Vi ser det alt for tit, så der­for er vi nødt til at ram­me en pæl igen­nem en meget udbredt mis­for­stå­el­se: En fir­ma­si­de på Face­book kan IKKE erstat­te din hjemmeside!

Facebook er IKKE din hjemmeside

Gan­ske vist kan du kom­me tæt­te­re på dine kun­der ved hjælp af en fir­mapro­filsi­de, for­di du har mulig­hed for at få kom­men­ta­rer på dine opslag. Men du kan også risi­ke­re at util­fred­se kun­der plud­se­lig begyn­der at skri­ve på din væg og for det lov til at stå uimod­sagt læn­ge, for­di du ikke lige kom­mer for­bi Face­book hver dag, kan det have stor nega­tiv ind­fly­del­se på dit omdømme.

Sam­ti­dig kan du være evig for­vis­set om at dine kon­kur­ren­ter kig­ger med og måske lige­frem poster noget på din væg ved hjælp af stråmænd.

Vil du bo til leje eller eje?

Du kan sam­men­lig­ne Face­book lidt som at bo til leje. Du har dine egne møb­ler med og kan sæt­te dem, som du vil – og du kan også godt ændre lidt på indret­nin­gen, men du bor der på din udle­jers præ­mis­ser og det er ham der sæt­ter hus­lej­en og reg­ler­ne for, hvad du må fore­ta­ge dig.

Får udle­je­ren lyst til at male opgan­gen i en eller anden gyse­lig far­ve, kan du ikke gøre noget. På sam­me måde aner du ikke hvor­dan Face­book ser ud i mor­gen og hvad der i så fald sker med det ind­hold, du alle­re­de har lagt op.

Du kan hel­ler ikke til­la­de dig at bli­ve for kom­merci­el eller sæl­gen­de i det du poster, før Face­book begyn­der at brok­ke sig – og de er gode til at spot­te det, for det tager brø­d­et ud af mun­den på dem.

Ej – og vær i total kontrol!

Så frem­for at bo til leje hos Face­book, bør du have din egen hjem­mesi­de, hvor du selv bestem­mer alting og hvor du kan skri­ve hvad der pas­ser dig og være lige så kom­merci­el som du har lyst til.

Kon­kur­ren­ter­ne kan sta­dig kig­ge på dit ind­hold – og bli­ve mis­un­de­li­ge – men de kan ikke kom­men­te­re på det eller prø­ve at sæt­te dig i dår­ligt lys gen­nem en stråmand.

Du har total kon­trol og kan gøre lige hvad du har lyst til. Der er ingen, der blan­der sig!