web­textshop præsen­ter­er:

Sådan bliv­er din hjemmeside den bed­ste sæl­ger!

Den kom­plet­te guide til hvor­dan du byg­ger en mod­erne hjemmeside, der fun­ger­er som en aktiv sæl­ger af de tjen­ester og ydelser, dit fir­ma lev­er­er!

Hvor­for din hjemmeside ikke er et trykt kat­a­log

Hvor­for du skal skrive om noget, der inter­esser­er dine kun­der

Hvor­dan du får nye kun­der ved at løse deres prob­le­mer

Hvor­dan du byg­ger en dig­i­tal sal­gskanal med con­tent mar­ket­ing

Hvad gør du, når du har et prob­lem?

Du Googler!

Væl­ger du tit et søgere­sul­tat fra sam­me side, beg­y­n­der du at lægge mere mærke til den side.

Du besøger for­si­den og nogle andre sider på web­st­edet.

Du beg­y­n­der at dele deres ind­hold på dine sociale netværk, og måske beg­y­n­der du også at føl­ge deres Face­book- og Linked­In-sider.

Bliv­er de ved med at skrive noget inter­es­sant, tilmelder du dig deres nyheds­brev eller køber lige­frem noget af dem!

Hvad tror du dine kun­der gjorde, hvis din hjemmeside var ligeså­dan?

NØJAGTIGT DET SAMME!

Det kræver at…

  • Du udgiver inter­es­sant og rel­e­vant ind­hold, der løser deres prob­le­mer
  • De nemt kan ori­en­tere sig på din hjemmeside
  • De nemt kan tilmelde sig til dit nyheds­brev – og at du har et!
  • Du har klare ”Call-to-Actions!”

Lær hvor­dan du gør det i den­ne bog!

Gør din hjemmeside til din bed­ste sæl­ger!

Bruger du stadig din firmah­jemmeside på sam­me måde som et trykt kat­a­log? Så mis­ser du en eneståen­de mulighed for at gener­ere en masse leads online til din for­ret­ning! Få vores GRATIS e-bog med masser af inspi­ra­tion til, hvor­dan du kan gøre din hjemmeside til din bed­ste sæl­ger!

Har din hjemmeside kun ind­hold, der informer­er om dit fir­ma, find­er du aldrig ud af, hvem det egentlig var, der besøgte den og du får heller aldrig mulighed for at finde ud af, hvad det var, de var inter­essere­de i, så du kan føl­ge op på deres besøg. Det var jo ikke gået, hvis det var en fysisk kun­de, der var kom­met ind af døren – vel?

Så havde du haft mulighed for at snakke med kun­den, spurgt ind til deres behov og kun­ne over­be­vise ved­k­om­mende om, at dit fir­ma var det ret­te til at løse det. Sam­tal­en han­dlede alt­så om dem og ikke om dig!

På sam­me måde skal din hjemmeside han­dle om dine besø­gen­des behov, give svar på deres spørgsmål og skabe en indle­den­de dialog med dem, i stedet for at blot at inde­holde en masse selv­forherli­gen­de infor­ma­tion om dit fir­ma.

Kun­ne du tænke dig at få mere inspi­ra­tion til, hvor­dan du byg­ger en mod­erne hjemmeside, der fun­ger­er som en aktiv sæl­ger af de tjen­ester og ydelser, dit fir­ma lev­er­er, så tegn abon­nement på vores nyheds­brev og få vores gratis e-bog.

Kom i gang med Con­tent Mar­ket­ing

Bogen fortæller mere om strate­gien bag con­tent mar­ket­ing og hvilke værk­tø­jer du kan bruge, for at du kan vende din hjemmeside fra at være et dødt, sta­tisk kat­a­log og til at blive en aktiv sæl­ger med sin helt egen automa­tis­ere­de, dig­i­tale sal­gskanal.

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP 

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Share This

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!