Spar pen­ge på AdWords med bed­re ind­hold

Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Part­ner og Chief Con­tent Offi­cer, Web­te­xts­hop i/s

Har du en webs­hop, bru­ger du sik­kert alle­re­de Goog­le AdWords til at annon­ce­re for jeres pro­duk­ter i søge­re­sul­ta­ter­ne. Det er en udgift, du sik­kert ger­ne vil hol­de så lav som mulig. En af de mest effek­ti­ve meto­der er, at imple­men­te­re bed­re pro­dukt­tek­ster, bil­le­der og video­er på webs­hop­pen. Det øger sidens Qua­li­ty Sco­re, der spil­ler en afgø­ren­de rol­le for pris­sæt­nin­gen af dine annon­cer. Det kan give dig sto­re bespa­rel­ser og resul­te­re i, at du kan slå kon­kur­ren­ter­ne med et lave­re bud end deres!

For de fle­ste webs­hop-eje­re er AdWords en fast ind­kal­ku­le­ret pro­cent­del af deres mar­ke­ting­ud­gif­ter. Til gen­gæld øger hver inve­ste­ret kro­ne oftest sal­get af det enkel­te pro­dukt mål­bart. Så kan du skæ­re nog­le kro­ner af hvert bud på dine AdWords, kan du lave en meget bed­re bund­linje.

En af de måder hvor du nem­mest kan gna­ve af udgif­ter­ne til AdWords, er ved at øge kva­li­te­ten af ind­hol­det på de sider, dine AdWords-annon­cer peger ind på. Det er med til at for­bed­re den såkald­te Qua­li­ty Sco­re, som spil­ler en afgø­ren­de rol­le for, hvor meget du kom­mer til at beta­le til Goog­le for dine AdWords-annon­cer.

Sådan afgør Goog­le, hvem der får vist deres AdWords-annon­cer

Når Goog­le afgør en bud­run­de for en søg­ning, bereg­nes den såkald­te Adrank for hver af de annon­cø­rer, der ønsker at få vist deres annon­cer for den pågæl­den­de søg­ning.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qua­li­ty Sco­re x din bud­pris

De fire annon­cø­rer der ender med at have de fire høje­ste Adranks-vær­di­er for søg­nin­gen, får deres annon­cer vist.

Adrank bereg­nes som:

Adrank = Qua­li­ty Sco­re x din bud­pris.

Qua­li­ty Sco­re bereg­nes som:

Qua­li­ty Sco­re =
Annon­ce­tekstens rele­vans for søge­hen­sig­ten
+ for­ven­tet CTR
+ bru­gero­p­le­vel­sen på lan­dings­si­den.

Hvad er Qua­li­ty Sco­re

Qua­li­ty Sco­re bereg­nes ud fra annon­ce­tekstens rele­vans i for­hold til søge­hen­sig­ten, den for­ven­te­de Cli­ck-Trough Rate og bru­gero­p­le­vel­sen på lan­dings­si­den.

Der­med sik­rer Qua­li­ty Sco­re, at der er rele­vans mel­lem søg­nin­gen, annon­ce­teksten i AdWords-annon­cen og ind­hol­det på siden. Er den rele­vans der ikke, giver annon­cer­ne en dår­lig ople­vel­se for Goog­les bru­ge­re og net­op bru­gero­p­le­vel­sen ved at bru­ge Goog­le som søge­ma­ski­ne, bety­der meget for Goog­le.

Fak­tisk bety­der bru­gero­p­le­vel­sen så meget, at Goog­le sæt­ter bru­ger­nes sik­ker­hed og deres eget renom­me over ind­tje­nin­gen. Sam­ti­dig sik­rer det mod, at pen­ge­stær­ke annon­cø­rer ikke bare kan over­by­de alle andre, samt at du ikke annon­ce­rer for én ting og så viser bru­ger­ne noget helt andet, når de kom­mer ind på lan­dings­si­den.

Ved at anven­de en AdWords-tekst og have ind­hold på lan­dings­si­den, der pas­ser bedst muligt til bru­ge­rens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qua­li­ty Sco­re.

Byd min­dre end kon­kur­ren­ter­ne og vind

Der­for kan en god Qua­li­ty Sco­re give dig det vin­den­de bud i en bud­run­de, selv om du byder min­dre end kon­kur­ren­ter­ne. Lad os tage et eksem­pel:

Du sæl­ger bar­ne­vog­ne og byder der­for f.eks. 9 kro­ner på en AdWords-annon­ce for en bestemt bar­ne­vogn. Inde på din lan­dings­si­de har du nog­le gode pro­dukt­bil­le­der, du selv har taget, samt en tekst der kom­mer hele vej­en rundt om alle for­de­le­ne ved bar­ne­vog­nen.

Tek­sten giver måske også nog­le tips til den prak­ti­ske brug af bar­ne­vog­nen. Der­u­d­over er der en video, som viser hvor­dan bar­ne­vog­nen sam­les og hvor­dan man mon­te­rer baby­se­le og andre ting i vog­nen. Alt i alt er der 5–10 bil­le­der, 500 ords tekst og så video­en, samt en liste med pro­duk­te­gen­ska­ber og et par bru­ge­ran­mel­del­ser. Sam­ti­dig har I skre­vet en rig­tig god AdWords-tekst, der pas­ser til søge­hen­sig­ten.

Det tak­se­rer Goog­le til en Qua­li­ty Sco­re på 10.

På sam­me søg­ning har jeres kend­te kon­kur­rent fra ”Ver­dens stør­ste babyla­ger” smidt et bud på 16 kro­ner. Men på deres side er der kun 2 bil­le­der, de har fået fra pro­du­cen­ten, 150 ords intet­si­gen­de tekst der for­tæl­ler mere om fir­ma­et end bar­ne­vog­nen, og så de vig­tig­ste pro­duk­te­gen­ska­ber og et par bru­ge­ran­mel­del­ser. AdWords-tek­sten er ikke meget for­skel­lig fra jeres.

Det hele tak­se­rer Goog­le til en Qua­li­ty Sco­re på 5.

Så selv om du kun har budt 9 kro­ner og kon­kur­ren­ten har budt 16 kro­ner, vin­der du bud­run­den, for­di du har en høje­re Qua­li­ty Sco­re:

Dit bud: 10 x 9 = 90

Kon­kur­ren­tens bud: 5 x 16 = 80

Ergo slår du kon­kur­ren­ten med et lave­re bud og kom­mer til at lig­ge øverst i AdWords-delen af søge­re­sul­ta­ter­ne med kon­kur­ren­ten som num­mer 2, 3 eller 4, alt efter hvil­ke andre fir­ma­er, der har budt ind på søge­or­det.

Det hele skyl­des, at I hav­de beder ind­hold på siden og en bed­re rele­vans mel­lem søge­hen­sigt, annon­ce­tekst og ind­hol­det på siden.

Sådan får du en høje­re Qua­li­ty Sco­re

For at øge jeres Qua­li­ty Sco­re, skal du sør­ge for, at der er så god over­ens­stem­mel­se som muligt mel­lem

  • Bru­ge­rens søge­hen­sigt
  • AdWords-annon­ce­teksten og
  • Ind­hol­det på lan­dings­si­den

Så ved at sør­ge for at skri­ve en AdWords-tekst og have ind­hold på lan­dings­si­den, der pas­ser bedst muligt til bru­ge­rens søge­hen­sigt, kan I øge sidens Qua­li­tySco­re.. På den måde kan I spa­re man­ge pen­ge på jeres AdWords-bud­get og opnå et end­nu bed­re afkast på jeres AdWords-annon­cer.

Det kræ­ver selv­føl­ge­lig en vis inve­ste­ring i mere ind­hold på lan­dings­si­den og en revi­sion og koor­di­ne­ring med AdWords-tek­sten. Men udgif­ter­ne til det­te er meget hur­tigt tjent hjem på de enkel­te varer i form af spa­re­de AdWords-udgif­ter på de enkel­te bud­run­der.

Skal vi øge jeres Qua­li­ty Sco­re?

Vil I for­bed­re Qua­li­ty Sco­re for ind­hol­det på jeres lan­dings­si­der, så tag en snak med os. Vi har været med til at spa­re man­ge pen­ge for vores kun­der, ved at øge Qua­li­ty Sco­re ikke kun med tekst, men også med andre for­mer som ind­hold som f.eks. video. Så kon­takt os alle­re­de i dag og lad os tage en snak om, hvor­dan I får en bed­re Qua­li­ty Sco­re på jeres sider, så I kan spa­re man­ge pen­ge på AdWords hver ene­ste måned.

 

Ja tak, vi vil ger­ne have en bed­re Qua­li­ty Sco­re

web­te­xts­hop

Vil du ger­ne fin­des på inter­net­tet, men synes det er svært at kom­me til tops i søge­re­sul­ta­ter­ne, så kan vi hjæl­pe. Web­te­xts­hop pro­du­ce­rer con­tent mar­ke­ting og tek­ster til din hjem­mesi­de.

© 2017 web­te­xts­hop i/s

WEB­TE­XTS­HOP

Præ­ste­marks­vej 20
4653 Kari­se
Mail: info at webtextshop.dk
Tlf.: 29 72 55 73
CVR: 36679220

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Sådan bliver din hjemmeside din bedste sælger

Den komplette guide til hvordan du bygger en moderne hjemmeside, der fungerer som en aktiv sælger af de tjenester og ydelser, dit firma leverer!

Du modtager snart download link til bogen pr. mail!

Share This