ker op i søgeresultaterne.

Brug Keyword Planner til at finde ud af, hvad folk spørger om

Du kan også bru­ge et værk­tøj som Long Tail Pro eller et andet værk­tøj til at hive de såkald­te long tail-søg­nin­ger ud af Goog­le, hvor dis­se ord ind­går eller gå på jagt efter dem i din Goog­le Ana­ly­ti­cs oversigt.

Find spørgs­mål, anmel­del­ser og for­dom­me i net­tets man­ge fora

Et andet sted du kan fin­de mas­ser af spørgs­mål om dine egne og beslæg­te­de eller kon­kur­re­ren­de pro­duk­ter, er ved at lade Goog­le gen­nem­træv­le diver­se af net­tets man­ge fora. Alt efter hvil­ken bran­che du er inden­for, giver dan­ske fora sjæl­dent så gode resul­ta­ter som de engelsk­spro­ge­de fora. Men hel­dig­vis har kun­der­ne de sam­me for­be­hold, uan­set hvil­ket sprog de taler. Så skift til engelsk og bliv meget klo­ge­re på, hvad folk spør­ger om eller har pro­ble­mer med.

Prøv f.eks. dis­se søgninger:

 • [søgeord|produktnavn] OR [bran­che] “just bought” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [bran­che] “should I buy” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [bran­che] “should i buy” “becau­se” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [bran­che] “just bought” “becau­se” inurl:forum
 • need help with” [søgeord|produktnavn] OR [bran­che]

Søge­or­det kan f.eks. være den type pro­dukt, du skri­ver om eller pro­duk­t­nav­net og bran­che er enten bran­chen eller det emne- eller fag­om­rå­de, pro­duk­tet benyt­tes inden for.

Søger du i dan­ske fora, skri­ver du natur­lig­vis søge­ter­mer­ne i gåseøj­ne­ne på dansk.

Skim søge­re­sul­ta­ter­ne igen­nem i de for­skel­li­ge fora og læs, hvad folk har af bekym­rin­ger, spørgs­mål eller for­be­hold – og hvor­dan de har løst de udfor­drin­ger, de har haft med produktet.

Brug forum­pro­fi­ler til at byg­ge en persona

Andet steds på siden kom­mer vi ind på for­de­len ved at skri­ve dine pro­dukt­tek­ster til en opdig­tet per­son – en såkaldt per­so­na – der beskri­ver den typi­ske kun­de mht. køn, alder, demo­gra­fi­ske oplys­nin­ger og man­ge andre ting.

Når du nu er i gang på de for­skel­li­ge fora, så tjek pro­fi­ler­ne på de per­so­ner, der stil­ler spørgs­mål eller sva­rer på spørgs­mål med rela­tion til dit pro­dukt. Ud fra de oplys­nin­ger der står om de enkel­te bru­ge­re, kan du fin­de mas­ser af guld­korn til din persona.

Tjek Quora for spørgsmål

Et andet fan­ta­stisk sted at gå på strand­hugst er spør­ge­tje­ne­sten Quora​.com. Den er gan­ske vist på engelsk, men det er muligt at fin­de spørgs­mål og svar om alt mel­lem him­mel og jord – eller stil­le et spørgs­mål som f.eks. ”Hvil­ke pro­ble­mer har du ople­vet med [pro­duk­t­navn]” og så se, hvad der duk­ker op.

Find svar på de fem nøg­lespørgs­mål, du altid bør ken­de sva­ret på

Skal du kun­ne skri­ve en over­be­vi­sen­de pro­dukt­tekst, bør du altid ken­de sva­re­ne på dis­se fem nøg­lespørgs­mål om det pro­dukt, du skri­ver om:

 • Hvor­for køber folk produktet?
 • Hvil­ke pro­ble­mer har de oftest med det?
 • Hvil­ke for­be­hold hav­de de ved at købe det?
 • Hvad var den vig­tig­ste årsag til, at de valg­te det­te produkt?
 • Hvad bru­ger de reelt pro­duk­tet til – og hvordan?

Man­ge af spørgs­må­le­ne kan din kun­de­ser­vi­ce nok give dig sva­ret på, men når du nu er i gang med at træv­le net­tet igen­nem for spørgs­mål og svar, så noter lige de input ned, du stø­der på undervejs.

Brug folks egne ord

Der næp­pe nogen­si­den nogen, der har over­talt dig til at købe et pro­dukt, for­di det var “innova­tivt” eller “højty­den­de”. Når du alli­ge­vel er rundt i de for­skel­li­ge fora, så notér de ord og fra­ser ned, folk selv bru­ger, når de beskri­ver dit pro­dukt i de for­skel­li­ge indlæg.

Brug dis­se ord og fra­ser i dine pro­dukt­tek­ster. Så vir­ker tek­ster­ne nem­me­re at gå til og mere logi­ske for folk at læse. Kort sagt: Mød kun­der­ne på deres bane­halv­del ved at benyt­te de ord, de selv bruger!

5 over­be­vi­sen­de ord der nok skal få folk til at købe dit produkt!

Der er skre­vet meget om, hvil­ke ord der vir­ker mest over­be­vi­sen­de og bedst over­ta­ler folk. Vi har været alle lister­ne igen­nem og fun­det de fem mest over­ta­len­de ord overhovedet!
 
 • DU – Hen­vend dig direk­te til læse­ren. Brug aldrig “man”.
 • GRA­TIS – Alle rea­ge­rer på at noget er gratis!
 • FOR­DI – For­di det giver folk en grund eller årsag!
 • FORE­STIL DIG – Få dem til at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil være at eje produktet!
 • NY(T) – Alle vil have det sid­ste nye og være først med nyhederne.

Fle­re måder at over­be­vi­se folk på!

Vi har man­ge fle­re tri­cks til gode pro­dukt­tek­ster oppe i ærmet endnu …

Afliv folks bekymringer!

Har pro­duk­tet nog­le egen­ska­ber, der kan få folk til at væl­ge det fra, bør du sør­ge for at afli­ve deres bekym­rin­ger eller lave et mersalg.

Skal du skri­ve en pro­dukt­tekst om en læderjak­ke, kan det være en meget god ide at skri­ve noget om, hvor­vidt den skal ren­ses og hvor­dan den skal ple­jes og impræg­ne­res, for at bli­ve ved med at se godt ud .

Der­ved får du adres­se­ret folks for­be­hold mod at købe en læderjak­ke, for­di de tror den er svær at hol­de pæn eller kræ­ver meget ple­je, for at den bli­ver ved med at se godt ud. End­vi­de­re giver det dig mulig­hed for mer­salg af ple­je­mid­ler og lignende.

Så ved at hjæl­pe kun­den med at tæn­ke fremad får du både afli­vet nog­le for­be­hold over for dit pro­dukt og stør­re ind­tje­ning på hver ordre.

7 ud af 10 væg­ter pro­dukt­tek­ster over fri fragt og pris

Et sats på gode pro­dukt­tek­ster og ordent­li­ge bil­le­der beta­ler sig. Læs mere her!

Knap­hed får altid folk til lommerne!

Beho­vet for at anskaf­fe et pro­dukt vok­ser, hvis der er udsigt til begræn­se­de for­sy­nin­ger eller anden form for knaphed.

Det er et æld­gam­melt tri­ck! Men det vir­ker! Bare se hvor folk ham­strer til jul eller påske, hvor man­ge butik­ker sta­dig har luk­ket i et par dage! Ind­købs­vog­ne­ne bug­ner ved udsig­ten til et par lukkedage!

Sådan er det også med varer, der sæl­ges på net­tet. Er der kun få eksem­pla­rer på lager, udsigt til en vold­som pris­stig­ning eller sæl­ges varen på med et tids­be­græn­set nedslag i pri­sen, får det folk til lom­mer­ne. Ban­ne­re med “Kun begræn­set tid”, et ur der tæl­ler ned eller lig­nen­de, får folk til at handle.

Det kræ­ver natur­lig­vis, at der også reelt set er en form for knap­hed på pro­duk­tet. Når det tids­be­græn­se­de udsalg udlø­ber, så SKAL varen sti­ge. Når der ikke er fle­re på lager, skal der ikke være fyldt op to minut­ter efter. Bli­ver du først taget i at fif­le med knap­heds­be­gre­bet een gang, ryg­tes det lyn­hur­tigt på Trust­Pi­lot og net­tets for­skel­li­ge fora.

Så brug det kun, når der reelt set er tale om en form for knap­hed – og husk at gøre opmærk­som på knap­he­den! Enten ved hjælp af en af de meto­der, vi alle­re­de har nævnt eller ved at vise et sær­ligt ban­ner, når der f.eks. kun er 1, 2 eller 3 eksem­pla­rer til­ba­ge af en vare. Det kan fås som fær­dig­pro­gram­me­re­de udvi­del­ser til de fle­ste webshop-systemer.

Knaphed er et ældgammel salgstrick - men husk at der skal være noget om snakken!

Lad dig inspi­re­re af de største!

Når du skri­ver pro­dukt­tek­ster, kan du nemt over­se sko­ven for bare træ­er. Så tjek kon­kur­ren­ter­ne og gå på strand­hugst hos dem, der bru­ger flest pen­ge på rek­la­mer i din branche.

Det er altid en god ide at under­sø­ge, hvad andre skri­ver om det sam­me pro­dukt. Så er du sik­ker på, at du ikke over­ser nog­le af de mest oplag­te for­de­le ved pro­duk­tet. Når du nu er der, så tjek lige hvor man­ge ord de bru­ger på det. Det sid­ste kan nem­lig give dig en indi­ka­tion af, hvor lan­ge pro­dukt­tek­ster, du skal skri­ve. Men det er en helt anden historie.

Du kan natur­lig­vis ikke kopi­e­re andres pro­dukt­tek­ster. Det er både for­budt og tor­ske­dumt. For det før­ste straf­fer Goog­le dig for det (lige­som ret­ten vil gøre) og for det andet, er der ikke noget ved din pro­dukt­tekst, der gør, at den skil­ler sig ud fra kon­kur­ren­ter­nes. Så lad dig inspi­re­re. Skriv aldrig af!

Lad dig inspi­re­re af de største

Har du en stor kon­kur­rent på mar­ke­det eller fin­des der sto­re spil­le­re på det inter­na­tio­na­le mar­ked, der bru­ger man­ge pen­ge på rek­la­mer og mar­keds­fø­ring på net­tet, kan det være en god ide at se nær­me­re på de pro­dukt­tek­ster, de har skre­vet. De har nem­lig oftest råd til nog­le af de bed­ste og dyre copy­wri­te­re. Så her er med garan­ti god inspira­tion at hente.

Når de sto­re ofrer man­ge pen­ge på pro­dukt­tek­ster, er det ikke kun for­di de vil have den mest over­be­vi­sen­de pro­dukt­tekst. Goog­le giver nem­lig “rabat” på dine Adwords, hvis du har godt ind­hold på dine sider. Det er end­nu en for­del ved at have ordent­li­ge pro­dukt­tek­ster.

Tjek hvem der annoncerer mest i din branche og lad dig inspirere af dem!

Find de kon­kur­ren­ter, der bru­ger flest pen­ge på annoncer

Stop pro­duk­t­nav­net eller et rela­te­ret søge­ord ind i f.eks. SEM­rush og til­føj (adwords_historical) efter. Så får du en liste over de hjem­mesi­der, der har spyt­tet flest rek­la­me­kro­ner i Goog­le Adwords. OBS: Søger du på dan­ske hjem­mesi­der, så husk at væl­ge den dan­ske Goog­le-hjem­mesi­de i søge­fel­tet, før du søger.

Tjek deres produkttekster

Søg nu efter det kon­kre­te pro­dukt eller beslæg­te­de pro­duk­ter og nær­læs deres pro­dukt­tek­ster. Bemærk hvil­ke ord og ven­din­ger de bru­ger, hvil­ken ræk­ke­føl­ge deres salgs­ar­gu­men­ter kom­mer i og hvil­ket “call-to-action” de bru­ger, når de vil have kun­der­ne til at købe pro­duk­tet – og lad dig inspi­re­re af det.

Skørt kan det kime, men det hjæl­per at rime!

Ord­spil, bog­stavrim og andre lyri­ske finur­lig­he­der kan få dine pro­dukt­tek­ster til at vir­ke mere troværdige.

Iføl­ge en inter­es­sant ame­ri­kansk under­sø­gel­se, får bog­stavrim og andre lyri­ske ord­spil dine pro­dukt­tek­ster til at vir­ke mere tro­vær­di­ge. Sam­ti­dig bli­ver salgs­ar­gu­men­ter­ne nem­me­re at huske, hæn­ger fast i læn­ge­re tid og de ide­er og tan­ker, tek­sten inde­hol­der, får læn­ge­re tid til at træn­ge igen­nem og sæt­te sig i underbevistheden.

Det bety­der natur­lig­vis ikke, at du skal gå helt amok og rime løs eller kon­ver­te­re dine pro­dukt­tek­ster til knækprosa. Men find de mest vig­ti­ge ord i dine salgs­ar­gu­men­ter, for­de­le og pro­duk­te­gen­ska­ber og se, om du kan klem­me et bog­stavrim eller andet ord­spil ind i tek­sten, uden at det vir­ker lige så una­tur­ligt som over­skrif­ten til det­te tip.

Brug andres indflydelse!

Vi jäger alle soci­al accept – også gen­nem de pro­duk­ter, vi køber. Vi gør helst det sam­me, som andre gør – især hvis de lig­ner os.

Der­for er det vig­tigt, at dine kun­der kan læse andre kun­ders pro­duktan­mel­del­ser og kan se, hvad andre kun­der også har købt. Der­ved kan de nemt se, hvad andre mener og andre har gjort.

Det spil­ler en vig­tig rol­le for de fle­ste, og det at føle sig som en del af en grup­pe er en vig­tig del af vores soci­a­le behov. Det udgør det tred­je niveau i Maslo­ws behovspyramide.

Så ved at gøre det nemt for dine kun­der at se, hvad andre har fore­ta­get sig i din webs­hop, kan du læg­ge en form for grup­pe­pres på dine kun­der og sam­ti­dig gøre det “soci­alt accep­ta­belt” at hand­le hos dig. For dine kun­der spej­ler sig i hin­an­den, men da de ikke kan se hin­an­den rent fysisk i din “butik”, er du nødt til at stil­le det soci­a­le spejl op ved at:

 • Vise pro­duktan­mel­del­ser fra andre kunder.
 • Give mulig­hed for at dele pro­duk­ter på de soci­a­le medier.
 • Vise hvil­ke pro­duk­ter andre har købt sam­men med det pågæl­den­de produkt.
Vi jager alle social accept - også gennem de produkter, vi køber.
Især pro­duktan­mel­del­ser­ne er vig­ti­ge, for­di andre folks menin­ger er ekstremt vig­ti­ge for folk. Så skal din webs­hop have tro­vær­dig­hed over­for de besø­gen­de, er det vig­tigt, at du har nog­le pro­duktan­mel­del­ser at vise frem.

Men lad nu være med at fake dem, for folk kan godt ken­de for­skel. Kan du ikke få folk til at skri­ve en pro­duktan­mel­del­se af sig selv, kan du f.eks. sen­de en mail til de kun­der, der køber nog­le af dine vig­tig­ste pro­duk­ter og give dem en rabat­ko­de for at skri­ve en anmel­del­se af produktet.

Fidu­sen med at dele pro­duk­tet på de soci­a­le net­værk er, at du giver dine kun­der en mulig­hed for at sig­na­le­re deres inden­ti­tet over for deres net­værk ved at dele det pro­dukt, de har eller over­ve­jer at købe hos dig. Det giver så sam­ti­dig den gevinst, at ven­ner­ne fra dine kun­ders net­værk måske også læg­ger vej­en forbi.

Brug et gam­melt bil­sæl­ger­tri­ck til at sæl­ge mere!

Stør­rel­sen på en pris afhæn­ger af, hvil­ken pris den bli­ver holdt op imod!

Det her tri­ck går ikke så meget på, hvor­dan du skri­ver pro­dukt­tek­ster. Det hand­ler mere om, hvor­dan du sæt­ter den enkel­te pro­dukt­si­de og de rela­te­re­de pro­duk­ter på siden op.

Har du nogen­sin­de købt en bil? Så ved du også, at når først I sæt­ter jer og skri­ver slut­sed­len, så kører bil­sæl­ge­ren en mas­se udstyr­s­pak­ker og andet til­be­hør i stil­ling. Skal du ikke lige have den her udstyr­s­pak­ke med til 25.000. Jamen, her­re­g­ud hvad er 25.000 i for­hold til de 250.000 du lige har sat dig i gæld for med bilen – og for­delt over 8 år. Jamen, det er jo småpenge.

Er sæl­ge­ren rig­tig god, ender han med at lave tri­ck­et med dig fle­re gan­ge – bare med et min­dre og min­dre beløb hver gang. For oppe i din hjer­ne lyder et min­dre beløb jo ikke nær så dyrt, som det høje­re beløb du lige har sagt ja til!

Det sam­me lil­le men­tale tri­ck kan du bru­ge på to måder i din webs­hop: Til bevidst at sæt­te det pro­dukt, du er ved at sæl­ge sam­men med dyre­re pro­duk­ter i “Rela­te­re­de pro­duk­ter”, så det vir­ker bil­li­ge­re og til at lave mer­salg, når først pro­duk­tet er i indkøbskurven.

Brug et gammelt bilsælgertrick til at lave mersalg!

Få dit pro­dukt til at se bil­li­ge­re ud

Du kan få dit pro­dukt til at se bil­li­ge­re ud, ved at det vises sam­men med lig­nen­de pro­duk­ter, der er meget dyre­re. Hvor dyrt er et ur til 600 kro­ner, hvis de andre ure du kan se under “Rela­te­re­de pro­duk­ter” eller “Bru­ge­re der så på det­te ur, kig­ge også på”, koster væsent­lig mere. Det hand­ler om hvad du sam­men­lig­ner med og koster de andre pro­duk­ter på siden 3–4 gan­ge så meget, så bli­ver pri­sen nær­mest en bagatel.

Det sam­me kan du rent fak­tisk gøre i tek­sten, også selv om du rent fak­tisk skri­ver, at det pro­dukt tek­sten omhand­ler, ikke kan nær så meget som det, du sam­men­lig­ner det med: “Vel er det­te ur ikke nogen Rolex, men væg­ten er næsten den sam­me og rem­men lig­ner på en prik”.

Det du gør, er at præ­pa­re­re folks hjer­ne med et dyre­re pro­dukt og så dra­ge sam­men­lig­nin­ger med det. Det får det bil­li­ge­re pro­dukt til at vir­ke mere eks­klu­sivt – også selv om du skri­ver, at det ikke er til­fæl­det! Det kan vir­ke en ken­de uær­ligt. Så har du et etisk pro­blem med det, så lad være med at bru­ge den­ne finte.

Lav stør­re mer­salg med til­lægs­pro­duk­ter, der koster mindre

På sam­me måde har du nem­me­re ved at lave mer­salg, hvis du hele tiden næv­ner udvi­del­ser eller til­lægs­pro­duk­ter til det pro­dukt, du er ved at skri­ve om efter fal­den­de pris. Start altid oprems­nin­gen med det dyre­ste og tag dem så efter fal­den­de værdi.

Så bli­ver de ekstra ting hele tiden bil­li­ge­re, at stop­pe i kur­ven – og hvad er en lave­re pris sam­men­lig­net med den dyre­re, de lige har set på? Ja, den er bil­li­ge­re og der­for vir­ker den mere over­kom­me­lig at købe. I kur­ven med den!

Det er også der­for bil­sæl­ge­ren først begyn­der at sæl­ge dig ekstraud­styr til bilen, når han har luk­ket sal­get af bilen. Først kom­mer de dyre udstyr­s­pak­ker og så bli­ver ekstraud­sty­ret ellers bil­li­ge­re og bil­li­ge­re. I bed­ste fald for han måske solgt dig noget af det bil­lig­ste. Men et mer­salg er et mersalg.

{

Pas på dit ordvalg!

Dit ord­valg kan præ­pa­re­re folk til at købe – eller det mod­sat­te. Så vælg dine ord og ven­din­ger med omhu.

Lige som med bil­sæl­ger­tri­ck­et fra før, kan du præ­pa­re­re folks sinds­stem­ning og beslut­nings­grund­lag med dit ord­valg og de ven­din­ger, du bruger.

Så hvis du væl­ger nega­tivt lade­de ord, ska­ber du en nega­tiv stem­ning og bru­ger du posi­tivt lade­de ord, ska­ber du en posi­tiv stem­ning. Egent­ligt enkelt og indlysende.

Vælg dine ord og vendinger med omhu - så du ikke skræmmer kunderne væk.

Sig det nega­ti­ve på en posi­tiv måde

Ska­ber du for meget nega­tiv stem­ning,  siger det sig selv, at folk bli­ver nega­ti­ve over for det, du skri­ver. Men oftest kan du med en lil­le smu­le tan­ke­virk­som­hed, få vendt det nega­ti­ve, så du kan beskri­ve det på en posi­tiv måde.

Lad os tage et eksem­pel. I tek­sten her­un­der opstår der en stem­ning af, at man ikke kan sto­le på SEO-bureau­er overhovedet:

Så tro ikke på bureau­er, der for­tæl­ler dig, at de har luret Goog­le og for eksem­pel kun foku­se­rer på antal ord på sider­ne eller på at fin­de en mas­se søge­ord, når de skal have dine sider helt til tops i søgeresultaterne.”

Ven­der vi i ste­det tek­sten om, så vi foku­se­rer på de gode tegn, er der igen håb for alver­dens SEO-bureauer:

Det gode SEO-bureau har et nuan­ce­ret syn på Goog­le og sør­ger for at dit web­s­ted lever op til Goog­les ret­nings­linjer. Der­ved får dine besø­gen­de også den bed­ste ople­vel­se af web­s­te­det og der­med dit firma.”

Ord­val­get i den sid­ste tekst er posi­tivt hele vej­en igen­nem og SEO-bureau­et bli­ver din ven i ste­det for en Karl-Smart, der bare vil fra­nar­re dig dine penge.

Tænk over hvil­ken ræk­ke­føl­ge, du sam­men­lig­ner i

Nog­le gan­ge hand­ler det også om, hvil­ken ræk­ke­føl­ge du sam­men­lig­ner tin­ge­ne i, hvad du sam­men­lig­ner op imod og hvil­ke ord, du bru­ger til din sammenligning.

Prøv at læse de to sæt­nin­ger her­un­der og læg mær­ke til, hvor­dan den kom­pa­tib­le prin­ter­pa­tron på en eller anden måde vir­ker mere til­lok­ken­de i tekst B. Sam­ti­dig bru­ger vi tri­ck­et fra tid­li­ge­re med at sige noget over­ra­sken­de eller uventet.

 

Hvil­ket pro­dukt er bedst?

A – Vores kom­pa­tib­le prin­ter­pa­tro­ner har sam­me høje kva­li­tet som de originale.

B – Den ori­gi­na­le prin­ter­pa­tron er ikke bed­re end vores kompatible.

Sådan opbyg­ger du den bed­ste produkttekst!

Fak­tisk er der ingen gyl­den opskrift. Men star­ter og slut­ter du med at give de vig­tig­ste salgs­ar­gu­men­ter og føl­ger du i øvrigt de ret­nings­linjer, vi giver her, er du godt på vej til at over­be­vi­se dine kun­der om, at de skal købe hos dig!

Vi er alle sam­men skru­et sådan sam­men, at vi bedst husker det før­ste og det sid­ste, vi ser. Der­for bør du pla­ce­re din mest over­ta­len­de og bedst skrev­ne tekst først og sidst i dine pro­dukt­tek­ster – og huske hver gang at afslut­te med et klart call-to-action.

Den­ne opbyg­ning pas­ser per­fekt til de fle­ste moder­ne og mobil­ven­li­ge webs­hop-designs, hvor det jo hand­ler om begræn­se hvor meget bru­ger­ne skal scrol­le, før de kom­mer til pris­op­lys­nin­ger­ne og Læg i kurv-knap­pen.

Så ved at opde­le din tekst i to dele – en over og en under Læg i kurv-knap­pen og pris­op­lys­nin­ger­ne og en lidt læn­ge­re tekst, der går mere i dyb­den med for­de­le­ne og igen slut­ter af med at gen­ta­ge og frem­hæ­ve de vig­tig­ste for­de­le og give et nyt call-to-action, får du byg­get en rig­tig effek­tiv produkttekst.

Tekst 1: Den ene­ste tekst, de behø­ver at læse

Start med de vig­tig­ste for­de­le først. Hvad er det, det her pro­dukt har, som ingen andre pro­duk­ter har. Hold tek­sten kort, fak­tu­el og uden brug af mar­ke­ting­s­lud­der som ”skar­pe pri­ser”, ”højty­den­de” og lignende.

Tekstopbygning
Tek­sten skal kun­ne stå ale­ne og i sig selv være nok til at over­be­vi­se de mest købe­lyst­ne. Men husk at det er vig­tigt, at tek­sten er så kort, at den vir­ker over­kom­me­lig at læse og at den ikke gør vej­en ned til køb-knap­pen for lang. Læser folk ikke andet på siden, skal det være den­ne her tekst – så den skal kun­ne huskes! Afslut med et kort og kon­tant call-to-action. Det må ikke bli­ve for anmas­sen­de, men skal spør­ge efter sal­get på en natur­lig måde.

Tip: Gen­brug en omskre­vet ver­sion af den kor­te intro som meta descrip­tion. Det skal nok øge antal­let af folk, der klik­ker på dit søge­re­sul­tat frem for kon­kol­le­ga­er­nes, der er skre­vet efter en fast skabelon.

Tekst 2: Skal over­be­vi­se dem, der sta­dig er i tvivl eller har brug for mere viden

Efter pris og købs­k­nap kom­mer så den tekst, der skal over­be­vi­se dem, der ikke alle­re­de har beslut­tet sig. Det er her du skal liste fle­re for­de­le og uddy­be dem. Husk nu det er for­de­le­ne, du skal slå på og liste op – ikke pro­duk­te­gen­ska­ber­ne. Dem kan du gem­me til produktdetaljerne.

Brug en eller fle­re punkt­opstil­linger til at give over­blik og mel­lem­ru­brik­ker til at sty­re læse­ren. Kan du arran­ge­re mel­lem­ru­brik­ker­ne (H2), så de i sig selv vir­ker som ultra­kor­te argu­men­ter for at købe pro­duk­tet, bli­ver tek­sten mest effek­tiv. Især for dem der kun skim­mer tek­sten, for­di de end­nu ikke er inter­es­se­ret nok i pro­duk­tet, til at de orker at læse brødteksten.

Afslut den lan­ge tekst med end­nu et call-to-action. Har folk læst den helt til ende, er der nem­lig stor sand­syn­lig­hed for, at de er meget inter­es­se­re­de i at købe pro­duk­tet. Så gem et slag­kraf­tigt argu­ment, et godt citat fra en kun­de­an­mel­del­se, et godt til­bud eller en over­ra­sken­de side­ge­vinst ved pro­duk­tet til sidst og brug det til at spør­ge efter sal­get en gang til.

Skal vi skri­ve dine produkttekster?

Vi har skre­vet om det meste:

A‑kasser · Alarm­sy­ste­mer · Babytøj · Babyud­styr · Ban­ne­re · Bar­ne­vog­ne · Blæk­pa­tro­ner · Bræn­de · Byg­ge­ma­te­ri­a­ler · Bøger · Bør­ne­tøj · Com­pu­te­re · Cre­mer · Dame­tøj · E‑cigaretter · Espres­so­ma­ski­ner · Fag­for­e­nin­ger · Festar­tik­ler · Finan­ci­e­rings­pro­duk­ter · Fodtøj · For­sik­rin­ger · Gad­gets · Glas · Hel­se­kost · Her­re­tøj · Kaf­fe­ma­ski­ner · Kampsport­s­ud­styr · Kon­tor­sto­le · Kost­tilskud · Kostu­mer · Lam­per · Laser­to­ner · LED-pærer · Lege­tøj · Lin­ge­ri · Læge­mid­ler · Lån · Låse­sy­ste­mer · Madop­skrif­ter · Mad­va­rer · Mobil­te­le­fo­ner · Mode­tøj · Over­våg­nings­ud­styr · Par­fu­mer · Por­ce­læn · Prin­ter­pa­tro­ner · Pro­te­in­pul­ver · Radio · Rek­la­mear­tik­ler · Restau­ran­ter · Rideud­styr · Sen­ge · Sexle­ge­tøj · Skøn­heds­pro­duk­ter · Smin­ke · Sport­s­ud­styr · Sti­ger · Strik­ke­garn · Støv­su­ge­re · Tand­læ­ge-behand­lin­ger · Tasker · Tryks­a­ger · Træpil­ler ·Tv · Udstil­lings­ud­styr · Under­vogns­be­hand­lin­ger · Whi­sky og meget, meget mere.

Skal vi også skri­ve for dig?

Med udgangs­punkt i jeres ønsker udar­bej­der vi pro­dukt­tek­ster, der lever op til de tips, du kan læse her på siden. Tek­ster­ne udar­bej­des i den læng­de, der giver mening for pro­duk­tet og jeres webs­hops pla­ce­ring i søgeresultaterne.

For­ud for beskri­vel­sen af hvert pro­dukt fore­ta­ger vi en grund­læg­gen­de SEO-ana­ly­se og fin­der even­tu­el­le long tail søg­nin­ger, der kan have rele­vans for pro­duk­tet. I sam­ar­bej­de med jer udar­bej­der vi en eller fle­re per­so­na­er, der sva­rer til jeres typi­ske kun­der, samt en liste med de vig­tig­ste for­de­le ved de enkel­te pro­duk­ter og ved at hand­le hos jer.

Alt sam­men kom­po­ne­res til pro­dukt­tek­ster i et fly­den­de sprog, mål­ret­tet til net­op den type kun­der I har. Vi kan også udar­bej­de SEO-ele­men­ter til alle pro­duk­ter, samt være behjæl­pe­li­ge med at læg­ge pro­duk­ter­ne ind på jeres shopsystem.

Få et ufor­plig­ten­de til­bud på dine tekster

Lær at skri­ve pro­dukt­tek­ster, der sælger!

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220