Vej­en til godt ind­hold

Hvor­dan du ska­ber ind­hold til net­tet, der til­træk­ker, fast­hol­der og kon­ver­te­rer!

68

sider!

Få en struk­tu­re­ret og prak­tisk til­gang til at

 • lære din mål­grup­pe at ken­de
 • iden­ti­fi­ce­re de bed­ste ide­er til rele­vant ind­hold
 • opde­le ind­hol­det til kun­de­rej­sen
 • til­de­le ind­hol­det for­skel­li­ge funk­tio­ner
 • plan­læg­ge sup­ple­ren­de ind­hold
 • mar­keds­fø­re dit ind­hold

Bogen inde­hol­der mas­ser af nyt­ti­ge ske­ma­er til arbejds­pro­ces­sen, samt tons­vis af inspira­tion, tips og tri­cks fra erfar­ne con­tent-udvik­le­re.

Få en struk­tu­re­ret og prak­tisk til­gang til at

 • lære din mål­grup­pe at ken­de
 • iden­ti­fi­ce­re de bed­ste ind­holdsi­de­er
 • opde­le ind­hol­det til kun­de­rej­sen
 • til­de­le ind­hol­det for­skel­li­ge funk­tio­ner
 • plan­læg­ge sup­ple­ren­de ind­hold
 • mar­keds­fø­re dit ind­hold

Bogen inde­hol­der mas­ser af nyt­ti­ge ske­ma­er til arbejds­pro­ces­sen, samt tons­vis af inspira­tion, tips og tri­cks fra erfar­ne con­tent-udvik­le­re.

Få over­blik over mål­grup­pen

Få en struk­tu­re­ret til­gang til mål­grup­pe­a­na­ly­se og til at fin­de ud af, hvil­ket ind­hold som er rele­vant for mål­grup­pen.

Skab den rig­ti­ge kun­de­rej­se

Kun­de­rej­sen i con­tent mar­ke­ting er opbyg­get af ind­hold, der er udvik­let spe­ci­fikt til at til­træk­ke, fast­hol­de og kon­ver­te­re.

Plan­læg mar­keds­fø­ring af ind­hol­det

Bogen inde­hol­der også en mas­se tips og tri­cks til gode måder at mar­keds­fø­re din con­tent mar­ke­ting-kampag­ne på.

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2020 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220