Den bed­ste måde at skil­le sig ud fra kon­kur­ren­ter­ne på!

20 fak­to­rer der ska­ber den bed­ste webtekst

Skal du skri­ve en god web­tekst, skal du tæn­ke helt ander­le­des, end når du skri­ver til tryk­te medi­er. Tek­sten skal være kor­te­re, mere præ­cis og dis­po­ne­res, så det vig­tig­ste kom­mer først. Vi har sam­let den kom­plet­te gui­de til, hvor­dan du skri­ver de bed­ste tek­ster til din hjemmeside.

Plan­læg teksten!

Hav et for­mål med og en plan for tek­sten, før du går i gang med at skrive.

Skriv tek­sten!

Skriv tek­sten i et klart og tyde­ligt sprog, og hav altid læse­ren i tankerne.

Redi­ger teksten!

Læs kor­rek­tur, og sørg for, at tek­sten hol­der det, du lover  hele vejen!

Du ser den­ne side på en mobil eller tab­let! Læser du på en tab­let, så vend din enhed, så du ser siden i landsca­pe-mode. Ellers åbn siden på din computer!

Fak­tor #1:

Hvad er
tek­stens formål?

Hvad skal teksten
gøre for forretningen?

Skal den under­støt­te et eller fle­re for­ret­nings­mål, skal den sæl­ge jeres pro­duk­ter og tje­ne­ster eller til­træk­ke nye besø­gen­de til hjemmesiden?

Før du bestem­mer vink­len og emnet for din tekst, er det vig­tigt at være klar over, hvad for­må­let med tek­sten skal være. Skal du skri­ve en pro­dukt­tekst, er for­må­let selv­føl­ge­lig at sæl­ge pro­duk­tet. Skal du skri­ve en arti­kel, er for­må­let med til at bestem­me, den vin­kel du anven­der på emnet. For­må­let for­tæl­ler også noget om, hvil­ket call-to-action tek­sten skal afslut­tes med.

Hvor godt ken­der du din målgruppe?

Tek­stens mål­grup­pe hand­ler ikke bare om demo­gra­fi­ske data, som alder, ind­komst og bopæl? Også inter­es­ser og andre fak­to­rer spil­ler en vig­tig rolle.

Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt at vide, hvor gam­le og hvil­ket køn tek­stens mål­grup­pe har. Men det er end­nu vig­ti­ge­re at vide noget om fak­to­rer, som hvil­ken bil de kører i, hvil­ke film og tv-seri­er de ser, hvil­ke hjem­mesi­der de besø­ger og så vide­re. Det kan du bru­ge som afsæt og til at sik­re, at de refe­ren­cer du bru­ger i tek­sten, er nog­le, som mål­grup­pen kender.

Fak­tor #2:

Hvem skal
læse teksten?

Fak­tor #3:

Hvad er der i det
for læserne?

Hvad skal folk have
ud af teksten?

Hvil­ket udbyt­te skal læser­ne have af tek­sten? Hvil­ke aha-ople­vel­ser skal tek­sten give dem, og hvad skal de være ble­vet klo­ge­re på efter at have læst den?

For­må­let med tek­sten og tek­stens mål­grup­pe er med til at give dig en indi­ka­tion af, hvad folk skal få ud af den tekst, du skal til at skri­ve. For er der ikke en gevinst for læse­ren, husker de ingen­ting – eller også gider de slet ikke læse tek­sten. Sørg for at frem­hæ­ve for­de­len i både over­skrift og manchet.

Hvor­for skal de interessere
sig for teksten?

Kan læse­ren ikke se en klar rele­vans for dem, så får du dem aldrig til læse tek­sten. Så gør det klart over for dem, hvor­for den er relevant?

Du kan lok­ke nok så meget med en klar gevinst ved at læse tek­sten, hvis den ikke har rele­vans for læse­ren. Oftest kom­mer rele­van­sen ud af, hvad mål­grup­pen drøm­mer om at opnå eller fryg­ter aller­mest at miste. Spil på det i over­skrif­ten og ind­led­nin­gen. Så skal de nok bli­ve hængende.

Fak­tor #4:

Hvad kom­mer
det læser­ne ved?

Fak­tor #5:

Hvil­ken type tekst
skal du skrive?

Hver tekst­ty­pe har sin helt egen strategi

Der er stor for­skel på, om du skal skri­ve en pro­dukt­tekst, en kate­go­ri­tekst eller tekst til andet ind­hold på hjemmesiden. 

Hver enkelt tekst­ty­pe har deres egen opbyg­ning og stra­te­gi. Pro­dukt­tek­ster skal foku­se­re på at ita­le­sæt­te pro­duk­tets for­de­le og få læse­ren til at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil være at eje pro­duk­tet. Kate­go­ri­tek­sten skal give over­blik over pro­dukt­ka­te­go­ri­en, og tek­sten til de enkel­te sider på hjem­me­si­den skal opbyg­ges efter den stra­te­gi, der pas­ser bedst til bud­ska­bet. Ene­ste fæl­les­træk er at huske at afslut­te tek­sten med et klart call-to-action.

Fang dine læse­re med rele­van­te eksempler! 

Skal du gøre din tekst ekstra rele­vant, er det vig­tigt, at du kan præ­sen­te­re spæn­den­de infor­ma­tio­ner og gode eksemp­ler, som læser­ne kan bru­ge i deres hverdag.

For at ska­be gode og rele­van­te eksemp­ler skal du ken­de din mål­grup­pe og dens behov, inter­es­ser og ønsker godt. Gå på jagt efter spæn­den­de infor­ma­tio­ner, og byg eksemp­ler, som læser­ne har nemt ved at sæt­te sig ind i og kan gen­ken­de fra deres hver­dag. Beskriv deres pro­ble­mer og udfor­drin­ger, så de kan gen­ken­de dem, og giv dem så en løs­ning, der får dem til at ind­se, hvor geni­al du og dit fir­ma er.

Fak­tor #6:

Saml spæn­den­de infor­ma­tio­ner og byg gode eksempler

Fak­tor #7:

Søge­ords-
analyse

Hvor­dan skal læser­ne fin­de teksten?

Søge­ord­s­a­na­ly­sen er den moder­ne mar­ke­tin­g­a­na­ly­se og for­tæl­ler noget om, hvil­ke ord mål­grup­pen bru­ger, når de søger efter det emne, du skri­ver om.

Der­for er det vig­tigt at få tek­sten til at ran­ke godt for de ord, som mål­grup­pen anven­der. Eller er der jo aldrig nogen, der fin­der din tekst. Sam­ti­dig for­tæl­ler søge­or­de­ne og især de såkald­te long tails en mas­se om, hvad det er for spørgs­mål, de poten­ti­el­le læse­re har om emnet. Der­for er en søge­ord­s­a­na­ly­se en vig­tig del af for­be­re­del­ser­ne, når du skal fin­de ud af, hvor­dan du helt præ­cist skal for­mu­le­re din tekst.

Start med det
vig­tig­ste først!

Ingen gider læse noget på net­tet. Så kom til sagen, start med det vig­tig­ste først og sørg for at tek­sten er så nem at skim­me som muligt.

Brug den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant når du dis­po­ne­rer din tekst. Start med nyhe­den – det vig­tig­ste bud­skab – først og uddyb der­ef­ter med de vig­tig­ste detal­jer og afslut med bag­grunds­vi­den. Skriv ger­ne tek­sten, så bud­ska­bet kan læses ud af over­skrift og mel­lem­ru­brik­ker ale­ne. Brug også ger­ne punkt­opstil­linger og opdel tek­sten i man­ge kor­te afsnit.

Fak­tor #8:

Plan­læg
teksten

Fak­tor #9:

Over­skrif­ten skal
fan­ge læseren

Kort, spe­ci­fik, unik
og vigtigt!

Sørg for at over­skrif­ten for­tæl­ler læser­ne, hvad de får ud af artik­len og giver dem sva­ret på, hvor­for de bør læse den.

En god over­skrift er brug­bar for læse­ren, net­op for­di den for­tæl­ler udbyt­tet og hvor­for den er vig­tig at læse. Kan du sam­ti­dig få over­skrif­ten til at ind­g­y­de vig­tig­hed og at ind­hol­det er helt unikt, øger du chan­cer­ne for at folk går i gang med at læse tek­sten. Sam­ti­dig skal over­skrif­ten være kort, kon­kret og ram­me lige i plet. Det er svæ­re­re end du tror og tit er den over­skrift du sta­rer med, ikke den du slut­ter med at have til teksten.

Man­chet­ten giver tek­stens vig­tig­ste bud­ska­ber og pointer!

Man­chet­ten skal sik­re at læse­ren opfan­ger tek­stens bud­skab og vig­tig­ste poin­ter, også selv om de ikke læser andet – og ger­ne give dem lyst til at læse videre!

Man­chet­ten er den tekst, der står med fed skrift lige under over­skrif­ten i tryk­te medi­er. Den giver dig hele histo­ri­en, selv om du ikke læser andet. Brug man­chet­ten på sam­me måde på din hjem­mesi­de. Giv tek­stens kon­klu­sion og de vig­tig­ste bud­ska­ber og poin­ter. Så er du sik­ker på, folk får dem med og skri­ver du en fæn­gen­de man­chet, bli­ver de og læser mere.

Husk i øvrigt altid mindst et ind­le­den­de afsnit efter mel­lem­ru­brik­ken, der sæt­ter sce­nen for læse­ren. Først der­ef­ter kom­mer den før­ste mellemrubrik.

Fak­tor #10:

Man­chet­ten skal over­ta­le læse­ren

Fak­tor #11

Brug man­ge
mellemrubrikker

Und­gå at tek­sten bli­ver en lang tale­strøm af blah, blah, blah.

Mel­lem­ru­brik­ken giver læse­ren overblik!

Opdel tek­sten med man­ge mel­lem­ru­brik­ker. Det gør tek­sten mere over­kom­me­lig at læse og meget nem­me­re for folk at skimme.

Hver enkelt mel­lem­ru­brik er et lil­le hel­le i tek­sten, som læse­ren kan læse hen til og så hol­de en pau­se. Dis­po­ner even­tu­elt tek­sten ved kun at skri­ve den som over­skrif­ten og mel­lem­ru­brik­ker­ne og fyld så brød­tek­sten på. Opdel brød­tek­sten under hver mel­lem­ru­brik i man­ge kor­te afsnit – ikke bare en stor tekstklump.

Gå efter aldrig at have mere end 300 ord mel­lem hver mel­lem­ru­brik – meget, meget ger­ne mindre!

Lær at elske Enter-tasten!

Gør tek­sten nem­me­re at skim­me ved at bru­ge man­ge kor­te afsnit, der hver frem­fø­rer en enkelt poin­te og er opbyg­get af mak­si­malt 3–4 kor­te sætninger.

Jo kor­te­re afsnit, jo mere over­sku­e­lig bli­ver tek­sten. Selv kom­plekst ind­hold kan gøres mere læse­ven­ligt ved at opde­le det i man­ge kor­te afsnit.

Dis­ponér hvert afsnit efter den jour­na­li­sti­ske nyheds­tre­kant. Før­ste sæt­ning er over­skrif­ten. De øvri­ge uddy­ber med detal­jer og argumenter.

Brug også ger­ne kon­klu­de­ren­de afsnit, der kun består af en enkelt sætning.

Fak­tor #12:

Kor­te afsnit med kor­te sætninger

Fak­tor #13:

Kor­te sætninger
med kor­te ord

Hold hver sætning
under 20 ord!

Hold sæt­nin­ger­ne kor­te. Und­gå at anven­de ind­skud­te sæt­nin­ger, lan­ge led­sæt­nin­ger eller andre ind­vik­le­de sæt­nings­kon­struk­tioner – og lær at bru­ge tan­ke­streg i ste­det for ind­skud­te sætninger.

Jo kor­te­re sæt­nin­ger, jo let­te­re er tek­sten at for­stå. Opbyg sæt­nin­ger­ne så de uddy­ber hin­an­den og opbyg­ger logi­ske argumentationskæder.

Und­gå at skri­ve sæt­nin­ger med bag­vægt. Sæt det vig­tig­ste – poin­ten – først i sæt­nin­gen og uddyb så med under­byg­gen­de detal­jer i resten af sætningen.

Brug aktivt, hand­lings­o­ri­en­te­ret sprog med ”du”. Und­gå pas­si­ve sæt­nings­kon­struk­tioner i tred­je per­son med ”man” eller helt uden stedord.

Und­gå mar­ke­ting­flos­k­ler og opblød­ning af ordlyden!

Sørg altid for at ord­ly­den er helt klar. Und­gå fyl­dord som ”almin­de­li­ge­vis”, ”gene­relt” eller ”oftest”, med min­dre der vir­ke­lig er uklar­hed om det – og und­gå mar­ke­ting­flos­k­ler som ”skar­pe priser”.

Føler folk først, at du for­sø­ger at sæl­ge dem noget eller pak­ke noget ind, mister tek­sten tro­vær­dig­hed og inter­es­se for læseren.

Und­gå også lan­ge ord eller fag­ud­tryk, der ikke er almin­de­ligt kendt – eller sørg for at for­kla­re deres betyd­ning, når du anven­der dem før­ste gang. For­står folk ikke tek­sten, føler de sig talt ned til.

Husk også kor­rekt sta­ve­må­de, gram­ma­tik og kommatering.

Fak­tor #14:

Trim tek­sten

Fak­tor #15:

Brug punkt-
opstillinger

Anvend punkt-
opstil­lin­ger frem for oprems­nin­ger med komma!

Punkt­opstil­linger er meget let­te­re at over­skue og skim­me end lan­ge oprems­nin­ger adskilt med kom­ma­er. Sam­ti­dig bry­der det tek­sten op og til­træk­ker sig opmærksomhed.

Punkt­opstil­linger er popu­læ­re på net­tet, for­di de er nem­me­re at læse. Fak­tisk viser ana­ly­ser fra tyske Sear­ch­me­tri­cs, at de sider der lig­ger højest i søge­re­sul­ta­ter­ne på Goog­le, oftest har fle­re punkt­opstil­linger end lave­re ran­ge­re­de sider.

Der­for bør du altid væl­ge at bru­ge punkt­opstil­linger frem for oprems­nin­ger, når du skri­ver tek­ster på net­tet. Det er også en god ide at kon­ver­te­re kom­plek­se sæt­nin­ger eller anvis­nin­ger til punkt­opstil­linger eller num­me­re­re­de lister.

Frem­hæv tek­stens vig­tig­ste poin­ter som flødetekster!

Cita­ter frem­hæ­ves oftest med en lidt stør­re eller en anden font eller skil­ler sig ud på anden måde. Det kan du bru­ge til at frem­hæ­ve tek­stens vig­tig­ste pointer.

Den form for frem­hæv­ning kal­des for flø­de­tekster af de gam­le typo­gra­fer – for­di de er brugt til at frem­hæ­ve ”flø­den” – det vig­tig­ste – i teksten.

For­ma­te­rin­gen får flø­de­teksten til at frem­stå lige­som et bil­le­de, der skil­ler sig ud fra tekst­strøm­men og til­træk­ker sig opmærk­som­hed fra den skim­men­de læser.

Der­for øger bru­gen af flø­de­teksten chan­cen for at få over­le­ve­ret de vig­tig­ste poin­ter til sidens besøgende.

Fak­tor #16:

Brug flø­de-
tek­ster og citater

Fak­tor #17:

Brug links
strategisk

Brug stra­te­gi­ske interne
og husk ekster­ne links!

Inter­ne links bru­ges til at hol­de på læser­ne. Ekster­ne links anven­des til at under­støt­te tek­stens tro­vær­dig­hed. Brug dem stra­te­gisk ned gen­nem teksten.

Brug inter­ne links til hen­vi­se læser­ne til andre rele­van­te sider på hjem­me­si­den. Send dem hele tiden vide­re til det mest rele­van­te ind­hold, så de kom­mer godt omkring på siden.

Brug ekster­ne links til andre gode web­s­te­der til at bevi­se over for læser­ne (og Goog­le), at I har lavet en ordent­lig research og byg­ger jeres viden på tro­vær­di­ge kilder.

Efter­lad aldrig læserne
svæ­ven­de i luften!

Hav en plan for, hvor du ger­ne vil have læser­ne hen, og afslut tek­sten med et tyde­ligt call-to-action, der sen­der dem i den ønske­de retning.

Sørg altid for at afslut­te tek­sten med at sen­de læse­ren vide­re i en ny ret­ning. Er det en pro­dukt­tekst, skal de opfor­dres til at købe pro­duk­tet. Er det en kate­go­ri­tekst, skal de opfor­dres til at under­sø­ge pro­duk­ter­ne i kategorien.

Er det en arti­kel, skal de opfor­dres til at til­mel­de sig jeres mai­ling­li­ste eller tage kon­takt til jer for at få mere at vide – eller sen­des i ret­ning af andre rele­van­te sider på hjem­me­si­den, så de ikke for­la­der den igen.

Fak­tor #18:

Afslut med
et call-to-
action

Fak­tor #19:

Find de gode
billeder!

- og skriv lan­ge billed-
tek­ster, der fan­ger læseren.

Et bil­le­de siger mere end 1000 ord, og det rig­ti­ge bil­le­de kan fan­ge læse­ren nem­me­re end selv den mest enga­ge­ren­de tekst.

Find bil­le­der der under­byg­ger den stem­ning, du ønsker at tek­sten skal brin­ge læser­ne i eller illu­stre­re det, tek­sten hand­ler om. Du kan også væl­ge et bil­le­de, der til­fø­rer et humo­ri­stisk ele­ment til siden.

Husk også at skri­ve gode Alt-tek­ster. Goog­le bru­ger dem til at indek­se­re bil­le­det med. Brug de rig­ti­ge søge­ord. Så kan bil­le­der­ne gene­re­re mas­ser af tra­fik i billedsøgningerne.

Gør tek­sten til en beskri­vel­se af bil­le­det. Så får syns­han­di­cap­pe­de også en bed­re ople­vel­se af siden, når deres oplæs­nings­pro­gram læser Alt-tek­sten op.

Lever tek­sten op til det,
du har lovet læseren?

Udgiv aldrig noget, du ikke har læst igen­nem mindst én gang til, efter du har skre­vet det. Vær kri­tisk, og læs tek­sten med mål­grup­pens øjne. Sva­rer den på deres spørgs­mål og får den alt med?

Tekst er som et par bril­ler. Du ser dem først, hvis de er fedtede.

Det gæl­der, uan­set om der er tale om stave‑, grammatik‑, ord­de­lings- eller kom­ma­fejl, eller om det er for­di, tek­sten er for­mu­le­ret uklart eller unød­ven­digt knudret.

Stop op ved lan­ge ord, lan­ge sæt­nin­ger og lan­ge afsnit. Kan du fin­de et kor­te­re ord, opde­le sæt­nin­gen i fle­re dele eller kni­be afsnit­tet over i to? Så gør det!

Er der sæt­nings­kon­struk­tioner, du er i tvivl om? Så læs dem højt for dig selv!

Fak­tor #20:

Læs kor­rek­tur
på dine tekster

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på nettet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på nettet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din forretning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220