Den bed­ste måde at skille sig ud fra konkur­renterne på!

20 faktorer der skaber den bedste webtekst

Skal du skrive en god webtekst, skal du tænke helt anderledes, end når du skriv­er til tryk­te medi­er. Tek­sten skal være kor­tere, mere præ­cis og disponeres, så det vigtig­ste kom­mer først. Vi har sam­let den kom­plette guide til, hvor­dan du skriv­er de bed­ste tek­ster til din hjemmeside.

Plan­læg teksten!

Hav et for­mål med og en plan for tek­sten, før du går i gang med at skrive.

Skriv tek­sten!

Skriv tek­sten i et klart og tydeligt sprog, og hav altid læseren i tankerne.

Redi­ger teksten!

Læs kor­rek­tur, og sørg for, at tek­sten hold­er det, du lover  hele vejen!

Du ser denne side på en mobil eller tablet! Læs­er du på en tablet, så vend din enhed, så du ser siden i land­scape-mode. Ellers åbn siden på din computer!

Fak­tor #1:

Hvad er
tek­stens formål?

Hvad skal teksten
gøre for forretningen?

Skal den under­støtte et eller flere for­ret­ningsmål, skal den sælge jeres pro­duk­ter og tjen­ester eller tiltrække nye besø­gende til hjemmesiden?

Før du bestem­mer vin­klen og emnet for din tekst, er det vigtigt at være klar over, hvad for­målet med tek­sten skal være. Skal du skrive en pro­duk­t­tekst, er for­målet selvføl­gelig at sælge pro­duk­tet. Skal du skrive en artikel, er for­målet med til at bestemme, den vinkel du anven­der på emnet. For­målet fortæller også noget om, hvilket call-to-action tek­sten skal afs­luttes med.

Hvor godt kender du din målgruppe?

Tek­stens mål­gruppe han­dler ikke bare om demografiske data, som alder, ind­komst og bopæl? Også inter­ess­er og andre fak­tor­er spiller en vigtig rolle.

Selvføl­gelig er det vigtigt at vide, hvor gam­le og hvilket køn tek­stens mål­gruppe har. Men det er end­nu vigtigere at vide noget om fak­tor­er, som hvilken bil de kør­er i, hvilke film og tv-serier de ser, hvilke hjemmesider de besøger og så videre. Det kan du bruge som afsæt og til at sikre, at de ref­er­encer du bruger i tek­sten, er nogle, som mål­grup­pen kender.

Fak­tor #2:

Hvem skal
læse teksten?

Fak­tor #3:

Hvad er der i det
for læserne?

Hvad skal folk have
ud af teksten?

Hvilket udbytte skal læserne have af tek­sten? Hvilke aha-oplevelser skal tek­sten give dem, og hvad skal de være blevet klogere på efter at have læst den?

For­målet med tek­sten og tek­stens mål­gruppe er med til at give dig en indika­tion af, hvad folk skal få ud af den tekst, du skal til at skrive. For er der ikke en gevinst for læseren, husker de ingent­ing – eller også gider de slet ikke læse tek­sten. Sørg for at fremhæve forde­len i både over­skrift og manchet.

Hvor­for skal de interessere
sig for teksten?

Kan læseren ikke se en klar rel­e­vans for dem, så får du dem aldrig til læse tek­sten. Så gør det klart over for dem, hvor­for den er relevant?

Du kan lokke nok så meget med en klar gevinst ved at læse tek­sten, hvis den ikke har rel­e­vans for læseren. Oftest kom­mer rel­e­vansen ud af, hvad mål­grup­pen drøm­mer om at opnå eller frygter aller­mest at miste. Spil på det i over­skriften og indled­nin­gen. Så skal de nok blive hængende.

Fak­tor #4:

Hvad kom­mer
det læserne ved?

Fak­tor #5:

Hvilken type tekst
skal du skrive?

Hver tek­st­type har sin helt egen strategi

Der er stor forskel på, om du skal skrive en pro­duk­t­tekst, en kat­e­goritekst eller tekst til andet ind­hold på hjemmesiden. 

Hver enkelt tek­st­type har deres egen opbygn­ing og strate­gi. Pro­duk­t­tek­ster skal fokusere på at italesætte pro­duk­tets fordele og få læseren til at forestille sig, hvor­dan det vil være at eje pro­duk­tet. Kat­e­goritek­sten skal give overb­lik over pro­duk­tkat­e­gorien, og tek­sten til de enkelte sider på hjemmes­i­den skal opbygges efter den strate­gi, der pass­er bedst til bud­sk­a­bet. Eneste fællestræk er at huske at afs­lutte tek­sten med et klart call-to-action.

Fang dine læsere med rel­e­vante eksempler! 

Skal du gøre din tekst ekstra rel­e­vant, er det vigtigt, at du kan præsen­tere spæn­dende infor­ma­tion­er og gode eksem­pler, som læserne kan bruge i deres hverdag.

For at skabe gode og rel­e­vante eksem­pler skal du kende din mål­gruppe og dens behov, inter­ess­er og ønsker godt. Gå på jagt efter spæn­dende infor­ma­tion­er, og byg eksem­pler, som læserne har nemt ved at sætte sig ind i og kan genk­ende fra deres hverdag. Beskriv deres prob­le­mer og udfor­dringer, så de kan genk­ende dem, og giv dem så en løs­ning, der får dem til at indse, hvor genial du og dit fir­ma er.

Fak­tor #6:

Saml spæn­dende infor­ma­tion­er og byg gode eksempler

Fak­tor #7:

Søge­ords-
analyse

Hvor­dan skal læserne finde teksten?

Søge­ord­s­analy­sen er den mod­erne mar­keting­analyse og fortæller noget om, hvilke ord mål­grup­pen bruger, når de søger efter det emne, du skriv­er om.

Der­for er det vigtigt at få tek­sten til at ranke godt for de ord, som mål­grup­pen anven­der. Eller er der jo aldrig nogen, der find­er din tekst. Sam­tidig fortæller søge­or­dene og især de såkaldte long tails en masse om, hvad det er for spørgsmål, de poten­tielle læsere har om emnet. Der­for er en søge­ord­s­analyse en vigtig del af for­bere­delserne, når du skal finde ud af, hvor­dan du helt præ­cist skal for­mulere din tekst.

Start med det
vigtig­ste først!

Ingen gider læse noget på net­tet. Så kom til sagen, start med det vigtig­ste først og sørg for at tek­sten er så nem at skimme som muligt.

Brug den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant når du disponer­er din tekst. Start med nyhe­den – det vigtig­ste bud­skab – først og uddyb derefter med de vigtig­ste detal­jer og afs­lut med bag­grundsv­i­den. Skriv gerne tek­sten, så bud­sk­a­bet kan læs­es ud af over­skrift og mellem­rubrikker alene. Brug også gerne punk­top­still­inger og opdel tek­sten i mange korte afsnit.

Fak­tor #8:

Plan­læg
teksten

Fak­tor #9:

Over­skriften skal
fange læseren

Kort, speci­fik, unik
og vigtigt!

Sørg for at over­skriften fortæller læserne, hvad de får ud af artiklen og giv­er dem svaret på, hvor­for de bør læse den.

En god over­skrift er brug­bar for læseren, netop for­di den fortæller udbyt­tet og hvor­for den er vigtig at læse. Kan du sam­tidig få over­skriften til at indgyde vigtighed og at ind­hold­et er helt unikt, øger du chancerne for at folk går i gang med at læse tek­sten. Sam­tidig skal over­skriften være kort, konkret og ramme lige i plet. Det er sværere end du tror og tit er den over­skrift du star­er med, ikke den du slut­ter med at have til teksten.

Manchet­ten giv­er tek­stens vigtig­ste bud­sk­aber og pointer!

Manchet­ten skal sikre at læseren opfanger tek­stens bud­skab og vigtig­ste point­er, også selv om de ikke læs­er andet – og gerne give dem lyst til at læse videre!

Manchet­ten er den tekst, der står med fed skrift lige under over­skriften i tryk­te medi­er. Den giv­er dig hele his­to­rien, selv om du ikke læs­er andet. Brug manchet­ten på samme måde på din hjemme­side. Giv tek­stens kon­klu­sion og de vigtig­ste bud­sk­aber og point­er. Så er du sikker på, folk får dem med og skriv­er du en fæn­gende manchet, bliv­er de og læs­er mere.

Husk i øvrigt altid mindst et indle­dende afs­nit efter mellem­rubrikken, der sæt­ter sce­nen for læseren. Først derefter kom­mer den første mellemrubrik.

Fak­tor #10:

Manchet­ten skal over­tale læseren

Fak­tor #11

Brug mange
mellemrubrikker

Undgå at tek­sten bliv­er en lang talestrøm af blah, blah, blah.

Mellem­rubrikken giv­er læseren overblik!

Opdel tek­sten med mange mellem­rubrikker. Det gør tek­sten mere overkom­melig at læse og meget nem­mere for folk at skimme.

Hver enkelt mellem­rubrik er et lille helle i tek­sten, som læseren kan læse hen til og så holde en pause. Dispon­er eventuelt tek­sten ved kun at skrive den som over­skriften og mellem­rubrikkerne og fyld så brødtek­sten på. Opdel brødtek­sten under hver mellem­rubrik i mange korte afs­nit – ikke bare en stor tekstklump.

Gå efter aldrig at have mere end 300 ord mellem hver mellem­rubrik — meget, meget gerne mindre!

Lær at elske Enter-tasten!

Gør tek­sten nem­mere at skimme ved at bruge mange korte afs­nit, der hver frem­før­er en enkelt pointe og er opbygget af mak­si­malt 3–4 korte sætninger.

Jo kor­tere afs­nit, jo mere over­skuelig bliv­er tek­sten. Selv kom­plekst ind­hold kan gøres mere læsev­en­ligt ved at opdele det i mange korte afsnit.

Disponér hvert afs­nit efter den jour­nal­is­tiske nyhed­strekant. Første sæt­ning er over­skriften. De øvrige uddy­ber med detal­jer og argumenter.

Brug også gerne kon­klud­erende afs­nit, der kun består af en enkelt sætning.

Fak­tor #12:

Korte afs­nit med korte sætninger

Fak­tor #13:

Korte sæt­ninger
med korte ord

Hold hver sætning
under 20 ord!

Hold sæt­ningerne korte. Undgå at anvende ind­skudte sæt­ninger, lange led­sæt­ninger eller andre ind­viklede sæt­ningskon­struk­tion­er – og lær at bruge tankestreg i stedet for ind­skudte sætninger.

Jo kor­tere sæt­ninger, jo let­tere er tek­sten at forstå. Opbyg sæt­ningerne så de uddy­ber hinan­den og opbyg­ger logiske argumentationskæder.

Undgå at skrive sæt­ninger med bagvægt. Sæt det vigtig­ste – pointen – først i sæt­nin­gen og uddyb så med under­byggende detal­jer i resten af sætningen.

Brug aktivt, han­dling­sori­en­teret sprog med ”du”. Undgå pas­sive sæt­ningskon­struk­tion­er i tred­je per­son med ”man” eller helt uden stedord.

Undgå mar­ket­ingfloskler og opblød­ning af ordlyden!

Sørg altid for at ord­ly­den er helt klar. Undgå fyl­dord som ”almin­deligevis”, ”generelt” eller ”oftest”, med min­dre der virke­lig er uklarhed om det – og undgå mar­ket­ingfloskler som ”skarpe priser”.

Føler folk først, at du forsøger at sælge dem noget eller pakke noget ind, mis­ter tek­sten tro­værdighed og inter­esse for læseren.

Undgå også lange ord eller fagudtryk, der ikke er almin­deligt kendt – eller sørg for at fork­lare deres betyd­ning, når du anven­der dem første gang. Forstår folk ikke tek­sten, føler de sig talt ned til.

Husk også kor­rekt stavemåde, gram­matik og kommatering.

Fak­tor #14:

Trim tek­sten

Fak­tor #15:

Brug punkt-
opstillinger

Anvend punkt-
opstill­inger frem for oprem­sninger med komma!

Punk­top­still­inger er meget let­tere at over­skue og skimme end lange oprem­sninger adskilt med kom­maer. Sam­tidig bry­der det tek­sten op og tiltrækker sig opmærksomhed.

Punk­top­still­inger er pop­ulære på net­tet, for­di de er nem­mere at læse. Fak­tisk vis­er analyser fra tyske Search­metrics, at de sider der lig­ger højest i søgere­sul­tater­ne på Google, oftest har flere punk­top­still­inger end lavere ran­gerede sider.

Der­for bør du altid vælge at bruge punk­top­still­inger frem for oprem­sninger, når du skriv­er tek­ster på net­tet. Det er også en god ide at kon­vert­ere kom­plekse sæt­ninger eller anvis­ninger til punk­top­still­inger eller num­mer­erede lister.

Fremhæv tek­stens vigtig­ste point­er som flødetekster!

Citater fremhæves oftest med en lidt større eller en anden font eller skiller sig ud på anden måde. Det kan du bruge til at fremhæve tek­stens vigtig­ste pointer.

Den form for fremhævn­ing kaldes for fløde­tek­ster af de gam­le typografer – for­di de er brugt til at fremhæve ”flø­den” – det vigtig­ste – i teksten.

For­ma­terin­gen får fløde­tek­sten til at frem­stå lige­som et billede, der skiller sig ud fra tek­st­strøm­men og tiltrækker sig opmærk­somhed fra den skim­mende læser.

Der­for øger bru­gen af fløde­tek­sten chan­cen for at få over­lev­eret de vigtig­ste point­er til sidens besøgende.

Fak­tor #16:

Brug fløde-
tek­ster og citater

Fak­tor #17:

Brug links
strategisk

Brug strate­giske interne
og husk eksterne links!

Interne links bruges til at holde på læserne. Eksterne links anven­des til at under­støtte tek­stens tro­værdighed. Brug dem strate­gisk ned gen­nem teksten.

Brug interne links til hen­vise læserne til andre rel­e­vante sider på hjemmes­i­den. Send dem hele tiden videre til det mest rel­e­vante ind­hold, så de kom­mer godt omkring på siden.

Brug eksterne links til andre gode web­st­ed­er til at bevise over for læserne (og Google), at I har lavet en ordentlig research og byg­ger jeres viden på tro­værdi­ge kilder.

Efter­lad aldrig læserne
svævende i luften!

Hav en plan for, hvor du gerne vil have læserne hen, og afs­lut tek­sten med et tydeligt call-to-action, der sender dem i den ønskede retning.

Sørg altid for at afs­lutte tek­sten med at sende læseren videre i en ny ret­ning. Er det en pro­duk­t­tekst, skal de opfor­dres til at købe pro­duk­tet. Er det en kat­e­goritekst, skal de opfor­dres til at under­søge pro­duk­terne i kategorien.

Er det en artikel, skal de opfor­dres til at tilmelde sig jeres mail­ingliste eller tage kon­takt til jer for at få mere at vide – eller sendes i ret­ning af andre rel­e­vante sider på hjemmes­i­den, så de ikke for­lad­er den igen.

Fak­tor #18:

Afs­lut med
et call-to-
action

Fak­tor #19:

Find de gode
billeder!

- og skriv lange billed-
tek­ster, der fanger læseren.

Et billede siger mere end 1000 ord, og det rigtige billede kan fange læseren nem­mere end selv den mest engagerende tekst.

Find billed­er der under­byg­ger den stemn­ing, du ønsker at tek­sten skal bringe læserne i eller illus­trere det, tek­sten han­dler om. Du kan også vælge et billede, der til­før­er et humoris­tisk ele­ment til siden.

Husk også at skrive gode Alt-tek­ster. Google bruger dem til at indek­sere billedet med. Brug de rigtige søge­ord. Så kan billed­erne generere mass­er af trafik i billedsøgningerne.

Gør tek­sten til en beskriv­else af billedet. Så får syn­shand­i­cappede også en bedre oplevelse af siden, når deres oplæs­ning­spro­gram læs­er Alt-tek­sten op.

Lever tek­sten op til det,
du har lovet læseren?

Udgiv aldrig noget, du ikke har læst igen­nem mindst én gang til, efter du har skrevet det. Vær kri­tisk, og læs tek­sten med mål­grup­pens øjne. Svar­er den på deres spørgsmål og får den alt med?

Tekst er som et par briller. Du ser dem først, hvis de er fedtede.

Det gælder, uanset om der er tale om stave-, gram­matik-, ord­del­ings- eller kom­mafe­jl, eller om det er for­di, tek­sten er for­muleret uklart eller unød­vendigt knudret.

Stop op ved lange ord, lange sæt­ninger og lange afs­nit. Kan du finde et kor­tere ord, opdele sæt­nin­gen i flere dele eller knibe afs­nit­tet over i to? Så gør det!

Er der sæt­ningskon­struk­tion­er, du er i tvivl om? Så læs dem højt for dig selv!

Fak­tor #20:

Læs kor­rek­tur
på dine tekster

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This