Lok dem med uimod­ståe­li­ge småka­ger og sælg som aldrig før

Når du skal have kun­der­ne til at bli­ve opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kva­li­te­ter, hand­ler det om, at få pro­duk­ter­ne til at se ud som om, de kan opfyl­de kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bru­ges som lok­ken­de småka­ger.

Skal du gøre et pro­dukt nær­mest uimod­ståe­ligt og få det til at frem­stå som noget nær en nød­ven­dig­hed at eje, skal du ken­de dine poten­ti­el­le kun­der ret godt. For det hand­ler nem­lig ikke om at fal­by­de og ita­le­sæt­te pro­duk­ter­nes egen­ska­ber. Dem er folk ligeg­la­de med, så læn­ge de ikke har beslut­tet sig for at købe et kon­kret pro­dukt end­nu.

Før folk kom­mer så langt, star­ter de nem­lig først med at fin­de ud af, hvad det i det hele taget er for et slags pro­dukt eller en type ydel­se, der er løs­nin­gen på deres pro­ble­mer eller behov. I den pro­ces er det en god ide at få fan­get poten­ti­el­le kun­der så tid­ligt i for­lø­bet som muligt. Der­ved kan du bed­re præ­pa­re­re dem, så det ender med, at det er jeres pro­dukt eller tje­ne­stey­del­se, de væl­ger.

For at få net­op dit pro­dukt til at vir­ke som den bed­ste løs­ning, skal du tale til noget høje­re og mere end bare de simp­le behov. Vi skal have fat i folks drøm­me og bru­ge en salgs­for­mu­lar, der har været anvendt i århund­re­der.

Drømme er som småkager - også når du vil sælge noget på nettet

Giv dem noget, så de kan nå småka­ger­ne

Lad os for et øje­blik kon­ver­te­re folks drøm­me til en dåse med småka­ger, der står på øver­ste hyl­de i et højt skab. Kagedå­sen står så højt oppe, at den ikke er til at nå. For at kun­ne nå den, skal du have fat i noget at stå op på. Det er det pro­dukt eller den tje­ne­stey­del­se, du sæl­ger. Den vir­ker som skam­mel eller trap­pe­sti­ge, så det bli­ver muligt at nå småka­ger­ne i dåsen oppe på den øver­ste hyl­de.

Men for at folk i det hele taget vil gide ræk­ke ud efter skam­len, skal du først for­kla­re, hvor lækre småka­ger­ne er. Dine kun­der skal på det nær­me­ste kun­ne sma­ge dem og føle, hvor godt det vil være at spi­se dem. De skal være helt uimod­ståe­li­ge!

Det gør du dem ved at få kun­de­em­ner­ne til at fore­stil­le sig, hvor godt det vil føles for dem, at få opfyldt deres drøm­me – eller som mini­mum få opfyldt den mindst accep­tab­le for­an­dring på vej mod drøm­men.

Når du først…

Det fin­des der fle­re måder at gøre på. Den før­ste hand­ler om, at for­tæl­le hvad det kræ­ver for at opfyl­de drøm­men eller få dem til at fore­stil­le sig det resul­tat, de opnår. Der­næst for­tæl­ler du dem så, hvad det vil bety­de for dem på langt sigt og hvor­dan det vil føles for dem.

  • Når du først har tabt dig 10 kilo, kan du bestil­le tøj hjem fra net­tet, uden at skul­le bekym­re dig om, hvor­vidt du kan være i det.
  • Når du først har fået løst dine pro­ble­mer med dår­lig udluft­ning, vil du få et meget sun­de­re inde­kli­ma. Så slip­per for altid at døje med tør­re slim­hin­der og kom­mer til at få det meget bed­re end i dag.
  • Når først du har fået købt dig en min­dre bil, kom­mer du til at bru­ge fær­re pen­ge på brænd­stof. Det vil give dig ny luft i øko­no­mi­en og en meget bed­re samvit­tig­hed over for mil­jø­et.

Beskriv det suc­ces­ful­de øje­blik

En anden måde at ita­le­sæt­te drøm­men på, er ved at beskri­ve det øje­blik, hvor kun­den bevi­ser over for omver­de­nen, at han eller hun har opnå­et sit drøm­me­mål. Her skal du foku­se­re på:

  • Hvor det fore­går
  • Hvad der sker
  • Hvem der er til­ste­de
  • Hvor­dan det føles for hoved­per­so­nen

Det kun­ne f.eks. udmønte sig i en lil­le for­tæl­ling som den­ne:

”Tænk hvor fan­ta­stisk det vil være, når du en dag kan gå ind i en hvil­ken som helst tøj­for­ret­ning sam­men med din bed­ste venin­de og hop­pe i en kjo­le, der er to num­re min­dre, end du bru­ger i dag! For­stil dig hen­des rosen­de kom­men­ta­rer, for­di hun ved hvor meget du har kæm­pet for at opnå dit flot­te vægt­tab.”

 

Ved at ita­le­sæt­te kun­der­nes drøm­me i både pro­dukt­tek­ster­ne og i den con­tent mar­ke­ting, du udvik­ler for dine pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser, gør du dine pro­duk­ter til den skam­mel, der får læse­ren til at kun­ne nå deres drøm­me. Det skal du natur­lig­vis ita­le­sæt­te både før og efter – især efter. For her er du helt sik­ker på, at have deres ful­de opmærk­som­hed.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This