Vejen til flere salg i din webshop

Sådan skriv­er du gode produkttekster!

Gode pro­duk­t­tek­ster han­dler ikke om at skrive, at du har en “skarp pris”. Det han­dler om at sælge til folks under­be­v­id­s­thed. Det kan du lære her!

Det handler om at få udsolgt på alle hylder!

Ingen gider læse noget på net­tet, med min­dre de er inter­esserede i at bruge penge!

Når folk vil købe noget, tæller hvert ord!!!

Godt design, søge­mask­i­neop­ti­mer­ing og annon­cer­ing kan kun bringe dig et stykke af vejen. Skal du for alvor lukke sal­get, skal der god, over­tal­ende tekst til. Men de fleste glem­mer, at selve beslut­nin­gen om at købe fore­tages i vores underbevisthed.

Så i stedet for at modar­be­jde den måde, vores hjerne er skruet sam­men på og sige tin­gene lige ud, skal du i stedet lære dig nogle nye måder at skrive tin­gene på, så du taler til dine kun­ders under­be­vis­thed. Men sam­tidig er det vigtigt, at du giv­er kun­derne de nød­vendi­ge fak­ta, der skal bruge til at over­be­vise den rationelle del af hjer­nen om, at det er en god ide at købe hos dig — når først du har fået over­be­vist deres underbevisthed.

Scroll videre og lær hvor­dan du gør!

x

Drop flosklerne!

Når du skal sælge noget, gør fordele og eksem­pler på anven­delser tek­sten mere tro­værdig end marketing-floskler!

Din pro­duk­t­tekst skal virke tro­værdig for at være over­be­visende. Hver eneste dag bliv­er vi bom­barderet med mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “bil­ligst til prisen” og “uovertruf­fen kvalitet”. De fleste af os har ind­bygget et fil­ter, der sorter­er den slags fra og jo mere tek­sten er fyldt med det, jo min­dre tro­værdig virk­er den på os.

Det vi er på udkig efter, er detal­jer om pro­duk­tets fordele og eksem­pler på, hvor­dan det kan lette vores hverdag eller løse vores prob­le­mer. Den slags gør pro­duk­t­tek­sten mange gange mere tro­værdig, end at din shop sæl­ger varen til den bil­lig­ste pris. Det siger de jo alle sammen.

Brug i stedet pro­duk­t­de­tal­jerne til at beskrive forde­lene ved dit pro­dukt. Stil dig selv spørgsmål som dem herun­der, for at finde de rel­e­vante detal­jer om pro­duk­tet og find derefter de fordele, detal­jerne giver.

 • Hvad er pro­duk­tet lavet af?
 • Hvor er pro­duk­tet pro­duc­eret henne?
 • Hvor­dan er pro­duk­tet produceret?
 • Hvilken betyd­ning har pro­duk­tets dimensioner?
 • Hvad er pro­duk­tets vigtig­ste egenskaber?
 • Hvor mange har købt eller bruger produktet?

Fordele før egenskaber!

Nævn aldrig en egen­skab ved pro­duk­tet, uden at fortælle hvilken fordel den giver!

Når du har lis­tet de vigtig­ste egen­sk­aber ved pro­duk­tet, skal du beskrive de fordele, de giv­er for kun­derne. Forde­lene ved de enkelte pro­duk­te­gen­sk­aber kan virke indl­y­sende for dig, men for dine kun­der, kan de fordele pro­duk­tets egen­sk­aber giv­er, være lige præ­cis den oplysning der får dem til at købe det.

Der­for er det vigtigt, at du aldrig nævn­er en egen­skab ved et pro­dukt, uden at nævne hvilken fordele den giv­er kunden!

Fyr op under et reg­n­eark eller brug en god gam­meldags blok og en blyant og byg en tabel, der par­er hver enkelt egen­skab med de fordele, det giv­er, hvilke prob­le­mer, det løs­er eller hvor­dan det gør livet let­tere for kun­den. Det kunne f.eks. se sådan ud:

List produktegenskaberne og angiv så de fordele de giver, og hvilke problemer de løser.
d

Gentag de vigtigste fordele

Gen­t­agelser frem­mer tro­værdighe­den af dit budskab!

Det kan lyde over­rask­ende, men gen­t­agelser øger tro­værdighe­den af dit bud­skab. Det er bevist i adskil­lige under­søgelser, hvor folk har hørt forskel­lige bud­sk­aber og bagefter skulle udpege de mest tro­værdi­ge. Dem de hørte flest gange, var dem, de fandt mest tro­værdi­ge! Det behøver ikke at være en nøjagtig gen­t­agelse — bare pointen er den samme, virk­er det!

Teknikken virk­er bedst, når folk ikke er opmærk­somme på det. Men ifølge en anden stor under­søgelse, så hold­er folks opmærk­somhed ikke mere end 8 sekun­der på inter­net­tet! Så måske netop der­for er det nok en god ide at gen­t­age dit bud­skab flere gange.

Men hvad er det så, du skal gen­t­age? Det er naturligvis de vigtig­ste fordele ved dit pro­dukt. Er det f.eks. at en jakke er reg­n­tæt, så indar­be­jd det flere sted­er i tek­sten: Både i over­skriften og flere gange i løbet af brødtek­sten i produktbeskrivelsen.

Udpeg den vigtigste fordel ved produktet

Ud fra den liste over fordele ved de enkelte pro­duk­te­gen­sk­aber, som du allerede har opstil­let, burde det være muligt at finde den vigtig­ste fordel ved produktet.

Gentag den vigtigste fordel 3–5 gange i produktteksten

De fleste men­nesker skan­ner pro­duk­t­tek­sten og allerede her vil en gen­t­agelse springe dem i øjnene. Sørg der­for for at du gen­t­ager den vigtig­ste fordel i både over­skriften, mellem­rubrikkerne, det første afs­nit og flere gange ned gen­nem produktteksten

+

Bryd mønsteret

Skriv noget over­rask­ende, intro­duc­er noget nyt eller opstil et paradoks og giv løsningen.

De fleste af os skim­mer de pro­duk­t­tek­ster, vi læs­er — i hvert faldt til at beg­y­n­de med. Mange af os har også en for­vent­ning om, hvad det er, vi kom­mer til at læse.

Så vil du have folk til at stoppe op og dykke ned i tek­sten, skal du bryde den møn­ster, folk for­ven­ter. Det kan du gøre på flere forskel­lige måder:

 • Intro­duc­er et nyt, mys­tisk begreb i en mellem­rubrik og giv fork­larin­gen på det i brødtek­sten under.
 • Intro­duc­er et paradoks i en mellem­rubrik eller først i et afs­nit og giv fork­larin­gen i resten af afsnittet.
 • Skriv noget over­rask­ende først i et afs­nit eller i en mellem­rubrik og brug resten af afs­nit­tet på at udrede trådene.
 • Vis pro­duk­tet i en over­rask­ende sam­men­hæng og gem fork­larin­gen et eller andet sted i brødteksten.

Et eksem­pel kunne være:

Det kan lyde mærke­ligt, at vores kom­pat­i­ble print­er­pa­troner er af lige så høj kvalitet som pro­du­cen­tens egne. For hvis ikke kvaliteten er dårligere, hvor­dan kan vi så sælge dem billigere?

Det skyldes udelukkende, at print­er­pro­du­cen­terne sæl­ger deres print­ere stort set uden fort­jen­este. De satser nem­lig på at kunne tjene mere hen over print­erens lev­etid ved at sælge dyrt blæk, fotopa­pir og andre for­brugsstof­fer med en ekstrem høj avance.

Den ekstra avance slip­per du for at betale, når du køber den kom­pat­i­ble blæk­pa­tron hos os. Alene der­for er vores print­er­pa­troner billigst!

Brug behovspyramiden

Enhver søgn­ing skyldes et behov – og kender du det, kan du bedre tiltrække kunderne.

De fleste af os har stødt på Maslows behovspyra­mide på et eller andet tid­spunkt i vores sko­letid, og grundlæggende set lig­ger et af de basale behov i pyra­mi­den også til grund for enhver søgn­ing i Google.

Skriv til de enkelte behov i Maslows behovspyramide

Når du skriv­er din pro­duk­t­tekst og måske især din meta-descrip­tion i SEO-opsæt­nin­gen, er det der­for vigtigt, at du ved hvilket af de grundlæggende behov, der lig­ger til grund for søgnin­gen. Ved du det, kan du nem­mere skrive en over­be­visende pro­duk­t­tekst og en meta-descrip­tion, der øger antallet af folk, der klikker på dit pro­dukt i søgeresultaterne.

Ved at mål­rette tek­sten, så den under­byg­ger eller fork­lar­er, hvor­dan pro­duk­tet dækker et af de grundlæggende fem behov, et hvert men­neske forsøger at få dækket gen­nem sine han­dlinger og sine køb, bliv­er tek­sten meget mere over­be­visende. Gen­tag det gerne flere gange gen­nem tek­sten jvf. vores tip om gen­t­agelser fra tidligere.

Lad os tage et par eksempler:

 • Sæl­ger du f.eks. økol­o­giske føde­var­er, skal du skrive ind til folks grundlæggende fysiske behov og behov for sikker­hed og tryghed.
 • Sæl­ger du smykker, ure eller gad­gets, skal du ramme folks behov for anseelse og selvrealisering.
 • Sæl­ger du overvågn­ingskam­er­aer, anti-virus pro­gram­mer eller GPS’er, skal tek­sten slå på folks behov for sikker­hed og tryghed.

Forbind produktet med folks sanser

Få folk til at forestille sig, hvor­dan pro­duk­tet føles, lugter og lyder! Så bliv­er det nem­mere at forestille sig, at man ejer det!

Det er ikke alle vores fem sanser, inter­net­tet under­støt­ter lige godt. Syn og lyd er sådan set de eneste. Men lugt-, smag- og føle­sans er straks mere vanske­lig at til­fredsstille. Der­for er du nødt til at beskrive pro­duk­tet, så du får dækket alle fem sanser. Det gælder ikke kun de tre, du ikke kan trans­mit­tere over internettet.

Ved at ref­erere til f.eks. et pro­duk­ts visuelle udtryk, giv­er du tek­sten mere tro­værdighed, for­di læseren kan se, at der er overensstem­melse mellem billedet og det, du skriv­er om pro­duk­tets udseende. Eller også kan du hen­lede deres opmærk­somhed på detal­jer, der ellers nemt var til at overse.

Så i stedet for at skrive, at pro­duk­tet er af høj kvalitet eller pro­duc­eret af de fineste mate­ri­aler — sådan som alle andre gør — så beskriv hvor­dan det føles, dufter eller lyder og gør det på en måde, så folk på det nærmeste kan føle kvaliteten ud fra beskrivelsen.

Observer dit produkt

Start med at se på dit pro­dukt og byg en tabel, som den du ser herun­der, hvor du beskriv­er hvor­dan pro­duk­tet opfattes af de fem sanser. Hvor­dan lugter det, smager det, lyder det eller føles det?

Vi har lånt en træsko fra Zalando til formålet.
Tabel over hvordan produktet opfattes med vores fem sanser

Det er måske ikke alle sanser, der giv­er mening. F.eks. er det nok de fær­reste, der vil blive over­be­vist om, at det er den rette træsko for dem, hvis du beskriv­er hvor­dan den smager.

Læs anmeldelser for at forstå, hvilke sanser der betyder noget

Vil du gøre lidt ekstra ud af det, kan du også trævle nogle pro­duk­tan­meldelser igen­nem for at se, hvorvidt der er nogle af vores sanser der bety­der noget for folk i deres anmeldelse af pro­duk­tet. Skriv­er de f.eks. at pro­duk­tet har en dårlig eller kraftig lugt, kan det være vigtigt at få adresseret i pro­duk­tbeskriv­elsen jvf. vores tip om altid at med­tage en dårlig egen­skab ved pro­duk­tet for at gøre pro­duk­tbeskriv­elsen mere troværdig.

Bemærk også, hvor folk anven­der pro­duk­tet henne. Kan der være nogle sen­soriske fak­tor­er, der med fordel kan med­tages i den forbindelse. Bruger de f.eks. tit træskoen udendørs om som­meren, kan der jo skrives noget om at føle som­mer­var­men på huden med i pro­duk­t­tek­sten, for at give folk en fornem­melse af, hvor­dan det vil være at have træskoen på.

Vi kom­mer tilbage med flere tip om, hvor du kan finde den slags oplysninger henne lige om lidt.

Tilføj sanseindtryk til dine produktbeskrivelser

Når du har fået styr på de forskel­lige san­seindtryk for dit pro­dukt og måske også fun­det ud af, hvilke der bety­der noget for folk, skal de indar­be­jdes i pro­duk­t­tek­sten. Sæt dem ind på rel­e­vante sted­er i tek­sten. Når du f.eks. beskriv­er overde­len på træskoen, så nævn den dejlige duft af nyt læder eller den rare fornem­melse ved følelsen af, at træskoene er skridsikre.

Sig noget negativt om produktet!

Nor­malt er pro­duk­t­tek­ster rosen­røde. Så siger du noget neg­a­tivt om pro­duk­tet, øger du tro­værdighe­den af din produkttekst

Som sæl­ger kan det være grænseover­skri­dende, at skulle skrive noget neg­a­tivt om sit pro­dukt eller måske lige­frem lede opmærk­somhe­den hen på neg­a­tive detal­jer eller egen­sk­aber ved produktet.

Men en udelukkende pos­i­tiv omtale af pro­duk­tet vækker folks mis­tænk­somhed. Ja, det skal de jo skrive, tænker de, og så hold­er de måske til sidst helt op med at læse tek­sten — den er jo alligev­el ikke til at stole på.

Flere under­søgelser vis­er da også, at det øger tro­værdighe­den af din pro­duk­t­tekst — også selv om det bare er en bemærkn­ing om, at dette pro­dukt kun kan fås i to farv­er. For ved at til­fø­je noget neg­a­tivt til pro­duk­tbeskriv­elsen, synes kun­derne, at den virk­er mere ærlig.

Hvis folk alligev­el hur­tigt kan google sig frem til pro­duk­tets dårlige sider, hvor­for så ikke adressere dem direk­te i slag­stek­sten. Måske kan du lige­frem give en anvis­ning på, hvor­dan kun­den kan undgå de dårlige egenskaber.

Men naturligvis skal de dårlige egen­sk­aber du nævn­er, ikke få folk til at vælge dit pro­dukt fra. Men så dårlige pro­duk­ter sæl­ger du vel heller ikke i din webshop?

Fjern folks forbehold og besvar deres spørgsmål med deres egne ord!

Kan du svare på folks spørgsmål og udry­dde deres for­be­hold mod dit pro­dukt, er du godt på vej til at få det sol­gt! Men hvor­dan find­er du ud af, hvilke for­be­hold og spørgsmål folk har — og hvilke ord bruger de, når de beskriv­er dit pro­dukt? Det ser vi nærmere på her!

Brug Keyword Planner til at finde de spørgsmål, folk har om dit produkt

Et godt sted at starte din søgn­ing efter folks spørgsmål og for­domme, er at stoppe webadressen på din pro­duk­t­side ind i Google Key­word Plan­ner og til­føj ”Hvor­dan”, ”Hvor”, ”Hvor­for”, ”Tips” og lig­nende ord ind som påkrævede ord. Klik på Fores­låede key­words-fanen og find du ud af, hvilke spørgsmål og for­be­hold, der dukker op i søgeresultaterne.

Brug Keyword Planner til at finde ud af, hvad folk spørger om

Du kan også bruge et værk­tøj som Long Tail Pro eller et andet værk­tøj til at hive de såkaldte long tail-søgninger ud af Google, hvor disse ord indgår eller gå på jagt efter dem i din Google Ana­lyt­ics oversigt.

Find spørgsmål, anmeldelser og fordomme i nettets mange fora

Et andet sted du kan finde mass­er af spørgsmål om dine egne og beslægt­ede eller konkur­rerende pro­duk­ter, er ved at lade Google gen­nemtrævle diverse af net­tets mange fora. Alt efter hvilken branche du er inden­for, giv­er danske fora sjældent så gode resul­tater som de engel­sksprog­ede fora. Men heldigvis har kun­derne de samme for­be­hold, uanset hvilket sprog de taler. Så skift til engel­sk og bliv meget klogere på, hvad folk spørg­er om eller har prob­le­mer med.

Prøv f.eks. disse søgninger:

 • [søgeord|produktnavn] OR [branche] “just bought” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [branche] “should I buy” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [branche] “should i buy” “because” inurl:forum
 • [søgeord|produktnavn] OR [branche] “just bought” “because” inurl:forum
 • need help with” [søgeord|produktnavn] OR [branche]

Søge­ordet kan f.eks. være den type pro­dukt, du skriv­er om eller pro­duk­t­navnet og branche er enten branchen eller det emne- eller fagom­råde, pro­duk­tet benyttes inden for.

Søger du i danske fora, skriv­er du naturligvis søgeter­merne i gåseøjnene på dansk.

Skim søgere­sul­tater­ne igen­nem i de forskel­lige fora og læs, hvad folk har af bekym­ringer, spørgsmål eller for­be­hold — og hvor­dan de har løst de udfor­dringer, de har haft med produktet.

Brug forumprofiler til at bygge en persona

Andet steds på siden kom­mer vi ind på forde­len ved at skrive dine pro­duk­t­tek­ster til en opdigtet per­son – en såkaldt per­sona – der beskriv­er den typiske kunde mht. køn, alder, demografiske oplysninger og mange andre ting.

Når du nu er i gang på de forskel­lige fora, så tjek pro­fil­erne på de per­son­er, der stiller spørgsmål eller svar­er på spørgsmål med rela­tion til dit pro­dukt. Ud fra de oplysninger der står om de enkelte brugere, kan du finde mass­er af guld­ko­rn til din persona.

Tjek Quora for spørgsmål

Et andet fan­tastisk sted at gå på strand­hugst er spør­get­jen­esten Quora.com. Den er ganske vist på engel­sk, men det er muligt at finde spørgsmål og svar om alt mellem him­mel og jord – eller stille et spørgsmål som f.eks. ”Hvilke prob­le­mer har du oplevet med [pro­duk­t­navn]” og så se, hvad der dukker op.

Find svar på de fem nøglespørgsmål, du altid bør kende svaret på

Skal du kunne skrive en over­be­visende pro­duk­t­tekst, bør du altid kende svarene på disse fem nøgle­spørgsmål om det pro­dukt, du skriv­er om:

 • Hvor­for køber folk produktet?
 • Hvilke prob­le­mer har de oftest med det?
 • Hvilke for­be­hold havde de ved at købe det?
 • Hvad var den vigtig­ste årsag til, at de val­gte dette produkt?
 • Hvad bruger de reelt pro­duk­tet til – og hvordan?

Mange af spørgsmå­lene kan din kun­de­ser­vice nok give dig svaret på, men når du nu er i gang med at trævle net­tet igen­nem for spørgsmål og svar, så not­er lige de input ned, du støder på undervejs.

Brug folks egne ord

Der næppe nogen­si­d­en nogen, der har over­talt dig til at købe et pro­dukt, for­di det var “inno­v­a­tivt” eller “høj­ty­dende”. Når du alligev­el er rundt i de forskel­lige fora, så notér de ord og fras­er ned, folk selv bruger, når de beskriv­er dit pro­dukt i de forskel­lige indlæg.

Brug disse ord og fras­er i dine pro­duk­t­tek­ster. Så virk­er tek­sterne nem­mere at gå til og mere logiske for folk at læse. Kort sagt: Mød kun­derne på deres bane­halvdel ved at benytte de ord, de selv bruger!

5 overbevisende ord der nok skal få folk til at købe dit produkt!

Der er skrevet meget om, hvilke ord der virk­er mest over­be­visende og bedst over­taler folk. Vi har været alle lis­terne igen­nem og fun­det de fem mest over­tal­ende ord overhovedet!

 

 • DU – Hen­vend dig direk­te til læseren. Brug aldrig “man”.
 • GRATIS – Alle rea­ger­er på at noget er gratis!
 • FORDI – For­di det giv­er folk en grund eller årsag!
 • FORESTIL DIG – Få dem til at forestille sig, hvor­dan det vil være at eje produktet!
 • NY(T) – Alle vil have det sid­ste nye og være først med nyhederne.

Flere måder at overbevise folk på!

Vi har mange flere tricks til gode pro­duk­t­tek­ster oppe i ærmet endnu …

Afliv folks bekymringer!

Har pro­duk­tet nogle egen­sk­aber, der kan få folk til at vælge det fra, bør du sørge for at aflive deres bekym­ringer eller lave et mersalg.

Skal du skrive en pro­duk­t­tekst om en læder­jakke, kan det være en meget god ide at skrive noget om, hvorvidt den skal rens­es og hvor­dan den skal ple­jes og imprægneres, for at blive ved med at se godt ud .

Derved får du adresseret folks for­be­hold mod at købe en læder­jakke, for­di de tror den er svær at holde pæn eller kræver meget ple­je, for at den bliv­er ved med at se godt ud. End­videre giv­er det dig mulighed for mer­salg af ple­jemi­dler og lignende.

Så ved at hjælpe kun­den med at tænke fre­mad får du både aflivet nogle for­be­hold over for dit pro­dukt og større indt­jen­ing på hver ordre.

7 ud af 10 vægter produkttekster over fri fragt og pris

Et sats på gode pro­duk­t­tek­ster og ordentlige billed­er betaler sig. Læs mere her!

Knaphed får altid folk til lommerne!

Behovet for at anskaffe et pro­dukt vokser, hvis der er udsigt til begrænsede forsyninger eller anden form for knaphed.

Det er et ældgam­melt trick! Men det virk­er! Bare se hvor folk ham­str­er til jul eller påske, hvor mange butikker stadig har lukket i et par dage! Ind­køb­svognene bugn­er ved udsigten til et par lukkedage!

Sådan er det også med var­er, der sælges på net­tet. Er der kun få eksem­plar­er på lager, udsigt til en vold­som pris­stign­ing eller sælges varen på med et tids­be­grænset ned­slag i prisen, får det folk til lom­merne. Ban­nere med “Kun begrænset tid”, et ur der tæller ned eller lig­nende, får folk til at handle.

Det kræver naturligvis, at der også reelt set er en form for knaphed på pro­duk­tet. Når det tids­be­grænsede udsalg udløber, så SKAL varen stige. Når der ikke er flere på lager, skal der ikke være fyldt op to min­ut­ter efter. Bliv­er du først taget i at fifle med knapheds­be­gre­bet een gang, rygtes det lyn­hur­tigt på Trust­Pi­lot og net­tets forskel­lige fora.

Så brug det kun, når der reelt set er tale om en form for knaphed — og husk at gøre opmærk­som på knaphe­den! Enten ved hjælp af en af de metoder, vi allerede har nævnt eller ved at vise et særligt ban­ner, når der f.eks. kun er 1, 2 eller 3 eksem­plar­er tilbage af en vare. Det kan fås som færdig­pro­gram­merede udvidelser til de fleste webshop-systemer.

Knaphed er et ældgammel salgstrick - men husk at der skal være noget om snakken!

Lad dig inspirere af de største!

Når du skriv­er pro­duk­t­tek­ster, kan du nemt overse skoven for bare træer. Så tjek konkur­renterne og gå på strand­hugst hos dem, der bruger flest penge på reklamer i din branche.

Det er altid en god ide at under­søge, hvad andre skriv­er om det samme pro­dukt. Så er du sikker på, at du ikke overs­er nogle af de mest oplagte fordele ved pro­duk­tet. Når du nu er der, så tjek lige hvor mange ord de bruger på det. Det sid­ste kan nem­lig give dig en indika­tion af, hvor lange pro­duk­t­tek­ster, du skal skrive. Men det er en helt anden historie.

Du kan naturligvis ikke kopiere andres pro­duk­t­tek­ster. Det er både for­budt og torske­dumt. For det første straf­fer Google dig for det (lige­som ret­ten vil gøre) og for det andet, er der ikke noget ved din pro­duk­t­tekst, der gør, at den skiller sig ud fra konkur­renternes. Så lad dig inspirere. Skriv aldrig af!

Lad dig inspirere af de største

Har du en stor konkur­rent på markedet eller find­es der store spillere på det inter­na­tionale marked, der bruger mange penge på reklamer og markeds­føring på net­tet, kan det være en god ide at se nærmere på de pro­duk­t­tek­ster, de har skrevet. De har nem­lig oftest råd til nogle af de bed­ste og dyre copy­writere. Så her er med garan­ti god inspi­ra­tion at hente.

Når de store ofr­er mange penge på pro­duk­t­tek­ster, er det ikke kun for­di de vil have den mest over­be­visende pro­duk­t­tekst. Google giv­er nem­lig “rabat” på dine Adwords, hvis du har godt ind­hold på dine sider. Det er end­nu en fordel ved at have ordentlige pro­duk­t­tek­ster.

Tjek hvem der annoncerer mest i din branche og lad dig inspirere af dem!

Find de konkurrenter, der bruger flest penge på annoncer

Stop pro­duk­t­navnet eller et relateret søge­ord ind i f.eks. SEM­rush og til­føj (adwords_historical) efter. Så får du en liste over de hjemmesider, der har spyt­tet flest reklamekro­ner i Google Adwords. OBS: Søger du på danske hjemmesider, så husk at vælge den danske Google-hjemme­side i søge­fel­tet, før du søger.

Tjek deres produkttekster

Søg nu efter det konkrete pro­dukt eller beslægt­ede pro­duk­ter og nær­læs deres pro­duk­t­tek­ster. Bemærk hvilke ord og vendinger de bruger, hvilken række­følge deres sal­gsar­gu­menter kom­mer i og hvilket “call-to-action” de bruger, når de vil have kun­derne til at købe pro­duk­tet — og lad dig inspirere af det.

Skørt kan det kime, men det hjælper at rime!

Ord­spil, bogstavrim og andre lyriske fin­urlighed­er kan få dine pro­duk­t­tek­ster til at virke mere troværdige.

Ifølge en inter­es­sant amerikan­sk under­søgelse, får bogstavrim og andre lyriske ord­spil dine pro­duk­t­tek­ster til at virke mere tro­værdi­ge. Sam­tidig bliv­er sal­gsar­gu­menterne nem­mere at huske, hænger fast i læn­gere tid og de ideer og tanker, tek­sten inde­hold­er, får læn­gere tid til at trænge igen­nem og sætte sig i underbevistheden.

Det bety­der naturligvis ikke, at du skal gå helt amok og rime løs eller kon­vert­ere dine pro­duk­t­tek­ster til knækprosa. Men find de mest vigtige ord i dine sal­gsar­gu­menter, fordele og pro­duk­te­gen­sk­aber og se, om du kan klemme et bogstavrim eller andet ord­spil ind i tek­sten, uden at det virk­er lige så unaturligt som over­skriften til dette tip.

Brug andres indflydelse!

Vi jager alle social accept – også gen­nem de pro­duk­ter, vi køber. Vi gør helst det samme, som andre gør – især hvis de lign­er os.

Der­for er det vigtigt, at dine kun­der kan læse andre kun­ders pro­duk­tan­meldelser og kan se, hvad andre kun­der også har købt. Derved kan de nemt se, hvad andre men­er og andre har gjort.

Det spiller en vigtig rolle for de fleste, og det at føle sig som en del af en gruppe er en vigtig del af vores sociale behov. Det udgør det tred­je niveau i Maslows behovspyramide.

Så ved at gøre det nemt for dine kun­der at se, hvad andre har fore­taget sig i din web­shop, kan du lægge en form for grup­pepres på dine kun­der og sam­tidig gøre det “socialt accept­abelt” at han­dle hos dig. For dine kun­der spe­jler sig i hinan­den, men da de ikke kan se hinan­den rent fysisk i din “butik”, er du nødt til at stille det sociale spe­jl op ved at:

 • Vise pro­duk­tan­meldelser fra andre kunder.
 • Give mulighed for at dele pro­duk­ter på de sociale medier.
 • Vise hvilke pro­duk­ter andre har købt sam­men med det pågældende produkt.
Vi jager alle social accept - også gennem de produkter, vi køber.

Især pro­duk­tan­meldelserne er vigtige, for­di andre folks meninger er ekstremt vigtige for folk. Så skal din web­shop have tro­værdighed over­for de besø­gende, er det vigtigt, at du har nogle pro­duk­tan­meldelser at vise frem.

Men lad nu være med at fake dem, for folk kan godt kende forskel. Kan du ikke få folk til at skrive en pro­duk­tan­meldelse af sig selv, kan du f.eks. sende en mail til de kun­der, der køber nogle af dine vigtig­ste pro­duk­ter og give dem en rabatkode for at skrive en anmeldelse af produktet.

Fidusen med at dele pro­duk­tet på de sociale netværk er, at du giv­er dine kun­der en mulighed for at sig­nalere deres inden­titet over for deres netværk ved at dele det pro­dukt, de har eller overve­jer at købe hos dig. Det giv­er så sam­tidig den gevinst, at ven­nerne fra dine kun­ders netværk måske også læg­ger vejen forbi.

Brug et gammelt bilsælgertrick til at sælge mere!

Stør­relsen på en pris afhænger af, hvilken pris den bliv­er holdt op imod!

Det her trick går ikke så meget på, hvor­dan du skriv­er pro­duk­t­tek­ster. Det han­dler mere om, hvor­dan du sæt­ter den enkelte pro­duk­t­side og de relaterede pro­duk­ter på siden op.

Har du nogensinde købt en bil? Så ved du også, at når først I sæt­ter jer og skriv­er sluts­edlen, så kør­er bil­sæl­geren en masse udstyrspakker og andet tilbe­hør i still­ing. Skal du ikke lige have den her udstyrspakke med til 25.000. Jamen, her­regud hvad er 25.000 i forhold til de 250.000 du lige har sat dig i gæld for med bilen — og fordelt over 8 år. Jamen, det er jo småpenge.

Er sæl­geren rigtig god, ender han med at lave trick­et med dig flere gange — bare med et min­dre og min­dre beløb hver gang. For oppe i din hjerne lyder et min­dre beløb jo ikke nær så dyrt, som det højere beløb du lige har sagt ja til!

Det samme lille men­tale trick kan du bruge på to måder i din web­shop: Til bev­idst at sætte det pro­dukt, du er ved at sælge sam­men med dyrere pro­duk­ter i “Relaterede pro­duk­ter”, så det virk­er bil­ligere og til at lave mer­salg, når først pro­duk­tet er i indkøbskurven.

Brug et gammelt bilsælgertrick til at lave mersalg!

Få dit produkt til at se billigere ud

Du kan få dit pro­dukt til at se bil­ligere ud, ved at det vis­es sam­men med lig­nende pro­duk­ter, der er meget dyrere. Hvor dyrt er et ur til 600 kro­ner, hvis de andre ure du kan se under “Relaterede pro­duk­ter” eller “Brugere der så på dette ur, kigge også på”, koster væsentlig mere. Det han­dler om hvad du sam­men­lign­er med og koster de andre pro­duk­ter på siden 3–4 gange så meget, så bliv­er prisen nærmest en bagatel.

Det samme kan du rent fak­tisk gøre i tek­sten, også selv om du rent fak­tisk skriv­er, at det pro­dukt tek­sten omhan­dler, ikke kan nær så meget som det, du sam­men­lign­er det med: “Vel er dette ur ikke nogen Rolex, men vægten er næsten den samme og rem­men lign­er på en prik”.

Det du gør, er at præ­parere folks hjerne med et dyrere pro­dukt og så drage sam­men­ligninger med det. Det får det bil­ligere pro­dukt til at virke mere eksklu­sivt — også selv om du skriv­er, at det ikke er til­fældet! Det kan virke en kende uærligt. Så har du et etisk prob­lem med det, så lad være med at bruge denne finte.

Lav større mersalg med tillægsprodukter, der koster mindre

På samme måde har du nem­mere ved at lave mer­salg, hvis du hele tiden nævn­er udvidelser eller tillægspro­duk­ter til det pro­dukt, du er ved at skrive om efter faldende pris. Start altid oprem­snin­gen med det dyreste og tag dem så efter faldende værdi.

Så bliv­er de ekstra ting hele tiden bil­ligere, at stoppe i kur­ven — og hvad er en lavere pris sam­men­lignet med den dyrere, de lige har set på? Ja, den er bil­ligere og der­for virk­er den mere overkom­melig at købe. I kur­ven med den!

Det er også der­for bil­sæl­geren først beg­y­n­der at sælge dig ekstraud­styr til bilen, når han har lukket sal­get af bilen. Først kom­mer de dyre udstyrspakker og så bliv­er ekstraud­styret ellers bil­ligere og bil­ligere. I bed­ste fald for han måske sol­gt dig noget af det bil­lig­ste. Men et mer­salg er et mersalg.

{

Pas på dit ordvalg!

Dit ord­valg kan præ­parere folk til at købe – eller det mod­sat­te. Så vælg dine ord og vendinger med omhu.

Lige som med bil­sæl­ger­trick­et fra før, kan du præ­parere folks sindsstemn­ing og beslut­nings­grund­lag med dit ord­valg og de vendinger, du bruger.

Så hvis du væl­ger neg­a­tivt lad­ede ord, skaber du en neg­a­tiv stemn­ing og bruger du pos­i­tivt lad­ede ord, skaber du en pos­i­tiv stemn­ing. Egentligt enkelt og indlysende.

Vælg dine ord og vendinger med omhu - så du ikke skræmmer kunderne væk.

Sig det negative på en positiv måde

Skaber du for meget neg­a­tiv stemn­ing,  siger det sig selv, at folk bliv­er neg­a­tive over for det, du skriv­er. Men oftest kan du med en lille smule tanke­virk­somhed, få vendt det neg­a­tive, så du kan beskrive det på en pos­i­tiv måde.

Lad os tage et eksem­pel. I tek­sten herun­der opstår der en stemn­ing af, at man ikke kan stole på SEO-bureauer overhovedet:

Så tro ikke på bureauer, der fortæller dig, at de har luret Google og for eksem­pel kun fokuser­er på antal ord på siderne eller på at finde en masse søge­ord, når de skal have dine sider helt til tops i søgeresultaterne.”

Vender vi i stedet tek­sten om, så vi fokuser­er på de gode tegn, er der igen håb for alver­dens SEO-bureauer:

Det gode SEO-bureau har et nuanceret syn på Google og sørg­er for at dit web­st­ed lever op til Googles ret­ningslin­jer. Derved får dine besø­gende også den bed­ste oplevelse af web­st­edet og dermed dit firma.”

Ord­val­get i den sid­ste tekst er pos­i­tivt hele vejen igen­nem og SEO-bureauet bliv­er din ven i stedet for en Karl-Smart, der bare vil fra­narre dig dine penge.

Tænk over hvilken rækkefølge, du sammenligner i

Nogle gange han­dler det også om, hvilken række­følge du sam­men­lign­er tin­gene i, hvad du sam­men­lign­er op imod og hvilke ord, du bruger til din sammenligning.

Prøv at læse de to sæt­ninger herun­der og læg mærke til, hvor­dan den kom­pat­i­ble print­er­pa­tron på en eller anden måde virk­er mere tillokkende i tekst B. Sam­tidig bruger vi trick­et fra tidligere med at sige noget over­rask­ende eller uventet.

 

Hvilket produkt er bedst?

A — Vores kom­pat­i­ble print­er­pa­troner har samme høje kvalitet som de originale.

B — Den orig­i­nale print­er­pa­tron er ikke bedre end vores kompatible.

Sådan opbyg­ger du den bed­ste produkttekst!

Fak­tisk er der ingen gylden opskrift. Men starter og slut­ter du med at give de vigtig­ste sal­gsar­gu­menter og føl­ger du i øvrigt de ret­ningslin­jer, vi giv­er her, er du godt på vej til at over­be­vise dine kun­der om, at de skal købe hos dig!

Vi er alle sam­men skruet sådan sam­men, at vi bedst husker det første og det sid­ste, vi ser. Der­for bør du placere din mest over­tal­ende og bedst skrevne tekst først og sidst i dine pro­duk­t­tek­ster — og huske hver gang at afs­lutte med et klart call-to-action.

Denne opbygn­ing pass­er per­fekt til de fleste mod­erne og mobil­ven­lige web­shop-designs, hvor det jo han­dler om begrænse hvor meget brugerne skal scrolle, før de kom­mer til priso­plysningerne og Læg i kurv-knap­pen.

Så ved at opdele din tekst i to dele — en over og en under Læg i kurv-knap­pen og priso­plysningerne og en lidt læn­gere tekst, der går mere i dyb­den med forde­lene og igen slut­ter af med at gen­t­age og fremhæve de vigtig­ste fordele og give et nyt call-to-action, får du bygget en rigtig effek­tiv produkttekst.

Tekst 1: Den eneste tekst, de behøver at læse

Start med de vigtig­ste fordele først. Hvad er det, det her pro­dukt har, som ingen andre pro­duk­ter har. Hold tek­sten kort, fak­tuel og uden brug af mar­ket­ingslud­der som ”skarpe pris­er”, ”høj­ty­dende” og lignende.

Tekstopbygning

Tek­sten skal kunne stå alene og i sig selv være nok til at over­be­vise de mest købelystne. Men husk at det er vigtigt, at tek­sten er så kort, at den virk­er overkom­melig at læse og at den ikke gør vejen ned til køb-knap­pen for lang. Læs­er folk ikke andet på siden, skal det være denne her tekst – så den skal kunne huskes! Afs­lut med et kort og kon­tant call-to-action. Det må ikke blive for anmassende, men skal spørge efter sal­get på en naturlig måde.

Tip: Gen­brug en omskrevet ver­sion af den korte intro som meta descrip­tion. Det skal nok øge antallet af folk, der klikker på dit søgere­sul­tat frem for konkol­le­gaernes, der er skrevet efter en fast skabelon.

Tekst 2: Skal overbevise dem, der stadig er i tvivl eller har brug for mere viden

Efter pris og køb­sknap kom­mer så den tekst, der skal over­be­vise dem, der ikke allerede har beslut­tet sig. Det er her du skal liste flere fordele og uddybe dem. Husk nu det er forde­lene, du skal slå på og liste op – ikke pro­duk­te­gen­sk­aberne. Dem kan du gemme til produktdetaljerne.

Brug en eller flere punk­top­still­inger til at give overb­lik og mellem­rubrikker til at styre læseren. Kan du arran­gere mellem­rubrikkerne (H2), så de i sig selv virk­er som ultra­ko­rte argu­menter for at købe pro­duk­tet, bliv­er tek­sten mest effek­tiv. Især for dem der kun skim­mer tek­sten, for­di de end­nu ikke er inter­esseret nok i pro­duk­tet, til at de ork­er at læse brødteksten.

Afs­lut den lange tekst med end­nu et call-to-action. Har folk læst den helt til ende, er der nem­lig stor sandsyn­lighed for, at de er meget inter­esserede i at købe pro­duk­tet. Så gem et slagkraftigt argu­ment, et godt citat fra en kun­dean­meldelse, et godt tilbud eller en over­rask­ende sidegevinst ved pro­duk­tet til sidst og brug det til at spørge efter sal­get en gang til.

Skal vi skrive dine produkttekster?

Vi har skrevet om det meste:

A-kass­er · Alarm­sys­te­mer · Babytøj · Babyud­styr · Ban­nere · Barnevogne · Blæk­pa­troner · Brænde · Bygge­ma­te­ri­aler · Bøger · Bør­netøj · Com­put­ere · Cre­mer · Dametøj · E-cig­a­ret­ter · Espres­so­mask­in­er · Fag­foreninger · Fes­tar­tik­ler · Financier­ing­spro­duk­ter · Fodtøj · For­sikringer · Gad­gets · Glas · Helsekost · Her­retøj · Kaf­fe­mask­in­er · Kamp­sport­sud­styr · Kon­torstole · Kost­til­skud · Kos­tumer · Lam­per · Laser­ton­er · LED-pær­er · Leg­etøj · Lin­geri · Lægemi­dler · Lån · Lås­esys­te­mer · Madop­skrifter · Mad­var­er · Mobil­tele­fon­er · Mod­e­tøj · Overvågn­ing­sud­styr · Par­fumer · Porcelæn · Print­er­pa­troner · Pro­tein­pul­ver · Radio · Reklameartik­ler · Restau­ran­ter · Rideud­styr · Sen­ge · Sexlegetøj · Skøn­hed­spro­duk­ter · Sminke · Sport­sud­styr · Stiger · Strikkegarn · Støv­sug­ere · Tan­dlæge-behan­dlinger · Tasker · Tryk­sager · Træpiller ·Tv · Udstill­ing­sud­styr · Under­vogns­be­han­dlinger · Whisky og meget, meget mere.

Skal vi også skrive for dig?

Med udgangspunkt i jeres ønsker udar­be­jder vi pro­duk­t­tek­ster, der lever op til de tips, du kan læse her på siden. Tek­sterne udar­be­jdes i den længde, der giv­er mening for pro­duk­tet og jeres web­shops plac­er­ing i søgeresultaterne.

Forud for beskriv­elsen af hvert pro­dukt fore­tager vi en grundlæggende SEO-analyse og find­er eventuelle long tail søgninger, der kan have rel­e­vans for pro­duk­tet. I samar­be­jde med jer udar­be­jder vi en eller flere per­son­aer, der svar­er til jeres typiske kun­der, samt en liste med de vigtig­ste fordele ved de enkelte pro­duk­ter og ved at han­dle hos jer.

Alt sam­men kom­poneres til pro­duk­t­tek­ster i et fly­dende sprog, mål­ret­tet til netop den type kun­der I har. Vi kan også udar­be­jde SEO-ele­menter til alle pro­duk­ter, samt være behjælpelige med at lægge pro­duk­terne ind på jeres shopsystem.

Få et uforpligtende tilbud på dine tekster

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This