Skal du bruge harpun eller net til at lukke salget

Der er stor forskel på, hvor­dan web­shope­jere forsøger at over­be­vise folk om, at de skal han­dle hos dem. Nogle forsøger at presse sal­get igen­nem med store arm­bevægelser og bom­bastiske garantier, mens andre forsøger at opbygge en rela­tion til folk i form af rel­e­vant viden og ind­hold, for derved at over­be­vise de besø­gen­de om, at de er det rigtige sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bed­st

Sådan får du kunder fra hjemmesiden

Mange bruger deres firmah­jemmeside som et trykt kat­a­log. Men det giver ingen syn­lighed i søge­mask­in­erne og der­for heller ingen kun­de­hen­ven­delser. Få opskriften på at få kun­der fra hjemmes­i­den her!

Sådan bruger du content marketing til det indledende salgsarbejde

De fleste sæl­gere hader såkaldt kold kan­vas. Alt­så at skulle ringe ud til helt nye kun­der, de altid har talt med før uden en forudgåen­de aftale. Det behøver de sådan set heller ikke, hvis du plan­læg­ger din con­tent mar­ket­ing på den rigtige måde. Top­per du op med nogle snedi­ge remar­ket­ing-kam­pag­n­er, kan du stort set klare alt det indle­den­de sal­gsar­be­jde online.

Sådan bruger du misundelse til at sælge

Mis­un­delse er en af de basale men­neske­lige følelser der kan bruges, når du vil over­be­vise folk om, at de har brug for dit pro­dukt. Læs hvornår og hvor­dan mis­un­delse kan bruges til at sæl­ge pro­duk­ter og tjen­estey­delser og hvor­dan du undgår at sky­de dig selv i foden.

Lok dem med uimodståelige småkager

Når du skal have kun­derne til at blive opmærk­som­me på dine pro­duk­ter og deres kvaliteter, han­dler det om, at få pro­duk­terne til at se som om, de kan opfylde kun­der­nes drøm­me. Behov er ikke godt nok. For det er kun drøm­me, der kan bruges som lokkende småk­ager.

Sådan skaber du den røde tråd i din tekst

Den røde tråd er den, der sørg­er for, at dine læsere kom­mer hele vejen gen­nem din tek­st. Læs med her og find ud af, hvor­dan du skaber den røde tråd i din tek­st, der får de besø­gen­de til at læse din tek­st hele vejen til enden.

Du ender nemt med selv at skære dig på dine skarpe priser

Er du web­shope­jer, og synes smarte mar­ket­ingfloskler som “skarpe pris­er”, “uovertruf­fen kvalitet” og “inno­v­a­tivt design” er et must i pro­duk­t­tek­ster og markeds­føring, risik­er­er du, at de virk­er stik mod­sat på kun­derne.

Sådan skriver du en sikker ankertekst

Rys­ter du også på hån­den, når du skal skrive en sikker ankertek­st hjem til din egen hjemmeside i de artik­ler og blogindlæg, du får udgivet på andre hjemmesider og online medier? Eller er du bekym­ret for, hvorvidt andres links til jeres hjemmeside kan give jer prob­le­mer med Google Pengiun? Så læs med her og find ud af, hvad der er op og ned på sikre ankertek­ster.

Skal du mobiloptimere title og meta description efter 1. februar?

Fra feb­ru­ar er det det mobile indeks hos Google, der tæller, når dine sider skal ind­plac­eres i søgere­sul­tater­ne. Så spiller din hjemmeside ikke på mobilen, kan du roligt reg­ne med, at du får et smæk nedad i søgere­sul­tater­ne. Men gælder opti­merin­gen også title og meta descrip­tion, der som bek­endt er noget kor­te­re i de mobile søgere­sul­tater? Det forsøger vi at give svaret på her.

Hvor mange ord skal jeg skrive, for at ranke højt på mit søgeord

I prin­cip­pet bur­de du kun­ne udkonkur­rere dine konkur­renter ved at have mere tek­st på din hjemmeside eller web­shops sider end konkur­renterne. Men kun hvis den tek­st du har på siden, er af en ordentlig kvalitet. Her giver vi dig opskriften på, hvor­dan du skaber det rigtige ind­hold til at ranke bed­st muligt i søgere­sul­tater­ne.

Fasthold læserne med manchetter, der fænger!

Manchet­ten opsum­mer­er en sides vigtig­ste point­er og giver de vigtig­ste kon­klu­sion­er. Læser folk ikke andet, er du sikker på, at de har fået det med fra siden, der bety­der noget. Men er point­erne inter­es­san­te, bliv­er læserne hæn­gen­de. Sam­tidig elsker Google sider, der starter med at skrive det vigtig­ste først. Så start på at bruge manchet­ter i dag, så du kan fastholde læserne og få bedre plac­eringer i søgere­sul­tater­ne.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s
WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!