I den­ne web­te­xtcast snak­ker vi med Micha­el Peter Han­sen fra Sexshop.dk om con­tent mar­ke­ting kana­ler og kom­mer med et prak­tisk eksem­pel på, hvor­dan de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler anven­des af Dan­marks næst­stør­ste onli­ne sexs­hop.

Michael Peter HansenMicha­el Peter Han­sen har valgt at se ind­holds­ud­vik­ling som en inve­ste­ring – en anlægs­ud­gift – der tje­ner sig hjem gen­nem en bed­re kun­de­op­le­vel­se. Det er sket gen­nem en mål­ret­tet udnyt­tel­se af de for­skel­li­ge con­tent mar­ke­ting kana­ler, sexshop.dk har til rådig­hed.

Ved at have flere medier i dine forskellige content marketing kanaler, kan du skabe en masse relevant trafik til din webshop eller hjemmeside.

Det giver fle­re og mere enga­ge­re­de besø­gen­de. Ved at se sin webs­hop mere som et onli­ne-maga­sin end en butik, har Micha­el fået de besø­gen­de til at bli­ve meget læn­ge­re på siden, for­di de fan­ges ind i et spind af gui­der, artik­ler, tips og tri­cks, video­er og meget andet.

De man­ge for­skel­li­ge typer ind­hold bru­ges også til at lin­ke til fra artik­ler og omta­ler i fle­re for­skel­li­ge onli­ne-medi­er, som Sexshop.dk leve­rer ind­hold til på fast basis, samt på shop­pens blog. For gui­der og andet ind­hold lig­ger ikke på blog­gen, men direk­te på webs­hop­pen under de enkel­te kate­go­ri­er, så de giver mest mulig SEO-mæs­sig vær­di.

Lyt med her i det 15-minut­ter lan­ge podcast og bliv klo­ge­re på, hvor­dan vi i tæt sam­ar­bej­de med Micha­el har skabt den ind­holds­ma­ski­ne, der har været en årsa­ger­ne til, at Sexshop.dk på gan­ske få år er ble­vet Dan­marks næst­stør­ste webs­hop.

Du kan læse mere om Sexshop.dk her.

 

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This