SKRIV BED­RE TEK­STER ONLI­NE

Sådan ska­ber du den røde tråd i din tekst

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Den røde tråd er den, der sør­ger for, at dine læse­re kom­mer hele vej­en gen­nem din tekst. Det er den, der fører læser­ne fra den ene sæt­ning til den anden. Den får den ene sæt­ning til at lede over i den næste og sør­ger for at den næste sæt­ning fører vide­re fra den for­ri­ge. Læs med her, og find ud af, hvor­dan du ska­ber den røde tråd i din tekst, der får de besø­gen­de til at læse din tekst hele vej­en til enden.

Gode tek­ster opda­ger du ikke. Dem læser du bare! Det er først, hvis tek­sten er knud­ret for­mu­le­ret, sprin­ger uven­tet rundt mel­lem emner­ne, gen­ta­ger sig selv eller vir­ker ulo­gisk opbyg­get, du begyn­der at læg­ge mær­ke til den. For mang­ler den røde tråd, bli­ver det en udfor­dring at læse, og så opgi­ver de fle­ste hur­tigt – især på net­tet.

Selv­føl­ge­lig må der hel­ler ikke være for man­ge sta­ve-, kom­ma- og gram­ma­ti­ske fejl i tek­sten. Det er også med til at gøre det van­ske­ligt at læse og kan vir­ke endog meget menings­for­styr­ren­de. Men selv om sta­ve­fejl med vide­re er en for­hin­dring for læs­nin­gen, kan du for det meste godt få en for­stå­el­se af, hvad det er, tek­sten for­tæl­ler.

Mang­ler den røde tråd der­i­mod, kan du ikke få opbyg­get en men­tal model for det, som tek­sten omhand­ler. I ste­det føler du, at du får kastet løse brik­ker til et pus­le­spil efter dig , du så selv skal sæt­te sam­men bag­ef­ter.

Som en uen­de­lig kæde af ord

Den røde tråd kan være svær at opda­ge, net­op for­di du ikke opda­ger opbyg­nin­gen af de gode tek­ster. Rent prak­tisk imple­men­te­res det ofte ved hjælp af over­bin­dings­ord (der oftest er bio­rd) og -fra­ser som ”for”, ”end­vi­de­re”, ”på sam­me måde”, ”for eksem­pel” og lig­nen­de i star­ten af en sæt­ning. Dis­se ord og ven­din­ger peger bag­ud i tek­sten og fører menin­gen fra den for­ri­ge sæt­ning over i den nye.

Men det er ikke nok! For byg­ger den for­ri­ge sæt­ning ikke op til fort­sæt­tel­sen i den næste sæt­ning, bli­ver det lige præ­cis over­bin­dings­or­det i star­ten af den nye sæt­ning, der klip­per den røde tråd over.

Den røde tråd kan imid­ler­tid også klip­pes over af et uven­tet skift midt i en sæt­ning. Det sker oftest ved, at der refe­re­res til­ba­ge til noget tid­li­ge­re i sæt­nin­gen eller afsnit­tet, mens der sam­ti­dig for­tæl­les vide­re der­fra, hvor læse­ren befin­der sig i tek­sten nu. Et lil­le eksem­pel:

Kun­stig pejs, el-pejs, elek­trisk pejs… kært barn har man­ge nav­ne.  Den­ne kun­sti­ge pejs fra XXX er et popu­lært valg inden for kate­go­ri­en med smuk­ke flam­mer af LED-belys­ning …

Her får læse­ren et for­kert bil­le­de af, hvad det er for en kate­go­ri, der er tale om. Inten­tio­nen har været at ”inden for kate­go­ri­en” skal pege til­ba­ge til ”kun­stig pejs”. Men for­di der sam­ti­dig fyl­des en beskri­vel­se af pej­sen på ”med smuk­ke flam­mer”, kom­mer det til at frem­stå som om, der er tale om en sær­lig kate­go­ri for smuk­ke flam­mer. Det sen­der den røde tråd i en helt for­kert ret­ning.

Kræ­ver over­blik over emnet og plan­læg­ning af tek­sten

Den røde tråd kræ­ver, at du har over­blik over det emne, du skal skri­ve om. Kun ved at have det for­nød­ne over­blik, bli­ver du i stand til at plan­læg­ge din tekst, så der er et natur­ligt for­løb i den. Tit hjæl­per det også at væl­ge en bestemt vin­kel på tek­sten. Det giver dig oftest en ska­be­lon eller ræk­ke­føl­ge, der kom­mer til at ska­be for­lø­bet i tek­sten.

For­lø­bet skal star­te fra før­ste sæt­ning i brød­tek­sten og slut­te med den sid­ste sæt­ning på siden. Det skal ska­be en form for hand­ling i tek­sten, der hele tiden leder folk vide­re. Sam­ti­dig her­med får tek­sten folk til at dan­ne sig et indre bil­le­de – den men­tale model – ved at give dem de for­nød­ne brik­ker i pus­le­spil­let til det indre bil­le­de, så de kom­mer i en logisk ræk­ke­føl­ge.

Opdel tek­sten i logi­ske dele med mel­lem­ru­brik­ker

Men for­lø­bet – den røde tråd – skal ikke ale­ne bin­de over fra sæt­ning til sæt­ning. Der skal også være en logisk over­bin­ding fra afsnit til afsnit og fra sek­tion til sek­tion i tek­sten.

Tek­stens sek­tio­ner ska­bes ved hjælp af mel­lem­ru­brik­ker. De sig­na­le­rer, at her kom­mer en ny por­tion af brik­ker­ne til pus­le­spil­let – lidt lige­som når du tager hul på en ny pose klod­ser i sam­le­vej­led­nin­gen til en stør­re LEGO-kon­struk­tion.

Over­bin­din­gen ska­bes med de sam­me over­bin­dings­ord som mel­lem de enkel­te sæt­nin­ger i hvert afsnit eller ved at refe­re­re til­ba­ge til det sted tid­li­ge­re i tek­sten, som den nye sek­tion hæn­ger sam­men med. ”Som vi tid­li­ge­re har været inde på… ”, ”På sam­me måde…” eller ”En anden vig­tig para­me­ter…” er nog­le eksemp­ler. Her sig­na­le­rer det sid­ste eksem­pel, at der kom­mer en ny mening eller del, mens de andre for­tæl­ler læse­ren, at den nye sek­tion byg­ger vide­re på det, de lige kom­mer fra eller tid­li­ge­re har læst om.

Så mel­lem sek­tio­ner­ne kan der godt være et vist spring eller et lil­le sving på trå­den, om man vil. Men der skal ikke kom­me et fuld­stæn­digt uven­tet skift – med min­dre der er en rig­tig god mening med det. Og det er oftest en effekt, der gør sig bed­re i skøn­lit­te­ra­tur end i sag­li­ge eller fak­tu­el­le tek­ster på net­tet.

En poin­te i hvert afsnit

Hver sek­tion udgø­res af et eller fle­re afsnit. Afsnit­te­ne giver brik­ker­ne til den del af den men­tale model, der opbyg­ges i den pågæl­den­de sek­tion.

Her er det vig­tigt, at du har en og kun en poin­te i hvert afsnit. Det gør det muligt at opbyg­ge afsnit­tet som en mini­ud­ga­ve af den jour­na­li­sti­ske tre­kant. Det før­ste afsnit er over­skrif­ten, den næste giver de vig­tig­ste detal­jer, og resten af sæt­nin­ger­ne i afsnit­tet giver den for­nød­ne bag­grunds­vi­den.

Der­ved kom­mer der ingen plud­se­li­ge uds­ving eller knæk på trå­den, og sam­ti­dig ska­ber du en tekst, der er nem at skim­me for den læser, der ikke orker at læse tek­sten helt ned i detalj­en.

Opbyg­nin­gen kan være svær at imple­men­te­re helt sla­visk. Især for­di tek­sten bli­ver alt for stac­ca­to-agtig at læse, hvis du går fuld­stæn­dig i over­skrifts­mo­de med den før­ste sæt­ning. Du skal sta­dig huske at bin­de over fra for­ri­ge afsnit for at gøre tek­sten læse­ven­lig. Ellers kun­ne du lige så godt have opsat hele tek­sten som en lang punk­top­stil­ling.

Det er også vig­tigt, at afsnit­te­nes ind­hold lever op til, hvad mel­lem­ru­brik­ken lover. Der skal ikke lige plud­se­lig skif­tes emne under­vejs, som f.eks. i det­te lil­le eksem­pel fra før­om­tal­te tekst om kun­sti­ge pej­se:

Hvad kræ­ver en el-pejs?

Gan­ske enkelt kun en stik­kon­takt. XXX el-pej­sen er des­u­den en slank model, der pas­ser ind de fle­ste ste­der. Så hvad end du har en lil­le lej­lig­hed eller en stor vil­la, der træn­ger til ekstra hyg­ge, er XXX helt per­fekt.

Her stik­ker tek­sten af alle­re­de fra den anden sæt­ning. Det sker for­di tek­sten i den anden og tred­je sæt­ning i afsnit­tet ikke sva­rer på det spørgs­mål, der er i mel­lem­ru­brik­ken. Fak­tisk for­tæl­ler hver sæt­ning tre for­skel­li­ge poin­ter. Der­ved bry­der tek­sten prin­cip­pet med, at der kun må være en poin­te i afsnit­tet.

Den røde tråd er lidt lige­som en god stem-n­ing. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstå­et.

Opskrif­ten på den røde tråd

Den røde tråd er lidt lige­som en god stem­ning. Det er ikke helt til at sæt­te en fin­ger på, hvor­dan den er opstå­et. Men tit kom­mer den nem­mest, hvor du skri­ver om noget, du er godt inde i, har en mening om eller har fun­det en rig­tig god vin­kel på.

Andre gan­ge kræ­ver det utal­li­ge gen­nem­skriv­nin­ger og ryk­ken rundt på ord, sæt­nin­ger, afsnit eller hele sek­tio­ner. For selv om du har en plan fra star­ten, opda­ger du måske, at din argu­men­ta­tions­ræk­ke­føl­ge ikke hol­der vand, eller også opda­ger du, at der mang­ler noget, som du så er nødt til at fyl­de på under­vejs.

Skal vi give en mere hånd­fast opskrift end det, vi alle­re­de har for­søgt at beskri­ve i tek­sten, kun­ne den se sådan ud:

1

Få over­blik over det emne, du skal skri­ve om

Start med at resear­che på emnet, og bemærk under­vejs, hvor­dan du selv dan­ner dig en indre men­tal model af emne­om­rå­det. Hvil­ke poin­ter gav dig en aha­op­le­vel­se? Er det et emne, du ken­der meget til, så for­stil dig, hvor­dan du vil­le for­kla­re emnet til en god ven.

2

Opstil over­blik­ket i punkt­form eller som mind­map

Tegn en mind­map, eller skriv en punk­top­stil­ling, hvor du lister de logi­ske punk­ter op, der skal til for at beskri­ve emnet. Flyt rundt på punk­ter­ne, til du fin­der den helt rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge, som giver de enkel­te poin­ter til læse­ren i den mest logi­ske ræk­ke­føl­ge.

3

Opdel over­blik­ket i logi­ske sek­tio­ner – dine mel­lem­ru­brik­ker

Kig på punk­top­stil­lin­gen eller mind­map­pen. Er der nog­le logi­ske, over­ord­ne­de dele, du kan opde­le punk­ter­ne i. De udgør dine mel­lem­ru­brik­ker i tek­sten – og de under­lig­gen­de punk­ter bli­ver så afsnit­te­ne i de enkel­te sek­tio­ner.

4

Dob­belt­tjek flowet

Når du er til­freds med opde­lin­gen af din punk­top­stil­ling eller din mind­map i sek­tio­ner og afsnit, så læs det igen­nem, og se om det giver dig det for­nød­ne over­blik. Er du i tvivl, så lad en anden læse det igen­nem, og hør deres mening.

5

Opbyg tek­sten afsnit for afsnit

Der­ef­ter kan du gå i gang med at skri­ve tek­sten afsnit for afsnit. Tag udgangs­punkt i de enkel­te punk­top­stil­lin­ger eller punk­ter i mind­map­pen, og fyld den for­nød­ne, uddy­ben­de beskri­vel­se på. Læs hele afsnit­tet igen­nem. Fly­der tek­sten? Er der uven­te­de spring? Eller vir­ker tek­sten stac­ca­to-agtig?

6

Tjek, og skab over­bin­din­gen fra afsnit til afsnit

Når du er fær­dig med alle punk­ter­ne, så læs hele tek­sten igen­nem fra ende til anden. Vær især opmærk­som omkring oplæg­get til næste afsnit og over­bin­din­gen fra for­ri­ge afsnit i slut­nin­gen og star­ten af hvert afsnit. Hæn­ger det sam­men, eller opstår der mær­ke­li­ge spring?

7

Skriv man­chet­ten

Når brød­tek­sten er i hus, er det tid til at skri­ve man­chet­ten. Den skal opsum­me­re tek­stens vig­tig­ste poin­ter og sæl­ge ind­hol­det. Du kan læse mere om, hvad man­chet­ter er her, og hvor­dan du skri­ver dem på den rig­ti­ge måde.

8

Find den rig­ti­ge over­skrift

Selv om du sik­kert alle­re­de hav­de en over­skrift, da du gik i gang, så tjek den igen, når du er fær­dig med brød­tekst og man­chet. Hol­der den sta­dig, eller er der grund til at juste­re på den? Kan du skær­pe den? Eller gøre den mere inter­es­sant?

9

Læs hele tek­sten igen­nem en sid­ste gang

Når du er fær­dig, så læs tek­sten igen­nem en sid­ste gang. Start med kun at læse over­skrif­ten, man­chet­ten og mel­lem­ru­brik­ker­ne. Hæn­ger de sam­men, og giver mel­lem­ru­brik­ker­ne det rig­ti­ge over­blik? Læs der­næst hele tek­sten igen­nem, og hold øje med de ste­der, hvor tek­sten bli­ver svær at for­stå, eller der kom­mer uven­te­de skift. Ret dis­se ste­der, til tek­sten fly­der helt natur­ligt, og du ikke tæn­ker over den læn­ge­re. Bed even­tu­elt en anden om at læse tek­sten igen­nem og få hans eller hen­des input.

Skal vi hjæl­pe jer med at fin­de den røde tråd?

Synes du ikke rig­tigt, jeres egne tek­ster spil­ler helt, eller synes du, det er svært at skri­ve dem? Så kon­takt os, og lad os tage en snak om, hvor­dan vi får skabt den røde tråd i jeres tek­ster. Vi udvik­ler alle for­mer for con­tent mar­ke­ting og skri­ver alt lige fra artik­ler over e-bøger og til pro­dukt- og kate­go­ri­tek­ster til webs­hops.

Kon­takt os ved enten at bru­ge for­mu­la­ren her­un­der, eller giv os et ring, eller send os en mail. Kon­tak­top­lys­nin­ger­ne fin­der du nederst her på siden.

3 + 15 =

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This