En pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter beta­ler sig altid

En pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter for­mu­le­rer de kre­a­ti­ve og fæn­gen­de tek­ster, der skal sæl­ge dit fir­mas bud­ska­ber, hold­nin­ger, pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser – enten i form af rek­la­mer, tek­ster på net­tet eller til tryk­te medi­er. Der­for er det vig­tigt, at du fin­der en tekst­for­fat­ter, der for­står din for­ret­ning og dine for­ret­nings­mål og for­mår at skri­ve tek­ster, der fan­ger, fast­hol­der og kon­ver­te­rer læser­ne til kun­der.

Har du brug for at få udvik­let tekst til

 • rek­la­mer
 • din hjem­mesi­de
 • din webs­hop
 • pres­se­med­del­el­ser
 • artik­ler
 • con­tent mar­ke­ting
 • PR
 • mar­keds­fø­ring

er det en pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter, du skal have fat i.

Tekst­for­fat­te­ren er i stand til at skri­ve både infor­ma­ti­ve, fæn­gen­de og sæl­gen­de tek­ster, alt efter hvil­ket behov du har for tekst på din hem­mesi­de eller webs­hop. Der­u­d­over skal tekst­for­fat­te­ren være stærk i retskriv­ning, gram­ma­tik og kom­ma­sæt­ning. For selv små sprog­li­ge eller gram­ma­ti­ske fejl spæn­der nemt ben for tek­stens bud­skab og kan i vær­ste fald jage folk over til kon­kur­ren­ter­ne.

Hvad er en tekst­for­fat­ter?

Stil­ling­be­teg­nel­sen tekst­for­fat­ter blev oprin­de­lig anvendt om de per­so­ner, som skrev rek­la­me­tekster i rek­la­me­bran­chen. I dag arbej­der de fle­ste tekst­for­fat­te­re – eller copy­wri­te­re, som de kal­des på engelsk – pri­mært med søge­ma­ski­ne­op­ti­me­re­de tek­ster, der anven­des på net­tet samt tek­ster, der bru­ges inden for soci­al media mar­ke­ting.

At være en god tekst­for­fat­ter kræ­ver gode sprog­li­ge og især skrift­li­ge for­mid­lings­ev­ner. Sam­ti­dig kræ­ver det et ind­gå­en­de kend­skab til at fore­ta­ge og anven­de en mål­grup­pe- og søge­ord­s­a­na­ly­se samt at kon­ver­te­re dis­se til tek­ster i et sprog, der ram­mer mål­grup­pen præ­cist både med emne­valg og skri­ve­stil.

At være en god tekst­for­fat­ter kræ­ver gode sprog­li­ge og især skrift­li­ge for­mid­lings­ev­ner.

Tekst­for­fat­te­rens udfor­dring: Kon­kur­ren­ter­ne er kun to klik væk på net­tet!

Da de fle­ste tek­ster i dag læses på net­tet, bety­der det, at kon­kur­ren­ter­ne aldrig er mere end to klik væk: Et til­ba­ge til den sidst for­ta­gen­de søg­ning på Goog­le og et på søge­re­sul­ta­tet til en af dine kon­kur­ren­ter.

Det stil­ler ekstra sto­re krav til tekst­for­fat­te­rens

 • for­mu­le­rings- og for­mid­lings­ev­ner, så mål­grup­pens søge­hen­sigt ram­mes helt præ­cist, og artik­len fan­ger de besø­gen­de, der lan­der på siden
 • for­stå­el­se for, hvor­dan tek­sten opbyg­ges, så det er nemt at fan­ge de vig­tig­ste poin­ter, selv om de besø­gen­de kun skim­mer siden
 • evne til at plan­læg­ge tek­sten, så den vir­ker over­kom­me­lig og ind­by­den­de at læse og ikke kom­mer til at vir­ke som en tekst­mur
 • fær­dig­he­der i at hono­re­re både kun­dens for­ret­nings­mål for tek­sten og læse­rens behov for at få sag­lig og brug­bar infor­ma­tion

Det sid­ste er især til­fæl­det i for­bin­del­se med con­tent mar­ke­ting, der oftest er tekst­ba­se­ret. Her mar­keds­fø­rer fir­ma­et sig i form af infor­ma­ti­ve artik­ler om de mest udbred­te pro­ble­mer og udfor­drin­ger inden for det fag­om­rå­de, som fir­ma­ets pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser anven­des til.

Hvor­dan fin­der du en god tekst­for­fat­ter?

Alt for man­ge anven­der pri­sen som den afgø­ren­de para­me­ter, når de skal fin­de en tekst­for­fat­ter til deres hjem­mesi­de, webs­hop eller tryk­te tek­ster. Det er oftest ens­be­ty­den­de med, at du får hyret en tekst­for­fat­ter, der mest af alt er foku­se­ret på at få afslut­tet din opga­ve, så han eller hun kan hol­de en anstæn­dig time­løn.

Der­ved risi­ke­rer du at ende med en tekst, der ikke ram­mer mål­grup­pen 100 % eller mang­ler de til­lids­ska­ben­de ele­men­ter, som en tekst skal have, hvis den skal ska­be tro­vær­dig­hed for dit fir­ma og dets pro­duk­ter eller tje­ne­stey­del­ser. For gode tek­ster tager udgangs­punkt i mål­grup­pens pro­ble­mer, udfor­drin­ger, drøm­me og behov og ikke dit fir­ma, dets pro­duk­ter og tje­ne­stey­del­ser.

I ste­det for pri­sen pr. ord bør du vur­de­re tekst­for­fat­te­re på para­me­tre som:

 • For­stå­el­sen for din for­ret­ning, dens for­ret­nings­mål, og hvil­ken mål­grup­pe I hen­ven­der jer til
 • For­stå­el­sen for din mål­grup­pes anven­del­ser og inter­es­ser i dit fir­mas pro­duk­ter
 • Kend­ska­bet til on-page SEO, søge­hen­sig­ter og betyd­nin­gen af en stærk seman­tisk kon­tekst
 • For­stå­el­se for at opbyg­ge tek­sten, så den kan konsu­me­res i fle­re kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler
 • Evnen til at udvik­le manuskrip­ter og tek­ster til andre medi­er end det skrev­ne
 • Hvor man­ge år ved­kom­men­de har arbej­det pro­fes­sio­nelt med for­mid­ling og tekstskriv­ning
 • At ved­kom­men­de har en for­mid­lings­mæs­sig uddan­nel­se som f.eks. jour­na­list eller Cand.comm.

Har du brug for en god tekst­for­fat­ter?

Så har vi fle­re af slagsen på lager hos Web­te­xts­hop. Vi kan skri­ve tek­ster fra bun­den på otte for­skel­li­ge sprog, lige­som vi til­by­der over­sæt­tel­se imel­lem dis­se. Vi kan både skri­ve:

 • tek­ster til net­tet
 • pro­dukt­tek­ster til din webs­hop
 • e-bøger
 • pres­se­med­del­el­ser

Vi kan også:

 • løse PR-opga­ver
 • udvik­le manuskrip­ter til rek­la­me­vi­deo­er
 • leve­re fær­di­ge explai­ner-video­er
 • udvik­le info­gra­fik­ker og andre illu­stra­tio­ner
 • læg­ge under­tek­ster på video­er

Vi er bedst, når vi er med hele vej­en, fra jeres con­tent mar­ke­ting stra­te­gi skal læg­ges over opbyg­nin­gen af jeres web­de­sign, så det under­støt­ter kon­cen­tra­tions­in­ter­val­ler og ned­bry­der tekst­mu­ren og til at udvik­le sel­ve ind­hol­det til sider­ne på jeres hjem­mesi­de, blog eller webs­hop.

Kon­takt os i dag, og få en god snak om, hvad en pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter kan gøre for dit salg og dine bud­ska­ber. Brug kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, eller find vores øvri­ge kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner nederst på siden.

Ja, tak – jeg vil ger­ne kon­tak­tes ved­rø­ren­de skriv­ning af fæn­gen­de tek­ster!

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This