Skal du bru­ge har­pun eller net til at luk­ke sal­get

 

 

 

Der er stor for­skel på, hvor­dan webs­hope­je­re for­sø­ger at over­be­vi­se folk om, at de skal hand­le hos dem. Nog­le for­sø­ger at luk­ke sal­get med sto­re arm­be­væ­gel­ser og bom­ba­sti­ske garan­ti­er, mens andre for­sø­ger at opbyg­ge en rela­tion til folk i form af rele­vant viden og ind­hold, for der­ved at over­be­vi­se de besø­gen­de om, at de er det rig­ti­ge sted at købe pro­duk­tet hos. Læs med og find ud af, hvad der er bedst?

Er du har­punka­ster eller fan­ger du med net? Din til­gang til kun­der­ne for­tæl­ler noget om det syn, du har på dem og hvor­dan du dri­ver din for­ret­ning.

For har­punka­ster­ne hand­ler det om at ned­læg­ge byt­tet en efter en. Det er ikke kun­dens vel­be­fin­den­de, der lig­ger har­punka­ster­ne på sin­de. Det er deres pen­ge, de er ude efter. Koldt og kynisk! Varer­ne skal over disken og pen­ge­ne i kas­sen. Wham! Bham! Thank you, mam!

Stik mod­sat er det for dem, der bru­ger net. Her er det kun­dens pro­ble­mer og hvor­dan de bli­ver løst (med net­svin­ge­rens pro­duk­ter for­stås), der er i fokus. De sæt­ter sig ind i og for­står deres kun­der og ska­ber en rela­tion til dem, der ska­ber for­stå­el­se for dem hos kun­der­ne. Stil­le og roligt bre­der de net­tet ud, så der svøm­mer fle­re og fle­re fisk ind i det – for så til sidst at træk­ke det op og hive fang­sten i land.

Hvil­ken appro­ach er den rig­ti­ge?

Af oven­stå­en­de er det nemt at fat­te mest sym­pa­ti for net­svin­ger­ne – og er du mere har­punka­ster end net­svin­ger, er du sik­kert alle­re­de godt pis­sed på vores ned­la­den­de omta­le.

Men når sand­he­den skal på bor­det, så er beg­ge tek­nik­ker gode på hvert sit tids­punkt i salgs­pro­ces­sen. For alt for man­ge net­svin­ge­re ender med at bli­ve vik­let ind i deres eget net, for­di de glem­mer at spør­ge efter sal­get! Det er da tos­set! For det er da meget let­te­re at har­pu­ne­re fiske­ne, når de først er fan­get i net­tet!

Så vores anbe­fa­ling må være, at bru­ge net­svin­ger­tek­nik­ken til at træk­ke kun­der­ne til og så ven­te med at kaste har­pu­nen, til du er sik­ker på, at den besø­gen­de er så godt vik­let ind i dit net, at du ikke kan und­gå at ram­me.

Video-Marketing

Brug dit call-to-action til at luk­ke sal­get

Det hand­ler alt­så kort sagt om at huske at afslut­te dine pro­dukt­tek­ster, blo­gind­læg, gui­der og andet ind­hold på siden med et klart og tyde­ligt call-to-action. Hvad vil du ger­ne have, at den besø­gen­de fore­ta­ger sig, når de er fær­di­ge med at læse ind­hol­det på siden.

Er det en pro­dukt­tekst, er det natur­lig­vis en opfor­dring til at købe pro­duk­tet. Men er det en gui­de, kan det være en opfor­dring til at se på pro­duk­ter­ne inden for den pro­dukt­ka­te­go­ri, gui­den omhand­ler og er den et blo­gind­læg, kan det være en opfor­dring til at læse mere i en anden arti­kel eller til­mel­de sig til dit nyheds­brev.

Det vig­tig­ste er bare, at du husker dit call- to-action og bru­ger nog­le pas­sen­de har­pun­tek­nik­ker til at gøre det virk­nings­fuldt.

Men spar dig reto­rik­ken med ”skar­pe pri­ser” og ”bil­ligst til pri­sen” – det er mar­ke­tingsnak, der bare bli­ver fil­tre­ret fra. Så det har ingen effekt. Sørg i ste­det for at skri­ve dit call-to-action, så det:

  • For­tæl­ler HVOR­FOR de skal hand­le
  • Er kort og kon­tant
  • Er klart og ikke smart
  • Foku­se­rer på for­de­le­ne
  • Er uden mar­ke­ting­flos­k­ler

Og kan du på nogen måde få noget knap­hed eller noget tvin­gen­de nød­ven­dig­hed ind i dit call-to-action, så tøv ikke med at gøre det!

Husk at over­fø­re dit call-to-action til klik­ket

Under dit call- to-action sæt­ter du så en knap eller et tekst­link, der kan klik­kes på. Det er nemt at få øje på for den til­fæl­di­ge besø­gen­de, der måske bare lige skim­mer siden.

Tek­sten på knap­pen eller anker­tek­sten i lin­ket bør omhand­le den vig­tig­ste for­del eller gevinst, den besø­gen­de får ved at klik­ke på knap­pen eller lin­ket og købe, høre mere om eller til­mel­de sig et eller andet. Den­ne tekst kan med for­del skri­ves efter den­ne for­mel:

Jeg vil ger­ne [tek­sten på knap­pen].

Det kun­ne f.eks. være ”Jeg vil ger­ne tabe mig på en nem måde”, der på knap­pen så kun­ne bli­ve til tek­sten ”Tab dig nemt!” eller ”Jeg vil ger­ne have stør­re mus­k­ler”, der på knap­pen kun­ne bli­ve til ”Få stør­re mus­k­ler nu!”.

Så helt mun­dret kan du ikke altid føre tek­sten fra sæt­nin­gen og over på knap­pen. Det før­ste ord efter ”Jeg vil ger­ne” skal som regel omskri­ves til byde­må­de. Men sæt­nin­gen er en god huske­r­e­gel, når du skal afgø­re, hvad der skal stå på knap­pen eller i anker­tek­sten.

Kend dine fangstred­ska­ber og vid hvor­når du skal bru­ge dem

Så som jeg en gang hør­te den ene lyst­fi­sker sige til den anden, så gæl­der det om at ken­de dine fangstred­ska­ber og vide, hvor­når du skal bru­ge dem. Der er en tid til at bru­ge net og en tid til at har­pu­ne­re. Har­pu­nen er dit call-to-action.

Spør­ger du ikke efter sal­get eller giver folk klar besked om, hvad du ønsker de skal gøre, når de har læst dit ind­hold på siden, har det ingen effekt. Det gæl­der uan­set om vi taler pro­dukt­tek­ster eller blo­gind­læg!

Brug for hjælp?

Har du svært ved at væl­ge de rig­ti­ge fangstred­ska­ber eller har du brug for at få skabt et stør­re net, så kon­takt os alle­re­de i dag og få et ufor­plig­ten­de til­bud på udvik­ling af artik­ler, gui­der, pro­dukt­tek­ster og andet ind­hold på din webs­hop eller hjem­mesi­de.

Få stør­re gen­nem­slags­kraft og sælg mere onli­ne nu!

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This