Vores mis­sion!

Vi gør net­tet værd at læse!

Hel­dig­vis har dår­li­ge tek­ster ikke den sam­me gen­nem­slags­kraft i dag, som de hav­de engang. Goog­le er ble­vet klo­ge­re. Det bety­der, at kva­li­tets­kra­ve­ne til dit tekst- og con­tent mar­ke­ting bureau er ste­get! De kan ikke nøjes med at leve­re tek­ster, der er skre­vet for Goog­les skyld. I ste­det skal de skri­ve enga­ge­ren­de, spæn­den­de og rele­van­te tek­ster, der ram­mer for­må­let med folks søg­nin­ger, og hol­der de besø­gen­de fan­get hele vej­en fra over­skrif­ten og til det afslut­ten­de punk­tum.

Hos Web­te­xts­hop har vi en mål­sæt­ning med alle de tek­ster og alt andet con­tent mar­ke­ting-ind­hold, som vi ska­ber til vores kun­der:

Vi gør net­tet værd at læse!

For der fin­des sta­dig alt for meget dår­ligt ind­hold, der er skabt med mang­len­de respekt for både hjem­mesi­dens besø­gen­de. For man­ge er tekst bare et nød­ven­digt onde, der skal være der, for at få siden til at ran­ke. Det skyl­des en fore­stil­ling om, at der aldrig er nogen, som læser tek­sten alli­ge­vel.

Det tror da pok­ker. For med den indstil­ling til ind­hol­det på de sider, som skal skaf­fe virk­som­he­den kun­der og ind­tje­ning, var det oftest noget være slud­der og vrøvl der stod – og oftest var det skre­vet som en bræk­ket arm uden hver­ken rød tråd eller mening. Men alle de rig­ti­ge søge­ord var med.

Du kan godt til­freds­stil­le både læse­re og Goog­le

Men du kan godt til­freds­stil­le både læser­ne og Goog­le på en gang. Sådan har det altid været. Men for­di Goog­le har ændret deres algo­rit­mer, så de er ble­vet bed­re til at for­stå det, der står på sider­ne og foku­se­rer end­nu mere på folks adfærd i søge­re­sul­ta­ter­ne og på hjem­mesi­dens tro­vær­dig­hed, eks­per­ti­se og auto­ri­tet, er det også blev en nød­ven­dig­hed. I hvert fald hvis du vil ran­ke i top­pen af søge­re­sul­ta­ter­ne.

Det har ført til et øget fokus på, hvad det rent fak­tisk er, folk ger­ne vil have ud af at læse tek­sten, og hvil­ken viden og hvil­ke infor­ma­tio­ner de skal have, for at det for­mål bli­ver opfyldt.

Vi star­ter med slut­må­let for folks søg­nin­ger

Det hand­ler om at fin­de ud af, hvad der er slut­må­let med de søg­nin­ger, som folk fore­ta­ger, før de klik­ker på det søge­re­sul­tat, der fører til den side, som vi udvik­ler tekst eller andet ind­hold til. Hvad var årsa­gen til, at de besø­gen­de greb ud efter deres mobil eller tab­let en tirs­dag for­mid­dag lige før kaf­fe­pau­sen, og fore­tog den søg­ning, som før­te dem ind på siden?

Først når vi ved det, og ved noget om, hvad folk alle­re­de ved, hvad de har hørt eller læst andre ste­der, samt hvil­ke symp­to­mer, pro­ble­mer, trus­ler, drøm­me eller mål der lig­ger bag søg­nin­gen, kan vi fin­de den rig­ti­ge vin­kel på tek­sten, og hvad den skal inde­hol­de.

Hvor­dan du fin­der ud af det, har vi både skre­vet en arti­kel om con­tent mar­ke­ting stra­te­gi om, samt udgi­vet en gra­tis e‑bog om.

Skab unikt ind­hold, der for­tæl­ler, hvor­dan I gør en for­skel

Som en natur­lig del af vores research fin­der vi natur­lig­vis ud af, hvad kon­kur­ren­ter­ne i søge­re­sul­ta­ter­ne alle­re­de har skre­vet om. Det giver os viden og input til nog­le af de emner, vi skal bru­ge om mål­grup­pen for artik­len.

Men laver vi bare en afskrift af det til vores kun­der, får vi ikke skabt noget ind­hold, der reelt set for­tæl­ler den besø­gen­de, hvem det her fir­ma er, eller hvor­dan de gør en for­skel i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Vi skri­ver bare det sam­me, som folk alle­re­de kan læse andre ste­der på net­tet. Der­med spil­der vi både folks tid, og for­spil­der mulig­he­den for. at de kan få et godt ind­tryk af vores kun­de.

Der­for spør­ger vi altid ind til, hvad der er fir­ma­ets ”take” på emnet. Har de en bestemt til­gang til emnet, en bestemt måde, de gør tin­ge­ne på, nog­le fede staldtips, vi kan vide­re­brin­ge, som folk ikke har hørt andre ste­der, eller har de en sær­lig mening om emnet?

Først når vi har den viden, kan vi ska­be noget unikt ind­hold, der giver vær­di for læse­ren, og sik­rer, at det der står på vores kun­des sider, inde­hol­der noget nyt, som de besø­gen­de ikke har kun­net fin­de andre ste­der. For det hand­ler ikke bare om at gøre net­tet værd at læse – det hand­ler også om at få vores kun­de til at skin­ne igen­nem!

Vi har skre­vet mere om for­de­le­ne ved godt, unikt ind­hold her.

Mobil­ven­li­ge tek­ster

Sam­ti­dig hand­ler gode tek­ster også om at ser­ve­re ind­hol­det på en måde, så det er appe­tit­ligt at læse. Det hand­ler ikke kun om sidens web­de­sign, men også om tek­stens opbyg­ning og læng­den på de enkel­te afsnit.

For når de fle­ste søg­nin­ger i dag fore­går på mobi­len, er det jo ind­ly­sen­de, at den tekst der står på siden, skal tage sig bedst muligt ud på den – i for­hold til desk­top-com­pu­te­re og tab­lets – lil­le skærm, som mobi­len er udsty­ret med.

Ellers ender tek­sten bare med at bli­ve en uli­de­lig tekst­mur, som de besø­gen­de skal kæm­pe sig igen­nem.

Der­for går vi efter, at alle vores tek­ster er skre­vet med man­ge kor­te afsnit med kor­te sæt­nin­ger mel­lem hver mel­lem­ru­brik. Det gør det muligt at kun­ne se både star­ten og slut­nin­gen på det tekst­af­snit, man er ved at læse på mobilskær­men.

Det gør tek­sten både mere over­sku­e­lig og over­kom­me­lig – selv på en lil­le mobilskærm.

Vi har skre­vet mere om mobil­ven­li­ge tek­ster her.

Død over tekst­mu­ren

Sam­ti­dig gør vi meget for at opde­le tek­sten i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler. For selv om myten om vores guld­fisk-hukom­mel­se ikke hol­der vand i prak­sis, så skal vi for­hol­de os til en vir­ke­lig­hed, hvor læser­ne gen­ta­gen­de gan­ge gen­nem læs­nin­gen af tek­sten på en webs­i­de bli­ver afbrudt. Det kan være af noti­fi­ka­tio­ner om nye e‑mails, nye opslag på det­te eller hint soci­a­le medi­er eller noget helt fjer­de.

Hver gang skal læse­ren tage stil­ling til, om det de får besked om, er vig­ti­ge­re end det, de er ved at læse på vores kun­des side, eller om det kan ven­te. Enten til de har læst tek­sten fær­dig, eller til de kom­mer til en natur­lig pau­se i tek­sten, som de nemt kan fin­de til­ba­ge til igen.

Ved at plan­læg­ge tek­sten efter den vir­ke­lig­hed, læse­ren lever i, og gøre det ekstra til­lok­ken­de at bli­ve eller kom­me til­ba­ge til tek­sten igen, øger vi chan­cer­ne for, at folk rent fak­tisk kom­mer hele vej­en igen­nem, inden de haster vide­re i hver­da­gen. Sam­ti­dig gør den­ne opde­ling tek­sten nem­me­re at scan­ne og skim­me, for dem der enten ikke har tid til at læse den lige nu, eller ger­ne vil sik­re sig, at tek­sten inde­hol­der det, de efter­sø­ger, før de dyk­ker ned i den. For de er tit ble­vet skuf­fet.

Hvor­dan du opde­ler tek­sten i kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler, har vi skre­vet meget mere om i vores artik­ler om at rive tekst­mu­ren ned.

Vi lan­ger ikke bare tekst over disken

Vores seri­ø­si­tet og pas­sion omkring de tek­ster vi leve­rer, bety­der også, at der ikke er nogen tek­ster, som bli­ver over­le­ve­ret til vores kun­der, uden at vi først har kor­rek­tur­læst og kva­li­tets­sik­ret dem.

Vores pro­jekt­le­de­re redi­ge­rer, og gen­nem­går alle tek­ster, inden de afle­ve­res til kun­den. Så er vi sik­re på, at tek­ster­ne lever op til det, vi har aftalt med kun­den, og giver de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se med ind­hol­det.

Så vi lan­ger ikke bare tek­ster over disken uden at tage stil­ling til dem. Sam­ti­dig giver vi også feed­ba­ck og kon­struk­tiv kri­tik til vores skri­ben­ter på alle de tek­ster, de afle­ve­rer. Der­ved bli­ver de løben­de bed­re og bed­re til at ram­me den stil og den kva­li­tet, vi ger­ne vil stå for.

Vi har også bestem­te krav til opstil­lin­gen og dis­po­ne­rin­gen af tek­sten. Så er vi sik­re på, at den giver kun­der­ne den ønske­de effekt i søge­re­sul­ta­ter­ne og de besø­gen­de den bed­ste ople­vel­se med kun­dens hjem­mesi­de.

Opbyg­nin­gen har vi skre­vet mere om på vores side om web­tek­ster.

Kun­der­ne kan selv føl­ge med

Vi skju­ler ikke, at det ikke er os, der skri­ver alle tek­ster selv. Men vi er kræs­ne med, hvem der skri­ver for os. Det er ikke alle og enhver, der får lov til at skri­ve for vores kun­der. Vi tester nye skri­ben­ter på fle­re opga­ver, inden vi slip­per dem løs på kun­de­op­ga­ver­ne. Sam­ti­dig sør­ger vi for, at skri­ben­ter­ne er opda­te­ret på SEO og vores sær­li­ge til­gang til at udvik­le og skri­ve ind­hold til vores kun­der.

Kun­der­ne kan selv føl­ge med. For hver enkelt kun­de har sit eget arbejds­om­rå­de, hvor de selv kan læg­ge opga­ver op, lige­som de kan kom­mu­ni­ke­re direk­te med skri­ben­ter­ne. Og skri­ben­ter­ne kan stil­le afkla­ren­de spørgs­mål direk­te til kun­den uden os som fal­ske­hals. Det sik­rer hur­ti­ge kom­mu­ni­ka­tions­ve­je, og total trans­pa­rens i den måde vi arbej­der på.

Der­ved kan vi und­gå at fak­tu­el­le fejl, mis­for­stå­el­ser eller de vær­ste fejl­skud fin­der vej til kun­der­nes fær­di­ge tek­ster. Og skul­le vi være årsa­gen til, at der er pro­ble­mer med de tek­ster, vi har leve­ret, skri­ver vi dem natur­lig­vis om uden bereg­ning.

Sam­ti­dig råd­gi­ver vi ger­ne kun­der­ne, så de får det bedst muli­ge afkast af de tek­ster, de køber af os. Det har hjul­pet man­ge af vores kun­der til bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne og skabt man­ge fle­re kun­der i deres for­ret­ning.

Alt sam­men for­di vi er så pas­sio­ne­re­de med tekst. Men aller­mest for­di vi vil gøre net­tet værd at læse!

Udfyld for­mu­la­ren her til høj­re, så kon­tak­ter vi dig inden for en time i almin­de­lig åbnings­tid.

Hen­ven­del­ser efter kl. 15 besva­res først næste arbejds­dag.

Vil du hel­le­re rin­ge?

Så ring på 29 72 55 73!

Eller send en mail på info@​webtextshop.​dk! 

Hen­ven­del­se fra hjem­me­si­den

3 + 2 =

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER
Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Hvor­for vi ikke skri­ver
“rig­ti­ge” SEO-tek­ster!
TIPS TIL WEB­TEK­STER
Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Med mas­ser af kon­kur­ren­ter, der kæm­per om kun­der­nes opmærk­som­hed, kan det være svært at træn­ge gen­nem støj­en på net­tet.

Vi hjæl­per folk, som har en hjem­mesi­de eller en webs­hop, med at få stør­re syn­lig­hed og fle­re salg på net­tet.

Det gør vi ved at udvik­le tek­ster, con­tent- og email-mar­ke­ting med et klart bud­skab, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer besø­gen­de til begej­stre­de kun­der i din for­ret­ning.

Læs mere her

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220