Det er ikke kun søde hunde og spæd­børn, der er popu­læ­re at dele. Lon­gre­ads – alt­så artik­ler på 3.000 til 10.000 ord – har en væsent­lig stør­re chan­ce for at bli­ve delt end artik­ler på under 1.000 ord – net­op for­di læng­den på artik­len giver den stør­re auto­ri­tet. Men lon­gre­ads har man­ge fle­re for­de­le – læs om dem her!

Lon­gre­ads bli­ver mere og mere popu­læ­re og iføl­ge en under­sø­gel­se fra OKDork og Buzzsu­mo, er der langt stør­re chan­ce for, at en lang arti­kel bli­ver delt frem­for en kort. Det skyl­des dels at artik­lens læng­de giver den mere tro­vær­dig­hed og dels at vær­di­en af at dele den bli­ver stør­re for den, der deler.

For ved at dele en lang arti­kel kom­mer ved­kom­men­de til at frem­stå, som om han eller hun ved en mas­se om emnet og som over­skud­s­ag­ti­ge, for­di de har givet sig tid til at læse hele artik­len. Det giver respekt i ven­ne­kred­sen, uan­set om det er på Face­book eller Lin­ke­dIn. Sam­ti­dig er det et skul­der­klap til for­fat­te­ren, for­di han eller hun stil­ler så meget viden om et enkelt emne til rådig­hed – og det i sig selv er også en god grund til at dele, hvis dem der læser den, har fun­det artik­len værdifuld.

Delinger af artikler målt på længden

Kil­de: OkDork og Buzzsumo

Men læn­ge­re artik­ler stil­ler stør­re krav til skri­ben­ten og hans eller hen­des evner til at struk­tu­re­re en lang tekst. For er der ikke hele tiden er en rød tråd og et vari­e­ret sprog­brug, fal­der læse­ren hur­tigt fra.

Der skal også tæn­kes ekstra meget over mel­lem­ru­brik­ker­ne, for­di de om nogen bli­ver fyrtår­ne for læse­ren, når de skal plø­je sig igen­nem de man­ge ord i longread-artiklen.

Sam­ti­dig kræ­ver læn­ge­re artik­ler mere tid til research og de tager oftest meget lang tid at skri­ve. Tit er der også brug for fle­re bil­le­der og illu­stra­tio­ner. Det gør lan­ge artik­ler væsent­lig mere beko­ste­li­ge og besvær­li­ge, at fremstille.

Men de er det hele værd, for udover fle­re delin­ger, er der utro­lig man­ge andre mulig­he­der for at kapi­ta­li­se­re på en longread-artikel.

Lon­gre­ads har stor SEO-mæs­sig værdi

Lan­ge artik­ler giver nem­lig også stør­re tro­vær­dig­hed for dit site hos Goog­le. Goog­le måler net­op vær­di­en af dit site på, hvor man­ge ord du har skre­vet om de søge­ord, du for­sø­ger at ran­ke på i søge­re­sul­ta­ter­ne. Med en arti­kel på 3−10.000 ord læg­ger du et ordent­lig lod i vægtskå­len, som det kan bli­ve svært for dine kon­kur­ren­ter at ham­le op med.

Du kan lige­frem kom­me ud for, at Goog­le frem­hæ­ver dit lon­gre­ad som en dyb­de­gå­en­de arti­kel i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det gør de i en sær­lig boks i bun­den eller i siden af søge­re­sul­ta­ter­ne. Har du en god, præ­cis og kort­fat­tet for­kla­ring på det emne, artik­len omhand­ler, kan du til­med kom­me ud for, at Goog­le snup­per den og bru­ger den som for­kla­ring på emnet – med behø­rig kre­di­te­ring til din side selvfølgelig.

Til­byd også dit lon­gre­ad som e‑bog

Det er hårdt at læse på skær­men – og jo læn­ge­re tek­sten er, jo svæ­re­re bli­ver det. Det bli­ver hel­ler ikke let­te­re af, at du er nødt til at scrol­le hele tiden. Der­ved taber du nemt ori­en­te­rin­gen og kan ikke gen­fin­de inter­es­san­te ste­der i tek­sten lige så nemt, som hvis tek­sten hav­de stå­et i en bog.

Der­for er det en god ide også at til­by­de artik­len som e‑bog. Det bety­der ikke, at du skal fjer­ne hele eller dele af artik­len fra sitet, for tit vil folk fortræk­ke e‑bogen frem­for webs­i­den – og artik­len vil­le miste noget af sin SEO-mæs­si­ge vær­di, hvis du fjer­ner noget af den.

Ved at til­by­de dit lon­gre­ad som e‑bog, kan den læses på andre  og mere vel­eg­ne­de enhe­der – f.eks folks tab­let – eller i mere læse­ven­li­ge pro­gram­mer som f.eks. Ado­be Rea­der. Det bety­der, at dine besø­gen­de kan læse artik­len som e‑bog, når det pas­ser dem og på den enhed, der pas­ser dem bedst at læse lan­ge tek­ster på.

E‑bogen skal natur­lig­vis pro­du­ce­res lige så pro­fes­sio­nelt, som en e‑bog dine besø­gen­de skul­le beta­le pen­ge for. Så du skal have desig­net et flot og iøj­ne­fal­den­de for­si­de, sat bogen ordent­ligt op og have pro­du­ce­ret et af de der bil­le­der, hvor e‑bogen lig­ner en rig­tig bog. Det skal bru­ges i for­bin­del­se med din mar­keds­fø­ring af e‑bogen på sitet.

Longreads giver flere delinger

Vil du sæt­te trumf på, kan du selv­føl­ge­lig godt ind­sæt­te et lil­le bonu­s­ka­pi­tel i e‑bogen, som de ikke får med på siden. Det skal nok over­be­vi­se de sid­ste, der skul­le have mod­vil­je mod at give deres e‑mail-adres­se, for at kun­ne down­lo­a­de e‑bogen kvit og frit.

Brug lon­gre­ads til at sam­le mailadresser

For selv­føl­ge­lig giver du ikke bare e‑bogen væk. Den har nem­lig vær­di nok til, at folk ger­ne vil give deres e‑mailadresse for at få den – også selv om hele tek­sten eller stort set hele tek­sten står på siden i forvejen.

Du skal selv­føl­ge­lig ikke kun til­by­de bogen mod at få folks mailadres­se på siden med artik­len. Den skal bru­ges som lok­kemad alle de ste­der på sitet, hvor du beder folk om at til­mel­de sig jeres nyheds­brev. Sørg for at pla­ce­re din opt-in box så syn­ligt på siden, som muligt – og ger­ne på hver ene­ste side på sitet.

For e‑mail er sta­dig den mest effek­ti­ve salgska­nal onli­ne – og med en auto­re­spon­der kan du pro­gram­me­re en hel serie af mails, der dels byg­ger en rela­tion mel­lem dig og dem, der til­mel­der sig din mai­ling­li­ste og dels giver dem de argu­men­ter – en mail ad gan­gen – der skal til, for at gøre dem til dine kunder.

Udgiv dit lon­gre­ad som en single

Når du nu har ofret tid og måske også pen­ge på at få pro­du­ce­ret e‑bogen i et pro­fes­sio­nelt design, kan du lige så godt sæt­te den til salg på Saxo og andre e‑boghandler som en såkaldt sing­le. Der­ved får du mar­keds­ført din e‑bog og skabt en ny kanal for besø­gen­de til dit site. Du får også givet bogen en vær­di – også selv om du sæl­ger den for f.eks. kun 19 kro­ner – der gør det end­nu mere attrak­tivt for dine besø­gen­de, at give deres e‑mailadresse for at få bogen gratis.

Er du ban­ge for, at folk bli­ver sure over at have givet pen­ge for bogen, sør­ger du for, at der er nog­le ekstra kapit­ler eller noget mere ind­hold med i den salg­ba­re ver­sion af bogen, end der er på siden eller den gra­tis e‑bog. Den gra­tis udga­ve kan du even­tu­elt kal­de for en light-udga­ve af den salg­ba­re ver­sion i bed­ste Mar­tin Thorborg-stil.

Der­ved går mar­keds­fø­rin­gen beg­ge veje – både fra bogens salgs­si­de på e‑boghandlen til sitet og fra den gra­tis e‑bog til den salg­ba­re udga­ve. Der­ved kan du måske lige­frem ende med at få tjent de udgif­ter ind, som du har haft på at få en pro­fes­sio­nel gra­fi­ker eller et bureau som vores til at sæt­te e‑bogen op – og måske også skri­ve indholdet.

Lad os pro­du­ce­re dit longread

Har du den helt rig­ti­ge ide til et lon­gre­ad, men synes et lon­gre­ad på fle­re tusin­de ord, er en lige lov­lig stor mund­fuld at kaste dig ud i, så giver vi dig ger­ne et til­bud på at pro­du­ce­re både tek­sten til artik­len og den til­hø­ren­de e‑bog.

Vi har pro­du­ce­ret både lon­gre­ads og til­hø­ren­de e‑bøger for fle­re dan­ske web­s­i­tes. De har haft gode erfa­rin­ger med net­op den­ne form for mar­keds­fø­ring – ikke blot i form at fle­re delin­ger, men også fle­re sign-ups til deres mai­ling­li­ster, bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og nye besø­gen­de via e‑boghandlernes salgs­si­der for bogen.

Brug for­mu­la­ren her på siden eller giv os et ring!