web­te­xts­hop præ­sen­te­rer:

Sådan bli­ver din hjem­mesi­de den bed­ste sæl­ger!

Den kom­plet­te gui­de til hvor­dan du byg­ger en moder­ne hjem­mesi­de, der fun­ge­rer som en aktiv sæl­ger af de tje­ne­ster og ydel­ser, dit fir­ma leve­rer!

Hvor­for din hjem­mesi­de ikke er et trykt kata­log

Hvor­for du skal skri­ve om noget, der inter­es­se­rer dine kun­der

Hvor­dan du får nye kun­der ved at løse deres pro­ble­mer

Hvor­dan du byg­ger en digi­tal salgska­nal med con­tent mar­ke­ting

Hvad gør du, når du har et pro­blem?

Du Goog­ler!

Væl­ger du tit et søge­re­sul­tat fra sam­me side, begyn­der du at læg­ge mere mær­ke til den side.

Du besø­ger for­si­den og nog­le andre sider på web­s­te­det.

Du begyn­der at dele deres ind­hold på dine soci­a­le net­værk, og måske begyn­der du også at føl­ge deres Face­book- og Lin­ke­dIn-sider.

Bli­ver de ved med at skri­ve noget inter­es­sant, til­mel­der du dig deres nyheds­brev eller køber lige­frem noget af dem!

Hvad tror du dine kun­der gjor­de, hvis din hjem­mesi­de var lige­så­dan?

NØJ­AG­TIGT DET SAM­ME!

Det kræ­ver at…

  • Du udgi­ver inter­es­sant og rele­vant ind­hold, der løser deres pro­ble­mer
  • De nemt kan ori­en­te­re sig på din hjem­mesi­de
  • De nemt kan til­mel­de sig til dit nyheds­brev – og at du har et!
  • Du har kla­re ”Call-to-Actions!”

Lær hvor­dan du gør det i den­ne bog!

Gør din hjem­mesi­de til din bed­ste sæl­ger!

Bru­ger du sta­dig din fir­ma­hjem­mesi­de på sam­me måde som et trykt kata­log? Så mis­ser du en ene­stå­en­de mulig­hed for at gene­re­re en mas­se leads onli­ne til din for­ret­ning! Få vores GRA­TIS e-bog med mas­ser af inspira­tion til, hvor­dan du kan gøre din hjem­mesi­de til din bed­ste sæl­ger!

Har din hjem­mesi­de kun ind­hold, der infor­me­rer om dit fir­ma, fin­der du aldrig ud af, hvem det egent­lig var, der besøg­te den og du får hel­ler aldrig mulig­hed for at fin­de ud af, hvad det var, de var inter­es­se­re­de i, så du kan føl­ge op på deres besøg. Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kun­de, der var kom­met ind af døren – vel?

Så hav­de du haft mulig­hed for at snak­ke med kun­den, spurgt ind til deres behov og kun­ne over­be­vi­se ved­kom­men­de om, at dit fir­ma var det ret­te til at løse det. Sam­ta­len hand­le­de alt­så om dem og ikke om dig!

På sam­me måde skal din hjem­mesi­de hand­le om dine besø­gen­des behov, give svar på deres spørgs­mål og ska­be en ind­le­den­de dia­log med dem, i ste­det for at blot at inde­hol­de en mas­se selv­for­her­li­gen­de infor­ma­tion om dit fir­ma.

Kun­ne du tæn­ke dig at få mere inspira­tion til, hvor­dan du byg­ger en moder­ne hjem­mesi­de, der fun­ge­rer som en aktiv sæl­ger af de tje­ne­ster og ydel­ser, dit fir­ma leve­rer, så tegn abon­ne­ment på vores nyheds­brev og få vores gra­tis e-bog.

Kom i gang med Con­tent Mar­ke­ting

Bogen for­tæl­ler mere om stra­te­gi­en bag con­tent mar­ke­ting og hvil­ke værk­tø­jer du kan bru­ge, for at du kan ven­de din hjem­mesi­de fra at være et dødt, sta­tisk kata­log og til at bli­ve en aktiv sæl­ger med sin helt egen auto­ma­ti­se­re­de, digi­ta­le salgska­nal.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This