web­te­xts­hop præsenterer:

Sådan bli­ver din hjem­mesi­de den bed­ste sælger!

Den kom­plet­te gui­de til hvor­dan du byg­ger en moder­ne hjem­mesi­de, der fun­ge­rer som en aktiv sæl­ger af de tje­ne­ster og ydel­ser, dit fir­ma leverer!

Hvor­for din hjem­mesi­de ikke er et trykt katalog

Hvor­for du skal skri­ve om noget, der inter­es­se­rer dine kunder

Hvor­dan du får nye kun­der ved at løse deres problemer

Hvor­dan du byg­ger en digi­tal salgska­nal med con­tent marketing

[et_bloom_inline optin_id=“optin_3”]

Hvad gør du, når du har et problem?

Du Goog­ler!

Væl­ger du tit et søge­re­sul­tat fra sam­me side, begyn­der du at læg­ge mere mær­ke til den side.

Du besø­ger for­si­den og nog­le andre sider på webstedet.

Du begyn­der at dele deres ind­hold på dine soci­a­le net­værk, og måske begyn­der du også at føl­ge deres Face­book- og LinkedIn-sider.

Bli­ver de ved med at skri­ve noget inter­es­sant, til­mel­der du dig deres nyheds­brev eller køber lige­frem noget af dem!

Hvad tror du dine kun­der gjor­de, hvis din hjem­mesi­de var ligesådan?

NØJ­AG­TIGT DET SAMME!

Det kræ­ver at…

  • Du udgi­ver inter­es­sant og rele­vant ind­hold, der løser deres problemer
  • De nemt kan ori­en­te­re sig på din hjemmeside
  • De nemt kan til­mel­de sig til dit nyheds­brev – og at du har et!
  • Du har kla­re ”Call-to-Actions!”

Lær hvor­dan du gør det i den­ne bog!

[et_bloom_inline optin_id=“optin_3”]

Gør din hjem­mesi­de til din bed­ste sælger!

Bru­ger du sta­dig din fir­ma­hjem­mesi­de på sam­me måde som et trykt kata­log? Så mis­ser du en ene­stå­en­de mulig­hed for at gene­re­re en mas­se leads onli­ne til din for­ret­ning! Få vores GRA­TIS e‑bog med mas­ser af inspira­tion til, hvor­dan du kan gøre din hjem­mesi­de til din bed­ste sælger!

Har din hjem­mesi­de kun ind­hold, der infor­me­rer om dit fir­ma, fin­der du aldrig ud af, hvem det egent­lig var, der besøg­te den og du får hel­ler aldrig mulig­hed for at fin­de ud af, hvad det var, de var inter­es­se­re­de i, så du kan føl­ge op på deres besøg. Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kun­de, der var kom­met ind af døren – vel?

Så hav­de du haft mulig­hed for at snak­ke med kun­den, spurgt ind til deres behov og kun­ne over­be­vi­se ved­kom­men­de om, at dit fir­ma var det ret­te til at løse det. Sam­ta­len hand­le­de alt­så om dem og ikke om dig!

På sam­me måde skal din hjem­mesi­de hand­le om dine besø­gen­des behov, give svar på deres spørgs­mål og ska­be en ind­le­den­de dia­log med dem, i ste­det for at blot at inde­hol­de en mas­se selv­for­her­li­gen­de infor­ma­tion om dit firma.

Kun­ne du tæn­ke dig at få mere inspira­tion til, hvor­dan du byg­ger en moder­ne hjem­mesi­de, der fun­ge­rer som en aktiv sæl­ger af de tje­ne­ster og ydel­ser, dit fir­ma leve­rer, så tegn abon­ne­ment på vores nyheds­brev og få vores gra­tis e‑bog.

Kom i gang med Con­tent Marketing

Bogen for­tæl­ler mere om stra­te­gi­en bag con­tent mar­ke­ting og hvil­ke værk­tø­jer du kan bru­ge, for at du kan ven­de din hjem­mesi­de fra at være et dødt, sta­tisk kata­log og til at bli­ve en aktiv sæl­ger med sin helt egen auto­ma­ti­se­re­de, digi­ta­le salgskanal.

[et_bloom_inline optin_id=“optin_3”]

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2023 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 22
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220