Skriv tekster folk kan forstå!

Der­for skal du aldrig være bange for, at sværheds­graden af jeres tekst er for lav

Mange fir­maer er bange for, at niveauet er for lavt i de tek­ster, de har på deres hjemme­side. For hvad vil konkur­renterne og branchens ekspert­er dog ikke tænke? Ja, først og fremmest bliv­er de næppe nogensinde kun­der hos jer. Og I får ingen kun­der, hvis almin­delige men­nesker ikke kan forstå det, I skriv­er på jeres hjemme­side. Der­for ram­mer I aldrig fork­ert, ved at holde sværheds­graden på både viden og jeres tek­ster på hjemmes­i­den lavere end I måske bry­der jer om.

Ben­ny Chris­ten Grandahl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, webtextshop

Den udfor­dring mange især fir­maer står med, kan bedst illus­tr­eres med et eksem­pel, der stam­mer fra bogen ”The art of expla­na­tion” af Lee LeFever, man­den der mere eller min­dre opfandt explain­er-videokon­ceptet. Eksem­plet han­dler om den unge nyud­dannede mand, der har fået mulighed for at præsen­tere sit Ph.D.-projekt på en kon­fer­ence, hvor der kom­mer en række inter­es­sante virk­somhed­se­jere. De kunne poten­tielt være inter­esserede i at ansat­te ham for at gen­nem­føre pro­jek­tet i deres virk­somhed eller støtte hans forskn­ing økonomisk.

Med på kon­fer­en­cen kom­mer der også et par af hans gam­le pro­fes­sor­er fra uni­ver­sitetet og et par tidligere med­stud­erende, der har fået job inden for det samme fagom­råde, som han skal tale om.  Hans dilem­ma er nu, hvorvidt han skal vælge at mål­rette sit oplæg mod de ekspert­er, der sid­der i salen, som han kender og gerne vil imponere. Eller om han skal tilpasse oplægget, så det kan forstås at de poten­tielle inve­stor­er, han også ved, vil være til stede i salen.

Det gør ikke noget, at du fortæller noget, folk allerede ved

Den unge mand ender naturligvis med at gå efter pen­gene og det bør I også gøre, når I skal beslutte jer for niveauet i de tek­ster, I har på jeres hjemme­side. Der­for ram­mer I aldrig fork­ert, ved at sigte for lavt, når I skal være niveauet for den viden, I beskriv­er på hjemmes­i­den – og niveauet for det sprog, I skriv­er det i.

Det gør ikke noget, at folk læs­er noget, de allerede ved. Det bekræfter dem i, at I har den fornødne viden om emnet til, at I er den rigtige samarbejdspartner!

Det gør nem­lig ikke noget, at folk læs­er noget, de allerede ved. Det bekræfter dem netop i, at I har den fornødne viden om emnet til, at I er den rigtige samar­be­jdspart­ner for dem. De bliv­er ved selvsyn bekræftet i, at de her folk ved, hvad det han­dler om. Der­for bliv­er de trygge ved at hyre jer.

Sam­tidig øger det også chancerne for, at folk der ikke ved noget eller kun har et ringe kend­skab til det emne, I skriv­er om, væl­ger jer som leverandør, frem for de snobbe­de konkur­renter der skriv­er i et alt for højt­tra­vende sprog.

Så netop for­di I er i stand til at fork­lare og per­spek­ti­vere det emne, I skriv­er om, så de besø­gende har kun­net forstå det og se rel­e­vansen i at få gjort noget ved prob­lemet, bliv­er det jer, de væl­ger frem for jeres konkur­renter – uanset hvor meget eller hvor lidt, de ved om emnet.

God faglig formidling er vigtigere end at pisse territorium af

Så væl­ger I et alt for akademisk sprog og et viden­sniveau, der kræver at læseren er mindst lige så erfarne og ved lige så meget som jer selv, skræm­mer I alt for mange poten­tielle kun­der væk. Og dem som ved nok om emnet til at forstå, hvad I skriv­er, har vel ikke brug for jer til at løse opgaven for sig.

Der er heller ingen grund til at plas­tre tek­sten til med mar­ket­ingfloskler og sal­gs­gas. Det sorter­er folk alligev­el fra eller bliv­er irriteret over. Hvad det bety­der for jeres tro­værdighed og for jeres salg, kan du læse mere om i en anden artikel, som vi har skrevet om skarpe pris­er.

I kom­mer heller ikke til at frem­stå klogere eller bedre, ved at skrive flere ord end nød­vendigt. For selv om antallet af ord har en vis betyd­ning i Googles vur­der­ing af den enkelte side, bety­der det ikke noget, hvis I ikke har opti­meret siden i forhold til de andre lige omkring 200 andre para­me­tre, som Google bruger i deres vur­der­ing af jeres hjemme­side. Skriv kun det antal ord, der er nød­vendi­ge for at formi­dle det bud­skab og den viden, der skal være på en enkelte side.

Og det antal ord er vi nået nu for dette emne.

TIPS TIL PRODUKTTEKSTER

Hvor­for følelser sælger
bedre end funktioner!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Hvor­for vi ikke skriver
rigtige” SEO-tek­ster!

TIPS TIL WEBTEKSTER

Om at skrive en god og
sam­men­hæn­gende tekst

web­textshop

Vil du gerne find­es på inter­net­tet, men synes det er svært at komme til tops i søgere­sul­tater­ne, så kan vi hjælpe. Web­textshop pro­duc­er­er con­tent mar­ket­ing og tek­ster til din hjemmeside.

© 2016 web­textshop i/s

WEBTEXTSHOP

Præstemarksvej 20
4653 Karise
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This