Giv de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se af jeres hjem­mesi­de!

SEO tek­ster skal være usyn­li­ge for læse­ren

SEO tek­ster – tek­ster der er opti­me­ret til søge­ma­ski­ner – skal for­mu­le­res, så læser­ne ikke opda­ger, at tek­sten er skre­vet for at sik­re en god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For SEO tek­ster hand­ler ikke læn­ge­re om, at gen­ta­ge søge­or­det nok gan­ge. I ste­det skal tek­sten give læser­ne rele­vant viden og sva­re på det, folk søg­te efter. Hvor­dan du skri­ver den slags SEO tek­ster, giver vi dig opskrif­ten på her.

Plan­læg tek­sten!

Udpeg søge­ord og find rele­van­te spørgs­mål, I kan besva­re i jeres SEO tek­ster.

Ind­ar­bejd seman­tik­ken!

Find de rig­ti­ge evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­dets betyd­ning.

Send læse­ren vide­re!

Hvad er den mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren skal fore­ta­ge, når tek­sten er læst?

Hvad er SEO tek­ster

SEO tek­ster er søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der er skre­vet og dis­po­ne­ret, så de kan skaf­fe den bedst muli­ge pla­ce­ring for det søge­ord, som tek­sten omhand­ler. Ind­hol­det og emner­ne i tek­sten er nøje udvalgt, så de ska­ber den størst muli­ge rele­vans for de besø­gen­de, der har søgt på søge­or­det eller søge­fra­sen i Goog­le.

I dag hand­ler SEO tek­ster ikke bare om at pla­ce­re søge­or­det de rig­ti­ge ste­der i tek­sten og næv­ne det det rig­ti­ge antal gan­ge. I ste­det er det vig­tigt at ska­be en god seman­tisk rele­vans i tek­sten omkring søge­or­det, så Goog­le bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af søge­or­det og hvil­ke søge­hen­sig­ter, siden med tek­sten skal vises som et søge­re­sul­tat for.

Det kræ­ver kva­li­tet­stek­ster i ste­det for de bil­li­ge tek­ster af lav kva­li­tet, som SEO tek­ster i man­ge år var syno­nymt med.

Hvad er SEO tek­ster

SEO tek­ster er søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der er skre­vet og dis­po­ne­ret, så de kan skaf­fe den bedst muli­ge pla­ce­ring for det søge­ord, som tek­sten omhand­ler. Ind­hol­det og emner­ne i tek­sten er nøje udvalgt, så de ska­ber den størst muli­ge rele­vans for de besø­gen­de, der har søgt på søge­or­det eller søge­fra­sen i Goog­le.

I dag hand­ler SEO tek­ster ikke bare om at pla­ce­re søge­or­det de rig­ti­ge ste­der i tek­sten og næv­ne det det rig­ti­ge antal gan­ge. I ste­det er det vig­tigt at ska­be en god seman­tisk rele­vans i tek­sten omkring søge­or­det, så Goog­le bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af søge­or­det og hvil­ke søge­hen­sig­ter, siden med tek­sten skal vises som et søge­re­sul­tat for.

Det kræ­ver kva­li­tet­stek­ster i ste­det for de bil­li­ge tek­ster af lav kva­li­tet, som SEO tek­ster i man­ge år var syno­nymt med.

Når du skal udvik­le SEO tek­ster i dag, skal du sta­dig fore­ta­ge en søge­ord­s­a­na­ly­se for at fin­de ud af, hvil­ke søg­nin­ger det er vig­tigt at kom­me til at ran­ke for, for at kun­ne til­træk­ke de rig­ti­ge men­ne­sker til din hjem­mesi­de. Men det er slut med at skri­ve lige­gyl­di­ge tek­ster, bare for at kom­me til at ran­ke på et bestemt søge­ord. I ste­det skal du foku­se­re på at give folk svar på de søg­nin­ger, de fore­ta­ger – og vel at mær­ke et svar, de kan bru­ge til noget.

Tænk dine SEO tek­ster som træ­de­sten i van­det

Når du skal til­ret­te­læg­ge SEO tek­ster til din hjem­mesi­de, skal du se hver enkelt tekst som en træ­de­sten i van­det i den besø­gen­des rej­se fra aldrig at have hørt om dig, dit fir­ma eller dine pro­duk­ter og så hele vej­en frem til, de er ble­vet kun­de hos jer. Jo mere rele­vant hver enkel træ­de­sten er og jo bed­re en ople­vel­se de giver de besø­gen­de, jo stør­re er chan­cen for, at du får dem hele vej­en frem til at købe noget af jer.

For hver træ­de­sten skal du bestem­me dig for, hvor­for den besø­gen­de skal træ­de ud på den og i hvil­ken ret­ning du ger­ne vil sen­de den besø­gen­de vide­re, når han eller hun har konsu­me­ret det ind­hold, der udgør træ­de­ste­nen.

SEO tekster er som trædesten i vandet
SEO tekster skal besvare spørgsmål

Hvor­for skal folk træ­de ud på din træ­de­sten?

Når folk søger på net­tet, kan der være fle­re for­skel­li­ge hen­sig­ter med deres søg­ning. Sam­ti­dig kan der være fle­re for­skel­li­ge for­tolk­nin­ger de søge­ord, folk anven­der. Goog­les – og de andre søge­ma­ski­ners – for­mål, er at bestem­me den rig­ti­ge hen­sigt og betyd­ning af søg­nin­gen og vise nog­le søge­re­sul­ta­ter, der pas­ser så præ­cist som muligt til det­te.

Så i ste­det for at foku­se­re på et enkelt søge­ord til hver arti­kel, skal du i ste­det foku­se­re på at besva­re et af de rele­van­te spørgs­mål, folk stil­ler i rela­tion til de søge­ord, du ger­ne vil ran­ke for. Hvil­ke spørgs­mål du skal besva­re, kan du fin­de ud af ved at kig­ge på long tail søg­nin­ger og de søge­for­slag og for­slag til rela­te­re­de søg­nin­ger, som Goog­le kom­mer med.

Søgeordsforslag kan give dig spørgsmålet til en god SEO tekst

Søge­ord­s­for­slag kan give dig spørgs­må­let til en god SEO tekst.

Udvikl SEO tek­ster, der besva­rer de spørgs­mål, som folk stil­ler

Til hvert spørgs­mål udvik­ler du en arti­kel, som besva­rer spørgs­må­let i for­hold til den hen­sigt og betyd­nings­mæs­si­ge sam­men­hæng, den besø­gen­de søg­te med. Jo mere mål­ret­tet du går efter det og jo mere kon­kret og jo tid­li­ge­re i tek­sten, du besva­rer spørgs­må­let, jo bed­re chan­cer har du for, at dit ind­hold får en høj pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Aller­helst skal du alle­re­de give sva­ret i man­chet­ten – det intro­du­ce­ren­de afsnit der kom­mer lige efter over­skrif­ten på siden. Er du sne­dig, får du for­mu­le­ret sva­ret på en måde, så det får folk til at læse vide­re i sel­ve brød­tek­sten på siden. For de 40–70 ord en man­chet mak­si­malt er på, er sjæl­dent nok til at give et uddy­ben­de svar.

En god måde at gøre det på, er var at få sva­ret til at vir­ke over­ra­sken­de, mere effek­tivt eller på anden måde skil­le sig ud fra de svar, folk kan fin­de på andre hjem­mesi­der. Der­ved får I også vist folk fra aller­før­ste færd, at når de hand­ler med jer, får de en bed­re og mere gen­nemtænkt løs­ning.

Relaterede søgninger kan også bruges som spørgmål til SEO tekster.

Rela­te­re­de søg­nin­ger kan også bru­ges som spørg­mål til SEO tek­ster.

Sådan fin­der Goog­le ud af hen­sig­ten og betyd­nin­gen af dine SEO tek­ster

Når det kom­mer til at bestem­me, hvil­ke søge­hen­sig­ter og betyd­nin­ger af søge­or­det, der omhand­les i tek­sten, skal du give Goog­le noget ind­hold, der gør det nemt at reg­ne den seman­ti­ske sam­men­hæng for søge­or­det ud. Der­ved øger du mulig­he­den for, at dine sider optræ­der for præ­cis de søg­nin­ger, du har udvik­let tek­sten til at ram­me. Det øger igen sidens mulig­he­der for at kom­me til at optræ­de højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Seman­tik­ken i en tekst hand­ler på godt dansk om menin­gen med tek­sten – alt­så hvil­ken betyd­ning søge­or­det ind­går i tek­sten med. Til det for­mål ana­ly­se­rer Goog­le – og men­ne­sker gør det helt ube­vidst – på syno­ny­mer, og noget der kal­des for beslæg­te­de ter­mer og evi­den­sord. Udover at for­tæl­le noget om betyd­nin­gen, for­tæl­ler dis­se ord og ven­din­ger også noget om tek­stens fag­li­ge niveau.

Alt efter sam­men­hæng og fag­ligt niveau har Goog­le – og vi men­ne­sker – såle­des en mening om, hvil­ke ord tek­sten for­ven­tes at inde­hol­de. Læg­folk og fag­folk bru­ger jo sjæl­dent de sam­me beteg­nel­ser for den sam­me ting, lige­som til­ste­de­væ­rel­sen af nog­le ord, anty­der en bestemt betyd­ning og ude­luk­ker en anden betyd­ning for et søge­ord, der kan for­stås på fle­re måder. Det er dis­se ord, der kal­des for evi­den­sor­de­ne. Sam­ti­dig bør der være nog­le rela­te­re­de eller beslæg­te­de ord, der udbyg­ger sam­men­hæn­gen, lige­som for­skel­li­ge syno­ny­mer giver en indi­ka­tion af, hvad der er en ret­te betyd­ning af søge­or­det i din tekst.

Pandaen aflivede de gammeldags SEO tekster.

Et sim­pelt og meget brugt eksem­pel er, hvor­dan du eller Goog­le kan afgø­re, om en tekst hand­ler om ordet ”pan­da” i betyd­nin­gen et dyr eller som nav­net på den søge­ma­ski­ne­al­go­rit­me, der er med til net­op at gen­nem­skue den seman­ti­ske sam­men­hæng og den rent fag­li­ge kva­li­tet af en tekst på net­tet. Her vil ord som ”bam­bus”, ”regnskov”, ”unger” og ”Kina” være evi­den­sord for, at der er tale om dyret pan­da, mens ”algo­rit­me”, ”søge­re­sul­ta­ter” og ”evi­den­sord” er evi­den­sord for, at vi skri­ver om søge­al­go­rit­men pan­da.

Så ud over at skul­le fin­de søge­ord, søge­fra­ser og rele­van­te spørgs­mål at besva­re, skal du også i gang med at udvæl­ge de rig­ti­ge evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, som under­byg­ger den betyd­ning, du omhand­ler søge­or­de­ne i og giver tek­sten et vist kva­li­tets­ni­veau.

Hvil­ken ret­ning vil du sen­de den besø­gen­de i?

Skal du mål­ret­te dine SEO tek­ster mest opti­malt til det for­mål, der er med jeres hjem­mesi­de, bør du for hver tekst beslut­te dig for, hvil­ken ret­ning du vil sen­de den besø­gen­de i, når han eller hun er fær­dig med at læse tek­sten – eller beslut­ter sig for at for­la­de siden igen.

Hvil­ken ret­ning det skal være i, kan nem­mest defi­ne­res ved at besva­re det­te spørgs­mål:

Hvad er den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren skal fore­ta­ge sig efter at have læst tek­sten?

Jo mere kon­kret du kan gøre dit svar, jo bed­re er du klædt på, når du skal til at skri­ve sel­ve SEO tek­sten. For dit svar kom­mer til at dik­te­re både struk­tu­ren og den måde, tek­sten bli­ver skre­vet på.

Uan­set hvad SEO tek­stens emne er, hand­ler det om at få læse­ren til at gøre noget, når han eller hun er fær­dig med at læse tek­sten. Du vil jo som mini­mum ger­ne have dem til at bli­ve på jeres hjem­mesi­de og højst sand­syn­lig vil du også ger­ne have dem til at gøre mere end det. Plan­læg­ger og skri­ver du tek­sten med det ene for­mål for øje, øger du auto­ma­tisk chan­cer­ne for, at læse­ren rent fak­tisk fore­ta­ger den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, når først de er fær­dig med at læse tek­sten.

Hvilken retning skal SEO teksten sende folk i?

Især er det vig­tigt, at være opmærk­som på kra­vet om, at det skal være en rea­li­stisk hand­ling. Vi du f.eks. have læser­ne til at købe en af jeres dyre­ste ydel­ser eller pro­duk­ter til fle­re hund­re­de­tu­sin­de kro­ner, er det næp­pe rea­li­stisk at for­ven­te, at læse­ren farer til at bestil­le et par styk­ker af dem, bare ved at have læst en enkelt tekst på jeres hjem­mesi­de. Her vil det nok være mere rea­li­stisk at gå efter, at få dem til at læse mere om tje­ne­sten eller pro­duk­tet eller få dem til at tage kon­takt til jer, for at få mere infor­ma­tion om, hvad den pågæl­den­de ydel­se kan gøre for net­op deres fir­ma.

Du kan også godt have et sekun­dært mål med din tekst. Det behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at være den næst­bed­ste hand­ling, som f.eks. at dele tek­sten med folk i deres soci­a­le net­værk. Det kan også være, at give læse­ren ny viden om det emne, tek­sten hand­ler om – en viden som I måske er de ene­ste der har og er i stand til at imple­men­te­re.

Har du mere end et for­mål med tek­sten, er det dog vig­tigt, at du aldrig taber det pri­mæ­re mål – at få læse­ren til at fore­ta­ge en hand­ling – af syne, samt at det sekun­dæ­re mål kom­mer til at over­strå­le eller spæn­de ben for det pri­mæ­re mål.

Giv Goog­le noget at for­stå dit ind­hold med

Når Goog­le skal ind­pas­se en given SEO tekst på din hjem­mesi­de i søge­re­sul­ta­ter­ne, skal det frem­går af tek­sten, hvil­ke

 • søge­ord og søge­fra­ser
 • søge­hen­sig­ter
 • betyd­nin­ger af søge­or­det eller søge­fra­sen

det er rele­vant at med­ta­ge siden for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er her søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rin­gen begyn­der at kom­me ind i tek­sten.

Sådan sig­na­le­rer du søge­ord og søge­fra­ser til Goog­le

Når det gæl­der søge­ord og søge­fra­ser, hand­ler det om, at anven­de det vig­tig­ste søge­ord eller den vig­tig­ste søge­fra­se:

 • I sidens webadres­se (URL)
 • I over­skrif­ten og ger­ne først i over­skrif­ten
 • Først i den før­ste sæt­ning i tek­sten – alt­så før­ste sæt­ning i man­chet­ten
 • En eller fle­re gan­ge i en mel­lem­ru­brik (H2)
 • Gen­ta­gen­de gan­ge i tek­sten, dog så søge­or­det mak­si­malt udgør omkring 1–2 % af tek­sten. Så er din tekst på 300 ord, bør søge­or­det mak­si­malt optræ­de 3–6 gan­ge i tek­sten.

End­vi­de­re bør det vig­tig­ste søge­ord eller vig­tig­ste søge­fra­se frem­gå af tit­le – også ger­ne så tid­ligt i tit­le som muligt. Det er den tekst, du angi­ver som over­skrifts­for­slag til søge­ma­ski­ner­ne, når de viser den pågæl­den­de side i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Til gen­gæld bety­der det ikke noget for søge­ma­ski­ner­ne, om søge­ord eller ‑fra­se ind­går i meta descrip­tion. Alli­ge­vel giver det mening at med­ta­ge det, da Goog­le som bekendt frem­hæ­ver de ord i søge­re­sul­ta­ter­ne, som folk anven­der i deres søg­nin­ger. Jo fle­re frem­hæ­ve­de ord du har i tit­le, webadres­sen og meta descrip­tion, når din side optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne, jo mere rele­vant vir­ker siden at besø­ge.

Det skal du afkla­re, inden du begyn­der at skri­ve SEO tek­ster

Lad os slut­te af med at opsum­me­re, hvor­dan du skri­ver de mest effek­ti­ve SEO tek­ster, der giver jer de bed­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se med jeres ind­hold. Det kræ­ver, at du skal:

 1. Fin­de søge­ord og søge­fra­ser, der er rele­vant at bli­ve fun­det for
 2. Udpe­ge de spørgs­mål, det er rele­vant at udvik­le SEO tek­ster til
 3. Sør­ge for at Goog­le har nemt ved at iden­ti­fi­ce­re tek­stens søge­ord
 4. Sør­ge for at Goog­le har nemt ved at for­stå tek­stens seman­ti­ske betyd­ning
 5. Sør­ge for at have et mål for, hvad læse­ren skal gøre, når han eller hun for­la­der siden

Til hver enkelt SEO tekst defi­ne­rer du:

 • Vig­tig­ste søge­ord eller søge­fra­se
 • Det spørgs­mål tek­sten skal besva­re
 • Den søge­hen­sigt den besø­gen­de har haft
 • De vig­tig­ste evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­det eller ‑fra­sen

Der­ef­ter er det ”bare” at gå i gang med at skri­ve en tekst, der fæn­ger, får læse­ren til at bli­ve på siden og helst læser tek­sten helt til ende. Hvor­dan du gør det, kan du læse mere om på vores side om at skri­ve en god web­tekst. Det er i øvrigt den beteg­nel­se, vi ynder at bru­ge om SEO tek­ster, for at und­gå at vores kun­der tror, der er tale om den gam­mel­dags form for SEO tek­ster, som man skrev tid­li­ge­re.

SEO tek­ster er ikke ven­stre­hånds­ar­bej­de læn­ge­re

SEO tek­ster har nem­lig altid haft en nega­tiv klang og været anset som ven­stre­hånds­ar­bej­de, der ikke koste­de noget vide­re at få skre­vet. De var ude­luk­ken­de skre­vet for Goog­les skyld. Alt­så for at få hjem­me­si­den eller webs­hop­pen til at ran­ke på bestem­te søge­ord. Skidt med om der var noget ordent­ligt ind­hold i tek­sten, skidt med om tek­sten hav­de en rød tråd og skidt med om tek­sten i det hele taget kun­ne læses af men­ne­sker.

For­vil­de­de du dig alli­ge­vel til at læse tek­sten, stød­te du oftest på for­ker­te sta­ve­må­der af bestem­te ord og ord anvendt i for­ker­te bøj­nin­ger. Det var tek­stens søge­ord, der helst skul­le bru­ges et vist antal gan­ge og for alt i ver­dens skyld skul­le skri­ves præ­cist på den måde, som der var flest der sta­ve­de dem i søg­nin­ger­ne. Det var kort sagt nog­le rin­ge tek­ster at læse og oftest gav de dig ingen som helst rele­vant viden eller mening.

Der­for bli­ver gam­mel­dags SEO tek­ster straf­fet af Goog­le

Men den slags SEO tek­ster er det efter­hån­den læn­ge siden, du har kun­net slip­pe afsted med at udgi­ve på din hjem­mesi­de. Med min­dre du ger­ne vil straf­fes af Goog­le eller i hvert fald ikke går efter top­pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne.

For de gam­mel­dags SEO tek­ster gav nem­lig Goog­le pro­ble­mer med tro­vær­dig­he­den. Hav­de en side med gam­mel­dags SEO tekst fået en pla­ce­ring øverst i søge­re­sul­ta­ter­ne, gav det bru­ger­ne af Goog­le en dår­lig ople­vel­se, hvis de klik­ke­de på lin­ket. For når tek­sten var under­ligt for­mu­le­ret og uden reelt ind­hold, tab­te folk til­li­den til både tek­sten og den side, den stod på – og som føl­ge af det, begynd­te de at sto­le min­dre på den søge­ma­ski­ne, der hav­de ført dem der­hen.

Ingen kommer sovende til gode SEO tekster længere.

Det kun­ne Goog­le ikke leve med i læng­den. Så der­for ind­før­te de Pan­da-algo­rit­men helt til­ba­ge i 2011. Den går mål­ret­tet efter at hol­de sider med lav kva­li­tet og hjem­mesi­der med tyndt ind­hold ude af top­pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Året efter fik Panda’en føl­ge­skab af ping­vi­nen – Pengu­in-algo­rit­men – som går mål­ret­tet efter at hol­de hjem­mesi­der med tvivls­om­me links, over­dre­vent brug af søge­ord i tek­ster­ne, dup­li­ca­te con­tent og andre såkald­te Bla­ck HAT SEO-tek­nik­ker ude af søge­re­sul­ta­ter­ne.

For der skul­le ikke være tvivl om, at Goog­les ypper­ste for­mål med deres søge­ma­ski­ne, var at skaf­fe folk de bed­ste og mest rele­van­te svar på de søg­nin­ger, de fore­tog på Goog­le.

Paral­lelt her­med begynd­te Goog­le at foku­se­re mere og mere på seman­tik­ken – alt­så menin­gen – i det eller de søge­ord, folk brug­te i søge­fel­tet. Der­ved kun­ne Goog­le bed­re gen­nem­skue hen­sig­ten med søg­nin­gen og vise de mest rele­van­te søge­re­sul­ta­ter til den pågæl­den­de søg­ning. Det stil­le­de helt nye krav til ind­hol­det på de enkel­te sider og betød, at det ikke læn­ge­re var nok, bare at sør­ge for, at det søge­ord siden skul­le ran­ke for, stod de rig­ti­ge ste­der og tit nok på siden.

Skal du have hjælp til dine SEO tek­ster?

Som du kan se er de gam­mel­dags SEO tek­ster for længst afgå­et ved døden – og hel­dig­vis for det. Det har øget både kva­li­te­ten og til­li­den til ind­hold på net­tet.

Omvendt har det også øget kom­plek­si­te­ten i at skri­ve gode SEO tek­ster. Det er ikke læn­ge­re nok, at du har søge­or­det med et bestemt antal gan­ge og at det står på bestem­te ste­der i tek­sten. Der skal mere til – først og frem­mest kva­li­tet!

Har du brug for at få skre­vet gode SEO tek­ster af høj kva­li­tet, kan vi hjæl­pe dig. Vi laver fak­tisk ikke andet. For vi ønsker ikke at fyl­de net­tet med lige­gyl­di­ge og ubru­ge­li­ge tek­ster, der kun er skre­vet til søge­ma­ski­ner­ne. Det at udvik­le brug­bart ind­hold, der giver bru­ger­ne en god ople­vel­se med din hjem­mesi­de, lig­ger så dybt i vores gener, at vi ikke kan andet. De bevi­ser de man­ge posi­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser, vi har fået fra vores kun­der.

Så kon­takt os i dag og lad os sam­men læg­ge en plan for, hvor­dan vi får skre­vet gode SEO tek­ster til net­op din hjem­mesi­de, der besva­rer folks spørgs­mål og får jeres fir­ma til at frem­stå som den oplag­te og rig­ti­ge løs­ning på de besø­gen­des behov, pro­ble­mer og udfor­drin­ger.

Ja tak, kon­takt mig omkring moder­ne SEO tek­ster

14 + 6 =