Test dig selv:

Hvor dyg­tig en copy­wri­ter er du?

 

I den lil­le test her­over kan du få testet dine evner som copy­wri­ter – eller ret­te­re om du har den rig­ti­ge indstil­ling og til­gang til den sær­li­ge måde, som pro­fes­sio­nel­le copy­wri­te­re tæn­ker, og struk­tu­re­rer tek­ster på. Kan du “the tri­cks of the tra­de”? Find ud af det her!

Copy­wri­ting hand­ler ikke bare om at stop­pe smar­te mar­ke­ting­flos­k­ler ind i tek­ster­ne på hjem­me­si­den, eller pres­se folk til at købe det pro­dukt eller den tje­ne­ste, der fal­by­des på siden ved hjælp af smar­te, psy­ko­lo­gi­ske tricks.

Ægte copy­wri­ting hand­ler om at for­stå den mål­grup­pe, fir­ma­ets pro­duk­ter og tje­ne­ster hen­ven­der sig til, samt hvil­ke pro­ble­ma­tik­ker, udfor­drin­ger, drøm­me og mål som mål­grup­pen har.

Sam­ti­dig hand­ler det om, hvor­dan du taler ind til de følel­ser og andre fak­to­rer, der får os til at træf­fe den beslut­ning, som du ger­ne vil have dine besø­gen­de til at tage.

Copy­wri­ting byg­ger på fak­ta – ikke på mavefornemmelser

Ende­lig hand­ler copy­wri­ting om at væl­ge emne og vin­kel ud fra fak­ta om mål­grup­pen og ikke sto­le på mave­for­nem­mel­ser. Der­ved sik­rer du, at de tek­ster du pro­du­ce­rer, rent fak­tisk ska­ber både tra­fik, fast­hol­der de besø­gen­de og kon­ver­te­rer dem til alt lige fra abon­nen­ter på nyheds­bre­vet over down­lo­ad af gra­tis e‑bøger og til kun­der i butikken.

Mave­for­nem­mel­ser og gene­ra­li­se­rin­ger leder oftest til tek­ster uden det for­nød­ne punch og evne til at fast­hol­de de besø­gen­de. Det fører til høje­re boun­ce rate og kor­te­re dwell time på sider­ne på hjem­me­si­den eller webs­hop­pen – og der­med til dår­li­ge­re pla­ce­rin­ger i søgeresultaterne.

Alle kon­ver­te­rin­ger er et salg

For en copy­wri­ter er det lige så stort et salg at få besø­gen­de til at til­mel­de sig et nyheds­brev,  hen­te en e‑bog og mod­ta­ge de til­hø­ren­de mails, som at få de besø­gen­de til at købe et pro­dukt eller en tjeneste.

Det er gan­ske vist kun det sid­ste, der giver pen­ge i kas­sen. Men både nyheds­bre­ve og gra­tis e‑bøger baner vej­en for det fysi­ske salg. Her beta­ler de besø­gen­de bare med den tid, de bru­ger på at læse dem.

Husker du dis­se lede­t­rå­de, når du tager testen,  har du en god chan­ce for at bli­ve udnævn til 100 % inkar­ne­ret copywriter.

Del resul­ta­tet og udfor­dr dine venner

Når du har taget testen, får du et flot cer­ti­fi­kat, der bedøm­mer dine evner som copy­wri­ter. Del det på dit fore­truk­ne soci­a­le medie og udfor­dr ven­ner­ne på deres viden om copywriting.

Som en ekstra bonus får du fem mails, der gen­nem­går de rig­ti­ge svar. I den før­ste giver vi dig de rig­ti­ge svar, og begrun­der det rig­ti­ge svar for det før­ste spørgs­mål. I de efter­føl­gen­de mails får du begrun­del­sen for de andre fire spørgsmål.

Under­vejs for­sø­ger vi ikke at sæl­ge dig noget eller give dig til­bud af nogen art. Vi deler hel­ler ikke din mailadres­se med andre eller lig­nen­de. Du mod­ta­ger kun dis­se fem mails – intet andet!

Så tag testen og lær det, der adskil­ler en rig­tig copy­wri­ter fra alle dem som tror, de kan skri­ve tek­ster til nettet.

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER
Hvor­for følel­ser sælger
bed­re end funktioner!
TIPS TIL WEBTEKSTER
Hvor­for vi ikke skriver
“rig­ti­ge” SEO-tekster!
TIPS TIL WEBTEKSTER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220