web­textshop præsenterer:

Sådan bliv­er din hjemme­side den bed­ste sælger!

Den kom­plette guide til hvor­dan du byg­ger en mod­erne hjemme­side, der fun­ger­er som en aktiv sæl­ger af de tjen­ester og ydelser, dit fir­ma leverer!

Hvor­for din hjemme­side ikke er et trykt katalog

Hvor­for du skal skrive om noget, der inter­esser­er dine kunder

Hvor­dan du får nye kun­der ved at løse deres problemer

Hvor­dan du byg­ger en dig­i­tal sal­gskanal med con­tent marketing

Hvad gør du, når du har et problem?

Du Googler!

Væl­ger du tit et søgere­sul­tat fra samme side, beg­y­n­der du at lægge mere mærke til den side.

Du besøger for­si­den og nogle andre sider på webstedet.

Du beg­y­n­der at dele deres ind­hold på dine sociale netværk, og måske beg­y­n­der du også at følge deres Face­book- og LinkedIn-sider.

Bliv­er de ved med at skrive noget inter­es­sant, tilmelder du dig deres nyheds­brev eller køber lige­frem noget af dem!

Hvad tror du dine kun­der gjorde, hvis din hjemme­side var ligesådan?

NØJAGTIGT DET SAMME!

Det kræver at…

  • Du udgiv­er inter­es­sant og rel­e­vant ind­hold, der løs­er deres problemer
  • De nemt kan ori­en­tere sig på din hjemmeside
  • De nemt kan tilmelde sig til dit nyheds­brev – og at du har et!
  • Du har klare ”Call-to-Actions!”

Lær hvor­dan du gør det i denne bog!

Gør din hjemme­side til din bed­ste sælger!

Bruger du stadig din firmah­jemme­side på samme måde som et trykt kat­a­log? Så miss­er du en enestående mulighed for at generere en masse leads online til din for­ret­ning! Få vores GRATIS e-bog med mass­er af inspi­ra­tion til, hvor­dan du kan gøre din hjemme­side til din bed­ste sælger!

Har din hjemme­side kun ind­hold, der informer­er om dit fir­ma, find­er du aldrig ud af, hvem det egentlig var, der besøgte den og du får heller aldrig mulighed for at finde ud af, hvad det var, de var inter­esserede i, så du kan følge op på deres besøg. Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kunde, der var kom­met ind af døren – vel?

Så havde du haft mulighed for at snakke med kun­den, spurgt ind til deres behov og kunne over­be­vise ved­k­om­mende om, at dit fir­ma var det rette til at løse det. Sam­tal­en han­dlede alt­så om dem og ikke om dig!

På samme måde skal din hjemme­side han­dle om dine besø­gen­des behov, give svar på deres spørgsmål og skabe en indle­dende dia­log med dem, i stedet for at blot at inde­holde en masse selv­forherli­gende infor­ma­tion om dit firma.

Kunne du tænke dig at få mere inspi­ra­tion til, hvor­dan du byg­ger en mod­erne hjemme­side, der fun­ger­er som en aktiv sæl­ger af de tjen­ester og ydelser, dit fir­ma lev­er­er, så tegn abon­nement på vores nyheds­brev og få vores gratis e-bog.

Kom i gang med Con­tent Marketing

Bogen fortæller mere om strate­gien bag con­tent mar­ket­ing og hvilke værk­tø­jer du kan bruge, for at du kan vende din hjemme­side fra at være et dødt, sta­tisk kat­a­log og til at blive en aktiv sæl­ger med sin helt egen automa­tis­erede, dig­i­tale salgskanal.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This