Skriv tek­ster folk kan for­stå!

Der­for skal du aldrig være ban­ge for, at svær­heds­gra­den af jeres tekst er for lav

Man­ge fir­ma­er er ban­ge for, at niveau­et er for lavt i de tek­ster, de har på deres hjem­mesi­de. For hvad vil kon­kur­ren­ter­ne og bran­chens eks­per­ter dog ikke tæn­ke? Ja, først og frem­mest bli­ver de næp­pe nogen­sin­de kun­der hos jer. Og I får ingen kun­der, hvis almin­de­li­ge men­ne­sker ikke kan for­stå det, I skri­ver på jeres hjem­mesi­de. Der­for ram­mer I aldrig for­kert, ved at hol­de svær­heds­gra­den på både viden og jeres tek­ster på hjem­mesi­den lave­re end I måske bry­der jer om.

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, web­te­xts­hop

Den udfor­dring man­ge især fir­ma­er står med, kan bedst illu­stre­res med et eksem­pel, der stam­mer fra bogen ”The art of expla­na­tion” af Lee LeFe­ver, man­den der mere eller min­dre opfandt explai­ner-video­kon­cep­tet. Eksemp­let hand­ler om den unge nyud­dan­ne­de mand, der har fået mulig­hed for at præ­sen­te­re sit Ph.D.-projekt på en kon­fe­ren­ce, hvor der kom­mer en ræk­ke inter­es­san­te virk­som­hed­s­e­je­re. De kun­ne poten­ti­elt være inter­es­se­re­de i at ansat­te ham for at gen­nem­fø­re pro­jek­tet i deres virk­som­hed eller støt­te hans forsk­ning øko­no­misk.

Med på kon­fe­ren­cen kom­mer der også et par af hans gam­le pro­fes­so­rer fra uni­ver­si­te­tet og et par tid­li­ge­re medstu­de­ren­de, der har fået job inden for det sam­me fag­om­rå­de, som han skal tale om.  Hans dilem­ma er nu, hvor­vidt han skal væl­ge at mål­ret­te sit oplæg mod de eks­per­ter, der sid­der i salen, som han ken­der og ger­ne vil impo­ne­re. Eller om han skal til­pas­se oplæg­get, så det kan for­stås at de poten­ti­el­le inve­sto­rer, han også ved, vil være til ste­de i salen.

Det gør ikke noget, at du for­tæl­ler noget, folk alle­re­de ved

Den unge mand ender natur­lig­vis med at gå efter pen­ge­ne og det bør I også gøre, når I skal beslut­te jer for niveau­et i de tek­ster, I har på jeres hjem­mesi­de. Der­for ram­mer I aldrig for­kert, ved at sig­te for lavt, når I skal være niveau­et for den viden, I beskri­ver på hjem­mesi­den – og niveau­et for det sprog, I skri­ver det i.

Det gør ikke noget, at folk læser noget, de alle­re­de ved. Det bekræf­ter dem i, at I har den for­nød­ne viden om emnet til, at I er den rig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ner!

Det gør nem­lig ikke noget, at folk læser noget, de alle­re­de ved. Det bekræf­ter dem net­op i, at I har den for­nød­ne viden om emnet til, at I er den rig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ner for dem. De bli­ver ved selv­syn bekræf­tet i, at de her folk ved, hvad det hand­ler om. Der­for bli­ver de tryg­ge ved at hyre jer.

Sam­ti­dig øger det også chan­cer­ne for, at folk der ikke ved noget eller kun har et rin­ge kend­skab til det emne, I skri­ver om, væl­ger jer som leve­ran­dør, frem for de snob­be­de kon­kur­ren­ter der skri­ver i et alt for højt­tra­ven­de sprog.

Så net­op for­di I er i stand til at for­kla­re og per­spek­ti­ve­re det emne, I skri­ver om, så de besø­gen­de har kun­net for­stå det og se rele­van­sen i at få gjort noget ved pro­ble­met, bli­ver det jer, de væl­ger frem for jeres kon­kur­ren­ter – uan­set hvor meget eller hvor lidt, de ved om emnet.

God fag­lig for­mid­ling er vig­ti­ge­re end at pis­se ter­ri­to­ri­um af

Så væl­ger I et alt for aka­de­misk sprog og et videns­ni­veau, der kræ­ver at læse­ren er mindst lige så erfar­ne og ved lige så meget som jer selv, skræm­mer I alt for man­ge poten­ti­el­le kun­der væk. Og dem som ved nok om emnet til at for­stå, hvad I skri­ver, har vel ikke brug for jer til at løse opga­ven for sig.

Der er hel­ler ingen grund til at pla­stre tek­sten til med mar­ke­ting­flos­k­ler og salgs­gas. Det sor­te­rer folk alli­ge­vel fra eller bli­ver irri­te­ret over. Hvad det bety­der for jeres tro­vær­dig­hed og for jeres salg, kan du læse mere om i en anden arti­kel, som vi har skre­vet om skar­pe pri­ser.

I kom­mer hel­ler ikke til at frem­stå klo­ge­re eller bed­re, ved at skri­ve fle­re ord end nød­ven­digt. For selv om antal­let af ord har en vis betyd­ning i Goog­les vur­de­ring af den enkel­te side, bety­der det ikke noget, hvis I ikke har opti­me­ret siden i for­hold til de andre lige omkring 200 andre para­me­tre, som Goog­le bru­ger i deres vur­de­ring af jeres hjem­mesi­de. Skriv kun det antal ord, der er nød­ven­di­ge for at for­mid­le det bud­skab og den viden, der skal være på en enkel­te side.

Og det antal ord er vi nået nu for det­te emne.

TIPS TIL PRO­DUKT­TEK­STER

Hvor­for følel­ser sæl­ger
bed­re end funk­tio­ner!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Hvor­for vi ikke skri­ver
rig­ti­ge” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEB­TEK­STER

Om at skri­ve en god og
sam­men­hæn­gen­de tekst

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This