En pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter beta­ler sig altid

En pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter for­mu­le­rer de kre­a­ti­ve og fæn­gen­de tek­ster, der skal sæl­ge dit fir­mas bud­ska­ber, hold­nin­ger, pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser – enten i form af rek­la­mer, tek­ster på net­tet eller til tryk­te medi­er. Der­for er det vig­tigt, at du fin­der en tekst­for­fat­ter, der for­står din for­ret­ning og dine for­ret­nings­mål og for­mår at skri­ve tek­ster, der fan­ger, fast­hol­der og kon­ver­te­rer læser­ne til kun­der.

Har du brug for at få udvik­let tekst til

 • rek­la­mer
 • din hjem­mesi­de
 • din webs­hop
 • pres­se­med­del­el­ser
 • artik­ler
 • con­tent mar­ke­ting
 • PR
 • mar­keds­fø­ring

er det en pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter, du skal have fat i.

Tekst­for­fat­te­ren er i stand til at skri­ve både infor­ma­ti­ve, fæn­gen­de og sæl­gen­de tek­ster, alt efter hvil­ket behov du har for tekst på din hem­mesi­de eller webs­hop. Der­u­d­over skal tekst­for­fat­te­ren være stærk i retskriv­ning, gram­ma­tik og kom­ma­sæt­ning. For selv små sprog­li­ge eller gram­ma­ti­ske fejl spæn­der nemt ben for tek­stens bud­skab og kan i vær­ste fald jage folk over til kon­kur­ren­ter­ne.

Hvad er en tekst­for­fat­ter?

Stil­ling­be­teg­nel­sen tekst­for­fat­ter blev oprin­de­lig anvendt om de per­so­ner, som skrev rek­la­me­tekster i rek­la­me­bran­chen. I dag arbej­der de fle­ste tekst­for­fat­te­re – eller copy­wri­te­re, som de kal­des på engelsk – pri­mært med søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der anven­des på net­tet samt tek­ster, der bru­ges inden for soci­al media mar­ke­ting.

At være en god tekst­for­fat­ter kræ­ver gode sprog­li­ge og især skrift­li­ge for­mid­lings­ev­ner. Sam­ti­dig kræ­ver det et ind­gå­en­de kend­skab til at fore­ta­ge og anven­de en mål­grup­pe- og søge­ord­s­a­na­ly­se samt at kon­ver­te­re dis­se til tek­ster i et sprog, der ram­mer mål­grup­pen præ­cist både med emne­valg og skri­ve­stil.

At være en god tekst­for­fat­ter kræ­ver gode sprog­li­ge og især skrift­li­ge for­mid­lings­ev­ner.

Tekst­for­fat­te­rens udfor­dring: Kon­kur­ren­ter­ne er kun to klik væk på net­tet!

Da de fle­ste tek­ster i dag læses på net­tet, bety­der det, at kon­kur­ren­ter­ne aldrig er mere end to klik væk: Et til­ba­ge til den sidst for­ta­gen­de søg­ning på Goog­le og et på søge­re­sul­ta­tet til en af dine kon­kur­ren­ter.

Det stil­ler ekstra sto­re krav til tekst­for­fat­te­rens

 • for­mu­le­rings- og for­mid­lings­ev­ner, så mål­grup­pens søge­hen­sigt ram­mes helt præ­cist, og artik­len fan­ger de besø­gen­de, der lan­der på siden
 • for­stå­el­se for, hvor­dan tek­sten opbyg­ges, så det er nemt at fan­ge de vig­tig­ste poin­ter, selv om de besø­gen­de kun skim­mer siden
 • evne til at plan­læg­ge tek­sten, så den vir­ker over­kom­me­lig og ind­by­den­de at læse og ikke kom­mer til at vir­ke som en tekst­mur
 • fær­dig­he­der i at hono­re­re både kun­dens for­ret­nings­mål for tek­sten og læse­rens behov for at få sag­lig og brug­bar infor­ma­tion

Det sid­ste er især til­fæl­det i for­bin­del­se med con­tent mar­ke­ting, der oftest er tekst­ba­se­ret. Her mar­keds­fø­rer fir­ma­et sig i form af infor­ma­ti­ve artik­ler om de mest udbred­te pro­ble­mer og udfor­drin­ger inden for det fag­om­rå­de, som fir­ma­ets pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser anven­des til.

Hvor­dan fin­der du en god tekst­for­fat­ter?

Alt for man­ge anven­der pri­sen som den afgø­ren­de para­me­ter, når de skal fin­de en tekst­for­fat­ter til deres hjem­mesi­de, webs­hop eller tryk­te tek­ster. Det er oftest ens­be­ty­den­de med, at du får hyret en tekst­for­fat­ter, der mest af alt er foku­se­ret på at få afslut­tet din opga­ve, så han eller hun kan hol­de en anstæn­dig time­løn.

Der­ved risi­ke­rer du at ende med en tekst, der ikke ram­mer mål­grup­pen 100 % eller mang­ler de til­lids­ska­ben­de ele­men­ter, som en tekst skal have, hvis den skal ska­be tro­vær­dig­hed for dit fir­ma og dets pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser. For gode tek­ster tager udgangs­punkt i mål­grup­pens pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og behov og ikke dit fir­ma, dets pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser.

I ste­det for pri­sen pr. ord bør du vur­de­re tekst­for­fat­te­re på para­me­tre som:

 • For­stå­el­sen for din for­ret­ning, dens for­ret­nings­mål, og hvil­ken mål­grup­pe I hen­ven­der jer til
 • For­stå­el­sen for din mål­grup­pes anven­del­ser og inter­es­ser i dit fir­mas pro­duk­ter
 • Kend­ska­bet til on-page SEO, søge­hen­sig­ter og betyd­nin­gen af en stærk seman­tisk kon­tekst
 • For­stå­el­se for at opbyg­ge tek­sten, så den kan konsu­me­res i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler
 • Evnen til at udvik­le manuskrip­ter og tek­ster til andre medi­er end det skrev­ne
 • Hvor man­ge år ved­kom­men­de har arbej­det pro­fes­sio­nelt med for­mid­ling og tekstskriv­ning
 • At ved­kom­men­de har en for­mid­lings­mæs­sig uddan­nel­se som f.eks. jour­na­list eller Cand.comm.

Har du brug for en god tekst­for­fat­ter?

Så har vi fle­re af slagsen på lager hos Web­te­xts­hop. Vi kan skri­ve tek­ster fra bun­den på otte for­skel­li­ge sprog, lige­som vi til­by­der over­sæt­tel­se imel­lem dis­se. Vi kan både skri­ve:

 • tek­ster til net­tet
 • pro­dukt­tek­ster til din webs­hop
 • e‑bøger
 • pres­se­med­del­el­ser

Vi kan også:

 • løse PR-opga­ver
 • udvik­le manuskrip­ter til rek­la­me­vi­deo­er
 • leve­re fær­di­ge explai­ner-video­er
 • udvik­le info­gra­fik­ker og andre illu­stra­tio­ner
 • læg­ge under­tek­ster på video­er

Vi er bedst, når vi er med hele vej­en, fra jeres con­tent mar­ke­ting stra­te­gi skal læg­ges over opbyg­nin­gen af jeres web­de­sign, så det under­støt­ter kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler og ned­bry­der tekst­mu­ren og til at udvik­le sel­ve ind­hol­det til sider­ne på jeres hjem­mesi­de, blog eller webs­hop.

Kon­takt os i dag, og få en god snak om, hvad en pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter kan gøre for dit salg og dine bud­ska­ber. Brug kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, eller find vores øvri­ge kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner nederst på siden.

Ja, tak – jeg vil ger­ne kon­tak­tes ved­rø­ren­de skriv­ning af fæn­gen­de tek­ster!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de, der sik­rer dig bed­re pla­ce­rin­ger i søge­re­sul­ta­ter­ne.

© 2019 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at web​te​xts​hop​.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220