3 myter om web­tek­ster, der ikke hol­der vand

Som tekst­bu­reau møder vi man­ge for­skel­li­ge for­dom­me om web­tek­ster. Lige fra at de kun er der for Goog­les skyld over at ingen gider læse noget på net­tet og til, at det bare hand­ler om at have tekst nok på sider­ne, hvis du skal være sik­ker på en top­pla­ce­ring. Men sand­he­den er, at ingen af dele­ne hol­der vand i prak­sis. Det er myter, som vi tager livet af en gang for alle i den­ne arti­kel.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Alle har en hold­ning til web­tek­ster. De fle­ste almin­de­li­ge web­bru­ge­re hader dem som udgangs­punkt, for­di web­tek­ster i man­ge år har haft alt for lav pri­o­ri­tet hos de fir­ma­er, der har webs­hops og hjem­mesi­der. De skul­le jo bare være der for Goog­les skyld. Så hvor­for kaste pen­ge efter dyre skri­ben­ter, når man kun­ne lære en prak­ti­kant, hvor­dan de skul­le skri­ves, eller ansæt­te en stu­de­ren­de, som kun­ne skri­ve dem.

Sam­ti­dig er det sta­dig en meget almin­de­lig udbredt anta­gel­se, at ingen alli­ge­vel gider læse noget på net­tet. Vi skim­mer og sur­fer bare rundt. Det er end­nu en grund, til at det er lige­gyl­digt, hvad der rent fak­tisk står i den tekst, der er på sider­ne.

Men i efter­hån­den et par år er Goog­le ble­vet mere opmærk­som­me på tek­ster­ne på sider­ne. De er ble­vet bed­re til at for­stå og vur­de­re tek­ster­ne. Alli­ge­vel man­ge man­ge fort­sat, at den vig­tig­ste para­me­ter er, hvor man­ge ord der var i tek­ster­ne.

Men ingen af de tre ting, hol­der vand i prak­sis – og har du været i tvivl, slog den opda­te­ring Goog­le rul­le­de ud i august 2018 en tyk streg under det. Kva­li­tet­stek­ster der inde­hol­der den nød­ven­di­ge grad af eks­per­ti­se og auto­ri­tet og skre­vet på bag­grund af tro­vær­di­ge kil­der er vej­en til en top­pla­ce­ring i søge­re­sul­ta­ter­ne.

Så lad os få afli­vet de tre mest sej­li­ve­de myter om web­tek­ster en gang for alle.

Hold fast! For nu svin­ger vi øksen.

Myte 1: Du skri­ver kun tekst på din hjem­mesi­de for Goog­les skyld

Så er du sik­kert også lidt ligeg­lad med kva­li­te­ten af den tekst, der står, når bare den inde­hol­der de søge­ord, siden skal ran­ke på. For i din ver­den er der jo alli­ge­vel ingen men­ne­sker, der skal læse den.

Men hvor­for egent­lig gå efter at sæt­te en tekst på hjem­me­si­den, som dine besø­gen­de ikke får noget ud af? Hvor­for ikke skri­ve en god, infor­me­ren­de og rele­vant tekst, der inde­hol­der de sam­me søge­ord? For som vi skal se lidt sene­re, gider folk jo fak­tisk læse noget på net­tet.

Gode, infor­ma­ti­ve og rele­van­te tek­ster giver en meget bed­re bru­gero­p­le­vel­se for de besø­gen­de, og kan måske lige­frem:

  • Ska­be et meget mere posi­tivt ind­tryk af jeres fir­ma
  • Gene­re­re man­ge fle­re købe­pa­ra­te leads og hen­ven­del­ser
  • Kon­ver­te­re fle­re besø­gen­de til kun­der i jeres webs­hop
  • Ska­be fle­re delin­ger på de soci­a­le medi­er, der til­træk­ker nye kun­der

Sam­ti­dig får I mulig­hed for at give Goog­les vig­ti­ge Rank­Brain-algo­rit­me får to vig­ti­ge indi­ka­tio­ner på, at jeres side er et godt bud på den søg­ning, den er ble­vet vist i søge­re­sul­ta­ter­ne for. Især hvis:

  • Folk bli­ver læn­ge på jeres sider (høj ”dwell time”)
  • Folk sjæl­dent kom­mer til­ba­ge til søge­re­sul­ta­ter­ne igen efter kun at have besøgt en side på jeres hjem­mesi­de (Lav ”boun­ce rate”)

Så selv om det måske er bil­li­ge­re at få prak­ti­kan­ten eller stu­den­ter­med­hjæl­pen til at skri­ve tek­ster­ne til hjem­me­si­den, er det i prak­sis spild af både pen­ge og ord, kun at skri­ve tekst på hjem­me­si­den for Goog­les skyld.

Myte 2: Du tror, folk ikke gider læse noget på net­tet

Der var engang, det var sandt. Det var den gang, vi hav­de flim­ren­de skær­me med gam­mel­dags kato­de­strå­le­rør, vi læste hjem­mesi­der­ne på. Men sådan er det ikke læn­ge­re. For i dag er skærmop­løs­nin­gen – og der­med læse­op­le­vel­sen – ble­vet meget bed­re på grund af moder­ne fladskær­me. Ja, skærmop­løs­nin­gen er fak­tisk tit bed­re end på papir. Det har gjort folk mere vil­li­ge til at læse på net­tet, for­di det i dag min­der mere om at læse i en bog.

Det bekræf­tes af alle de under­sø­gel­ser, der fin­des om, hvor lan­ge tek­ster vi læser på net­tet. De viser med alt tyde­lig­hed, at folk ikke er ban­ge for at læse tek­ster på op til fle­re tusin­de ord. Ja, fak­tisk viser fle­re for­skel­li­ge under­sø­gel­ser, at lan­ge tek­ster på over 2000 ord i dag giver bed­re resul­ta­ter end de kor­te ”stan­dard­tek­ster” på 4–500 ord, som tid­li­ge­re var nor­men for en tekst­si­de på net­tet.

Et enkelt dansk onli­ne mar­ke­ting-bureau prok­la­me­rer, at de efter en ana­ly­se af over 1,2 mil­li­o­ner dan­ske hjem­mesi­der, har fun­det frem til en stan­dard­læng­de på mel­lem 400 og 500 ord i gen­nem­snit på de sider, der ran­ker i top­pen af Goog­le på dansk.

Det skyl­des dog pri­mært, at net­op den­ne ord­læng­de har været stan­dar­den her­hjem­me i man­ge år på fir­ma­hjem­mesi­der inden­for de fle­ste bran­cher. Alt­så er der mas­ser af poten­ti­a­le i at skri­ve læn­ge­re tek­ster, der både giver vær­di for læse­re og Goog­le.

I dag er den stør­ste udfor­dring desig­net af tekst­si­der­ne

Desvær­re er desig­net af hjem­mesi­der­ne sjæl­dent med til at hjæl­pe på bru­ger- og læse­op­le­vel­sen på sider med lan­ge tek­ster. Oftest ender lan­ge tek­ster på man­ge tusin­de ord med at frem­stå som en mur af tekst. Den ind­by­der på ingen måde til, at du som besø­gen­de får lyst til at dyk­ke ned i tek­sten – og der­med bli­ve læn­ge på siden.

Men ved at gøre mere ud af desig­net på sider med lan­ge tek­ster, kan du gøre tek­sten mere læk­ker og appe­tit­lig for de besø­gen­de. Så ved at bry­de tekst­mu­ren ned, får du meget mere ud af din inve­ste­ring i lan­ge tek­ster.

Myte 3: Du mener, din side kom­mer til at ran­ke bed­re, hvis der er mas­ser af tekst på den

Det er dog ikke kun, for­di folk ikke læn­ge­re har noget imod at læse læn­ge­re tek­ster på net­tet, at alver­dens hjem­mesi­der i dag bug­ner af sider med tek­ster på både 2000, 3000 og 5000 ord.

Det har nem­lig også læn­ge være en udbredt anta­gel­se, at Goog­le præ­mi­e­rer hjem­mesi­der med lan­ge tek­ster. Det skul­le de efter sigen­de gøre, for­di Goog­le anta­ger, at man­ge ord på siden er et tegn på, at den inde­hol­der mere og bed­re viden om det emne/søgeord, tek­sten omhand­ler.

Selv om der i nogen grad er en smu­le sand­hed i den påstand, nyt­ter det ikke bare at fyl­de ekstra ord på siden. Du skal også have noget rele­vant infor­ma­tion at kom­me med om emnet hele vej­en ned gen­nem tek­sten.

For det er rele­van­sen af orde­ne på siden, der ska­ber den læn­ge­re dwell time, som Goog­le Rank­Brain tager som indi­ka­tion på, at tek­sten giver mening at ran­ke højt for den pågæl­den­de søg­ning. Det er ikke bare for­di, der er man­ge ord på siden.

Er hele er halv­de­len eller mere af tek­sten på en side fuld af tom­gangs­snak og lige­gyl­dig­he­der i for­hold til sidens søge­ord, og den søge­hen­sigt de besø­gen­de hav­de, da de fik vist siden i søge­re­sul­ta­ter­ne, giver de man­ge ekstra ord ingen gevinst.

Så man­ge ord er bestemt ikke den sik­re vej til top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne. Det kan lige så godt føre siden direk­te ud over afgrun­den på selv­sam­me søge­re­sul­ta­ter.

Hver­ken Goog­le eller besø­gen­de har nogen­sin­de straf­fet godt ind­hold

Uan­set hvil­ke af de tre for­dom­me, du har om tek­ster til net­tet, er der én og kun én ting, der står fast! Hver­ken besø­gen­de eller Goog­le har nogen­sin­de straf­fet hjem­mesi­der med godt ind­hold.

Der­for er det vig­tigt, altid at udvik­le eller få udvik­let inspi­re­ren­de, spæn­den­de og unikt ind­hold, der kan fast­hol­de de besø­gen­de og hono­re­rer alle Goog­les krav uden at en men­ne­ske­lig læser kan bemær­ke det. Det er den sik­re­ste vej til gode pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne – der også tåler den næste algo­rit­me­op­da­te­ring fra Goog­le.

Skal du have tek­ster, der blæ­ser på myter­ne og ska­ber resul­ta­ter for din for­ret­ning?

Så udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, send os en mail på info@​webtextshop.​dk eller book et onli­ne møde med os her.  Vi er altid klar til en ufor­plig­ten­de snak om, hvor­dan vi skal løf­te jeres tek­ster og udvik­le ind­hold, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til kun­der.

Ja, tak! Giv mig en pris på at få skre­vet tek­ster!

3 + 3 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220