Lær at skri­ve pro­dukt­tek­ster, der sæl­ger!

 

Lær at skri­ve pro­dukt­tek­ster til din webs­hop på under 2 timer, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer jeres besø­gen­de til kun­der. Sam­ti­dig får du en mas­se inspira­tion, tips og tri­cks til, hvor­dan du udvik­ler det bedst tæn­ke­li­ge ind­hold til din webs­hop samt en ræk­ke prak­ti­ske ske­ma­er og ska­be­lo­ner, der hjæl­per dig til at bli­ve end­nu skar­pe­re på dit ind­hold.

I det­te kur­sus lærer du alt, hvad der er værd at vide om at skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster til din webs­hop. Des­u­den lærer du at opbyg­ge en stærk intern link­bu­il­dings­tra­te­gi for din webs­hop og at søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re dine pro­dukt­tek­ster. For i dag star­ter sal­get for alvor i søge­ma­ski­ner­ne.

Gode pro­dukt­tek­ster kræ­ver den rig­ti­ge til­gangs­vin­kel og den rig­ti­ge viden

Kur­set star­ter med at for­kla­re, hvil­ken til­gangs­vin­kel du skal have til at skri­ve pro­dukt­tek­ster. Der­ef­ter ser vi nær­me­re på, hvad du skal vide om dit kun­de­seg­ment og dine pro­duk­ter, inden du begyn­der at skri­ve pro­dukt­tek­sten.

For til­gan­gen og for­ar­bej­det er ekstremt vig­tigt, hvis du skal skri­ve pro­dukt­tek­ster, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer de besø­gen­de til kun­der i din webs­hop.

Sel­ve skri­ve­ar­bej­det

Med for­ar­bej­det på plads går vi over til sel­ve skri­ve­ar­bej­det. Her star­ter vi med at gen­nem­gå, hvor­dan du skri­ver effek­ti­ve tek­ster til net­tet, der bli­ver læst – også selv om de er meget læn­ge­re end de 100 ord, som alt for man­ge webs­hope­je­re mener, de kan nøjes med.

Der­næst ser vi nær­me­re på, hvor­dan du opbyg­ger din pro­dukt­tekst, så den ram­mer både de kun­der, der er klar til at købe og dem, der har brug for mere over­ta­lel­se og fle­re infor­ma­tio­ner, før de beslut­ter dig.

Vi ser også nær­me­re på, hvil­ke andre ind­hold­s­e­le­men­ter du med for­del kan bru­ge på pro­dukt­si­der­ne i din webs­hop.

Meta Descrip­tion og SEO

Kur­set afslut­ter med at lære dig, hvor­dan du søge­ma­ski­ne­op­ti­me­rer dine pro­dukt­tek­ster, samt hvor­dan du udnyt­ter de nye mulig­he­der, som de lan­ge meta descrip­tions på over 300 tegn giver dig for at skri­ve en fæn­gen­de salgsta­le for dit pro­dukt.

For med de læn­ge­re meta descrip­tions får kun­der­ne bed­re muli­ge­hed for at vur­de­re din webs­hop, uden at de behø­ver klik­ke sig ind på den. Det kræ­ver meta descrip­tions, der sæl­ger klik­ket til din webs­hop ind. Her kan du ikke nøjes med auto­ma­ti­se­re­de tek­ster, der ikke giver nogen reel vær­di for læse­ren.

Snup kun­der­ne før kon­kur­ren­ter­ne med vores copy­wri­ting-kur­sus

Har du først taget vores copy­wri­ting-kur­sus, snup­per du meget nem­me­re både kun­der­ne og de gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne fra dine kon­kur­ren­ter. Så køb adgang til kur­set fra d. 24. janu­ar, og bliv en haj til at skri­ve kate­go­ri- og pro­dukt­tek­ster, der sæl­ger.

Kur­set er udvik­let af Bea­te og Ben­ny Gran­da­hl, stif­te­re og part­ne­re i tekst- og con­tent mar­ke­ting­bu­reau­et Web­te­xts­hop.

Med den rig­ti­ge inter­ne link­bu­il­dings­tra­te­gi kan du hol­de kun­der­ne læn­ge­re på din webs­hop og opnå meget bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Skal du skri­ve pro­dukt­tek­ster, der fan­ger de besø­gen­de, skal du tage udgangs­punkt i deres situ­a­tion – og ikke pra­le om jeres egen for­må­en.

Du skal ken­de din mål­grup­pe helt ind til benet, hvis du skal skri­ve pro­dukt­tek­ster, de fin­der rele­van­te. Vi giver dig værk­tø­jer­ne på det­te kur­sus.

24 lek­tio­ner, som ændrer den måde, du skri­ver pro­dukt­tek­ster på én gang for alle!

1 Intro­duk­tion

1.1 Intro-video

1.2 Skriv en pro­dukt­tekst

2 Hvad er pro­dukt­tek­ster?

2.1 Webs­hop­pens tre tekst­ty­per

2.2 Hvor lang skal en pro­dukt­tekst være?

3 Udgangs­punk­tet for en god pro­dukt­tekst

3.1 Det hand­ler om dem og ikke om dig

3.2 Skær dig ikke på dine skar­pe pri­ser 

3.3 Sælg hul­let, ikke bore­ma­ski­nen

4 For­ar­bej­det

4.1 Hvem er din ide­el­le kun­de

4.2 Lær pro­duk­tet at ken­de

4.3 Den følel­ses­mæs­si­ge trans­for­ma­tion

4.4 Søge­ord, søge­hen­sigt og seman­tik

4.5 4 ska­be­lo­ner du kan bru­ge til alle dine pro­dukt­tek­ster

5 Grund­læg­gen­de skri­vereg­ler

5.1 Sådan skri­ver du til net­tet

5.2 Mel­lem­ru­brik­ker i pro­dukt­tek­ster

5.3 Punk­top­stil­lin­ger kan bru­ges til andet end pro­duk­te­gen­ska­ber

6 Pro­dukt­tek­stens opbyg­ning

6.1 Over­skrif­ten inde­hol­der mere end bare pro­duk­t­nav­net

6.2 Den kor­te pro­dukt­tekst

6.3 Den lan­ge pro­dukt­tekst

6.4 Sådan ski­ver du et godt Call to Action

6.5 Sådan ska­ber du til­lid til pro­duk­tet

6.6 Andre ind­hold­s­e­le­men­ter

7 SEO-opti­me­ring af pro­dukt­tek­ster

7.1 Tit­le og meta descrip­tion

7.2 On-page SEO

8 Afslut­ning og cer­ti­fi­ce­ring

 

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2018 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This