Giv de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se af jeres hjem­mesi­de!

SEO tek­ster skal være usyn­li­ge for læse­ren

SEO tek­ster – tek­ster der er opti­me­ret til søge­ma­ski­ner – skal for­mu­le­res, så læser­ne ikke opda­ger, at tek­sten er skre­vet for at sik­re en god pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne. For SEO tek­ster hand­ler ikke læn­ge­re om, at gen­ta­ge søge­or­det nok gan­ge. I ste­det skal tek­sten give læser­ne rele­vant viden og sva­re på det, folk søg­te efter. Hvor­dan du skri­ver den slags SEO tek­ster, giver vi dig opskrif­ten på her.

Plan­læg tek­sten!

Udpeg søge­ord og find rele­van­te spørgs­mål, I kan besva­re i jeres SEO tek­ster.

Ind­ar­bejd seman­tik­ken!

Find de rig­ti­ge evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­dets betyd­ning.

Send læse­ren vide­re!

Hvad er den mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren skal fore­ta­ge, når tek­sten er læst?

Hvad er SEO tek­ster

SEO tek­ster er søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der er skre­vet og dis­po­ne­ret, så de kan skaf­fe den bedst muli­ge pla­ce­ring for det søge­ord, som tek­sten omhand­ler. Ind­hol­det og emner­ne i tek­sten er nøje udvalgt, så de ska­ber den størst muli­ge rele­vans for de besø­gen­de, der har søgt på søge­or­det eller søge­fra­sen i Goog­le.

I dag hand­ler SEO tek­ster ikke bare om at pla­ce­re søge­or­det de rig­ti­ge ste­der i tek­sten og næv­ne det det rig­ti­ge antal gan­ge. I ste­det er det vig­tigt at ska­be en god seman­tisk rele­vans i tek­sten omkring søge­or­det, så Goog­le bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af søge­or­det og hvil­ke søge­hen­sig­ter, siden med tek­sten skal vises som et søge­re­sul­tat for.

Det kræ­ver kva­li­tet­stek­ster i ste­det for de bil­li­ge tek­ster af lav kva­li­tet, som SEO tek­ster i man­ge år var syno­nymt med.

Hvad er SEO tek­ster

SEO tek­ster er søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der er skre­vet og dis­po­ne­ret, så de kan skaf­fe den bedst muli­ge pla­ce­ring for det søge­ord, som tek­sten omhand­ler. Ind­hol­det og emner­ne i tek­sten er nøje udvalgt, så de ska­ber den størst muli­ge rele­vans for de besø­gen­de, der har søgt på søge­or­det eller søge­fra­sen i Goog­le.

I dag hand­ler SEO tek­ster ikke bare om at pla­ce­re søge­or­det de rig­ti­ge ste­der i tek­sten og næv­ne det det rig­ti­ge antal gan­ge. I ste­det er det vig­tigt at ska­be en god seman­tisk rele­vans i tek­sten omkring søge­or­det, så Goog­le bed­re kan fin­de ud af, hvil­ke betyd­nin­ger af søge­or­det og hvil­ke søge­hen­sig­ter, siden med tek­sten skal vises som et søge­re­sul­tat for.

Det kræ­ver kva­li­tet­stek­ster i ste­det for de bil­li­ge tek­ster af lav kva­li­tet, som SEO tek­ster i man­ge år var syno­nymt med.

Når du skal udvik­le SEO tek­ster i dag, skal du sta­dig fore­ta­ge en søge­ord­s­a­na­ly­se for at fin­de ud af, hvil­ke søg­nin­ger det er vig­tigt at kom­me til at ran­ke for, for at kun­ne til­træk­ke de rig­ti­ge men­ne­sker til din hjem­mesi­de. Men det er slut med at skri­ve lige­gyl­di­ge tek­ster, bare for at kom­me til at ran­ke på et bestemt søge­ord. I ste­det skal du foku­se­re på at give folk svar på de søg­nin­ger, de fore­ta­ger – og vel at mær­ke et svar, de kan bru­ge til noget.

Tænk dine SEO tek­ster som træ­de­sten i van­det

Når du skal til­ret­te­læg­ge SEO tek­ster til din hjem­mesi­de, skal du se hver enkelt tekst som en træ­de­sten i van­det i den besø­gen­des rej­se fra aldrig at have hørt om dig, dit fir­ma eller dine pro­duk­ter og så hele vej­en frem til, de er ble­vet kun­de hos jer. Jo mere rele­vant hver enkel træ­de­sten er og jo bed­re en ople­vel­se de giver de besø­gen­de, jo stør­re er chan­cen for, at du får dem hele vej­en frem til at købe noget af jer.

For hver træ­de­sten skal du bestem­me dig for, hvor­for den besø­gen­de skal træ­de ud på den og i hvil­ken ret­ning du ger­ne vil sen­de den besø­gen­de vide­re, når han eller hun har konsu­me­ret det ind­hold, der udgør træ­de­ste­nen.

SEO tekster er som trædesten i vandet
SEO tekster skal besvare spørgsmål

Hvor­for skal folk træ­de ud på din træ­de­sten?

Når folk søger på net­tet, kan der være fle­re for­skel­li­ge hen­sig­ter med deres søg­ning. Sam­ti­dig kan der være fle­re for­skel­li­ge for­tolk­nin­ger de søge­ord, folk anven­der. Goog­les – og de andre søge­ma­ski­ners – for­mål, er at bestem­me den rig­ti­ge hen­sigt og betyd­ning af søg­nin­gen og vise nog­le søge­re­sul­ta­ter, der pas­ser så præ­cist som muligt til det­te.

Så i ste­det for at foku­se­re på et enkelt søge­ord til hver arti­kel, skal du i ste­det foku­se­re på at besva­re et af de rele­van­te spørgs­mål, folk stil­ler i rela­tion til de søge­ord, du ger­ne vil ran­ke for. Hvil­ke spørgs­mål du skal besva­re, kan du fin­de ud af ved at kig­ge på long tail søg­nin­ger og de søge­for­slag og for­slag til rela­te­re­de søg­nin­ger, som Goog­le kom­mer med.

Søgeordsforslag kan give dig spørgsmålet til en god SEO tekst

Søge­ord­s­for­slag kan give dig spørgs­må­let til en god SEO tekst.

Udvikl SEO tek­ster, der besva­rer de spørgs­mål, som folk stil­ler

Til hvert spørgs­mål udvik­ler du en arti­kel, som besva­rer spørgs­må­let i for­hold til den hen­sigt og betyd­nings­mæs­si­ge sam­men­hæng, den besø­gen­de søg­te med. Jo mere mål­ret­tet du går efter det og jo mere kon­kret og jo tid­li­ge­re i tek­sten, du besva­rer spørgs­må­let, jo bed­re chan­cer har du for, at dit ind­hold får en høj pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Aller­helst skal du alle­re­de give sva­ret i man­chet­ten – det intro­du­ce­ren­de afsnit der kom­mer lige efter over­skrif­ten på siden. Er du sne­dig, får du for­mu­le­ret sva­ret på en måde, så det får folk til at læse vide­re i sel­ve brød­tek­sten på siden. For de 40–70 ord en man­chet mak­si­malt er på, er sjæl­dent nok til at give et uddy­ben­de svar.

En god måde at gøre det på, er var at få sva­ret til at vir­ke over­ra­sken­de, mere effek­tivt eller på anden måde skil­le sig ud fra de svar, folk kan fin­de på andre hjem­mesi­der. Der­ved får I også vist folk fra aller­før­ste færd, at når de hand­ler med jer, får de en bed­re og mere gen­nemtænkt løs­ning.

Relaterede søgninger kan også bruges som spørgmål til SEO tekster.

Rela­te­re­de søg­nin­ger kan også bru­ges som spørg­mål til SEO tek­ster.

Sådan fin­der Goog­le ud af hen­sig­ten og betyd­nin­gen af dine SEO tek­ster

Når det kom­mer til at bestem­me, hvil­ke søge­hen­sig­ter og betyd­nin­ger af søge­or­det, der omhand­les i tek­sten, skal du give Goog­le noget ind­hold, der gør det nemt at reg­ne den seman­ti­ske sam­men­hæng for søge­or­det ud. Der­ved øger du mulig­he­den for, at dine sider optræ­der for præ­cis de søg­nin­ger, du har udvik­let tek­sten til at ram­me. Det øger igen sidens mulig­he­der for at kom­me til at optræ­de højt oppe i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Seman­tik­ken i en tekst hand­ler på godt dansk om menin­gen med tek­sten – alt­så hvil­ken betyd­ning søge­or­det ind­går i tek­sten med. Til det for­mål ana­ly­se­rer Goog­le – og men­ne­sker gør det helt ube­vidst – på syno­ny­mer, og noget der kal­des for beslæg­te­de ter­mer og evi­den­sord. Udover at for­tæl­le noget om betyd­nin­gen, for­tæl­ler dis­se ord og ven­din­ger også noget om tek­stens fag­li­ge niveau.

Alt efter sam­men­hæng og fag­ligt niveau har Goog­le – og vi men­ne­sker – såle­des en mening om, hvil­ke ord tek­sten for­ven­tes at inde­hol­de. Læg­folk og fag­folk bru­ger jo sjæl­dent de sam­me beteg­nel­ser for den sam­me ting, lige­som til­ste­de­væ­rel­sen af nog­le ord, anty­der en bestemt betyd­ning og ude­luk­ker en anden betyd­ning for et søge­ord, der kan for­stås på fle­re måder. Det er dis­se ord, der kal­des for evi­den­sor­de­ne. Sam­ti­dig bør der være nog­le rela­te­re­de eller beslæg­te­de ord, der udbyg­ger sam­men­hæn­gen, lige­som for­skel­li­ge syno­ny­mer giver en indi­ka­tion af, hvad der er en ret­te betyd­ning af søge­or­det i din tekst.

Pandaen aflivede de gammeldags SEO tekster.

Et sim­pelt og meget brugt eksem­pel er, hvor­dan du eller Goog­le kan afgø­re, om en tekst hand­ler om ordet ”pan­da” i betyd­nin­gen et dyr eller som nav­net på den søge­ma­ski­ne­al­go­rit­me, der er med til net­op at gen­nem­skue den seman­ti­ske sam­men­hæng og den rent fag­li­ge kva­li­tet af en tekst på net­tet. Her vil ord som ”bam­bus”, ”regnskov”, ”unger” og ”Kina” være evi­den­sord for, at der er tale om dyret pan­da, mens ”algo­rit­me”, ”søge­re­sul­ta­ter” og ”evi­den­sord” er evi­den­sord for, at vi skri­ver om søge­al­go­rit­men pan­da.

Så ud over at skul­le fin­de søge­ord, søge­fra­ser og rele­van­te spørgs­mål at besva­re, skal du også i gang med at udvæl­ge de rig­ti­ge evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer, som under­byg­ger den betyd­ning, du omhand­ler søge­or­de­ne i og giver tek­sten et vist kva­li­tets­ni­veau.

Hvil­ken ret­ning vil du sen­de den besø­gen­de i?

Skal du mål­ret­te dine SEO tek­ster mest opti­malt til det for­mål, der er med jeres hjem­mesi­de, bør du for hver tekst beslut­te dig for, hvil­ken ret­ning du vil sen­de den besø­gen­de i, når han eller hun er fær­dig med at læse tek­sten – eller beslut­ter sig for at for­la­de siden igen.

Hvil­ken ret­ning det skal være i, kan nem­mest defi­ne­res ved at besva­re det­te spørgs­mål:

Hvad er den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, læse­ren skal fore­ta­ge sig efter at have læst tek­sten?

Jo mere kon­kret du kan gøre dit svar, jo bed­re er du klædt på, når du skal til at skri­ve sel­ve SEO tek­sten. For dit svar kom­mer til at dik­te­re både struk­tu­ren og den måde, tek­sten bli­ver skre­vet på.

Uan­set hvad SEO tek­stens emne er, hand­ler det om at få læse­ren til at gøre noget, når han eller hun er fær­dig med at læse tek­sten. Du vil jo som mini­mum ger­ne have dem til at bli­ve på jeres hjem­mesi­de og højst sand­syn­lig vil du også ger­ne have dem til at gøre mere end det. Plan­læg­ger og skri­ver du tek­sten med det ene for­mål for øje, øger du auto­ma­tisk chan­cer­ne for, at læse­ren rent fak­tisk fore­ta­ger den bed­ste og mest rea­li­sti­ske hand­ling, når først de er fær­dig med at læse tek­sten.

Hvilken retning skal SEO teksten sende folk i?

Især er det vig­tigt, at være opmærk­som på kra­vet om, at det skal være en rea­li­stisk hand­ling. Vi du f.eks. have læser­ne til at købe en af jeres dyre­ste ydel­ser eller pro­duk­ter til fle­re hund­re­de­tu­sin­de kro­ner, er det næp­pe rea­li­stisk at for­ven­te, at læse­ren farer til at bestil­le et par styk­ker af dem, bare ved at have læst en enkelt tekst på jeres hjem­mesi­de. Her vil det nok være mere rea­li­stisk at gå efter, at få dem til at læse mere om tje­ne­sten eller pro­duk­tet eller få dem til at tage kon­takt til jer, for at få mere infor­ma­tion om, hvad den pågæl­den­de ydel­se kan gøre for net­op deres fir­ma.

Du kan også godt have et sekun­dært mål med din tekst. Det behø­ver ikke nød­ven­dig­vis at være den næst­bed­ste hand­ling, som f.eks. at dele tek­sten med folk i deres soci­a­le net­værk. Det kan også være, at give læse­ren ny viden om det emne, tek­sten hand­ler om – en viden som I måske er de ene­ste der har og er i stand til at imple­men­te­re.

Har du mere end et for­mål med tek­sten, er det dog vig­tigt, at du aldrig taber det pri­mæ­re mål – at få læse­ren til at fore­ta­ge en hand­ling – af syne, samt at det sekun­dæ­re mål kom­mer til at over­strå­le eller spæn­de ben for det pri­mæ­re mål.

Giv Goog­le noget at for­stå dit ind­hold med

Når Goog­le skal ind­pas­se en given SEO tekst på din hjem­mesi­de i søge­re­sul­ta­ter­ne, skal det frem­går af tek­sten, hvil­ke

 • søge­ord og søge­fra­ser
 • søge­hen­sig­ter
 • betyd­nin­ger af søge­or­det eller søge­fra­sen

det er rele­vant at med­ta­ge siden for i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er her søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rin­gen begyn­der at kom­me ind i tek­sten.

Sådan sig­na­le­rer du søge­ord og søge­fra­ser til Goog­le

Når det gæl­der søge­ord og søge­fra­ser, hand­ler det om, at anven­de det vig­tig­ste søge­ord eller den vig­tig­ste søge­fra­se:

 • I sidens webadres­se (URL)
 • I over­skrif­ten og ger­ne først i over­skrif­ten
 • Først i den før­ste sæt­ning i tek­sten – alt­så før­ste sæt­ning i man­chet­ten
 • En eller fle­re gan­ge i en mel­lem­ru­brik (H2)
 • Gen­ta­gen­de gan­ge i tek­sten, dog så søge­or­det mak­si­malt udgør omkring 1–2 % af tek­sten. Så er din tekst på 300 ord, bør søge­or­det mak­si­malt optræ­de 3–6 gan­ge i tek­sten.

End­vi­de­re bør det vig­tig­ste søge­ord eller vig­tig­ste søge­fra­se frem­gå af tit­le – også ger­ne så tid­ligt i tit­le som muligt. Det er den tekst, du angi­ver som over­skrifts­for­slag til søge­ma­ski­ner­ne, når de viser den pågæl­den­de side i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Til gen­gæld bety­der det ikke noget for søge­ma­ski­ner­ne, om søge­ord eller -fra­se ind­går i meta descrip­tion. Alli­ge­vel giver det mening at med­ta­ge det, da Goog­le som bekendt frem­hæ­ver de ord i søge­re­sul­ta­ter­ne, som folk anven­der i deres søg­nin­ger. Jo fle­re frem­hæ­ve­de ord du har i tit­le, webadres­sen og meta descrip­tion, når din side optræ­der i søge­re­sul­ta­ter­ne, jo mere rele­vant vir­ker siden at besø­ge.

Det skal du afkla­re, inden du begyn­der at skri­ve SEO tek­ster

Lad os slut­te af med at opsum­me­re, hvor­dan du skri­ver de mest effek­ti­ve SEO tek­ster, der giver jer de bed­ste pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se med jeres ind­hold. Det kræ­ver, at du skal:

 1. Fin­de søge­ord og søge­fra­ser, der er rele­vant at bli­ve fun­det for
 2. Udpe­ge de spørgs­mål, det er rele­vant at udvik­le SEO tek­ster til
 3. Sør­ge for at Goog­le har nemt ved at iden­ti­fi­ce­re tek­stens søge­ord
 4. Sør­ge for at Goog­le har nemt ved at for­stå tek­stens seman­ti­ske betyd­ning
 5. Sør­ge for at have et mål for, hvad læse­ren skal gøre, når han eller hun for­la­der siden

Til hver enkelt SEO tekst defi­ne­rer du:

 • Vig­tig­ste søge­ord eller søge­fra­se
 • Det spørgs­mål tek­sten skal besva­re
 • Den søge­hen­sigt den besø­gen­de har haft
 • De vig­tig­ste evi­den­sord, rela­te­re­de ter­mer og syno­ny­mer for søge­or­det eller -fra­sen

Der­ef­ter er det ”bare” at gå i gang med at skri­ve en tekst, der fæn­ger, får læse­ren til at bli­ve på siden og helst læser tek­sten helt til ende. Hvor­dan du gør det, kan du læse mere om på vores side om at skri­ve en god web­tekst. Det er i øvrigt den beteg­nel­se, vi ynder at bru­ge om SEO tek­ster, for at und­gå at vores kun­der tror, der er tale om den gam­mel­dags form for SEO tek­ster, som man skrev tid­li­ge­re.

SEO tek­ster er ikke ven­stre­hånds­ar­bej­de læn­ge­re

SEO tek­ster har nem­lig altid haft en nega­tiv klang og været anset som ven­stre­hånds­ar­bej­de, der ikke koste­de noget vide­re at få skre­vet. De var ude­luk­ken­de skre­vet for Goog­les skyld. Alt­så for at få hjem­mesi­den eller webs­hop­pen til at ran­ke på bestem­te søge­ord. Skidt med om der var noget ordent­ligt ind­hold i tek­sten, skidt med om tek­sten hav­de en rød tråd og skidt med om tek­sten i det hele taget kun­ne læses af men­ne­sker.

For­vil­de­de du dig alli­ge­vel til at læse tek­sten, stød­te du oftest på for­ker­te sta­ve­må­der af bestem­te ord og ord anvendt i for­ker­te bøj­nin­ger. Det var tek­stens søge­ord, der helst skul­le bru­ges et vist antal gan­ge og for alt i ver­dens skyld skul­le skri­ves præ­cist på den måde, som der var flest der sta­ve­de dem i søg­nin­ger­ne. Det var kort sagt nog­le rin­ge tek­ster at læse og oftest gav de dig ingen som helst rele­vant viden eller mening.

Der­for bli­ver gam­mel­dags SEO tek­ster straf­fet af Goog­le

Men den slags SEO tek­ster er det efter­hån­den læn­ge siden, du har kun­net slip­pe afsted med at udgi­ve på din hjem­mesi­de. Med min­dre du ger­ne vil straf­fes af Goog­le eller i hvert fald ikke går efter top­pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne.

For de gam­mel­dags SEO tek­ster gav nem­lig Goog­le pro­ble­mer med tro­vær­dig­he­den. Hav­de en side med gam­mel­dags SEO tekst fået en pla­ce­ring øverst i søge­re­sul­ta­ter­ne, gav det bru­ger­ne af Goog­le en dår­lig ople­vel­se, hvis de klik­ke­de på lin­ket. For når tek­sten var under­ligt for­mu­le­ret og uden reelt ind­hold, tab­te folk til­li­den til både tek­sten og den side, den stod på – og som føl­ge af det, begynd­te de at sto­le min­dre på den søge­ma­ski­ne, der hav­de ført dem der­hen.

Ingen kommer sovende til gode SEO tekster længere.

Det kun­ne Goog­le ikke leve med i læng­den. Så der­for ind­før­te de Pan­da-algo­rit­men helt til­ba­ge i 2011. Den går mål­ret­tet efter at hol­de sider med lav kva­li­tet og hjem­mesi­der med tyndt ind­hold ude af top­pla­ce­rin­ger­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Året efter fik Panda’en føl­ge­skab af ping­vi­nen – Pengu­in-algo­rit­men – som går mål­ret­tet efter at hol­de hjem­mesi­der med tvivls­om­me links, over­dre­vent brug af søge­ord i tek­ster­ne, dup­li­ca­te con­tent og andre såkald­te Bla­ck HAT SEO-tek­nik­ker ude af søge­re­sul­ta­ter­ne.

For der skul­le ikke være tvivl om, at Goog­les ypper­ste for­mål med deres søge­ma­ski­ne, var at skaf­fe folk de bed­ste og mest rele­van­te svar på de søg­nin­ger, de fore­tog på Goog­le.

Paral­lelt her­med begynd­te Goog­le at foku­se­re mere og mere på seman­tik­ken – alt­så menin­gen – i det eller de søge­ord, folk brug­te i søge­fel­tet. Der­ved kun­ne Goog­le bed­re gen­nem­skue hen­sig­ten med søg­nin­gen og vise de mest rele­van­te søge­re­sul­ta­ter til den pågæl­den­de søg­ning. Det stil­le­de helt nye krav til ind­hol­det på de enkel­te sider og betød, at det ikke læn­ge­re var nok, bare at sør­ge for, at det søge­ord siden skul­le ran­ke for, stod de rig­ti­ge ste­der og tit nok på siden.

Skal du have hjælp til dine SEO tek­ster?

Som du kan se er de gam­mel­dags SEO tek­ster for længst afgå­et ved døden – og hel­dig­vis for det. Det har øget både kva­li­te­ten og til­li­den til ind­hold på net­tet.

Omvendt har det også øget kom­plek­si­te­ten i at skri­ve gode SEO tek­ster. Det er ikke læn­ge­re nok, at du har søge­or­det med et bestemt antal gan­ge og at det står på bestem­te ste­der i tek­sten. Der skal mere til – først og frem­mest kva­li­tet!

Har du brug for at få skre­vet gode SEO tek­ster af høj kva­li­tet, kan vi hjæl­pe dig. Vi laver fak­tisk ikke andet. For vi ønsker ikke at fyl­de net­tet med lige­gyl­di­ge og ubru­ge­li­ge tek­ster, der kun er skre­vet til søge­ma­ski­ner­ne. Det at udvik­le brug­bart ind­hold, der giver bru­ger­ne en god ople­vel­se med din hjem­mesi­de, lig­ger så dybt i vores gener, at vi ikke kan andet. De bevi­ser de man­ge posi­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser, vi har fået fra vores kun­der.

Så kon­takt os i dag og lad os sam­men læg­ge en plan for, hvor­dan vi får skre­vet gode SEO tek­ster til net­op din hjem­mesi­de, der besva­rer folks spørgs­mål og får jeres fir­ma til at frem­stå som den oplag­te og rig­ti­ge løs­ning på de besø­gen­des behov, pro­ble­mer og udfor­drin­ger.

Ja tak, kon­takt mig omkring moder­ne SEO tek­ster

14 + 3 =

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This